นโยบายความเป็นส่วนตัว Rabbit LINE Pay (Rabbit LINE Pay Privacy Policy)

 

เอกสารฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งวิธีการแก่ท่าน (“ท่าน” หรือ “ผู้ใช้บริการ”) ที่ บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด (รวมทั้ง บริษัทในเครือ LINE ในกรณีที่เป็นการให้ “บริการต่างๆ” (ตามที่ได้นิยามไว้ในเอกสารฉบับนี้) โดยบริษัทในเครือแรบบิท-ไลน์ เพย์) (รวมเรียกว่า “บริษัทในเครือ LINE”) จะเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” (ตามที่ได้นิยามไว้ในเอกสารฉบับนี้) ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการใดๆ และบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ไม่ว่าจะมีการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีหรือไม่ก็ตาม (รวมเรียกบริการดังกล่าวว่า “บริการต่างๆ”) ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ แนะนำให้ผู้ใช้บริการได้โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

 

โดยการติดต่อกับบริษัทฯ ส่งข้อมูลให้แก่บริษัทฯ หรือการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการต่างๆ ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงและยินยอมให้บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด (รวมถึงบริษัทร่วม บริษัทในเครือ LINE และหน่วยธุรกิจใดๆ เช่น บริษัทในกลุ่ม LINE (LINE Group)) และผู้แทน และ/หรือตัวแทนที่เกี่ยวข้อง (ต่อไปในเอกสารนี้ รวมเรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “เรา”) เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ เปิดเผย เผยแพร่ และส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (ตามที่ได้นิยามไว้ในเอกสารฉบับนี้) รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อผู้ให้บริการรายอื่นที่ได้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

1.วัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้

 นโยบายฉบับนี้ใช้เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า ‘ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล’ โดยมีพนักงานที่บริษัทมอบหมายโดยเฉพาะให้มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า ‘ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล’ ส่วนท่านถือเป็น ‘เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล’ ตามกฎหมายนี้

2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกเก็บรวบรวม

บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัดจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านต่อเมื่อท่านได้ดำเนินการสมัคร และ/หรือลงทะเบียนเข้าใช้บริการบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ เพื่อใช้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ หรือการทำธุรกรรมต่างๆ โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

1.ข้อมูลส่วนบุคคล: ชื่อ-นามสกุล, วัน เดือน ปีเกิด, สัญชาติ, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, เลขที่หนังสือเดินทาง, รูปถ่ายที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการ, ภาพถ่ายตนเองของผู้ใช้บริการ

2.ข้อมูลการติดต่อ: หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ, ที่อยู่ของผู้ใช้บริการ, ข้อมูลแสดงตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้บริการ, สถานที่ทำงาน, อีเมล, LINE ID

3.ข้อมูลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ ของผู้ใช้บริการ: ข้อมูลธุรกรรมของผู้ใช้บริการที่มีต่อผู้ใช้บริการรายอื่น ข้อมูลบัตรเครดิตที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนไว้ ข้อมูลธุรกรรมที่มีการเติมเงิน ถอนเงิน โอนเงิน รวมทั้งการดำเนินการสั่งซื้อสินค้า/ บริการต่างๆ ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้บริการของท่าน, ประวัติทางการเงิน, รายการเดินบัญชี, การชำระเงิน, การกู้ยืมเงิน, การลงทุน 

4.ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ใช้บริการ อันประกอบไปด้วย หมายเลขบัตร วันที่บัตรหมดอายุ และหมายเลขความปลอดภัยบัตร(CVC/CVV) และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อทำธุรกรรมการชำระเงินที่ผู้ใช้บริการได้เลือกให้เสร็จสิ้น

5.ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ: IP Address, MAC Address, Cookie ID, บันทึกการเข้าชมเว็บ, ข้อมูลอุปกรณ์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) คือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะ ซึ่งบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นตามกรณีที่กฎหมายอนุญาต โดยบริษัทฯ อาจต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลศาสนาของท่านที่ปรากฏอยู่บนบัตรประชาชน ข้อมูลชีวภาพ (Biometric) เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลจำลองม่านตา ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการที่ขอสมัคร และ/หรือทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล หรือช่องทางอื่นใด เป็นต้น

 

