ข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการ LINE Pay


ข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการ LINE Pay ("ข้อกำหนดฯ") เป็นสัญญาระหว่างบริษัท ไลน์ บิซ พลัส จำกัด (ทะเบียนเลขที่ 0135554009220) ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ("ไลน์ บิซ พลัส" หรือ "บริษัทฯ") กับ ผู้ใช้บริการใดๆ (ในเอกสารฉบับนี้เรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" หรือ "ท่าน") (ทั้งสองฝ่ายรวมเรียกว่า "คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย" และฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรียกว่า "คู่สัญญา") ในการให้บริการไลน์ เพย์ (LINE Pay) ของบริษัทฯ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในการให้บริการดังกล่าว ("บริการ") เพื่อผู้ใช้บริการสามารถทำการชำระเงินสำหรับธุรกรรมที่ได้ทำขึ้นเป็นบางคราว ผ่านแพลตฟอร์มการจำหน่ายสินค้าออนไลน์/ออฟไลน์ ("แพลตฟอร์ม") ที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการร้านค้า ("ผู้ประกอบการร้านค้า") ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้บริการ และบริษัทฯ อาจจะอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวเป็นครั้งคราว ในกรณีที่บริษัทในเครือของ ไลน์ บิซ พลัส ("บริษัทในเครือของไลน์") เป็นผู้ให้บริการนั้น จะถือว่าข้อกำหนดฯ เป็นสัญญาระหว่างบริษัทในเครือของไลน์ กับผู้ใช้บริการแต่ละราย และจะถือว่าบริษัทในเครือนั้นเป็นคู่สัญญาที่ต้องรับผิดชอบในการให้บริการภายใต้ข้อกำหนดฯ นี้ ในการกล่าวถึง "บริษัทฯ" หรือ "เรา" ในข้อกำหนดฯ หมายถึงการกล่าวถึง ไลน์ บิซ พลัส หรือบริษัทในเครือของไลน์ แล้วแต่กรณี
ข้อกำหนดฯ จะใช้บังคับในการเข้าถึงและใช้บริการของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดฯ ฉบับนี้ เพื่อมิให้เป็นที่สงสัย ข้อกำหนดฯ ประกอบกับและรวมถึงเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดฯ ทั้งหมด รวมถึงข้อตกลง ระเบียบการจัดการ รายละเอียด และคำรับรองใดๆ ในบริการ คู่มือในการใช้บริการที่มีผลบังคับ ประเด็นที่ต้องรับทราบ ข้อจำกัดในการใช้บริการ (รวมเรียกว่า "นโยบาย") ที่มีอยู่บนเว็บไซต์บริการ ("เว็บไซต์") ที่ http://terms2.line.me/linepay_web_TH_TermsofUse?lang=th  (หากท่านเข้าถึงบริการผ่านคอมพิวเตอร์) หรือที่ http://terms2.line.me/linepay_web_TH_TermsofUse/sp?lang=th (หากท่านเข้าถึงบริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่)
ข้อกำหนดฯ ฉบับนี้เป็นเอกสารสำคัญ ที่ท่านต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เมื่อจะเลือกใช้บริการ กรุณาพิจารณาประเด็นความเสี่ยงในการใช้บริการดังต่อไปนี้
บริษัทฯ อาจจะปิด ระงับ หรือจำกัดการเข้าถึงบัญชีไลน์ เพย์ (LINE Pay) ของผู้ใช้บริการ และ/หรือบริการ หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดฯ รวมถึงนโยบาย หรือข้อตกลงอื่นใดที่ผู้ใช้บริการและบริษัทฯ กระทำร่วมกัน
ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในการทำความเข้าใจ และปฏิบัติกฎหมาย ระเบียบ และกฎใดๆ ทั้งปวง ที่ใช้บังคับในเขตอำนาจศาลภายในประเทศของผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจจะใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ กฎหมายว่าด้วยการนำเข้าและส่งออก ภาษี หรือธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
ข้อกำหนดฯ นี้ไม่เป็นการชักจูงให้ใช้บริการ และบริษัทฯ ไม่ได้พุ่งเป้าหมายไปยังประเทศ หรือตลาดใดๆ ผ่านข้อกำหนดฯ ฉบับนี้
ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการมิได้ตกลงต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของข้อกำหนดฯ ฉบับนี้ หากผู้ใช้บริการได้เข้าถึง ใช้ หรือ หรือดำเนินเข้าถึง หรือใช้บริการต่อไป ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ รวมถึงการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงใดๆ ในภายหน้า บริษัทฯ อาจจะใช้ดุลยพินิจแต่ฝ่ายเดียวในการแก้ไขข้อกำหนดฯ ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยการประกาศการแก้ไขดังกล่าวบนเว็บไซต์ หรือแจ้งการแก้ไขข้อกำหนดฯ ดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการรับทราบโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ อาจจะกำหนดเป็นครั้งคราว และถือว่ามีผลตั้งแต่วันที่ประกาศการแก้ไขบนเว็บไซต์ หรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ (แล้วแต่กรณี)
1.     ขอบเขตการให้บริการ
1.1     บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการการชำระเงิน และกระทำการเช่นว่าโดยการสร้าง การให้ใช้พื้นที่ การบำรุงรักษา และการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต บริการของบริษัทฯ อนุญาตให้ผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนบัญชี LINE Pay สำเร็จตามข้อ 2 ของข้อกำหนดฯ สามารถกระทำการชำระเงินทางออนไลน์ โดยใช้บัตรเครดิต และวิธีการชำระเงินอื่นใดที่บริษัทอาจจะกำหนดไว้เป็นครั้งคราว (รวมถึงบัตรเดบิต) ("บัตรเครดิต") เพื่อการชำระเงินค่าสินค้า บริการ และ/หรือเนื้อหาดิจิตัล (digital contents) ("สินค้าและบริการ") ที่ได้ซื้อผ่านแพลตฟอร์ม
1.2     ความพร้อมของบริการอาจจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ โปรดตรวจสอบรายละเอียดขอบเขตการให้บริการในประเทศของท่านจากเว็บไซต์
1.3     บริษัทฯ มิได้ประกอบธุรกิจส่งเงินตรา หรือเป็นผู้ให้บริการโอนเงิน และไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการที่บริษัทฯ ได้จัดให้ เพื่อส่งเงินไปยังบุคคลภายนอก ซึ่งมิใช่ค่าตอบแทนสำหรับสินค้าและบริการที่ถึงกำหนดชำระ ที่ได้กระทำผ่านแพลตฟอร์ม
1.4     บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม และไม่ต้องรับผิดชอบ หรือรับผิดต่อสินค้าและบริการที่ได้รับการชำระผ่านบริการ บริษัทฯ ไม่สามารถจะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการร้านค้าที่ผู้ใช้บริการติดต่อจะทำธุรกรรมจนเสร็จสิ้น
2.     บัญชี LINE Pay และการเข้าถึงบริการ
2.1     ก่อนการใช้บริการครั้งแรก ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครและลงทะเบียนบัญชี LINE Pay ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile application) ที่บริษัทฯ กำหนด หรือในลักษณะอื่นใดที่บริษัทฯ อาจจะกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว และผู้ใช้บริการต้องระบุว่าได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ใช้บังคับในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลตามข้อ 3 ของข้อกำหนดฯ แก่บริษัทฯ และตามที่บริษัทฯ จะได้ระบุหรือกำหนดตามเหตุอันควร ผู้ใช้บริการจะต้องยืนยันและตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการตามระเบียบขั้นตอนการตรวจสอบ ตามที่บริษัทฯ อาจจะกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว เพื่อบริษัทฯ จะได้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลบางประการแก่บริษัทฯ และบริษัทฯ อาจจะขอให้พิสูจน์และตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการ ตามข้อกำหนดฯ และนโยบายความเป็นส่วนตัว หากต้องใช้บังคับ
2.2     การให้เข้าถึง หรือความพร้อมของบริการต่อผู้ใช้บริการถือว่าเป็นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิในการอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอใช้บริการของผู้ใช้บริการใดๆ ในการใช้บัญชี LINE Pay เพื่อเข้าถึงบริการโดยผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า บริษัทฯ อาจจะระงับ หรือยกเลิกบัญชี LINE Pay ของผู้ใช้บริการ การให้บริการ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในการให้บริการต่อผู้ใช้บริการได้ หรืออาจจะดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเหมาะสม ตามที่บริษัทฯ เห็นควร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
2.2.1     บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ใช้บริการผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หรือข้อมูลการติดต่ออื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้กำหนด และที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ เพื่อการลงทะเบียนบัญชี LINE Pay ของผู้ใช้บริการ ("ข้อมูลการติดต่อ")
2.2.2     ผู้ใช้บริการมีเงินในบัญชี LINE Pay ไม่เพียงพอ หรือผู้ใช้บริการมีหนี้สินล้นพันตัว หรือไม่สามารถชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระต่อผู้ประกอบการร้านค้า จากการซื้อสินค้าและบริการผ่านแพลตฟอร์มได้
2.2.3     ผู้ใช้บริการเป็นบุคคลล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายล้มละลายที่เกี่ยวข้องอื่นใด
2.2.4     ผู้ใช้บริการไม่มีความสามารถตามกฎหมายที่จะเข้าทำสัญญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.2.5     มีประวัติที่แสดงว่าบริษัทฯ เคยระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการบริการอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดฯ หรือ
2.2.6     ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วม หรือต้องสงสัยว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ ตามที่ระบุในข้อ 7.1 ของข้อกำหนดฯ   
2.3     ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ให้บริษัทฯ ต้องรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากมาตรการใดๆ ที่บริษัทฯ ได้ใช้ในการใช้สิทธิของบริษัทฯ ตามข้อ 2.2 ข้างต้น
2.4     บริษัทฯ อาจขอให้ผู้ใช้บริการส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันว่าผู้ใช้บริการมิได้มีลักษณะใดๆ ตามข้อ 2.2 ดังกล่าว บริษัทฯ อาจปฏิเสธที่จะให้บริการกับผู้ใช้บริการก่อนที่บริษัทฯ จะเสร็จสิ้นขั้นตอนการยืนยันดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ
2.5     บริษัทฯ ยังมิได้กำหนดระยะเวลาการใช้ของบัญชี LINE Pay อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บัญชี LINE Pay ของผู้ใช้บริการไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 10 (สิบ) ปี ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ยกเลิกหรือปิดบัญชี LINE Pay ดังกล่าวของผู้ใช้บริการได้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้อง หรือฟ้องร้องเอาค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ
3.     การบริหารบัญชีและรหัสผ่าน
3.1     ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงข้อมูลที่ติดต่อ แก่บริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นครั้งคราว ในการลงทะเบียนบัญชี LINE Pay เพื่อการใช้งานเนื้อหาและฟังก์ชั่นของบริการอย่างเต็มรูปแบบ
3.1.1     ข้อมูลการติดต่อ          ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบที่จะทำให้ข้อมูลการติดต่อเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ใช้บริการได้ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าหากบริษัทฯ ส่งบัญชี LINE Pay หรือข้อมูลธุรกรรมใดๆ รวมถึง (1) นโยบายใดๆ ที่ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับ รวมถึงการแก้ไขนโยบายดังกล่าว และ (2) การเปิดเผยประจำปี ใบเสร็จหรือใบยืนยันการทำรายการ (รวมเรียกว่า "การติดต่อสื่อสาร") ให้แก่ผู้ใช้บริการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ผู้ใช้บริการไม่ได้รับ เนื่องจากข้อมูลการติดต่อบนไฟล์ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือผู้ใช้บริการไม่สามารถรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ โดยบริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการแล้ว ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้การกรอง (filter) ซึ่งกีดกัน หรือเปลี่ยนเส้นทาง (re-route) ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ การรับข้อความ หรือรูปแบบอื่นใดของการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการควรปรับเปลี่ยนการติดตั้งค่าการกรอง (filter settings) ดังกล่าว เพื่อผู้ใช้บริการจะสามารถรับการติดต่อสื่อสารจากบริษัทฯ ได้
ผู้ใช้บริการสามารถปรับข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้บริการให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา โดยเข้าสู่เว็บไซต์ของบริการ หากข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้ได้ และทำให้การติดต่อสื่อสารของบริษัทฯ ที่ส่งไปยังผู้ใช้บริการถูกตีกลับ ให้ถือว่าบัญชี LINE Pay ของผู้ใช้บริการนั้นไม่มีการเคลื่อนไหว (inactive) และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถทำรายการต่างๆ โดยใช้บัญชี LINE Pay ได้ จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับข้อมูลการติดต่ออื่นๆที่ใช้ได้จากผู้ใช้บริการ
