LINE

ภาษาไทย

ข้อกำหนดในการใช้แพลตฟอร์ม LINE MINI App


ข้อกำหนดในการใช้แพลตฟอร์ม LINE MINI App และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเหล่านี้ (“ข้อกำหนด” และการที่ท่านได้ตกลงเข้าทำข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งในที่นี้เรียกว่า “ข้อตกลง”) จะนำมาใช้เมื่อท่านได้พัฒนาและจัดการแอปพลิเคชันของท่าน (“แอปฯ ของท่าน”) บนแพลตฟอร์ม LINE MINI App (“แพลตฟอร์ม”) ที่ให้บริการโดยไลน์ คอร์ปอเรชั่นรวมถึงบริษัทในเครือ (“ไลน์”) ตามข้อกำหนดเหล่านี้และข้อตกลงของ LINE Developers ตามที่แสดงอยู่ใน https://terms2.line.me/LINE_Developers_Agreement และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ข้อตกลงของ LINE Developers”) 

ข้อ 1 การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
1. ท่านจะต้องดำเนินการสร้างช่องทาง (https://developers.line.biz/console/channel/new?type=miniapp) ให้เสร็จสิ้นก่อนใช้งานแพลตฟอร์ม โดยข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้ไว้แก่ไลน์จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2. ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้และข้อตกลงของ LINE Developers ไลน์อนุญาตให้ท่านใช้ซึ่งสิทธิอันสามารถใช้ได้ทุกที่ ถูกเพิกถอนได้ ไม่สามารถโอนต่อได้ ไม่สามารถอนุญาตช่วงให้ผู้อื่นได้ และไม่ได้จำกัดให้ท่านแต่เพียงผู้เดียวในการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อสมัคร พัฒนา ออกใช้ แสดง และดำเนินการเกี่ยวกับแอปฯ ของท่านบนแพลตฟอร์มได้เท่านั้น 
3. นอกเหนือจากสิทธิที่ได้อนุญาตให้ใช้ภายใต้ข้อตกลงนี้ ไลน์ได้อนุญาตให้ท่านใช้ซึ่งสิทธิที่จำกัด ใช้ได้ทุกที่ ถูกเพิกถอนได้ ไม่สามารถโอนต่อได้ ไม่สามารถอนุญาตช่วงให้ผู้อื่นได้ และไม่ได้จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ในชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ ชื่อโดเมน หรือลักษณะบ่งชี้อื่น ๆ เกี่ยวกับแบรนด์ (“เครื่องหมาย”) ของไลน์ได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดให้กับแอปฯ ของท่านโดยเกี่ยวเนื่องกับสิทธิที่ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้ตามข้อ 1.2 เท่านั้น โดยท่านจะต้อง (1) ปฏิบัติตามแนวทางของ LINE APP ICON และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งแสดงอยู่ใน https://line.me/en/logo และ (2) ไม่ทำการลบ ปิดบัง หรือปรับเปลี่ยนประกาศเกี่ยวกับสิทธิความเป็นเจ้าของใด ๆ (รวมถึงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า) ที่อาจติดอยู่หรือรวมอยู่กับเครื่องหมายของไลน์ 
4. ท่านไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ ทั้งนี้ ท่านจะไม่สามารถ (ก) คัดลอก (ยกเว้นเพื่อการสำรองข้อมูล) ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน จำหน่ายจ่ายแจกซ้ำ แยก/ถอดชิ้นส่วน ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือสร้างสรรค์งานต่อเนื่องอันเกี่ยวกับแพลตฟอร์มหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม หรือ (ข) บรรจุส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มลงในโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อื่น ๆ นอกเหนือจากคอมพิวเตอร์ส่วนตัว รวมส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มเข้ากับซอฟต์แวร์อื่น หรือจำหน่ายจ่ายแจกซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์อื่นใด ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง
5. ในระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงนี้ ท่านอนุญาตให้ไลน์ รวมถึงบริษัทในเครือของไลน์ ใช้สิทธิในเครื่องหมายของท่านได้อย่างจำกัด โดยไม่ได้จำกัดแต่เพียงผู้เดียว สามารถใช้ได้ทุกที่ สามารถอนุญาตช่วงให้ผู้อื่นได้ และไม่มีค่าสิทธิ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงเครื่องหมายของท่านบนแพลตฟอร์ม และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของไลน์ภายใต้ข้อตกลงนี้เท่านั้น 