(ต่อไปในนโยบายฉบับนี้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงจะเรียกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่เกี่ยวกับท่านข้างต้น รวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” )

3.บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ของท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ตลอดจนเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที่บริษัทฯ หรือท่านต้องปฏิบัติตาม และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ ดังนี้

3.1 เพื่อให้ท่านได้ใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของท่าน และเพื่อการอื่นที่จำเป็นภายใต้กฎหมาย

3.1.1 เพื่อให้ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ ได้ตามความประสงค์ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาอยู่กับบริษัทฯ หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ (Contractual Basis) เช่น

(1) การพิจารณาอนุมัติ การให้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่างๆ เช่น ชำระเงินหรือทรัพย์สินใดๆ การโอนเงิน ถอนเงิน การฝากเงิน การขอสินเชื่อ การลงทุน การชำระค่าเบี้ยประกันภัย 

(2) การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่างๆ เช่น การประมวลผล การติดต่อ การแจ้ง การมอบงานให้แก่บุคคลอื่นที่เป็นผู้ให้บริการภายนอก การโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ การแจ้งเตือนชำระหนี้หรือต่ออายุผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่างๆ การติดตามทวงถามหนี้

3.1.2 เพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับ (Legal Obligation) เช่น

(1) การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(2) การปฏิบัติตามกฎหมายระบบการชําระเงิน ประกาศ ระเบียบ นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย กฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายประกันชีวิต กฎหมายประกันวินาศภัย กฎหมายภาษีอากร กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายล้มละลาย กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายอื่นๆ ที่บริษัทฯ จำเป็นต้องปฏิบัติตามทั้งของในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงประกาศและระเบียบที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ควบคุมบริษัทฯ หรือการเข้าทำสัญญากับท่าน บริษัทฯ อาจจะไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการให้แก่ท่าน (หรือไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการให้แก่ท่านต่อไป) หากบริษัทฯ ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีการร้องขอ

3.1.3 เพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล (Legitimate Interest) เช่น 

(1) การบันทึกเสียงทาง Call Center 

(2) การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจ การดูแลลูกค้าโดยพนักงานของบริษัทฯ การแจ้งเตือนหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่างๆ ประเภทเดียวกันกับที่ท่านมีอยู่กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์กับท่าน

(3) การบริหารความเสี่ยง การกำกับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการส่งต่อไปยังบริษัทในเครือกิจการเดียวกันเพื่อการดังกล่าว ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเครือกิจการ (Binding Corporate Rules)

(4) การทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (Anonymous Data)

(5) การป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระทำการทุจริต ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญา (เช่น ข้อมูลล้มละลาย) การทำผิดกฎหมายต่างๆ (เช่น การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ หรือชื่อเสียง) ซึ่งรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของบริษัทในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกันในการป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงข้างต้น

(6) การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ตัวแทน ของลูกค้านิติบุคคล

(7) การติดต่อ การบันทึกภาพ การบันทึกเสียงเกี่ยวกับการจัดประชุม อบรม สันทนาการ หรือออกบูธ

(8) การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

(9) การรับ-ส่งพัสดุ

(10)  ป้องกันมิให้เกิดการฉ้อโกง หรือไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ในการใช้บริการต่างๆ

(11) ให้บริการต่างๆ ที่ไม่ติดขัด ราบรื่น แก่ผู้ใช้บริการ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การปรับปรุงซอฟต์แวร์ (software upgrades) และปรับปรุงการให้บริการต่างๆ)

(12) รวบรวมสถิติข้อมูลการใช้บริการต่างๆ

(13) ทำวิจัยและวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงการให้บริการต่างๆ

(14) ทำให้บริษัทฯ รับมือกับคำถามของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(15) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาบริการใหม่ๆ เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ในอนาคต

(16) ทำการตรวจสอบตัวตน เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอ หรือคำสั่งจากผู้ใช้บริการ

(17) แจ้งข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้ใช้บริการทราบ และเพื่อติดต่อกับผู้ใช้บริการตามที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น

(18) จัดข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า กรณีคืนเงิน ยกเลิก หรือการชำระเงิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการของผู้ใช้บริการผ่านบริการต่างๆ