3.1.2     การพิสูจน์ตัวตน          ผู้ใช้บริการอนุญาตให้บริษัทฯ สอบถามข้อมูลใดๆ ได้โดยตรงหรือโดยผ่านบุคคลภายนอก ตามที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็นในการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจรวมถึงขอให้ผู้ใช้บริการ
(ก)     ให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม
(ข)     ให้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
(ค)     ทำตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของข้อมูลการติดต่อ หรือตราสารทางการเงิน หรือรายงานข้อมูลเครดิต หรือ
(ง)     ตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้บริการจากฐานข้อมูลของบุคคลภายนอก หรือผ่านแหล่งข้อมูลอื่นใด
3.2     โดยเอกสารฉบับนี้ ผู้ใช้บริการรับประกันและรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการให้หรือได้ให้ไว้กับบริษัทฯ นั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้บริการให้กับบริษัทฯ ไม่เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้บริการจะต้องทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบันโดยไม่ชักช้า หากผู้ใช้บริการไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลหรือทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนด หรือข้อมูลที่ให้กับบริษัทฯ ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริง บริษัทฯ อาจปฏิเสธ หรือระงับการให้บริการทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งแก่ผู้ใช้บริการ และ/หรือ ยกเลิกข้อกำหนดฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
3.3     ผู้ใช้บริการรับประกันและรับรองว่า ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของผู้ได้รับประโยชน์ของบัญชี LINE Pay ที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายใต้ชื่อของผู้ใช้บริการ และใช้บริการในการชำระเงินของตนเองเท่านั้น เพื่อความชัดเจน การลงทะเบียนผู้ใช้บริการโดยใช้ชื่อของบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่กระทำไม่ได้
3.4     ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้เกี่ยวกับการสร้างรหัสประจำตัว และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการ เพื่อการเข้าถึง และ/หรือใช้บริการ ผู้ใช้บริการอาจเข้าถึงและใช้บริการโดยการล็อกอินเข้าสู่บัญชี LINE Pay ของผู้ใช้บริการโดยใช้รหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการ (หรือวิธีการอื่นใดที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นครั้งคราว) ผู้ใช้บริการแต่ละท่านรับทราบว่ารหัสผ่านของผู้ใช้บริการเป็นความลับ และจะใช้โดยผู้ใช้บริการเท่านั้น เพื่อการลงทะเบียนและการล็อกอินเข้าสู่บัญชี LINE Pay ของผู้ใช้บริการ เพื่อเข้าถึงและใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผย โอน หรือมอบรหัสผ่านของผู้ใช้บริการแก่บุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลภายนอกใช้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ
3.5     ผู้ใช้บริการจะรักษารหัสผ่านของผู้ใช้บริการอย่างระมัดระวังตามสมควรในการเก็บรหัสผ่านของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ และป้องกันมิให้บุคคลอื่นเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การกระทำหรืองดเว้นการกระทำ โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ อันเป็นเหตุให้เกิดการฝ่าฝืนการรักษาความลับ จะมีผลให้ผู้ใช้บริการต้องรับผิดต่อบริษัทฯ สำหรับความสูญเสียและความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้น หรือที่เป็นผลมาจากการฝ่าฝืนนั้น การกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชี LINE Pay ของผู้ใช้บริการ ให้ถือเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นเจ้าของบัญชี LINE Pay ดังกล่าว
4.     เกี่ยวกับการใช้บริการ
4.1     เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นอย่างอื่น เป็นครั้งคราว ผู้ใช้บริการจะต้องใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการในการล็อกอินเข้าสู่บัญชี LINE Pay ของผู้ใช้บริการ และ/หรือ เข้าถึงบริการ ภายหลังจากนั้นผู้ใช้บริการอาจจะขอใช้บริการเพื่อชำระเงินตามจำนวนเงินที่ต้องชำระค่าสินค้าและบริการ ("มูลค่าธุรกรรม") ด้วยบัตรเครดิต ระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการร้านค้า ("คำขอชำระเงิน") ในการทำคำขอชำระเงินดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการ (แต่มิได้มีหน้าที่) ดำเนินการชำระเงินตามมูลค่าธุรกรรม โดยผ่านบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการตามข้อกำหนดฯ ในการเพิ่มบัตรเครดิตเป็นวิธีการชำระเงินทางหนึ่ง ผู้ใช้บริการยืนยันว่าผู้ใช้บริการได้อนุญาตบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ในการเรียกชำระจากบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติ เพื่อดำเนินการให้การชำระเงินตามคำขอชำระเงินมีผล เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ผู้ใช้บริการสามารถระงับการอนุญาตใช้บัตรเครดิตอย่างต่อเนื่องดังกล่าว โดยการยกเลิกวิธีการชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิตดังกล่าวในโปรไฟล์บัญชี LINE Pay ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยหรือการพิสูจน์ตัวตนใดๆ ที่บริษัทฯ อาจจะกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการใดๆ เป็นครั้งคราว
4.2     ก่อนที่จะทำการชำระมูลค่าธุรกรรมตามคำขอชำระเงิน ผู้ใช้บริการอาจจะได้รับคำร้องขอจากเครื่องมือยืนยันของบริการ (ขึ้นอยู่กับขอบเขตบริการตามที่ได้จัดให้มีในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่) ให้ยืนยันคำขอชำระเงินอีกครั้งหนึ่ง โดยผู้ใช้บริการจะต้องยืนยันคำขอชำระเงินอีกครั้งผ่านเครื่องมือดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ใดๆ ในการตรวจสอบตัวตน หรือการอนุมัติของบุคคลใดที่ได้ให้ และ/หรือยืนยันคำขอชำระเงินดังกล่าว รวมถึงความถูกต้องแท้จริงของคำขอชำระเงินนั้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดใดๆ ในกรณีที่บริษัทฯ เชื่อถือ หรือดำเนินการโดยสุจริตตามคำขอชำระเงินที่บุคคลใดๆ ได้ส่งหรือประสงค์จะส่งให้บริษัทฯ และบริษัทฯ เชื่อว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องคำนึงถึงกรณีใดๆ ในขณะที่ได้ทำคำขอชำระเงินนั้น สภาพของการจัดการ บริการหรือธุรกรรมที่ได้ทำตามคำขอชำระเงิน หรือจำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง และไม่ว่าจะมีความผิดพลาด เข้าใจผิด ทุจริต ปลอมแปลง ไม่ชัดเจน หรือไม่ได้รับอนุมัติในส่วนที่เกี่ยวกับคำขอก็ตาม
4.3     เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย บริษัทฯ ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในการซื้อและขายสินค้าและบริการระหว่างผู้ใช้บริการและร้านค้าผู้ประกอบการ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการร้านค้าในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ในการจำหน่ายและจัดหาสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของธุรกรรมดังกล่าว วิธีการและข้อกำหนดธุรกรรม และการปฏิบัติตามและไม่ปฏิบัติตามธุรกรรม (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การปฏิเสธที่จะปฏิบัติตาม ความล่าช้า การไม่นำส่ง ข้อชำรุดบกพร่อง ความผิดพลาด การส่งคืนหรือเปลี่ยนสินค้าและบริการ และการคืนเงิน) เป็นกรณีระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการร้านค้าเท่านั้น ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการร้านค้าเป็นผู้ใช้สิทธิ ปฏิบัติตาม และรับผิดชอบในสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดทั้งปวงที่เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อตกลงระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการร้านค้า การให้บริการของบริษัทฯ ไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือรับรอง (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) ต่อการปฏิบัติตามข้อตกลงของธุรกรรมดังกล่าว
4.4     ผู้ใช้บริการอาจจะทำคำขอชำระเงินเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการชำระเงินตามมูลค่าธุรกรรมแทนผู้ใช้บริการ ซึ่งมูลค่าธุรกรรมนั้นเป็นผลจากการซื้อและจำหน่ายสินค้าและบริการระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการร้านค้า ธุรกรรมระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการร้านค้าจะต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีใดๆ
4.5     เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การที่บริษัทฯ ยอมรับคำขอชำระเงินของผู้ใช้บริการ เพื่อทำการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตตามมูลค่าธุรกรรมให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า ไม่ถือว่าบริษัทฯ รับกระทำการในฐานะธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือการให้บริการของบริษัทฯ เป็นการดำเนินการเพื่อให้บริการทางการเงิน ในการให้บริการของบริษัทฯ ไม่ถือว่าบริษัทฯ (ก) ให้บริการโอนเงินโดยตรงให้แก่ผู้ใช้บริการ และ/หรือ (ข) กระทำการเป็นทรัสตี (trustee) ผู้ดูแลรักษาแทน หรือผู้บริหารผลประโยชน์ในเงินของผู้ใช้บริการ
4.6     ภายหลังจากได้รับคำขอชำระเงินและยืนยันอีกครั้งหนึ่งตามข้อ 4.2 ข้างต้น บริษัทฯ จะชำระเงินตามมูลค่าธุรกรรมให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า การดำเนินการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินตามมูลค่าธุรกรรมผ่านบริการจะใช้สกุลเงินตามที่บริษัทฯ อนุญาต
4.7     มูลค่าธุรกรรมใดๆ ที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการจะถูกส่งไปยังอีกบัญชีหนึ่งที่บริษัทฯ ได้เปิดไว้ ซึ่งแยกต่างหากจากเงินทุนที่บริษัทฯ ใช้ประกอบกิจการ บริษัทฯ จะไม่ใช้เงินที่อยู่ในบัญชีดังกล่าว เว้นแต่เป็นการดำเนินการเรียกเก็บเงินและชำระเงินตามคำขอของผู้ใช้บริการให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าตามมูลค่าธุรกรรมที่ผู้ใช้บริการซื้อสินค้าและบริการ ใช้ชำระค่าบริการ และค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าเสียหายอื่นใด หรือจำนวนเงินใดๆ ที่ผู้ใช้บริการต้องชำระ
4.8     ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถส่งหนังสือแจ้งการชำระเงินตามมูลค่าธุรกรรมให้แก่ผู้ใช้บริการผ่านทางบัญชีผู้ใช้ที่เป็นทางการ ไลน์ของผู้ใช้บริการ (LINE messaging account) จากไลน์ แอพพลิเคชั่นส่งข้อความ (LINE messaging application) บริษัทฯ จะแจ้งการชำระเงินตามมูลค่าธุรกรรมไปยังผู้ใช้บริการ ตามวิธีการใดๆ ที่บริษัทฯ อาจจะกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว ภายหลังจากการชำระเงินสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินตามมูลค่าธุรกรรมที่มีอยู่จะเป็นข้อมูลตามที่ระบบบริการได้บันทึกไว้ อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้ จึงไม่อาจเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะควบคุม หรือติดตามนโยบายหรือระบบปฏิบัติการของผู้ให้บริการทุกราย ฉะนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องรับประกันว่าผู้ใช้บริการจะได้รับข้อความดังกล่าวที่บริษัทฯ ได้ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ตรงต่อเวลา
4.9     ระบบบริการจะบันทึกจำนวนเงินที่ได้ชำระผ่านบริการ รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการโดยผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนใช้บัญชี LINE Pay อาจจะล็อกอินเพื่อใช้บัญชี LINE Pay ของผู้ใช้บริการเอง เพื่อตรวจสอบบันทึกดังกล่าว หากผู้ใช้บริการพบว่าตัวเลขที่ปรากฏในบัญชี LINE Pay ของผู้ใช้บริการ บันทึก หรือข้อมูลใดๆ ผิดพลาด หรือเป็นที่น่าสงสัย ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งบริษัทฯ ให้ทราบทันที
4.10     ผู้ใช้บริการจะใช้บริการตามวิธีการและขั้นตอนตามที่บริษัทฯ กำหนดเป็นครั้งคราว บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิด หากเกิดความสูญเสีย หรือเสียหายใดๆ อันเกิดจากการที่ธุรกรรมหรือการชำระเงินจากผู้ใช้บริการให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าไม่สำเร็จ เนื่องจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการในการใช้บริการตามลักษณะที่ได้กำหนด หรือตามข้อกำหนดฯ และนโยบาย
