LINE

นโยบายความเป็นส่วนตัว LINE GAME

1. บทนำ
บริษัท LY Corporation (“เรา “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวกับบริการเกมของเราภายใต้ชื่อ LINE (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “บริการ”) ดังต่อไปนี้
นอกจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการ LINE GAME ฉบับนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัว”) เราจะนำนโยบายความเป็นส่วนตัว LY Corporation (https://line.me/th/terms/policy/) มาใช้บังคับเมื่อมีการใช้บริการด้วย ในกรณีที่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขัดแย้งกับนโยบายความเป็นส่วนตัว LY Corporation ให้ใช้บังคับตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 
 
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการเก็บรวบรวมและวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ โดยชอบด้วยกฎหมายและยุติธรรม
เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งหรือประกาศต่อสาธารณะถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานให้แก่ผู้ใช้บริการตามขอบเขตที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ (รวมถึง การแจ้งและการประกาศต่อสาธารณะถึงวัตถุประสงค์ของการใช้บริการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้)
 
2.a. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้ให้
•ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลงทะเบียนโดยผู้ใช้บริการ
เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวก และเพื่อให้ใช้บริการนี้ได้อย่างราบรื่น เราอาจขอให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลโปรไฟล์ ชื่อตัวละคร เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการท่านอื่นสามารถเห็นข้อมูลโปรไฟล์ หรือชื่อตัวละครที่ปรากฏอยู่ในบริการรวมถึงข้อมูลอื่นใด (เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เป็นต้น) ที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้ลงทะเบียนหรือโพสต์เพื่อแสดงต่อผู้ใช้บริการท่านอื่นได้  การลงทะเบียนข้อมูลจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่มีการลงทะเบียน ผู้ใช้บริการอาจไม่สามารถใช้บริการนี้บางส่วนหรือทั้งหมดได้
 
•ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากกิจกรรมส่งเสริมการขาย
อาจมีการขอข้อมูลจากผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เพศ วันเดือนปีเกิด เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การสำรวจข้อมูล การจับรางวัล รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย ซึ่งเราจำเป็นต้องได้รายละเอียดดังกล่าวในการส่งของรางวัล ส่งสินค้าที่ขาย และอื่นๆ ให้กับผู้ใช้บริการ 
 
•ข้อมูลสำหรับติดต่อผู้ใช้บริการ
เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงอีเมล ประเภทอุปกรณ์ใช้งาน ประเภทระบบปฏิบัติการ เป็นต้น จากการกรอกข้อมูลดังกล่าวลงในแบบฟอร์มสอบถามทางออนไลน์ของเรา เพื่อประโยชน์ในการใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้บริการ การตรวจสอบในกรณีที่มีการร้องเรียนปัญหาใดๆ และตอบสนองต่อข้อสอบถามอย่างเหมาะสม
 
2.b. สถานะการใช้บริการ
เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเวลาการใช้งานและวิธีการใช้งานของผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนี้รวมถึงสถานะการใช้งานบริการและคุณลักษณะต่าง ๆ เช่น วันที่และเวลาที่ผู้ใช้บริการใช้งานบริการ ระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการใช้บริการ ประวัติการซื้อ ตลอดจนเนื้อหาและโฆษณาที่รับชมหรือเลือก

• ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน เบราว์เซอร์ อุปกรณ์ และเครือข่าย
เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เบราว์เซอร์ และแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้บริการกำลังใช้งาน (ตัวระบุโฆษณาเพื่อใช้ในการระบุอุปกรณ์/เบราว์เซอร์ คุกกี้ไอดีและประเภทอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ การตั้งค่าภาษา/เขตเวลา ประเภทเบราว์เซอร์ และเวอร์ชันแอปพลิเคชัน ฯลฯ ) และข้อมูลเครือข่าย (ชื่อผู้ให้บริการโทรคมนาคม ที่อยู่ IP ฯลฯ)

•ข้อมูลตำแหน่ง
บริการบางส่วนอาจใช้ข้อมูลตำแหน่งซึ่งส่งจากอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ  เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บริการเท่านั้น ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ยินยอมเปิดเผยข้อมูลตำแหน่งโดยการตั้งค่าบนอุปกรณ์สื่อสารของผู้ใช้บริการ ข้อมูลตำแหน่งจะไม่ถูกส่งถึงเรา

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ เช่น เมื่อเราจัดหาเนื้อหาให้ตามข้อมูลตำแหน่งของผู้ใช้บริการ หรือเมื่อผู้ใช้บริการแชร์ข้อมูลตำแหน่งกับเพื่อนของผู้ใช้บริการภายในบริการ
  
3. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
 
- เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างราบรื่น
- เพื่อป้องกันการใช้บริการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับอนุญาต
- เพื่อสร้างข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับบริการ
- เพื่อทำการศึกษาและการวิเคราะห์ที่มุ่งถึงการทบทวนและปรับปรุงบริการ
- เพื่อให้เราสามารถดูแลเกี่ยวกับข้อสอบถามของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อใช้แจ้งข่าวสารต่างๆ รวมถึงข่าวโฆษณาประชาสัมพันธ์จากหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา
- เพื่อนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับโครงการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับบริการ
- เพื่อเลือกผู้ชนะรางวัลสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่งของรางวัลให้กับผู้ชนะรางวัล ส่งสินค้าที่ขาย และกรณีอื่นๆ
- เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนเมื่อผู้ใช้บริการติดต่อสอบถาม และกรณีอื่นๆ
- เพื่อแจ้งข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับบริการให้แก่ผู้ใช้บริการ และใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้บริการเมื่อมีความจำเป็น 
 
4. การมอบข้อมูลส่วนบุคคล
ในขอบเขตที่เราพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังเกี่ยวกับการใช้บริการ เราอาจมอบความไว้วางใจในการจัดการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่เก็บรวบรวมจากผู้ใช้บริการให้กับบริษัทผู้ได้รับมอบหมาย รวมถึงบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคตามที่ระบุไว้ด้านล่าง (โปรดคลิกที่นี่( https://privacy.lycorp.co.jp/en/connection/crossborder_legal.html) เพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศหรือภูมิภาคที่ผู้รับซึ่งเป็นบุคคลภายนอกตั้งอยู่) ในกรณีดังกล่าว เราจะประเมินความเหมาะสมของบริษัทผู้ได้รับมอบหมายอย่างเพียงพอ จัดให้บริษัทผู้ได้รับมอบหมายผูกพันตามสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ เป็นต้น และจะปฏิบัติตามระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศหรือภูมิภาคซึ่งผู้รับบุคคลภายนอกตั้งอยู่ และจัดระบบการดูแลข้อมูลที่เหมาะสม 
เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างราบรื่น เราอาจเพิ่มบริษัทผู้ได้รับมอบหมาย เราจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เมื่อมีการเพิ่มประเทศหรือภูมิภาคใดที่บริษัทผู้ได้รับมอบหมายตั้งอยู่
 
ประเทศและภูมิภาคที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกส่งหรือโอนไป ได้แก่ เกาหลี เยอรมนี สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย ฮ่องกง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เนเธอร์แลนด์ อิสราเอล เวียดนาม และอินเดีย
 
5. การใช้โมดูลและคุกกี้ของบุคคลที่สาม
เราอาจใช้แท็กและโมดูล เป็นต้น รวมถึงคุกกี้และ SDK (ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์)ของบุคคลที่สามเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกส่งไปภายนอกผ่านแท็กและโมดูลดังกล่าวจากอุปกรณ์ของท่าน กรุณาอ่าน “การจัดการข้อมูลผู้ใช้เกี่ยวกับการส่งข้อมูลไปภายนอก” (http://terms2.line.me/LGAPP_Fiksu/sp?lang=en)
 
6. สิทธิของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอนุญาต ผู้ใช้บริการมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล เช่น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้ถูกต้อง

เราพยายามอย่างยิ่งในการจัดหาคุณลักษณะต่างๆ ในบริการซึ่งช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขโปรไฟล์ของผู้ใช้บริการเป็นการส่วนตัว รวมทั้งสามารถตั้งค่าและจัดการการเก็บรวบรวม การใช้ รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้
ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ ในกรณีที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เราประมวลผล ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการเข้าถึง สิทธิในการแก้ไข สิทธิในการลบ สิทธิในการจำกัดการประมวลผล สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม สิทธิในการส่งหรือโอนข้อมูล สิทธิในการได้รับการยืนยันว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ และสิทธิในการขอตรวจสอบการตัดสินใจแทนโดยอัตโนมัติใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการประมวลผล
นอกจากนี้ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ ผู้ใช้บริการยังมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เราดำเนินการในบางกรณี
เราพยายามอย่างยิ่งในการจัดหาคุณลักษณะต่าง ๆ ในบริการซึ่งช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถตั้งค่าและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการส่วนตัว เช่น การแก้ไขโปรไฟล์ของผู้ใช้บริการ

กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้สิทธิของตนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถยืนยันได้ในบริการ การแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง การแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ หรือการใช้สิทธิอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อ (https://contact-cc.line.me/lg/)
หลังจากยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการแล้ว เราจะตอบกลับคำขอของผู้ใช้บริการภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถส่งมาได้ที่ที่อยู่ของเราที่ระบุไว้ด้านล่างของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
อย่างไรก็ตาม ตามที่กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้บริการได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

- ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือสิทธิหรือผลประโยชน์อื่นๆ ของเจ้าตัวหรือบุคคลที่สาม
- ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลอาจแทรกแซงการทำงานของเราอย่างร้ายแรง
- ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ
- ในกรณีที่เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้ขอให้เปิดเผยข้อมูลเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอให้เปิดเผย
- ในกรณีที่เราได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่มีผลใช้บังคับในการปฏิเสธคำขอของผู้ใช้บริการ

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องการใช้บริการอีกต่อไป หรือหากผู้ใช้บริการพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยเรา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีความจำเป็นสำหรับเราในการให้บริการในการนี้ผู้ใช้บริการอาจเลือกที่จะลบบัญชีของตนทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความยินยอมของผู้ใช้บริการย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมไว้แก่เราก่อนที่จะมีการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวข้างต้น
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีคำขอหรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยเรา สามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาโดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อ (https://contact-cc.line.me/lg/)
เว้นแต่กฎหมายที่มีผลใช้บังคับได้ห้ามไว้ หากผู้ใช้บริการใช้สิทธิใดๆ ตามที่ระบุไว้ในที่นี้ เราอาจคิดค่าใช้จ่ายตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้ต่างหาก

7. ข้อมูลสำคัญอื่นๆ 
เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดจะโพสต์บนเว็บไซต์นี้เสมอ และเราขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดอย่างละเอียดรอบคอบ
เมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อันเป็นสาระสำคัญ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบด้วยวิธีการที่เหมาะสม

7.a. ความเป็นส่วนตัวของเด็ก
บริการนี้ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้บริการทั่วไป ในกรณีผู้เยาว์ต้องการใช้บริการและให้ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้เยาว์จะต้องดำเนินการโดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของผู้เยาว์ โดยผู้ใช้บริการรับรองและรับประกันว่าผู้ใช้บริการมีสิทธิและความสามารถตามกฎหมายที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการ หากผู้ใช้บริการเป็นผู้เยาว์ ผู้ใช้บริการต้องให้การรับรองและรับประกันว่าผู้ใช้บริการกำลังใช้บริการโดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ เราได้กำหนดข้อจำกัดด้านอายุโดยสมัครใจสำหรับบริการบางอย่างในกรณีที่เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้ใช้บริการมีอายุตามที่กำหนดแล้วหรือไม่
เราเข้าใจถึงความจำเป็นพิเศษในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากผู้เยาว์ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือประเทศไทย (ผู้เยาว์คือบุคคลที่อายุต่ำกว่า 13 ปี ในสหรัฐอเมริกา อายุต่ำกว่า 16 ปี ในยุโรป และอายุต่ำกว่า 11 ปี ในประเทศไทย) ซึ่งใช้บริการ โดยเรามิได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จากผู้เยาว์โดยเจตนา

อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้บริการเชื่อว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ โปรดแจ้งให้เราทราบผ่านแบบฟอร์มการติดต่อ (https://contact-cc.line.me/lg/) หรือโดยการส่งจดหมายมายังที่อยู่ที่ระบุไว้ด้านล่าง หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้ตั้งใจ เราจะปิดการใช้งานบัญชีที่เกี่ยวข้อง และจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวออกจากบันทึกของเราทันที
 
7.b. คำถาม
เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอื่นไว้ ณ ที่นี้ เราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านบริการซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือมีคำถาม ข้อร้องเรียน ข้อกังวล หรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบริการ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มการติดต่อ (https://contact-cc.line.me/lg/) หรือส่งคำถามหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรมาได้ที่

LY Corporation
Attn: Privacy Policy
Kioi Tower, Tokyo Garden Terrace Kioicho,
1-3 Kioicho, Chiyoda -ku, Tokyo
102-8282, Japan

ผู้รับผิดชอบในการดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
Chief Privacy Governance Officer

LY Corporation
ซีอีโอ (CEO) และประธาน - ทาเคชิ อิเดซาวะ (Takeshi Idezawa) 

จัดทำขึ้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
แก้ไขเมื่อ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555
แก้ไขเมื่อ 1 เมษายน พ.ศ. 2556
แก้ไขเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
แก้ไขเมื่อ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
แก้ไขเมื่อ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556
แก้ไขเมื่อ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557
แก้ไขเมื่อ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
แก้ไขเมื่อ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559
แก้ไขเมื่อ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560
แก้ไขเมื่อ  27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
แก้ไขเมื่อ  31 มีนาคม พ.ศ. 2565
แก้ไขเมื่อ  16 มีนาคม พ.ศ. 2566
แก้ไขเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566