(19) ป้องกัน ตรวจจับ และสอบสวนอาชญากรรม และวิเคราะห์ รวมถึงจัดการความเสี่ยงในเชิงพาณิชย์ และดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับข้อพิพาท การเรียกเก็บค่าสินค้า/บริการ (billing) หรือการฉ้อโกงใดๆ

(20) ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง การกระทำ หรือกระบวนการพิจารณาใดๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การร่าง และการตรวจสอบเอกสาร เอกสารการทำธุรกรรม การได้รับความเห็นทางกฎหมาย และดำเนินคดี) และ/หรือ ปกป้อง และบังคับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาของบริษัทฯ

(21) เพื่อให้เป็นไปตามและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ หลักปฏิบัติ หรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ที่ออกโดยหน่วยงานตามกฎหมายหรือที่มีอำนาจกำกับดูแล ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การตอบข้อร้องเรียนของหน่วยงานกำกับดูแล การเปิดเผยต่อหน่วยงานกำกับดูแล และการตรวจสอบทางบัญชี การตรวจสอบในเชิงลึก และการสอบสวน) และ/หรือ

(22) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นในการให้บริการต่างๆ

3.2 เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ตามที่ท่านเลือกให้ความยินยอมไว้ เช่น

(1) เพื่อให้ท่านได้รับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการของท่าน

(2) เพื่อให้ท่านได้รับข้อเสนอ สิทธิประโยชน์พิเศษ คำแนะนำ และข่าวสารต่างๆ รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์และ/หรือ บริการ สิทธิประโยชน์ โปรโมชัน ข่าวสาร หรือกิจกรรมพิเศษของบริษัทฯ เอง หรือของบริษัทในเครือ หรือของพันธมิตรทางธุรกิจ หรือของบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตามแต่กรณีที่ท่านให้ความยินยอมไว้

3.3การใช้บริการต่างๆของบริษัทฯ

•การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) คือไฟล์ที่เว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมสร้างขึ้น ซึ่งช่วยให้ท่านทำสิ่งต่างๆ ทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้นด้วยการบันทึกข้อมูลการท่องเว็บ โดยเว็บไซต์ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านลงชื่อเข้าใช้อยู่เสมอ จดจำค่ากำหนดเว็บไซต์ และมอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณ

 

เพื่อการให้บริการต่างๆ ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แก่ผู้ใช้บริการ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษาและรักษาความมั่นคงปลอดภัย คุกกี้ (Cookies) จะถูกใช้เพื่อเก็บรูปแบบการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ (user settings) เพื่อบันทึกลักษณะการเข้าถึง และตรวจสอบสถิติและรูปแบบการใช้งานต่างๆ ผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะไม่รับการต่อเชื่อมคุกกี้ได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการต่างๆ บางส่วนที่จำเป็นต้องต่อเชื่อมคุกกี้ เช่น การใช้บริการต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการต้องล็อกอินก่อนการใช้บริการต่างๆ ดังกล่าว

•บันทึกผู้เข้าชมเว็บ (Logs)

หลังจากที่ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงบริการต่างๆ ระบบจะเก็บบันทึกหมายเลขไอพี (IP Address) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser Type) และภาษาบราวเซอร์ (Browser Language) ฯลฯ ของผู้ใช้บริการไว้ที่แพลทฟอร์ม (Platform) ของบริษัทฯ โดยอัตโนมัติ (“แพลทฟอร์ม”) โดยข้อมูลเหล่านี้จะใช้เพื่อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมผู้ใช้บริการ (user environment) ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการต่างๆ ที่ดีขึ้นได้ และป้องกันมิให้เกิดการฉ้อโกง หรือไม่ได้รับอนุญาตใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนการดำเนินการให้บริการต่างๆ ตามปกติ

•ข้อมูลอุปกรณ์ (Device Information)

ในการใช้บริการต่างๆ ทุกครั้ง บริษัทฯ อาจจะได้รับข้อมูลอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ (เช่น ประเภทระบบปฏิบัติการ รุ่น (version) เป็นต้น) กรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาต ข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้เพื่อการให้บริการต่างๆ ดีขึ้น และเพื่อเป็นการระบุตัวตน รวมถึงป้องกันมิให้เกิดการฉ้อโกง หรือไม่ได้รับอนุญาตใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนการดำเนินการให้บริการต่างๆ ตามปกติ

4. บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าวจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่ท่านได้ให้ความยินยอมหรือขอบเขตที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ 

 

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อการให้บริการแก่ท่าน เพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ เพื่อการทำวิจัยหรือจัดทำข้อมูลทางสถิติ เพื่อการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อการบริหารกิจการ เพื่อการป้องกันการทุจริต เพื่อให้ผู้อื่นให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทฯ เพื่อการพิสูจน์ตัวตนลูกค้า โดยบริษัทฯ อาจเปิดเผยให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัทในเครือ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของบริษัทฯ ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ สถาบันการเงินอื่นๆ ผู้สอบบัญชี 

ผู้ตรวจสอบภายนอก บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทข้อมูลเครดิต ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิและ/หรือผู้รับโอนสิทธิในธุรกรรมหรือการควบรวมกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่มีความสัมพันธ์หรือมีสัญญาอยู่กับบริษัทฯ ซึ่งรวมตลอดถึง ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของบริษัทฯ และของบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าว

 

เราอาจเปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลของท่านให้กับบริษัทในเครือและบริษัทสาขา บริษัทที่ประกอบกิจการภายใต้การบริหารงานของ LINE Group ซึ่งอยู่ในประเทศไทย และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งประเทศเหล่านั้นอาจมี หรือไม่มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอคล้ายคลึงกับมาตรการคุ้มครองข้อมูลของประเทศไทย

 

กรณีเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของผู้รับข้อมูล เช่น เพื่อการส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ หรือการเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการจากผู้รับข้อมูลให้แก่ท่าน บริษัทฯ จะแจ้งรายชื่อผู้รับข้อมูลให้ท่านทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจให้ความยินยอม

 

กรณีเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม หากบริษัทฯ ได้รับข้อมูลว่า บัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ของท่านมีความผิดปกติ 

ซึ่งบริษัทฯ อาจจะนำข้อมูลของท่านไปเปิดเผยต่อ ธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต/เดบิตที่ท่านได้นำมาลงทะเบียนไว้ในระบบ เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และเป็นการดำเนินการเพื่อเป็นการป้องกันการดำเนินการใดๆ อันอาจเกิดกรณีที่เป็นการทุจริตและความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นการดำเนินการตามฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)

5. ธนาคารส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศหรือไม่

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกันที่อยู่ต่างประเทศ หรือไปยังผู้รับข้อมูลอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บน server/cloud ในประเทศต่างๆ

 

กรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดูแลการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความลับ เช่น มีข้อตกลงรักษาความลับกับผู้รับข้อมูลในประเทศดังกล่าว หรือในกรณีที่ผู้รับข้อมูลเป็นบริษัทในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกัน บริษัทฯ อาจเลือกใช้วิธีการดำเนินการให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจะดำเนินการให้การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกันที่อยู่ต่างประเทศเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแทนการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ได้

6. บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใด

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัทฯ  หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ เช่น จัดเก็บไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดข้อพิพาทภายในอายุความตามที่กฎหมายกำหนดเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

7. บริษัทฯ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับข้อมูลไปจากบริษัทฯ ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบ และบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

 

นอกจากนี้ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้รับข้อมูลจากบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น

8. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง

สิทธิของท่านในข้อนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น และในกรณีท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือมีผู้อำนาจกระทำการแทนเป็นผู้แจ้งความประสงค์

8.1 สิทธิขอถอนความยินยอม : หากท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น) ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทฯ  เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่

 

ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่านจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการต่างๆ เช่น ท่านจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ โปรโมชั่นหรือข้อเสนอใหม่ๆ ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดียิ่งขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของท่าน หรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม

8.2 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ  และขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร

8.3 สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

 

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้นต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยเพื่อให้ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ ได้ตามความประสงค์ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาอยู่กับบริษัทฯ  หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ  หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด

8.4 สิทธิขอคัดค้าน : ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ  หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หากท่านยื่นคัดค้าน บริษัทฯ จะยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะที่บริษัทฯ สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หรือเป็นไปเพื่อการยืนยันสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี

 

นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติได้อีกด้วย

8.5 สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัทฯ หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