4.11     หากธุรกรรมของผู้ใช้บริการเป็นที่ต้องสงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีใดๆ หรือเป็นการละเมิดสิทธิ ประโยชน์ของบุคคลภายนอก เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดภายใต้กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจ หรือศาล บริษัทฯ อาจจะ (1) ปิด ระงับ หรือจำกัดการเข้าถึงบัญชี LINE Pay ของผู้ใช้บริการ หรือการเข้าถึงบริการ (2) ปฏิเสธที่จะให้บริการกับผู้ใช้บริการ (3) ยกเลิกข้อกำหนดฯ (4) ในกรณีที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ทำรายการโอนเงินตามมูลค่าธุรกรรมไปยังผู้ประกอบการร้านค้าสำหรับรายการที่มีพฤติการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จะยับยั้งจำนวนเงินตามมูลค่าธุรกรรมดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก และ/หรือ (5) กระทำการอื่นใดที่จำเป็น หรือเหมาะสม ตามที่บริษัทฯ เห็นควร ผู้ใช้บริการตกลงที่ชดใช้ค่าเสียหายต่อบริษัทฯ (ก) ในความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ใช้บริการฝ่าฝืนกฎระเบียบตามที่กำหนดในข้อ 4.11 นี้ และ (2) ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ ในการใช้สิทธิตามข้อ 4.11
4.12     ผู้ใช้บริการใช้บริการโดยฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ รวมถึงกฎและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริการ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะยกเลิกข้อกำหนดฯ และ/หรือ ปฏิเสธการให้บริการ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการปฏิเสธการให้บริการดังกล่าวแก่ผู้ใช้บริการ
4.13     ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความบกพร่องในการทำตามคำสั่ง ความบกพร่องในทำรายการภายในเวลาที่กำหนด ลืมหรือเปิดเผยรหัสผ่านของผู้ใช้บริการ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการรุกรานทางข้อมูล (Hacking) ของบัญชี LINE Pay หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
4.14     ผู้ใช้บริการต้องระงับข้อพิพาทกับผู้ประกอบการร้านค้า ซึ่งเกิดจากการทำรายการธุรกรรมของผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ประกอบการร้านค้า โดยผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และผู้ใช้บริการไม่สามารถร้องขอให้บริษัทฯ เป็นผู้จัดการเรื่องดังกล่าวให้กับผู้ใช้บริการได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจใช้ดุลยพินิจที่จะแทรกแซงเพื่อแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว หากบริษัทฯ เห็นว่าการแทรกแซงนั้นจำเป็นเพื่อให้การให้บริการดำเนินไปได้อย่างปกติ
4.15     หากบริษัทฯ ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและเห็นว่า การใช้บริการของผู้ใช้บริการ และ/หรือ การใช้เว็บไซต์ หรือธุรกรรมของผู้ใช้บริการ เป็นการกระทำที่เป็นกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ ตามที่ระบุในข้อ 7 บริษัทฯ จะระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายดังกล่าวทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ระงับหน้าที่ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งตามข้อกำหนดฯ นี้ ยกเลิก หรือเพิกถอนรายการที่กระทำโดยผู้ใช้บริการรายดังกล่าว หรือกระทำการอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ยกเลิกข้อกำหนดฯ หรือ กำหนดข้อจำกัดจำนวนเงินที่ผู้ใช้บริการจะชำระได้ผ่านบริการ)
5.     การยกเลิกธุรกรรม
5.1     หากผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการร้านค้าตกลงที่จะเพิกถอน หรือยกเลิกธุรกรรม ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ชำระมูลค่าธุรกรรมให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าผ่านบริการแล้ว ผู้ใช้บริการต้องแจ้งบริษัทฯ ทันที และร้องขอยกเลิกการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านทางออนไลน์ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ชำระเงินตามมูลค่าธุรกรรม หากบริษัทฯ ได้ตกลงในการเพิกถอนหรือยกเลิก และยืนยันดังกล่าว บริษัทฯ จะคืนเงินตามมูลค่าธุรกรรมที่ได้ชำระแทนผู้ใช้บริการ ให้แก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าต้องตกลงเพิกหรือการยกเลิกเช่นว่า หรือการยกเลิกหรือการเพิกถอนนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ร้องขอการยกเลิกการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านทางออนไลน์ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ชำระเงินตามมูลค่าธุรกรรมให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าผ่านบริการ บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ในการเพิกถอน หรือยกเลิกการชำระเงินตามมูลค่าธุรกรรมที่บริษัทฯ ได้ชำระ แต่บริษัทฯ อาจจะคืนเงินจำนวนตามมูลค่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นเงินสดให้แก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ผู้ประกอบการร้านค้าต้องตกลงและยืนยันการคืนเงินเป็นเงินสดดังกล่าวด้วย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องคืนเงินสด
6.     การระงับการชำระเงิน
6.1     ในกรณีที่ศาล เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจ หรือผู้ประกอบการร้านค้าร้องขอตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อใดๆ ในข้อกำหนดฯ นี้ หรือขั้นตอนการระงับข้อพิพาทของบริการ ให้บริษัทฯ ระงับการชำระเงินให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า หรือผู้ถือบัตรเครดิตแจ้งผ่านผู้ออก หรือผู้รับบัตรเครดิตว่าผู้ถือบัตรเครดิตปฏิเสธการชำระเงินตามมูลค่าธุรกรรม ผู้ใช้บริการตกลงว่าบริษัทฯ อาจจะระงับจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องในบัญชีแยกต่างหากของบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อ 4.7 ข้างต้น จนกว่าข้อพิพาทจะสิ้นสุดลง หากจำนวนเงินดังกล่าวได้ถูกชำระไปยังบัญชีของผู้ประกอบการร้านค้าแล้ว ผู้ประกอบการร้านค้าจะต้องตกลงที่จะคืนจำนวนเงินนั้น ภายหลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัทฯ
6.2     ภายหลังจากข้อพิพาทกรณีจำนวนเงินที่ถูกระงับตามข้อ 6.1 ข้างต้นได้สิ้นสุดลง และมีหลักฐานตามที่เหมาะสมพิสูจน์ได้ บริษัทฯ จะคืนเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้ใช้บริการ หรือผู้ประกอบการร้านค้า
7.     กิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ
7.1     ในการใช้บริการเว็บไซต์ บัญชี LINE Pay ของผู้ใช้บริการ หรือบริการ หรือการติดต่อกันระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัทฯ ผู้ใช้บริการรายอื่น ผู้ประกอบการร้านค้า หรือบุคคลภายนอก ผู้ใช้บริการตกลงที่ไม่กระทำการดังต่อไปนี้ ("กิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ")
7.1.1     ฝ่าฝืนข้อกำหนดฯ หรือนโยบายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ
7.1.2      ฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ ขอบเขตอำนาจศาล (รวมถึง กฎหมายหรือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) คำสั่งหรือมาตรการทางปกครอง คำพิพากษาของศาล หรือคำตัดสินของเจ้าหน้าที่รัฐ
7.1.3     เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
7.1.4     ละเมิดสิทธิของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก
7.1.5     ลงทะเบียนบัญชี LINE Pay โดยใช้ชื่อบุคคลอื่น เข้าถึงบริการจากประเทศอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายการของเว็บเพจของบริการ หรือลงทะเบียนใช้บริการโดยใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรืออาจทำให้หลงผิด ได้รับและใช้บัญชี LINE Pay หลายบัญชี ให้ข้อมูลในการเข้าบัญชี LINE Pay ของผู้ใช้บริการรายอื่นแก่บุคคลใดๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้บัญชี LINE Pay ของผู้ใช้บริการรายอื่นในการเข้าใช้บริการ
7.1.6     ใช้บริการหรือทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินค้าและบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ความยินยอม การรับรู้ การลงทะเบียน หรือยื่นเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ในกรณีที่ต้องปฏิบัติหรือสมควรต้องปฏิบัติ หรือกระทำโดยประการอื่นใด อันเป็นการขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.1.7     ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มใดๆ อันเป็นการไม่สุจริตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
7.1.8     เข้าทำสัญญากับบริษัทฯ หรือผู้ประกอบการร้านค้าใดๆ โดยที่ไม่มีความสามารถทางกฎหมายในการกระทำดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.1.9     ใช้บัญชี LINE Pay ของผู้อื่น หรือใช้บัญชีที่ไม่สมบูรณ์ของสถาบันการเงินในการทำรายการธุรกรรมผ่านทางแพลตฟอร์มใดๆ
7.1.10     ซื้อสิ่งของหรือบริการใดๆ ที่ถูกกีดกัดหรือจำกัดโดยกฎหมาย หรือองค์กรที่ออกบัตรเครดิตสากล หรือทำรายการธุรกรรมผิดกฎหมาย หรือซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
7.1.11     ใช้บริการเพื่อทำรายการธุรกรรมที่อยู่นอกขอบเขตของการบริการ
7.1.12     ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก หรือขัดขวางการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก
7.1.13     แทรกแซงเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ (Computer Server) ของบริการหรือระบบเครือข่าย (Network System)
7.1.14     ใช้วิธีการทางเทคนิคเพื่อเข้าจัดการบริการในลักษณะที่ไม่เหมาะสม
7.1.15     ลอกเลียน ปรับเปลี่ยน หรือส่งผ่านซอฟต์แวร์ โปรแกรม ฐานข้อมูล และช่องทางการเชื่อมต่อ (Application Programming Interface - API) ของบริษัทฯ ที่ใช้ในการให้บริการสู่สาธารณะ (เว้นแต่การส่งผ่านสู่สาธารณะดังกล่าวจำเป็นต้องกระทำเพื่อใช้บริการ) รวมถึงการทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกชิ้นส่วน หรือวิธีการอื่นใดเพื่อวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ โปรแกรม ฐานข้อมูล และช่องทางการเชื่อมต่อ (Application Programming Interface - API)
7.1.16     กระทำการใดๆ อันเป็นการหมิ่นประมาท การใส่ความทางการค้า ข่มขู่ หรือคุมคาม
7.1.17     ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ หรือให้คำยืนยันตัวตน หรือเอกสารเพื่อสนับสนุนข้อมูลใดๆ ที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ
7.1.18     ควบคุมบัญชี LINE Pay ที่เชื่อมต่อบัญชี LINE Pay อีกบัญชีหนึ่งเพื่อทำกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติใดๆ ที่ได้กล่าวมา
7.1.19     ดำเนินธุรกิจ หรือใช้บริการในลักษณะที่ส่งผลหรืออาจจะส่งผลให้เกิดข้อร้องเรียน ข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ บทลงโทษ และความรับผิดอื่นๆ แก่บริษัทฯ ผู้ใช้บริการท่านอื่น ผู้ประกอบการร้านค้าหรือตัวผู้ใช้บริการเอง
7.1.20     ได้คะแนนเครดิตจากหน่วยงานรายงานข้อมูลเครดิตที่ชี้ให้เห็นว่ามีความเสี่ยงสูงที่เกิดจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการ
7.1.21     จัดหาเงินสำรองจากบัตรเครดิตของบุคคลใดๆ (หรือช่วยเหลือผู้อื่นในการกระทำดังกล่าว)
7.1.22     ขัดขวางการทำงานอันเป็นปกติของการให้บริการ หรือ
7.1.23     มีพฤติกรรมอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่เหมาะสม
7.2     หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดฯ รวมถึงข้อ 7.1 ที่กล่าวข้างต้น หรือการให้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ อาจระงับการให้บริการทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งแก่ผู้ใช้บริการดังกล่าว หรือระงับการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งตามข้อตกลงนี้ และอาจยกเลิกข้อตกลงนี้ตามที่ระบุในข้อ 14 หากการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหาย ผู้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ  
8.     การจัดการการชำระเงินที่ผิดพลาด
8.1     หากการชำระเงินที่ผิดพลาดเป็นเหตุมาจากบริษัทฯ บริษัทฯ มีสิทธิเพิกถอนการชำระเงินที่ผิดพลาดนั้น เมื่อบริษัทฯ พบการชำระเงินที่ผิดพลาดเช่นว่า ผู้ใช้บริการต้องยกเลิกจำนวนเงินของรายการธุรกรรมที่ได้ชำระไว้ผิดพลาด และทำการชำระเงินอีกครั้งตามจำนวนเงินของรายการธุรกรรมที่ถูกต้อง
8.2     หากการชำระเงินที่ผิดพลาดดังกล่าวเป็นเหตุมาจากผู้ใช้บริการ เช่น ผู้ใช้บริการใส่จำนวนเงินของรายการธุรกรรมผิดพลาด หรือชำระเงินให้ผิดบุคคล ผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องต่อบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการอาจติดต่อผู้ประกอบการร้านค้าที่เกี่ยวข้องที่ผู้ใช้บริการได้ใช้ผ่านบริการ เพื่อขอให้ผู้ประกอบการร้านค้าดังกล่าวคืนเงินที่ชำระผิดพลาดให้ บริษัทฯ จะไม่ชำระเงินคืนให้กับผู้ใช้บริการหรือเพิกถอนการชำระเงินที่ผู้ใช้บริการชำระไว้ผิดพลาด