ข้อ 2 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
1. ท่านตกลงว่าไลน์หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นเจ้าของสิทธิตามกฎหมาย กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในหรือบนแพลตฟอร์ม รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่างนี้) ที่มีบนแพลตฟอร์มและเครื่องหมายของไลน์ “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง สิทธิใด ๆ ทั้งหมดภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายความลับทางการค้า กฎหมายเครื่องหมายทางการค้า และสิทธิความเป็นเจ้าของอื่น ๆ โดยไลน์สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้แก่ท่านโดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงนี้
2. ไลน์ตกลงว่าท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นเจ้าของสิทธิตามกฎหมาย กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดบนหรือในแอปฯ ของท่าน รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่มีบนแอปฯ ของท่านและเครื่องหมายของท่าน โดยท่านสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้แก่ไลน์โดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงนี้

ข้อ 3 หน้าที่
1. ท่านจะปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแต่ละข้อดังต่อไปนี้ (“งาน”)
(1) พัฒนาแอปฯ ของท่านให้สามารถสมัคร พัฒนา ออกใช้ แสดง และดำเนินการบนแพลตฟอร์มได้
(2) ปรับเปลี่ยน บำรุงรักษา ดำเนินการ จัดการ และแก้ไขแอปฯ ของท่านบนแพลตฟอร์ม
(3) อนุญาตให้ไลน์มีส่วนร่วมในกิจกรรมการตลาดและการโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์แอปฯ ของท่านบนแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ของไลน์และสื่ออื่นใดตามที่ไลน์กำหนด
(4) อนุญาตให้ไลน์และผู้ใช้ของแอปฯ ของท่าน (“ผู้ใช้”) มีสิทธิต่าง ๆ ที่จำเป็นทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สิทธิที่ได้อนุญาตให้ใช้ตามข้อ 1) สำหรับการใช้งานแอปฯ ของท่านบนแพลตฟอร์ม
(5) ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแอปฯ ของท่านแต่เพียงผู้เดียว และท่านตกลงที่จะจัดเตรียมและแสดงข้อมูลการติดต่อที่ถูกต้องและใช้งานได้บนแอปฯ​ ของท่านอยู่เสมอเพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดต่อด้านการสนับสนุนลูกค้า และเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกฎหมาย 
(6) ไลน์จะเป็นผู้ส่งเรื่องหรือปัญหาใด ๆ ที่้เกี่ยวข้องกับแอปฯ ของท่าน ให้แก่ท่านโดยตรง และท่านจะต้องตอบข้อสอบถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอปฯ ของท่านทันที และ
(7) งานอื่น ๆ ตามที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่างไลน์และท่านในการหารือแต่ละคราว
2. ท่านจะปฏิบัติงานด้วยค่าใช้จ่าย ภาระและความรับผิดชอบของตนเอง โดยจะไม่เรียกร้องให้ไลน์ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายของตน เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 4 การใช้สื่อวัสดุ
ในกรณีที่ไลน์ขอให้ท่านจัดเตรียมสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ข้อมูลซอฟต์แวร์ (รวมเรียกว่า “สื่อวัสดุ”) ซึ่งจำเป็นเพื่อการให้บริการแพลตฟอร์มแก่ท่าน ท่านจะต้องจัดเตรียมสื่อวัสดุดังกล่าวให้เหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

ข้อ 5 การจ้างช่วงและกำหนดการในงานของท่าน
4. ท่านอาจจ้างช่วงบุคคลอื่นให้ปฏิบัติงานได้
5. เมื่อมีการจ้างช่วงบุคคลอื่นให้ปฏิบัติงาน ท่านจะต้องกำหนดให้บุคคลนั้นปฏิบัติหน้าที่ในระดับเดียวกันกับหน้าที่ของท่านที่มีภายใต้ข้อตกลงนี้ และจะต้องรับผิดชอบในการกระทำใด ๆ ของบุคคลอื่นทั้งหมด
6. ในส่วนของกำหนดการในงานของท่าน ท่านจะต้องสร้างกำหนดการและสรุปกำหนดการให้เรียบร้อยเมื่อได้หารือโดยแยกต่างหากกับไลน์ ท่านต้องแจ้งให้ไลน์ทราบโดยทันทีหากพบว่างานของท่านจะล่าช้าไปกว่ากำหนดการที่กำหนดขึ้น