8.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯ หมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้แทน

8.7 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

8.8 สิทธิร้องเรียน : ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8.9 การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทฯ อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากบริษัทฯ ปฏิเสธ คำขอข้างต้น บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย

9. ท่านจะติดต่อบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ และ/หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังนี้

ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า:  (02) 026-3779

สถานที่ติดต่อ : อาคาร เกษร ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ A,B ชั้นที่ 18 เลขที่ 127 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

- เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีเมล: https://contact-cc.line.me หรือแอดไลน์แอด @rlpcs

 

 

 

Rabbit LINE Pay Privacy Policy

 

 

The purpose of this document (“Privacy Policy”) is to inform you (“you” or “User”) of how RABBIT-LINE PAY COMPANY LIMITED (including, any LINE affiliate, in the event that the Services (as hereinafter defined) are provided by any company which is affiliated to RABBIT-LINE PAY COMPANY LIMITED (collectively, "LINE Affiliates"), collects, processes, and uses Personal Information (as hereinafter defined) in connection with the services and all its related services of the Company, regardless of whether or not such services are account based (hereinafter collectively referred to as the “Services”), which is subject to the applicable laws for the personal data protection. Please take a moment to read this Privacy Policy so that you know and understand the purposes for which we collect, process, use and disclose your Personal Information.

 

By interacting with us, submitting information to us, or signing up for our Services offered by us, you agree and consent to RABBIT-LINE PAY COMPANY LIMITED (including its related corporations, LINE Affiliates and business units such as the LINE Group), as well as their respective representatives and/or agents (collectively referred to herein as "the Company", "us", "we" or "our") collecting, processing, using, disclosing and sharing amongst themselves your Personal Information (as hereinafter defined), and disclosing such Personal Information to the Company's authorised service providers and relevant third parties in the manner set forth in this Privacy Policy.

 

 

1. Objective of this Policy

 This policy is to inform you, in your capacity as a personal data owner, of the objectives and details about the collection, use, and/or disclosure of personal data, including your legal rights with regards to personal data.

 

This Privacy Policy is governed by the Personal Data Protection Act B.E. 2562. The Company, which the law refers to as the “Data Controller”, has the authority to make decisions regarding the collection, use, or disclosure of personal data. An employee, who the law refers to as the “Data Processor”, is specifically authorized by the Company to collect, use, or disclose personal data. You are deemed the “personal data owner” according to this law. 

 

2 .Personal data to be collected

 Rabbit-LINE Pay Company Limited will collect your data once you apply and/or register for access to Rabbit-LINE Pay, including access to any services, any data, or to conduct any transactions. The Company will collect the following data from you:

 

1) Personal Data: name, date of birth, nationality, identification card number, passport number, identification card photo, photo of user;

2) Contact Information: phone number, address, house number, e-mail address, location, work place, LINE ID;

3) Transactional Information: transactions conducted with other users, credit card/debit card information, prepaid transactions, withdrawals, transfers, purchase of goods/services, financial history, account transactional history, payments, borrowings, investments;

4) Credit card/debit card Information: credit card/debit card number, expiration date, CVC/CVV number, and/or telephone number, in order to conduct transactions selected by the user;

5) Device Information: IP Address, MAC Address, Cookie ID, browsing history, device information.

 

Sensitive data is personal data that is specifically defined by the law. The Company will collect, use and/or disclose sensitive data once the Company has received your express consent or when the Company has a necessity as provided by law. The Company may have to collect, use, and/or disclose your personal data relating to your religion that appears on your national identification card, biometric information such as your facial image, fingerprints, iris, voice identification, in order to verify the identity of the user for the purposes of requesting services and/or to conduct transactions digitally or through other channels (hereinafter, except stated otherwise, personal data and sensitive data shall be referred to as “Personal Data”).