9.     การจัดการบัญชีและรหัสผ่านที่ถูกคุกคาม
9.1     ทันทีที่ผู้ใช้บริการพบหรือสงสัยว่าบัญชี LINE Pay และรหัสผ่านถูกคุกคาม หรือมีบุคคลภายนอกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งบริษัทฯ โดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อบนเว็บไซต์ของบริการที่ http://contact-cc.line.me/serviceId/10712 และดำเนินการระงับบัญชี LINE Pay ดังกล่าวเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการต่อเหตุการณ์ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา อย่างไรก็ตาม มาตรการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไม่ถือเป็นการชดใช้ค่าเสียหายของบริษัทฯ ต่อผู้ใช้บริการ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และไม่ถือเป็นความรับผิดใดๆ ของบริษัทฯ ต่อผู้ใช้บริการ เมื่อได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการระงับคำสั่งให้ชำระเงินจากบัญชี LINE Pay ของผู้ใช้บริการ และระงับการรับเงินตามคำขอชำระเงินถัดมาจากบัญชี LINE Pay ดังกล่าว
10.     ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
10.1     บริษัทฯ จะดำเนินการมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับรองความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศของบริการ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการจะต้องรับรองความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของผู้ใช้บริการเอง และป้องกันมิให้บุคคลภายนอกรุกรานทางข้อมูล (Hacking) เอาไป ปรับเปลี่ยน หรือก่อให้เกิดความเสียหายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งข้อมูลบันทึกการดำเนินธุรกิจ หรือข้อมูลส่วนบุคคล
11.     การไม่รับประกันและการจำกัดความรับผิด
11.1     ผู้ใช้บริการตกลงที่ปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ พนักงาน กรรมการ ตัวแทน บริษัทร่วมค้า ลูกจ้างและผู้จัดหาสินค้าของบริษัทฯ ("ผู้ที่จะได้รับชดใช้ค่าเสียหาย") จากการเรียกร้องใดๆ ข้อเรียกร้อง ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือความรับผิด (โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าทนายความ) ซึ่งผู้ที่จะได้รับชดใช้ค่าเสียหายอาจจะได้รับความเสียหายหรือได้รับความเสียหาย จากการที่ผู้ใช้บริการ ลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้ใช้บริการกระทำผิดข้อกำหนดฯ และ/หรือ นโยบาย
11.2     บริษัทฯ ให้บริการ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” (AS IS) และ “ตามที่มีอยู่” (AS AVAILABLE) บริษัทฯ และผู้ที่จะได้รับชดใช้ค่าเสียหายของบริษัทฯ ไม่รับประกัน หรือรับรองใดๆ ทุกประการ (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) ที่เกี่ยวเนื่องกับ LINE Pay บริการ และเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริการ บริษัทฯ ยกเว้นและปฏิเสธการรับรอง รับประกัน หรือข้อผูกพันทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับรอง รับประกัน หรือข้อผูกพันที่เกี่ยวกับความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ สภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความพึงพอใจ คุณภาพ การใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง และการไม่ฝ่าฝืนอย่างชัดแจ้ง ในขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม ลบ หรือแก้ไขระบบ หรือฟังค์ชั่นบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
11.3     ระบบของบริการจะทำการสำรองข้อมูลเป็นระยะๆ บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายต่อการลบข้อมูล หรือการสำรองข้อมูลที่ผิดพลาด หรือล้มเหลว
11.4     ผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการทำรายการธุรกรรมระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการร้านค้า รวมถึงการเจรจาต่อรองข้อตกลงการทำธุรกรรม การส่งสินค้า และการรับสินค้าและบริการ การชำระเงินค่าสินค้าและบริการ การยกเลิกหรือเลิกสัญญาซื้อขาย ข้อกำหนดการรับประกันสินค้ามีตำหนิ การจัดการคืนสินค้าและการขอคืนเงิน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อรายการธุรกรรมใดๆ ระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการร้านค้า
11.5     ข้อเสนอแนะและข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้รับจากบริษัทฯ หรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือผ่านทางบริการ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจานั้น ไม่ถือเป็นการรับรอง รับประกันหรือข้อผูกพันของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการ
11.6     ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต บริษัทฯ และผู้ที่จะได้รับชดใช้ค่าเสียหายของบริษัทฯ ขอยกเว้นและปฏิเสธความรับผิด อันเกิดจากความเสียหายใดๆ ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายเบ็ดเตล็ด ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายแบบเยี่ยงอย่าง ค่าเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ (รวมถึงความเสียหายทางธุรกิจ รายได้ กำไร การใช้ข้อมูลหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นๆ) ที่ผู้ใช้บริการอาจได้รับผลกระทบ (หรือบุคคลใดๆ ที่เรียกร้องผ่านทางผู้ใช้บริการ) ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากการเข้าถึง หรือเข้าใช้บริการหรือเว็บไซต์ของบริการ และโดยไม่คำนึงว่า (ก) กรณีดังกล่าวจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสัญญา ละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ก็ตาม (ข) ความสูญเสียหรือเสียหายดังกล่าวจะสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม และ/หรือ (ค) บริษัทฯ ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับความเป็นไปได้ถึงความเสียหายหรือไม่ก็ตาม
11.7     การปฏิเสธความรับผิดและข้อยกเว้นตามข้อ 11.6 อยู่ภายใต้ขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาต แต่ไม่ใช้กับความรับผิด ความสูญเสีย หรือความเสียหายในกรณีดังต่อไปนี้
     11.7.1     การเสียชีวิต หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของบริษัทฯ
     11.7.2     การทุจริต หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จเพื่อฉ้อฉล (Fraudulent Misrepresentation) หรือ
     11.7.3     ความรับผิดอื่นๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นได้โดยกฎหมาย
11.8     ความรับผิดทั้งหมดของบริษัทฯ ไม่ว่าตามสัญญา ละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรือ โดยประการอื่นใด เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดฯ ฉบับนี้หรือสัญญาประกอบใดๆ จะถูกจำกัดเพียงเท่ามูลค่าธุรกรรมที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไว้ในสามเดือนที่ผ่านมา
11.9     การจำกัดความรับผิดหรือข้อยกเว้นบางข้อหรือทั้งหมดที่กล่าวมาตามข้อกำหนดฯ นี้อาจจะไม่นำมาปรับใช้กับผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการมีถิ่นที่อยู่ในรัฐ จังหวัด หรือประเทศที่ไม่อนุญาตให้มีการจำกัดความรับผิดหรือข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับค่าเสียหายอันเนื่องมาจากสัญญา (incidental damages) ค่าเสียหายต่อเนื่อง (consequential damages)
12.     การระงับหรือการหยุดชะงักของบริการ
12.1     ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ อาจจะระงับหรือหยุดชะงักบริการไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เรียกร้องให้บริษัทฯ ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว
12.1.1     การระงับหรือการหยุดชะงักเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง แทนที่ บำรุงรักษา ทำให้เป็นปัจจุบัน หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในบริการ
12.1.2     โดยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของบริษัทฯ เห็นว่าผู้ใช้บริการได้ใช้บริการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อกำหนดฯ ฉบับนี้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ
12.1.3     บริการถูกระงับหรือหยุดชะงักหรือไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เหตุสุดวิสัยหมายถึงเหตุใดๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เหตุสุดวิสัย (acts of God) การกระทำของฝ่ายพลเรือนหรือการกระทำทางทหาร อัคคีภัย การนัดหยุดงาน การปิดงาน หรือข้อพิพาทแรงงาน โรคระบาด ข้อจำกัดของรัฐบาล สงคราม การกระทำของก่อการร้าย จลาจล แผ่นดินไหว พายุ ไต้ฝุ่น อุทกภัย และเหตุขัดข้องของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการสื่อสาร
12.1.4     บริการถูกระงับหรือหยุดชะงักหรือไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ เนื่องมาจากการกระทำของบุคคลภายนอก หรือเหตุอื่นใดซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ
12.1.5     ภายหลังการตรวจสอบ บริษัทฯ พบว่าผู้ใช้บริการให้ข้อมูลยืนยันตัวตนอันเป็นเท็จ
13.     สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
13.1     ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า ไม่มีข้อใดในข้อกำหนดฯ นี้เป็นการให้สิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนหนึ่งกับบริการ สิทธิดังกล่าวทั้งหมดเป็นของบริษัทฯ และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทฯ
14.     การยกเลิกและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
14.1     ผู้ใช้บริการอาจจะยกเลิกข้อกำหนดฯ นี้ โดยการล็อกออนผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อให้มีผลยกเลิกบัญชี LINE Pay ของผู้ใช้บริการ ภายหลังจากการยกเลิกข้อกำหนดฯ บริษัทฯ จะยกเลิกธุรกรรมใดๆ ที่ยังคงค้างอยู่
14.2     ผู้ใช้บริการไม่สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจสอบโดยการปิดบัญชี LINE Pay หากผู้ใช้บริการท่านใดปิดบัญชี LINE Pay ระหว่างที่บริษัทฯ กำลังทำการตรวจสอบอยู่ บริษัทฯ อาจระงับจำนวนเงินที่ใช้ในการทำรายการธุรกรรมใดๆ เพื่อปกป้องบริษัทฯ บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือบุคคลภายนอกต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ บทลงโทษ หรือความรับผิดอื่นใด ผู้ใช้บริการยังต้องรับผิดต่อภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี LINE Pay แม้ภายหลังจากที่บัญชี LINE Pay ดังกล่าวได้ปิดลงแล้ว
14.3     ผู้ใช้บริการตกลงว่าข้อ 11, 13 ถึงข้อ 16 ของข้อกำหนดฯ นี้ รวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน ที่ควรจะมีผลใช้บังคับต่อไป จะยังคงมีผลบังคับใช้ได้ต่อไป แม้ข้อกำหนดฯ นี้จะสิ้นสุดลง
14.4     บริษัทฯ อาจแก้ไขข้อกำหนดฯ นี้ ในเวลาใดๆ ที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องที่ได้แจ้งให้ทราบหรือจะแจ้งให้ทราบ บริษัทฯ จะแจ้งข้อกำหนดฯ ที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริการ และ/หรือ แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ อาจจะกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว ซึ่งข้อกำหนดฯ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วดังกล่าวจะมีผลนับแต่เวลาที่มีการแจ้งให้ทราบดังกล่าว การใช้บริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการหลังจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะยอมมีผลผูกพันกับข้อกำหนดที่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้บริการไม่ตกลงกับข้อกำหนดใดๆ ที่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ อาจยกเลิกการเข้าถึง หรือการใช้บริการ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการยกเลิกดังกล่าว
15.     ข้อพิพาทกับบริษัทฯ
15.1     เป้าหมายของบริษัทฯ คือ การเรียนรู้และรับทราบปัญหาในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ หากบริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวให้เป็นที่พอใจของผู้ใช้บริการได้ บริษัทฯ จะจัดหาวิธีการที่เป็นกลางและมีประสิทธิภาพในแง่ของค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว หากปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัทฯ เกิดจากบริการ ส่วนงานบริการลูกค้า (Customer Service) จะได้รับรายงานเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านทางออนไลน์ (Online) ไปที่
เว็บลิงค์ (Weblink) ของบริษัทฯ ในการระงับข้อพิพาทของผู้บริโภคและข้อร้องเรียน (Customer Services)