ข้อ 6 การจัดการข้อมูลที่ถูกใช้
1. ไลน์เป็นเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแอปฯ ของท่านที่ไลน์ได้มาจากแพลตฟอร์ม
2. ไลน์เป็นเจ้าของข้อมูลทั้งหมดและใดๆ ที่ได้รับจากผู้ใช้ผ่านการใช้แอปฯ ของท่าน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อผู้ใช้ ไลน์ไอดี ภาพสำหรับไอคอน สถานะข้อความ และรูปภาพ รวมเรียกว่า “ข้อมูลผู้ใช้”)  อย่างไรก็ตามไม่รวมถึงข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้ที่ท่านได้รับและเก็บโดยตรงจากผู้ใช้ผ่านการใช้แอปฯ ของท่าน
3. ท่านอาจเก็บและใช้ข้อมูลผู้ใช้ในขอบเขตเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อบริหารจัดการแอป ฯ ของท่านและท่านจะไม่เปิดเผย ให้ข้อมูล ปล่อยข่าวหรือกระทำการในลักษณะเดียวกันแก่บุคคลภายนอก รวมถึงจะไม่นำมาใช้ซ้ำเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการแอปฯ ของท่าน โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงการให้ความยินยอมผ่านอีเมล) จากไลน์ก่อน
4. ในกรณีที่ข้อตกลงนี้ถูกเพิกถอนหรือบอกเลิกหรือการให้บริการแพลตฟอร์มถูกบอกเลิก ท่านจะต้องทำลายข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดโดยทันที

ข้อ 7 การระงับการให้บริการ 
1. ท่านจะต้องปฏิบัติงานของท่านภายใต้ความรับผิดชอบของท่านเองและรับทราบถึงความเป็นไปได้ที่แพลตฟอร์มจะไม่สามารถใช้งานได้อันเนื่องมาจากการตัดสินใจของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอื่น เช่น Apple Inc. หรือ Google LLC.
2. หากแพลตฟอร์มหรือแอปฯ ของท่านประสบเหตุการณ์ใดดังต่อไปนี้ ไลน์อาจร้องขอให้ท่านบอกเลิก หรือตรวจสอบในสาระสำคัญของข้อตกลงนี้ และเมื่อได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว ท่านจะไม่สามารถปฏิเสธคำร้องขอนั้นได้โดยไม่มีเหตุอันควร :
(1) การให้บริการแพลตฟอร์มเกิดข้อขัดข้องหรือไม่สามารถให้บริการได้ อันเนื่องมาจากการตัดสินใจของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอื่น เช่น Apple Inc. หรือ Google LLC.
(2) เกิดปัญหาด้านเทคนิคที่ไม่ได้มีการคาดการณ์ไว้ในเวลาที่ทำข้อตกลงนี้ หรือ
(3) เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ในเวลาที่ทำข้อตกลงนี้ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ได้
3. ถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามสองวรรคก่อน และส่งผลให้ไลน์หรือท่านได้รับความเสียหาย ฝ่ายที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากอีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ 8 ข้อพิพาทกับบุคคลอื่น
3. หากเกิดข้อพิพาทกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแพลตฟอร์ม ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม เช่น การคัดค้าน การเรียกร้องสิทธิอย่างเป็นทางการ หรือการดำเนินการทางกฎหมาย ไลน์จะเป็นผู้ระงับข้อพิพาทดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของไลน์เอง
4. หากเกิดข้อพิพาทกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแอปฯ ของท่าน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การละเมิดข้อ 12 ของข้อตกลงนี้) ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม เช่น การคัดค้าน การเรียกร้องสิทธิอย่างเป็นทางการ หรือการดำเนินการทางกฎหมาย ท่านจะเป็นผู้ระงับข้อพิพาทดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของท่านเอง