 

3. For what purposes may the Company collect, use and/or disclose your personal data?

The Company shall collect your personal data in order to use products and/or services and in order to comply with the law applicable to either the Company or you, and for other purposes as specified in this policy as follows:

3.1. In order for you to use products and/or services of the Company according to your requirements and the following bases according to law;

•Contractual Basis, such as:

(1) To consider approving use of products and/or services, such as payment of money or assets, money transfer, cash withdrawal, cash deposit, applying for credit, investment, payment for insurance;

(2) To proceed with anything related to offering products and/or services, such as processing, communications, notifications, outsourcing, novation of rights and duties, reminders to make payment or extend products and/or services, debt collection;

•Legal Obligation, such as:

(1) To comply with the orders of a person authorized by law;

(2) To comply with electronic payment laws, notifications, regulations, policies of the Bank of Thailand, financial institutions law, securities and securities exchange law, life insurance laws, casualty insurance laws, tax laws, anti-money laundering laws, counter terrorism financing and proliferation of weapons of mass destruction, computer crimes laws, bankruptcy law, consumer protection law, and any other laws that the Company must comply with both in Thailand and overseas, including any notifications and regulations issued according to the aforementioned laws.

 

If the Company must use and/or disclose your personal data in order to comply with its legal obligations or in order to enter into a contract with you. The Company might not be able to deliver its products and/or services to you (or may not be able to source its products and/or services to you in the future) if the Company cannot collect your personal data upon request.

•Legitimate Interest, such as:

(1) To conduct call center audio recording;

(2) To conduct customer service, such as addressing complaints, evaluating customer satisfaction, customer care, making notifications or recommendations about products and/or services that you are currently using and which are for your benefit;

(3) To conduct risk management, auditing, internal management, including sending the personal data to affiliated companies according to binding corporate rules;

(4) To generate anonymous data;

(5) To prevent, handle, reduce risk arising from corruption, cyber-attacks, breach-of-contract or bad debts, unlawful acts (such as money laundering, financing of terrorism and proliferation of weapons of mass destruction, offenses against property, life, body, liberty or reputation), including distributing personal data in order to improve the working standards of affiliated companies in order to prevent, handle, and reduce the aforementioned risks;

(6) To collect, use, or disclose personal data of the director, authorized representative, or agent of a customer that is a juristic person;

(7) To record video and audio in connection with arranging meetings, training sessions, or booths;

(8) To collect, use, or disclose personal data of a person who is in receivership according to a court order;

(9) To send and receive packages;

(10) To prevent any unauthorized/fraudulent use of the Services;

(11) To offer undisturbed and smooth Services to the User (including, without limitation, software upgrades and improvements of the Services);

(12) to aggregate statistical data regarding the Services;

(13) To conduct research and analysis aimed at reviewing and improving Services;

(14) To enable the Company to deal effectively with the User's inquiries; 

(15) To provide information regarding new future developments regarding the Services;

(16) To perform identity checks when a User makes an inquiry or gives an instruction to the Company;

(17) To notify the User of any other important information regarding the Services and to contact the User where necessary;

(18) To provide relevant information to platform providers for their refund, cancellation, or payment purposes with regard to the User’s purchase of goods and services via the Services; 

(19) To prevent, detect and investigate crime and analyse and manage commercial risks and conducting investigations relating to disputes, billing or fraud;

(20) In connection with any claims, actions or proceedings (including but not limited to drafting and reviewing documents, transaction documentation, obtaining legal advice, and facilitating dispute resolution), and/or protecting and enforcing the Company’s contractual and legal rights and obligations; 

(21) To meet or comply with any applicable rules, laws, regulations, codes of practice or guidelines issued by any legal or regulatory bodies which are binding on the Company (including but not limited to responding to regulatory complaints, disclosing to regulatory bodies and conducting audit checks, due diligence and investigations); and/or 

(22) To conduct any other activities that are required to provide the Services.

3.2. Consent, such as:

(1) To provide you with better products and/or services and that is in accordance with your requirements;

(2) To provide you with offers, privileges, recommendations, and news, including the rights to participate in promotions;

 regardless of whether such products and/or services, privileges, recommendations, news, and promotions are provided by the Company, affiliated companies or business partners or third-parties that are related to the Company, only where you have provided consent.

3.3. Use of the Services

•Cookies 

To provide the best possible Services to the User, as well as for maintenance and security purposes, Cookies will be used to store the User’s settings, to record access figures as well as monitoring usage patterns and statistics. The User can choose to deactivate Cookies, however in such circumstances the User will not be able to use parts of the Services which require Cookies to be active such as those requiring the User to login.