15.2     สำหรับข้อเรียกร้องใดๆ (ยกเว้นข้อเรียกร้องขอความคุ้มครองชั่วคราวหรือข้อเรียกร้องในทำนองเดียวกันนี้) ที่จำนวนเงินที่เรียกร้องเมื่อมีคำตัดสินชี้ขาดน้อยกว่า 10,000 (หนึ่งหมื่น) เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) (หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า) คู่สัญญาฝ่ายที่ร้องขออาจเลือกที่จะระงับข้อพิพาทโดยใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพในแง่ค่าใช้จ่าย ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ย หรือในกรณีที่การไกล่เกลี่ยไม่เป็นผล ให้ใช้การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการโดยพิจารณาข้อมูลจากพยานเอกสารเท่านั้น ทั้งนี้ โดยปราศจากการปรากฏตัว และ/หรือ การรับฟังพยานบุคคลใดๆ ในการพิจารณาคดี หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลือกระงับข้อพิพาทโดยผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ย คู่สัญญาดังกล่าวจะเริ่มกระบวนการการไกล่เกลี่ยดังกล่าวของสำนักงานระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยไม่เป็นผล คู่สัญญาฝ่ายที่ริเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ยดังกล่าวจะเป็นผู้เริ่มการเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการแห่งราชอาณาจักรไทย สำนักงานศาลยุติธรรมที่ใช้บังคับอยู่ ณ ขณะที่ทำการยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ และการระงับข้อพิพาทด้วยการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้อำนาจสถาบันอนุญาโตตุลาการของราชอาณาจักรไทย หรือผ่านผู้ระงับข้อพิพาททางเลือกอื่น (Alternative Dispute Resolution - ADR) ที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ ผู้ระงับข้อพิพาททางเลือกอื่นและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามกฎดังต่อไปนี้ (ก) การอนุญาโตตุลาการต้องกระทำโดยการพิจารณาข้อมูลจากพยานเอกสารเท่านั้น โดยปราศจากการปรากฏตัว และ/หรือ การรับฟังพยานบุคคลในการพิจารณาคดี เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่น (ข) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายหรือพยานจะต้องไม่ปรากฏตัวระหว่างกระบวนการอนุญาโตตุลาการดังกล่าว เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่น (ค) สถานที่ในการอนุญาโตตุลาการต้องเป็นราชอาณาจักรไทย (ง) คำตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ถือเป็นที่สุดและผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และ (จ) คำตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการใดๆ สามารถนำขึ้นสู่ศาลที่มีเขตอำนาจได้   
15.3     เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น หรือเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.2 ผู้ใช้บริการตกลงว่าข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทที่ผู้ใช้บริการมีต่อบริษัทฯ จะต้องถูกตัดสินโดยศาลในประเทศไทย ผู้ใช้บริการได้ตกลง โดยไม่อาจเพิกถอนได้ ว่าจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นสู่เขตอำนาจศาลในประเทศไทยเท่านั้น เพื่อการดำเนินคดีความตามข้อเรียกร้องและข้อพิพาทดังกล่าว ข้อกำหนดฯ อยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งหมด ตามที่กฎหมายไทยใช้บังคับกับข้อตกลงที่ได้ทำขึ้น และได้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงในประเทศไทยทุกประการ
15.4     ข้อเรียกร้องทั้งหมดต่อบริษัทฯ จะต้องได้รับการแก้ไขตามข้อ 15 ของข้อกำหนดฯ ข้อเรียกร้องใดๆ ที่ดำเนินการนอกเหนือไปจากวิธีการระงับข้อพิพาทที่กำหนดในข้อ 15 จะถือว่าเป็นข้อเรียกร้องที่ไม่เหมาะสม และเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดฯ หากคู่สัญญาฝ่ายใดยื่นข้อเรียกร้องแตกต่างไปจากวิธีการระงับข้อพิพาทที่กำหนดในข้อ 15 บริษัทฯ อาจได้รับค่าทนายความคืน (รวมถึงนักกฎหมายประจำบริษัทฯ หรือผู้ช่วยทนาย) อันเกิดจากการยื่นข้อเรียกร้องโดยไม่ถูกวิธี ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องได้บอกกล่าวแก่ผู้ใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าการยื่นฟ้องดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ใช้บริการไม่ได้ถอนข้อเรียกร้องดังกล่าวในทันที
15.5     หากการดำเนินคดีโดยหรือต่อผู้ใช้บริการเป็นผลอันเนื่องมาจากบทบัญญัติของกฎหมายล้มละลาย บริษัทฯ มีสิทธิเรียกค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามสมควร (รวมถึงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายใดๆ) ที่เกิดขึ้นจากการบังคับภายใต้ข้อกำหนดฯ นี้
15.6     หากผู้ใช้บริการมีข้อพิพาทกับผู้ใช้บริการรายอื่น หรือผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ใช้บริการตกลงที่จะให้บริษัทฯ บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ หลุดพ้นจากคดีความ ข้อเรียกร้องและค่าเสียหาย (ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการผิดสัญญา) ทุกประเภทและทุกลักษณะอันเกิดขึ้น และเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว 
16.     เบ็ดเตล็ดและข้อกำหนดทั่วไป
16.1     ข้อตกลงทั้งหมด.          ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า (ก) ขั้นตอนการจัดการที่เกี่ยวข้อง (ข) รายละเอียดของบริการ และ (ค) แนวทางการใช้บริการ ที่แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ของบริการจะใช้บังคับกับการเข้าถึง หรือเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการ ซึ่งมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดฯ ฉบับนี้ เพื่อความชัดเจน ให้ถือว่านโยบายเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดฯ นี้
16.2     การโอนสิทธิ.      บริษัทฯ อาจโอนสิทธิ โอน แปลงหนี้ หรือกระทำการการอื่นใด ซึ่งข้อตกลง สิทธิและหน้าที่ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดฯ นี้ และบริษัทฯ อาจโอนข้อตกลง สิทธิและหน้าที่ทั้งหมดของบริษัทฯ ดังกล่าว เพื่อให้ตกเป็นประโยชน์แก่ผู้สืบสิทธิและผู้รับโอนสิทธิของบริษัทฯ ผู้ใช้บริการจะกระทำการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนสิทธิหรือการตกลงดังกล่าว ข้อตกลง สิทธิและหน้าที่ทั้งหมดเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการต้องไม่มอบอำนาจ โอนสิทธิ หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง หรือทำสัญญาช่วงแก่บุคคลภายนอกซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของสิทธิและหน้าที่ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทฯ
16.3     ข้อความอิเล็กทรอนิกส์.     ผู้ใช้บริการตกลงว่าข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผ่านบริการและใช้โดยบริษัทฯ มีผลเช่นเดียวกับเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร และในกรณีที่มีกระบวนการไต่สวน อนุญาโตตุลาการ การไกล่เกลี่ยหรือการระงับข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับการใช้ข้อความอิเล็กทรอนิกส์นั้น ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ยกขึ้นอ้างว่าข้อความอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ถือเป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นเอกสารที่มีการลงลายมือชื่อ และไม่มีผลหรือไม่มีอยู่
16.4     การแยกต่างหากของข้อตกลง.     หากข้อกำหนดใดๆ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดฯ ฉบับนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตกเป็นโมฆะ โมฆียะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายใดๆ ให้ถือว่าความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์หรือการใช้บังคับได้ของข้อกำหนดอื่นๆ ภายใต้ข้อกำหนดฯ นี้จะไม่ถูกกระทบ และจะยังมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทฯ แก้ไขส่วนของข้อตกลงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตกเป็นโมฆะ โมฆียะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ดังกล่าวได้ ทั้งนี้การแก้ไขดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต
16.5     ข้อตกลงฉบับแปล.     การแปลข้อกำหนดฯ นี้มีเพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ใช้บริการเท่านั้น ไม่มีเจตนาที่จะปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของข้อกำหนดฯ นี้ ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดฯ ฉบับอังกฤษและฉบับภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้ยึดข้อความตามข้อกำหนดฯ ฉบับภาษาอังกฤษ
16.6     สิทธิของบุคคลภายนอก.     บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาของข้อกำหนดฯ นี้ไม่มีสิทธิในการบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ตามข้อกำหนดฯ ฉบับนี้
16.7     การไม่สละสิทธิ.     การละเว้นหรือล่าช้าของบริษัทฯ ในการใช้สิทธิส่วนใดส่วนหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดฯ นี้ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดฯ นี้
16.8     การบอกกล่าว.     นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดฯ การบอกกล่าวใดๆ ของบริษัทฯ ต่อผู้ใช้บริการจะต้อง
16.8.1     เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นภาษาอังกฤษ และบริษัทฯ อาจจะส่งให้ผู้ใช้บริการโดยชอบ โดย (1) ประกาศอย่างชัดแจ้งบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ (2) วิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ อาจจะกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว และ
16.8.2     การบอกกล่าวนั้นจะถือว่าได้รับแล้วและมีผล เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุในข้อกำหนดฯ เมื่อ (ก) ในกรณีที่ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง หลังจากที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (ข) ในกรณีที่ส่งผ่านบัญชีผู้ใช้ที่เป็นทางการ ไลน์ของผู้ใช้บริการ (LINE messaging account) จากไลน์ แอพพลิเคชั่นส่งข้อความ (LINE messaging application) ณ เวลาที่บริษัทฯ ได้ส่งข้อความดังกล่าว (ค) ในกรณีที่ส่งจดหมาย เมื่อได้ส่งด้วยบุคคลไปที่อยู่ที่เกี่ยวข้อง หรือ 2 (สอง) วัน หลังจากนำส่งไปรษณีย์  (ง) ในกรณีส่งโทรสาร จะถือว่าการบอกกล่าวได้รับแล้ว เมื่อการบอกกล่าวถูกส่งถึงผู้รับในสภาพที่สมบูรณ์และอ่านได้ และ (จ) ในกรณีอื่นๆ ณ เวลาที่บริษัทฯ ได้ประกาศ หรือส่งการบอกกล่าว
16.9     หากผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ที่อยู่ไว้กับบริษัทฯ ให้ถือว่าการบอกกล่าวเช่นว่าส่งถึงผู้ใช้บริการโดยชอบ เมื่อได้ประกาศลงบน Line.me/pay อย่างชัดแจ้ง และผู้ใช้บริการควรตรวจสอบการประกาศบนเว็บไซต์เป็นประจำ
16.10     นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดฯ คำบอกกล่าวจะไม่มีผลผูกพันบริษัทฯ เว้นแต่ผู้ใช้บริการได้ส่งคำบอกกล่าวนั้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ line.me/pay หรือผ่านทางเว็บไซต์การระงับข้อพิพาทของผู้บริโภคและข้อร้องเรียน (Customer Services) ที่ http://contact-cc.line.me/serviceId/10712
เว็บลิงค์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทของผู้บริโภคและข้อร้องเรียน (Customer Services): เว็บไซต์ http://contact-cc.line.me/serviceId/10712
LINE Pay General Terms of Service