•Logs

Upon the User’s access to the Services, the User's IP address, browser type, and browser language etc., will be automatically obtained and stored on the platform of Rabbit LINE Pay (the "Platform"). Such information will be used to analyze User environments, thereby enabling the Company to provide better Services, as well as to prevent any unauthorized/fraudulent practices that may interfere with normal Services operations.

•Device Information

The Company may obtain the User's device information (such as operation system type, version, etc.) via the Services at all times. Where permitted under the applicable laws and regulations, such information shall be used for the provision of better Services, as well as for identification purposes and prevention of any unauthorized/fraudulent practices that may interfere with normal Services operations. 

 

4. To whom may the Company disclose your personal data?

The Company may disclose your personal data to third-parties subject to your consent or for a grounds provided by law. The aforementioned third-party will collect, use and/or disclose your personal data within the scope of your consent or this policy.

 

The Company may disclose your personal data for different purposes, such as to provide you with services, develop products and/or services, conduct research or prepare statistical data, promote sales and public relations, business management, prevention of fraud, outsource services, and customer identity verification. The Company may disclose your personal data to different third-parties, such as affiliated companies, personal data processors, co-brand business partners, outsourced service providers, agents of the Company, sub-contractors, other financial institutions, auditors, external auditors, domestic credit rating agencies, asset management firms, credit bureaus, persons authorized by law, parties holding interests in the Company, persons or juristic persons in a contractual relationship with the Company, including management, staff, employees, contractors, agents, advisors, and the aforementioned third-parties.

 

We may disclose and/or transfer your personal data to affiliated companies, branch companies, companies that operate under the management of LINE Group that are located in Thailand and/or overseas whereby those countries may or may not have not have data protection measures equivalent to such measures in Thailand.

 

In the event where your personal data will be disclosed to third-parties for marketing purposes, such as to promote sales, conduct customer relations, offer products and/or services to you, the Company will inform you of the list of intended recipients of your personal data for you to decide whether to grant consent.

 

If the Company is informed that your Rabbit-LINE Pay has any irregularities, the Company may disclose information to the issuing bank of any credit card/debit card that you registered in order to prevent any fraud or damages that may arise against the Company or third-parties, which would be disclosure on the grounds of legitimate interest.

 

5. Will the Company send or transfer my personal data to foreign countries?

The Company may be required to send or transfer your personal data to affiliated companies in foreign countries or to other recipients who are involved in the normal business of the Company, such as sending or transferring personal data to a server/cloud in a foreign country.

In the event that the destination country does not have sufficient measures, the Company will ensure that the sending or transferring of information will be according to the law and will take measures to protect the confidentiality of personal data as necessary and appropriate, such as entering into confidentiality agreements with the recipient in the destination country, or in the case where the recipient is an affiliated company, the Company may choose to put in place policies that have been examined by a legally authorized person and will proceed to send or transfer personal data to the affiliated company in a foreign country in accordance with the aforementioned policy.

 

6. How long will the Company keep your personal data?

The Company will keep your personal data for as long as necessary while you are a customer or have a relationship with the Company, or for as long as necessary to fulfill the objectives of this policy. There may be a necessity to keep the personal data for a longer period of time if the law requires or allows it, such as to if required by anti-money laundering laws, or if necessary for a legal dispute within the statutory period, which the laws stipulates is no longer than 10 years.

 

In any case, the Company will delete or destroy personal data or anonymize the data once it is no longer necessary to keep the data or the abovementioned periods of time have expired.

 

7. How does the Company protect your personal data?

The Company will keep your personal data securely according to technical measures and organizational measures in order to ensure that the personal data is processed safely and to prevent any personal data breach. Accordingly, the Company has stipulated policies, regulations, and principles in protecting personal data, such as IT security measures, and measures to prevent recipients from using or disclosing personal data beyond scope, or without authorization or unlawfully. The Company shall amend the aforementioned policies, regulations, and principles from time to time as necessary and appropriate.

 

Additionally, management, staff, employees, contractors, agents, advisors, and recipients have a duty to keep the confidentiality of personal data according to measures stipulated by the Company.

 

8. What rights do you have regarding your personal data?

Your rights specified in this section are your rights according to law, which you should be aware of. You are able to make use of your rights according to the law and according to the policies and principles stipulated by the Company at this time and in the future. In the event that you are not over 20 years of age, or are restricted from making juristic acts according to the law, you are able to make use of your rights through your parents, guardian, or authorized agent.