The LINE Pay General Terms of Service (the "Terms") is a contract between LINE BIZ PLUS LTD., (Registration Number: 0135554009220) a company incorporated under the laws of Thailand ("LINE BIZ PLUS", or "Company") and any user (hereby referred to as "User", or "you") (collectively the "Parties" and each a "Party") for the former's provision of the LINE Pay services or any part thereof (the "Services") to enable Users to make payments of money for the transactions conducted from time to time on any of the online/offline sales platforms ("Platforms") operated by their respective platform operators ("Platform Operators") that the Company may approve from time to time. In the event that the Services are provided by any company which is affiliated to LINE BIZ PLUS ("LINE Affiliate") then the Terms shall constitute a contract between such LINE Affiliate and each User and the LINE Affiliate will be the party responsible for the provision of the Services in accordance with this Terms. The reference to "Company" or "we" in the Terms shall be read as a reference to LINE BIZ PLUS or the LINE Affiliate as the case may be. 

The Terms shall apply to the User's access and usage of the Services and the User shall accept and agree to be bound by all the terms and conditions contained in the Terms. For the avoidance of doubt, the Terms incorporates and includes all Schedules to the Terms and any applicable agreements, handling procedures, the descriptions of and covenants for the Services, the guidelines for using the Services, the points to note, and restrictions on use of the Services (collectively, the "Policies") as found on the website of the Services (“Website”) at http://terms2.line.me/linepay_web_TH_TermsofUse?lang=th  (if you accessing the Services using a computer) or at http://terms2.line.me/linepay_web_TH_TermsofUse/sp?lang=th (if you are accessing the Services using a mobile device). 

The Terms is an important document which you must consider carefully when choosing whether to use the Services. Please note the following risks of using the Services:

The Company may close, suspend, or limit a User's access to his/her LINE Pay Account and/or the Services if he/she violates the Terms, including the Policies or any other agreement which is entered into between the User and the Company.

The User is solely responsible for understanding and complying with any and all laws, rules and regulations of his/her specific jurisdiction that may be applicable in connection with his/her use of the Services, including but not limited to, those related to export or import activities, taxes or foreign currency transactions.

This Terms is not a solicitation of the Services and the Company is not targeting any country or market through the Terms.

The User shall not use the Services if he/she does not agree to any of the terms and conditions contained in the Terms. By accessing/using or continuing to access/use the Services, the User accepts and agrees to be bound by the Terms as well as any subsequent revisions and amendments hereto. The Terms may be amended by the Company at its absolute discretion at any time by posting such amended Terms on its Website, or by notifying Users of such amended Terms via other methods as may be determined by the Company from time to time, and shall take effect from the time such amended Terms are posted on the Website or are otherwise notified to the Users (as the case may be).


1.     SCOPE OF THE SERVICES

1.1     The Company is a payment service provider and acts as such by creating, hosting, maintaining and providing its Services to the User via the Internet. The Company's Services allow Users who have successfully registered for a LINE Pay Account in accordance with Clause 2 of the Terms below to make online payments using their credit cards and any other payment methods that the Company may adopt from time to time (including debit card) ("Credit Card") for the goods, services and/or digital content (the "Goods and Services") purchased over the Platforms.

1.2      The availability of the Services varies by country. Please see the Website for details of the scope of the Services which are applicable in your country of residence.

1.3      The Company is not a remittance business or a money transfer service provider and under no circumstances should the User make use of the Services provided by the Company to remit funds to third parties which are not otherwise consideration due for the payment of Goods and Services transacted over the Platform(s).

1.4      The Company does not have any control over, and is not responsible or liable for the Goods and Services that are paid for using the Services. The Company cannot ensure that the Platform Operator(s) which the User is dealing with will actually complete the transaction.


2.     LINE PAY ACCOUNT AND ACCESS TO THE SERVICES

2.1     Before using the Services for the first time, the User is required to apply and sign up for a LINE Pay Account online through a mobile application designated by the Company or in such other manner as the Company may from time to time specify, and indicate his/her acceptance of all the terms and conditions governing the use of Services. The User shall also provide such information to the Company in accordance with Clause 3 of the Terms and as the Company may reasonably specify or require. The User will be requested to verify and validate his/her identity in accordance with the validation procedures as the Company may from time to time specify. In order that the Company may provide the Services, the User must provide certain information to the Company and the Company may also require the User’s verification and validation of his/her identity in accordance with this Terms and the Privacy Policy if applicable.

2.2     The granting of access to or availability of the Services to the User shall be at the sole discretion of the Company who reserves the right to accept or deny any User's application for a LINE Pay Account to access/use the Services. The User acknowledges and agrees that the Company may at any time without prior notice to the User terminate this Terms, suspend or cancel the User's LINE Pay Account, the provision of Services or any part thereof to the User or take any other necessary or appropriate measures as it deems fit for any reason whatsoever, including but not limited to the circumstances where:

2.2.1     the Company cannot contact the User by using the User's telephone number(s), address, or other contact information as may be required by the Company and which are provided by the User to the Company in order for the User to register for a LINE Pay Account ("Contact Information");

2.2.2     the User does not have sufficient funds or is insolvent or is otherwise unable to pay the amounts due to the Platform Operator(s) for the purchase of Goods and Services over the Platform(s);

2.2.3     the User is or has been declared a bankrupt under the Bankruptcy Act B.E. 2483 (as amended) of Thailand or any other applicable bankruptcy or insolvency laws;

2.2.4     the User lacks the legal capacity to contract under any applicable laws; or

2.2.5     the records show that the Company had previously suspended the User's use of the Services due to his/her breach of the Terms; or

2.2.6     the User is engaging in or suspected of engaging in any of the Prohibited Activities specified in Clause 7.1 below.

2.3     The User agrees that the Company shall not be held liable for any loss or damage that the User suffers from such measures which the Company takes in exercising its rights under Clause 2.2 above.

2.4     In order to confirm that a User does not fall under any of the circumstances prescribed under Clause 2.2 above, the Company may require the User to provide relevant documents or information. The Company may refuse to provide the Services to the User before it completes such confirmation process. The Company shall not be held liable for any loss or damage that the User may suffer therefrom.

2.5    The Company has not prescribed a validity period for LINE Pay Account.  However, in case that the User’s LINE Pay Account have been inactive for a period of over 10 years consecutively, the User acknowledges and agrees that his/her LINE Pay Account will be terminated or closed as the Company sees fit, without any prior notice given to the User.  The User shall not, in any event, claim or sue the Company for any losses or damages arising therefrom.
    
3.     ACCOUNT AND PASSWORD MANAGEMENT

3.1     The User shall provide all essential information, including Contact Information, to the Company as may be required by the Company from time to time when registering for a LINE Pay Account in order to fully utilise the contents and functions of the Services.

3.1.1      Contact information. The User is responsible for keeping his/her Contact Information up to date so that the Company can communicate with the User. The User understands and agrees that if the Company sends the User by electronic means any LINE Pay Account or transaction information, including (i) any Policies the User agrees to, including updates to these Policies; and (ii) annual disclosure; transaction receipts or confirmations (collectively, "Communications") but is not received by the User because the Contact Information on file is incorrect, out of date, or the User is otherwise unable to receive electronic Communications for reasons not attributable to the Company, the Company will be deemed to have provided the Communication to the User. Where a User makes use of a filter that blocks or re-routes electronic messages, notifications or other forms of electronic Communication, the User should adjust such filter settings accordingly so that he/she will be able to receive the Communications sent by the Company.

The User can update his/her Contact Information at any time by logging onto the Website of the Services. If the User's Contact Information  becomes invalid such that Communications sent to the User by the Company are bounced, the User's LINE Pay Account will be deemed to be inactive, and the User will not be able to transact any activity using his/her LINE Pay Account until the Company receives other valid  Contact Information from that User.

3.1.2      Identity Verification. The User authorises the Company, directly or through third parties, to make any inquiries the Company considers necessary to validate the User's identity. This may include requiring the User to:
    
(a)     provide further information or documentation;

(b)      provide a taxpayer or national identification number;

(c)      take steps to confirm ownership of the User's Contact Information or financial instruments, order a credit report; or

(d)      verify his/her information against third party databases or through other sources.

3.2     The User hereby warrants and represents that all information that he/she provides/has provided to the Company is accurate and up-to-date. If any information that a User provides is out of date, the User shall update the affected information promptly. If the User fails to provide or update the information in a timely manner as may be specified by the Company or the information provided is incorrect or untrue, the Company may reject or suspend the provision of part or all of the Services to the User and/or terminate this Terms without prior notice.

3.3     The User warrants and represents that he/she is the beneficial owner of the LINE Pay Account registered under his/her name and uses the Services to make payment solely on his/her own behalf. For the avoidance of doubt, registration to become a User in another's name is prohibited.

3.4     The User shall follow the methods and procedures specified by the Company in establishing the User's identity and password ("Password") for the purposes of access and/or use of the Service. The User may access and use the Services by logging into his/her respective LINE Pay Account using his/her Password (or such other method as may be permitted by the Company from time to time). Each User acknowledges that his/her Password is confidential and shall only be used only by the User for registering and logging into his/her LINE Pay Account in order to access and use the Services. The User shall not disclose, assign, or provide his/her Password to any third parties for the latters' use with or without consideration.

3.5     The User shall maintain his/her Password and exercise all due care and precaution to keep his/her Password confidential and prevent any unauthorised usage by any other person. Any action or omission whether intentionally or unintentionally breaching that confidentiality shall render the User liable to the Company for all the losses and damages whatsoever arising from or as a result of such breach. All activities that occur under the User's LINE Pay Account shall be considered the activities of the User in possession of said LINE Pay Account.


4.     ABOUT THE SERVICES

4.1     Unless otherwise permitted by the Company from time to time, the User is required to quote his/her Password in order to log in to his/her LINE Pay Account and/or to access the Services. Thereafter, he/she may make a request to use the Services to effect Credit Card payments for amounts payable on transaction for Goods and Services ("Transaction Amounts") between the User and the Platform Operator ("Payment Request"). By making such a Payment Request, the Company is authorised by the User (but not obliged) to effect the payment of the Transaction Amounts via the User's Credit Card in accordance with the Terms. By adding a Credit Card as a payment method, the User affirms that he/she is providing the Company with continuous authorisation to automatically charge that Credit Card to obtain the relevant funds to effect any payment pursuant to any Payment Request. For the avoidance of doubt, a User is able to stop the continuous authority in respect of any Credit Card by removing that Credit Card as a payment method in his/her LINE Pay Account profile. The User agrees to comply with any security or other verification procedures the Company may from time to time require in connection with any use of the Services.

4.2     Before effecting the payment of Transaction Amounts pursuant to a Payment Request, the Services may, depending on the scope of Services which are applicable in your country of residence, provide the User a re-confirmation mechanism whereby the User is required to re-confirm the Payment Request through such a re-confirmation mechanism. For the avoidance of doubt, the Company shall not be under any obligation to verify the identity or authority of any person giving and/or re-confirming the Payment Request and the authenticity of such Payment Request. The Company shall not be liable for relying or acting in good faith on such Payment Request which is given or purported to be given by any person(s) whom the Company genuinely believes to be the User, regardless of the prevailing circumstances at the time of such Payment Requests, the nature of the arrangement, services or transaction made pursuant to such Payment Request, or the amount of money involved and notwithstanding any error, misunderstanding, fraud, forgery, or lack of clarity or authorisation in terms of such Payment Request.

4.3     For the avoidance of doubt, the Company is not a party to the transaction for sale and purchase of Goods and Services between the User and the Platform Operator(s). The relationship between the User and the Platform Operator(s) in terms of the rights and obligations in connection with the sale and provision of the Goods and Services which are the subjects of such transactions, the transaction methods and terms, and performance or non-performance of the transactions (including but not limited to refusal to perform, delay, non- delivery, defects, errors, return or replacement of Goods and Services, and refund) exist only between the User and the Platform Operator(s). All rights, obligations and liabilities with respect to such transactions shall be exercised, fulfilled, and borne by the User and the Platform Operator(s) in accordance to applicable laws and regulations and the terms of their agreements. The Company's provision of the Services shall not constitute an explicit or implied warranty or undertaking by the Company for the performance of any of such transactions.

4.4     The User may make a Payment Request to authorise the Company to pay on his/her behalf the Transaction Amounts arising from the sale and purchase of Goods and Services between the User and the Platform Operator(s). Transactions between the User and the Platform Operator(s) shall not violate any laws or regulations or public order or good morals

4.5     For the avoidance of doubt, in accepting the User's Payment Request to effect online Credit Card payments of Transaction Amounts to the Platform Operator(s), the Company is not and does not represent to be acting as a bank or financial institution, nor do the Services provided by the Company constitute the carrying on of financial services by the Company. The Company does not through its provision of the Services (a) provide direct financial transfer services to Users; and/or (b) act as a trustee, fiduciary, or escrow agent with respect to the User's funds

4.6     The Company shall upon the receipt and re-confirmation of Payment Requests in accordance to Clause 4.2 above make payments of the Transaction Amounts to the Platform Operator(s). Settlement and payment of Transaction Amounts collected through the Services shall be made in such currencies as permitted by the Company.

4.7     Any Transaction Amounts which the Company receives from the User's Credit Card Issuing Bank shall be deposited into an independent account held by the Company and shall be kept separate from the Company's own operating funds. The Company will not use the said funds in that particular independent account except for settling and paying the Transaction Amounts for Users' transactions of Goods and Services with Platform Operator(s) at Users' Payment Requests, paying charges of the Services, and paying other expenses and indemnities payable or amounts repayable by Users.

4.8     Where notices of payment of Transaction Amounts by the Company for the User via the Services cannot be sent by the Company to the User through the User's official LINE messaging account via the LINE messaging application, the Company shall, after effecting the payment, inform the User of the payment of the Transaction Amounts via any other notification method as the Company may determine from time to time. However, the information available regarding the payment of such Transaction Amounts shall be based on the information contained within the system records of the Services. As the Internet is an openly accessible network, it is impossible for the Company to control or keep abreast of every service provider's operational policies or systems. Hence, where the manner of notification involves transmission over the Internet, the Company does not guarantee the timely receipt by Users of such messages transmitted over the Internet by the Company.

4.9     The system of the Services will automatically record the amounts paid via the Services and any other information relating to the User's usage of the Services. Users who have registered for a LINE Pay Account may log in to their LINE Pay Accounts to check such records. If a User finds the figures in his/her LINE Pay Account, or any related records or information erroneous or otherwise suspicious, he/she shall immediately inform the Company thereof.

4.10     The User shall use the Services according to the methods and the procedures as may be prescribed by the Company from time to time. The Company shall not be held liable for any loss or damage caused if a transaction or payment from the User to the Platform Operator(s) is not completed due to the User's failure to operate the Services in the prescribed manner or in accordance with the Terms and Policies.

4.11     If a User's transaction is suspected of violating any laws or regulations or public order or morality, infringing a third party's rights or interests, breaching a requirement under applicable laws or regulations, or violating an order by a competent authority or any court of law, the Company may (i) close, suspend or limit the User's access to his/her LINE Pay Account or the Services; (ii) refuse to provide the Services to the User; (iii) terminate this Terms; (iv) where the Company has yet to make the transfer of Transaction Amounts to the Platform Operator(s) for the transaction at issue, withhold the Transaction Amounts for such periods of time it deems necessary to protect against the risk of liability to the Company or to a third party; and/or (v) take any other necessary or appropriate measures as it deems fit. The User agrees to indemnify the Company against any loss or damage (a) arising from or in relation to the User's violations as stated in this Clause 4.11; and (b) as may be incurred by the Company in exercising its rights in accordance with this Clause 4.11.

4.12     If the User makes use of the Services in violation of the Terms including any applicable rules and Policies posted on the Website of the Services, the Company shall have the right to terminate the Terms and/or deny provision of the Services or any part thereof to the User and the Company shall not be liable to compensate the User for any damage or loss resulting therefrom.

4.13     The User shall bear any loss or damage resulting from his/her negligence, including but not limited to his/her failures to follow trading instructions, failures to operate transactions on time, forgetting or making unauthorised disclosure of Passwords, and any hacking of the User's LINE Pay Account(s) or personal electronic devices.

4.14     The User shall resolve disputes arising from his/her transactions over the Platform(s) with the Platform Operator(s) at his/her own expense and may not request the Company to handle such disputes for him/her. However, the Company may, in its discretion, intervene to resolve such disputes if it deems the intervention necessary for the maintenance of normal operations of the Services.

4.15.     If the Company determines in its sole discretion that the use by a User of the Services and/or the Website or any User's transaction constitutes or falls within any of the Prohibited Activities described in clause 7 below, the Company shall be entitled to suspend the provision of Services to the said User in whole or part, suspend the performance of all or part of its obligations under the Terms, cancel or revoke the said User's transaction, or take any such other action as it deems necessary (including, without limitation, terminating this Terms or imposing limits on the amount of payments the User is able to make via the Services).


5.     CANCELLATION OF TRANSACTIONS

5.1     If the User and the Platform Operator(s) agree to revoke or cancel transactions after the Company has paid the Transaction Amounts to the latter via the Services, the User shall immediately inform the Company thereof and request online cancellation of the payments with Credit Card within 60 days of the date of payment by the Company of the Transaction Amounts. If the revocation or cancellation is agreed to and confirmed by the Company, then the Company shall refund to the User, the Transaction Amounts it paid on behalf of the User, provided that such revocation or cancellation is agreed to and confirmed by the Platform Operator(s) or is required by applicable laws. In the event that the User requests for the online cancellation of the payments with Credit Card after 60 days from the date of payment by the Company of the Transaction Amounts to the Platform Operator(s) via the Services, the Company shall not be obliged to revoke or cancel the payment by the Company of the Transaction Amounts but may refund in cash to the User the Transaction Amounts it paid on behalf of the User, provided that such cash refund is agreed to and confirmed by the Platform Operator(s) or is required by applicable laws.


6.     HOLDING OF PAYMENT AMOUNTS

6.1     In the event that a court of law, a government agency, a regulatory authority, or a Platform Operator requests according to any applicable laws or regulations, any applicable provision of this Terms or dispute resolution procedure of the Services that the Company suspend making any payments to the Platform Operator(s), or a Credit Card holder declares through his/her Credit Card issuer or acquirer that he/she refuses to pay the Transaction Amount, the User agrees that the Company may hold the related amount in the Company's independent bank account described in Clause 4.7 above until the dispute is resolved. If the amount at issue has been paid to the bank account(s) of the Platform Operator(s), the Platform Operator(s) shall agree to return the amount upon receipt of a notice from the Company.

6.2     Upon resolution of a dispute over an amount held in accordance with the above Clause 6.1 and as proved by proper evidence, the Company shall return the relevant amount to the User or the Platform Operator(s).


7.     PROHIBITED ACTIVITIES

7.1     In connection with the use of this Website, the User's LINE Pay Account, the Services, or in the course of the User's interactions with the Company, other Users, the Platform Operator(s) or third parties, the User agrees not to engage in the following activities ("Prohibited Activities"):

7.1.1     violating the Terms or any Policies applicable to the Services ;

7.1.2     violating any applicable laws or regulations of any jurisdiction (including any anti-money laundering/countering of financing of terrorism laws or regulations),  administrative orders or measures, judgments of any court of law or decisions of competent authorities;

7.1.3     endangering public order or good morals;

7.1.4     infringing upon the Company's or any third party's rights;

7.1.5     registering for a LINE Pay Account in another person's name; accessing the Services from a country that is not listed on the webpage of the Services; registering with the Services using false, inaccurate or misleading information; obtaining and using multiple LINE Pay Accounts; providing access of one's LINE Pay Account to other unauthorised users; using other Users' LINE Pay Accounts to access the Services;

7.1.6     using the Services or conducting transactions in Goods and Services without obtaining, where required or appropriate, the relevant authorisation, permission, recognition, registration, or filing with the relevant regulatory authorities, or otherwise doing so without complying with applicable laws;

7.1.7     conducting transactions on any Platform that are fraudulent or illegal;

7.1.8     entering into contracts with the Company or any Platform Operator without the legal capacity to do so under the laws of the relevant jurisdictions;

7.1.9     using others' LINE Pay Accounts or invalid financial institution accounts (including Credit Card accounts) to conduct transactions on any Platform;

7.1.10     buying articles or services banned or subject to restrictions by the law or international credit card organizations, or conducting any other illegal transactions or buying counterfeit goods;

7.1.11      proposing to use the Services to effect a transaction which falls outside of the scope of Services;

7.1.12     causing damage to the Company's or a third party's reputation and credit, or hindering the business activities of the Company or a third party;

7.1.13     interfering with the computer servers of the Services or network system;

7.1.14     using technical means to manipulate the Services in an improper manner;

7.1.15     copying, altering or publicly transmitting the software, programs, databases and API used by the Company to provide the Services (unless the public transmission is required for using the Services), as well as using reverse engineering, disassembly or other methods to analyze the software, programs, databases and API; 

7.1.16          acting in a manner that is defamatory, trade libelous, threatening or harassing;

7.1.17     refusing to cooperate in an investigation or provide confirmation of identity or documents to support any information provided to the Company;

7.1.18     controlling a LINE Pay Account that is linked to another LINE Pay Account that has engaged in any of these Prohibited Activities;

7.1.19     conducting business or using the Services in a manner that results in or may result in complaints, disputes, claims, fees, fines, penalties and other liability to the Company, other Users, Platform Operators, third parties or the User himself;

7.1.20      having a credit score from a credit reporting agency that indicates a high level of risk associated with the User's use of the Services;

7.1.21      providing oneself with a cash advance from one's Credit Card (or helping others to do so);

7.1.22     hindering the normal operations of the Services; or

7.1.23     exhibiting any other types of behavior deemed inappropriate by the Company.

7.2     If the User violates the Terms, including the preceding Clause 7.1 above or any applicable provisions of the Services, the Company may suspend the provision of Services to the said User in whole or in part, or suspend the performance of all or part of its obligations under the Terms, and may terminate the Terms in accordance with Clause 14 below. If such violations cause the Company to sustain any loss or damage, the User shall indemnify the Company of all such amounts.


8.     HANDLING OF ERROR PAYMENTS

8.1     If error payments are made for causes attributable to the Company, the Company shall be entitled to reverse the error payments that it discovers. The User shall be required to cancel the originally approved payment of the erroneous Transaction Amount and make payment of the correct Transaction Amount via the User’s Credit Card.

8.2     When error payments are made for causes attributable to the User such as by virtue of the User keying in the wrong Transaction Amounts or the wrong payees, the User will not have any recourse against the Company. However, the User may contact the Platform Operator(s) to whom he/she has utilised the Services to make the payment to and ask the Platform Operator(s) to refund the payment. The Company will not reimburse the User or reverse a payment that the User has made in error.


9.     HANDING OF COMPROMISED ACCOUNTS AND PASSWORDS

9.1     As soon as Users find or suspect that their LINE Pay Accounts or Passwords have been compromised or used in an unauthorised manner by any third party, they shall notify the Company by using the contact form found on the Website of the Service at http://contact-cc.line.me/serviceId/10712, and proceed to suspend the LINE Pay Accounts at issue so that the Company can take proper and timely measures against such events. However, any such measures taken shall not be taken as any explicit or implied indemnity from the Company to Users or any liability of the Company to Users. Upon receipt of Users' notification, the Company may in its sole and absolute discretion suspend any instructed payments from Users' LINE Pay Accounts and suspend accepting any subsequent Payment Requests to pay from those LINE Pay Accounts.


10.     INFORMATION SECURITY

10.1     The Company will take proper measures to ensure the security of the data on the information system of the Services. Nevertheless, the User shall ensure the security of his/her information system and prevent third parties from illegally hacking, obtaining, altering, or damaging his/her business records or their personal information.