8.1. Right to withdrawal consent: If you have given consent to the Company to collect, use and/or disclose your personal data (whether before or after the personal data protection law came into effect), you have the right to withdraw your consent for as long as your personal data remains with the Company, except where there is a restriction according to the law or a contract for your benefit is still in effect;

 

Withdrawal of consent may affect your use of products and/or services, such as not receiving privileges, promotions or offerings, not receiving products or services that have been improved and in accordance with your requirements, or not receiving any updates that are to your benefit, all of which are for your benefit, therefore you should give due consideration before withdrawing consent. 

8.2. Right to access data: 

Information Delegation

The Company may provide the Personal Information to any of the LINE Group Members if the Member is entrusted by the Company to provide any part of the Services. The Company shall procure the LINE Group Members to abide by this Privacy Policy so as to protect the User's Personal Information.

 

In addition, the Company may entrust, to the extent the Company considers necessary to achieve the intended purpose concerning the use of the Services, the handling of the Personal Information collected from the User, in whole or in part, to a third party contractor (the "Outsourced Contractor") to provide the Services hereunder. In such circumstances, the Company will take steps to ensure that the Outsourced Contractor abides by the applicable laws and regulations, including by adequately assessing the qualifications and eligibility of the Outsourced Contractor, stipulating a confidentiality clause in the relevant agreement with the Outsourced Contractor, and establishing an appropriate information administration system.

 

Shared Use of Information

During the period when the User uses the Services, the User's Personal Information may be processed and used in the form(s) of printed documents and/or electronic files or otherwise by the Company, the LINE Group Members, and/or the Outsourced Contractors within and/or outside Thailand.

 

User's Rights

 The User may, at any time, confirm, supplement or correct his or her registered Personal Information on the Services. The User can also deactivate his or her accounts for Rabbit LINE Pay according to the Terms and Conditions of the User.

The User may, by contacting the Company via the methods described at the end of this Privacy Policy, view or request a copy of his or her Personal Information from the Company which the Company has collected from the User' use of the Services.

 

The User may, by contacting the Company via the methods described at the end of this Privacy Policy, send the Company a request to correct or add to his or her Personal Information, if the User finds his or her Personal Information registered with the Company has changed or is incorrect. The User may request the Company to delete, or discontinue collecting, processing or using his or her Personal Information unless the Company is allowed to continue to keep, process, use and/or disclose the User's Personal Information as permitted by the applicable laws and regulations.

 

When the User requests access to his or her Personal Information (including copies of his or her Personal information) that the User is unable to confirm/access through the Services, the Company may charge the User a fee for the disclosure procedures. The User can choose freely whether or not they will provide the Company with his or her Personal Information, however the User may be unable to use a part of the Services until they have provided the Company with the necessary information.

 

Withdrawal from the Services

If the User decides to deactivate the account for the Services and not to keep using the Services, all information (including, without limitation, the Personal Information) relating to such User will be handled in accordance with the applicable laws and regulations, this Privacy Policy, and the Company's other policies, but such deactivation shall not be considered as a withdrawal of consent for the Company’s use and disclosure of such information unless it is otherwise informed in writing.

 

If the User withdraws his or her consent to any or all use of his or her Personal Information, depending on the nature of the request, the Company may not be in a position to continue providing its Services to the User, administer any contractual relationship in place, which in turn may also result in the termination of any agreements with the Company, and the User being in breach of his or her contractual obligations or undertakings. The Company’s legal rights and remedies in such event are expressly reserved.

 

A Special Note about Personal Information of Minors

Minors who lack the legal capacity to contract under any applicable laws shall not set up a personal account on the Platform to use the Services.

 

Modifications to this Privacy Policy

This Privacy Policy may be revised from time to time. The User can access the latest version of this Privacy Policy at http://terms2.line.me/linepay_web_TH_pp/. 

 

Inquiries

If the User has any uncertainty about this Privacy Policy or questions, complaints, access and/or correction requests or comments on the handling of Personal Information related to the Services, the User should contact us via https://contact-cc.line.me/serviceId/10712

 

Language

This Privacy Policy is made in both English and Thai versions. In case of any discrepancy, the English version shall prevail.

 

Version

This Privacy Policy was amended on March 31, 2021.