11.     NO WARRANTIES AND LIMITATION OF LIABILITY

11.1     The User agrees to defend, indemnify and hold the Company, its parent, subsidiaries and affiliates, and its officers, directors, agents, joint ventures, employees and suppliers (the "Indemnitees") harmless from any claim, demand, damage, cost, or liability (including without limitation reasonable legal fees) which any of the Indemnitees may suffer or suffers in connection with or arising from the User or the User's employees’ or agents’ breach of the Terms and/or Policies.

11.2     The Services are provided on a "AS IS" and "AS AVAILABLE" basis. The Company and its Indemnitees make no representations, warranties, or undertakings (whether express or implied) regarding LINE Pay, the Services, and any of the content on the Website of the Services. All representations, warranties, or undertakings including but not limited to representations, warranties, or undertakings of accuracy, reliability, merchantability, satisfaction, quality, fitness for a particular purpose and non-infringement, are expressly excluded or disclaimed to the greatest extent permitted by law. The Company reserves the right to add, delete or modify the relevant systems or functions of the Service in whole or in part.

11.3     The system of the Services will periodically back up data. The Company shall not be held liable for compensation for erroneous deletion or wrong or failed backup of any data.

11.4     The User is solely responsible for all matters related to the transactions made between him/her and the Platform Operator(s), including the negotiations of the transaction terms, delivery and receipt of Goods and Services, payment for Goods and Services, cancellation or termination of sale and purchase agreements, provision of warranties against defects, and handling of product returns and refunds. The Company shall not be responsible or held liable for any transactions between the User and the Platform Operator(s).

11.5     Suggestions and information which the User receives from the Company or the Company's staff members or via the Services, either in writing or orally, shall not constitute any warranty, undertaking or representation made by the Company in connection to the Services.

11.6     To the maximum extent permitted by law, the Company and its Indemnitees expressly disclaim and exclude any and all INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE loss or damage (including loss of business, revenue, profits, use of data, or other economic benefits) which may be suffered by the User (or any person claiming under or through the User) in connection with or however arising from the User's access and/or usage of the Services/Website of the Services, whether or not (a) the same arises in contract, tort (including negligence) howsoever; (b) such loss or damage is foreseeable and/or (c) the Company has received prior notification of the possibility thereof.
    
11.7      The aforesaid disclaimers and exclusions in Clause 11.6 above shall apply to the fullest extent permissible under law, but shall not apply in respect of any liability, loss or damage relating to:

11.7.1     death or personal injury caused by the negligence of the Company;

11.7.2     fraud or fraudulent misrepresentation; or

11.7.3     any other liability which may not be excluded by law.

11.8     The total liability of the Company, whether in contract, tort (including negligence) or otherwise and whether in connection with the Terms or any collateral agreement shall be limited to the aggregate Transaction Amounts paid by the User in the immediately preceding three months.
    
11.9     Some or all of these limitations or exclusions in this Terms may not apply to the User if the User's state, province or country does not allow the limitation or exclusion of liability for Incidental or Consequential damages.


12.     SUSPENSION OR INTERRUPTION OF SERVICE

12.1     In any of the following situations, the Company may suspend or interrupt the Services in whole or in part, and Users shall not claim any indemnity or compensation therefor:

12.1.1     The suspension or interruption is for relocating, replacing, maintaining, updating or repairing the software or hardware facilities of the Services.

12.1.2     The Company has determined in its sole discretion that Users have used the Services in violation of the law, the Terms or any other requirements.

12.1.3     The Services are suspended or interrupted, or cannot operate normally because of a Force Majeure Event. For the avoidance of doubt, Force Majeure Event means any cause beyond the control of any Party, including without limitation, acts of God, acts of civil or military authority, fires, strikes, lockouts or labour disputes, epidemics, governmental restrictions, wars, terrorist acts, riots, earthquakes, storms, typhoons, floods and breakdowns in electronic and computer information and communications systems.

12.1.4     The Services are suspended or interrupted, or cannot operate normally because of acts of third parties, or other causes not attributable to the Company.

12.1.5     The Company finds after investigation that Users have provided false identity information for authentication.


13.     INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

13.1     The Users agrees and acknowledges that nothing in these Terms shall constitute the grant of any right, title or interest in or to any intellectual property rights used in connection with or comprised in the Services, all of which rights are retained by Company and its licensors.


14.     TERMINATION AND MODIFICATION OF CONTRACT

14.1     The User may at any time terminate the Terms by logging on to the Internet to effect the discontinuation of his/her LINE Pay Account with the Services. Upon the termination of the Terms, the Company will cancel any pending transactions.

14.2      A User may not evade an investigation by closing his/her LINE Pay Account. If any User closes his/her LINE Pay Account while the Company is conducting an investigation, the Company may hold any Transaction Amounts made to protect the Company, its parent, subsidiaries and affiliates or a third party against the risk of legal claims, fees, fines, penalties and other liability. The User will remain liable for all obligations related to his/her LINE Pay Account even after the LINE Pay Account is closed.
    
14.3     The User agrees that Clauses 11, 13 to 16 of the Terms as well as any other terms which by their nature should survive, shall survive the termination of the Terms.

14.4     The Company may amend the Terms at any time when it deems necessary, including modifying relevant regulations, and Policies that have or will be announced. The amended Terms shall be clearly announced on the Website of the Services and/or notified to the User via any other means as may be determined by the Company from time to time, and shall take effect from the time of the announcement. By continuing to use the Services and/or any part thereof after the amendments, the User accepts and agrees to be bound by the amended terms in their entirety. If the User does not agree with any amended terms, the Company may terminate the User's access/use of the Services and shall not be held liable for any loss or damage that the User may suffer from the termination.


15.      DISPUTES WITH THE COMPANY.

15.1      The Company's goal is to learn about and address the User's concerns and, should the Company be unable to do so to the User's satisfaction, to provide the User with a neutral and cost effective means of resolving the dispute quickly. If a dispute arises between the User and the Company regarding the Services, such dispute may be reported to Customer Service online through:

the Company's Weblink for Consumer Dispute Resolution and Complaint (Customer Service):

15.2      For any claim (excluding claims for injunctive or other equitable relief) where the total amount of the award sought is less than $10,000.00 USD (or other currencies equivalents), the party requesting relief may elect to resolve the dispute in a cost effective manner through mediation or, in the event that mediation is unsuccessful, binding non-appearance-based documents only arbitration. If a party elects for mediation, that party will initiate such mediation through the Alternative Dispute Resolution Office, Office of the Judiciary of Thailand. In the event that mediation is unsuccessful, the party which initiated the mediation will initiate such arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the Thai Arbitration Institute, Office of the Judiciary applicable at the time of submission of the dispute to arbitration and the conduct of the arbitration thereof shall be under the auspices of the Thai Arbitration Institute, or any other established alternative dispute resolution ("ADR") provider mutually agreed upon by the Parties. The ADR provider and the Parties must comply with the following rules: (a) the arbitration shall be conducted as a documents-only arbitration, without any appearances and/or hearings, unless otherwise mutually agreed by the Parties; (b) the arbitration shall not involve any personal appearance by the Parties or witnesses unless otherwise mutually agreed by the Parties; (c) the place of arbitration shall be in Thailand, (d) the decision of the arbitrator(s) shall be final and binding upon the Parties, and (e) any judgment on the award rendered by the arbitrator may be entered in any court of competent jurisdiction.

15.3      Except as otherwise agreed by the Parties or as described in Clause 15.2 above, the User agrees that any claim or dispute he/she may have against the Company must be resolved by a court located in Thailand. The User irrevocably agrees to submit to the exclusive jurisdiction of the courts of Thailand for the purpose of litigating all such claims or disputes. This Terms shall be governed in all respects by the laws of Thailand as such laws are applied to agreements entered into and to be performed entirely within Thailand.

15.4      All claims brought against the Company must be resolved in accordance with this Clause 15 of this Terms. All claims filed or brought contrary to this Clause 15 shall be considered improperly filed and a breach of the Terms. Should any party file a claim contrary to this Clause 15, the Company may recover all reasonable attorneys’ fees and costs (including in-house attorneys and paralegals) incurred as a result of the improperly filed claim, provided that the Company has notified the User in writing of such improperly filed claim, and the User has failed to promptly withdraw the claim.

15.5      If any proceeding by or against the User is commenced under any provision of any bankruptcy or insolvency law, the Company will be entitled to recover all reasonable costs or expenses (including reasonable attorneys’ fees and expenses) incurred in connection with the enforcement of the Terms.

15.6      If the User has a dispute with one or more Users or the Platform Operator(s), the Users shall release the Company, its parent, subsidiaries and affiliates, from any and all claims, demands and damages (actual and consequential) of every kind and nature arising out of or in any way connected with such disputes.


16.     MISCELLANEOUS AND GENERAL TERMS

16.1     Entire Agreement. The User acknowledges and agrees that the (a) relevant handling procedures; (b) the descriptions of the Services; and (c) the guidelines for using the Services, posted on the Website of the Services shall govern all other matters in connection to the User's access and use of the Services which are not otherwise provided for in the Terms. For the avoidance of doubt, the Policies shall constitute an integral part of the Terms.

16.2      Assignment. The Terms and all the rights and obligations of the Company under it may be assigned, transferred, novated or otherwise dealt with by the Company and will inure to the benefit of the successors and assigns of the Company, and the User shall do all things necessary to facilitate such assignment, transfer, novation or dealing. This Terms and all the rights and obligations of the User under the Terms are personal to the User and the User shall not delegate, assign, sub-license or sub-contract any of those rights and/or obligations to any third party without the Company's prior written consent.

16.3     Electronic Messages. The User agrees that electronic messages exchanged via the Services and used by the Company shall have the same effects as written documents, and that in the event of any trial, arbitration, mediation or any other statutory dispute resolution proceedings for any disputes between the Parties over use of such messages, the User may not assert that such electronic messages do not meet the requirements of written or signed documents and should be deemed invalid or not existing.

16.4     Severability. If any term or provision contained in the Terms is found or held to be illegal or void or voidable or unenforceable, the legality, validity and enforceability of the remainder of the Terms shall not be affected and the remainder of the Terms shall remain in full force and effect. The User agrees that the Company may amend the illegal, void, voidable or unenforceable part of the Terms provided that the amendment shall reflect the intention expressed by the Terms to the extent permitted by law.

16.5     Translated Agreement. Any translation of the Terms is provided solely for the User's convenience and is not intended to modify the provision of the Terms. In the event of a conflict between the English version of the Terms and a version in a language other than English, the English version shall prevail.

16.6     Third Party Rights: A person who is not a party to the Terms has no right to enforce any term of the Terms.

16.7      No Waiver. No omission or delay on the Company's part in exercising any or part of its rights under the Terms shall operate as a waiver thereof.

16.8     Notice. Except as otherwise provided in the Terms, any notice provided by the Company to the User hereunder shall:

16.8.1     be in writing and in the English Language and may be duly given by the Company to the User by (i) prominently posting the notice on the Company Website; or (ii) any other notification method which the Company may determine from time to time; and

16.8.2     be deemed to have been received and effective for the purposes set out in the Terms, (a) in the case of posts on the Company’s Website, within 24 hours of the posting of such notice; (b) in the case of notifications sent to User's official LINE messaging account via the LINE messaging application, at the time such messages are sent by the Company; (c) in the case of a letter, delivered personally by hand when left at the relevant address or two (2) days after it has been put into the post; (d) in the case of a fax, at the time of despatch when a complete and legible copy is received by the addressee and (e) in any other case, at  the time the notification is posted or sent by the Company.

16.9     If no address has been provided to the Company by the User, notice may be duly given by the Company to the User when prominently posted on Line.me/pay and the User should regularly review that site for any notices.

16.10     Except as otherwise stated in this Terms, no notice shall be binding on the Company unless sent by the User to the Company via the Company's Website at line.me/pay or via the Consumer Dispute Resolution and Complaint (Customer Service) Website at http://contact-cc.line.me/serviceId/10712


The Company's Weblink for Consumer Dispute Resolution and Complaint (Customer Service):