ข้อ 9 ข้อสงวนสิทธิและการปฏิเสธความรับผิดชอบ
1. ภายในขอบเขตสูงสุดของกฎหมายที่ใช้บังคับ ไลน์เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มตาม “ที่เป็นอยู่” หรือ “ที่มีอยู่” นอกจากได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้
2. ไลน์ไม่รับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายอันเกี่ยวกับบริการ (รวมถึงเนื้อหา) ว่าจะไม่มีข้อบกพร่อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับความปลอดภัย และอื่นๆ ข้อผิดพลาด ความบกพร่องหรือการละเมิดสิทธิ) หรือความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความมีประสิทธิภาพและ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ไลน์จะไม่รับผิดชอบในการให้บริการภายหลังการกำจัดข้อผิดพลาดดังกล่าว 
3. ไลน์จะไม่รับรองและไม่รับประกันในแง่ของผลลัพธ์ใด ๆ ที่ได้รับผ่านทางแพลตฟอร์มนี้ การที่ไลน์ให้คำแนะนำหรือข้อมูลใด ๆ ผ่านทางแพลตฟอร์ม ไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา จะไม่ก่อให้เกิดการยืนยัน การรับรอง และ/หรือการรับประกันใด ๆ นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้

ข้อ 10 การนำแอปฯ ของท่านออก (Take Down)
1. ไลน์ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลเครื่องหมายของท่านและแอปฯ ของท่าน รวมถึงเนื้อหาใด ๆ ในสิ่งเหล่านั้น 
2. หากไลน์ (1) โดยดุลพินิจของไลน์แต่ผู้เดียว เห็นว่าการกระทำของท่านอยู่ในข่ายดังต่อไปนี้ หรือ  (2) ได้รับคำร้องหรือข้อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เกี่ยวข้องกับแอปฯ ของท่าน จากหน่วยงานราชการหรือบุคคลอื่น  เมื่อไลน์เห็นว่าจำเป็น ไลน์อาจดำเนินการนำออก หรือลบแอปฯ ของท่าน หรือเนื้อหาใด ๆ ในนั้นได้โดยที่ไลน์ไม่ต้องรับผิดใด ๆ จากการกระทำดังกล่าว และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(1). แอปฯ ของท่านและ/หรือเครื่องหมายของท่านรวมถึงส่วนใดส่วนหนึ่งข้างต้นละเมิดกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2). แอปฯ ของท่านและ/หรือเครื่องหมายของท่านรวมถึงส่วนใดส่วนหนึ่งข้างต้นละเมิดข้อตกลงนี้และข้อตกลงของ LINE Developers ซึ่งไลน์อาจปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราว
(3). แอปฯ ของท่านและ/หรือเครื่องหมายของท่านรวมถึงส่วนใดส่วนหนึ่งข้างต้นละเมิดสิทธิของไลน์และ/หรือบุคคลอื่น
(4). แอปฯ ของท่านและ/หรือเครื่องหมายของท่านรวมถึงส่วนใดส่วนหนึ่งข้างต้นก่อให้เกิดผลเสียแก่ไลน์
(5). แอปฯ ของท่านและ/หรือเครื่องหมายของท่านรวมถึงส่วนใดส่วนหนึ่งข้างต้นละเมิดนโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขและเอกสารในลักษณะเดียวกันของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรายอื่น เช่น Apple Inc. หรือ Google LLC.
3. ท่านอาจนำออก หรือลบแอปฯ ของท่านออกจากแพลตฟอร์มได้ทุกเมื่อ หากท่านได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้แล้ว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อตกลงของ LINE Developers)

ข้อ 11 การบอกเลิก
1. หากท่านต้องการบอกเลิกข้อตกลงนี้ ท่านสามารถทำได้โดยการหยุดใช้แพลตฟอร์มและยกเลิกการลงทะเบียนแอปฯ ของท่านออกจากแพลตฟอร์ม  
2. ไลน์หรือท่านสามารถบอกเลิกข้อตกลงนี้ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งได้ทันที โดยไม่จำต้องมีคำร้องเป็นทางการต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าในรูปแบบใด หากเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นกับอีกฝ่ายหนึ่ง ดังต่อไปนี้ :
(1) อีกฝ่ายหนึ่งได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ใช้แพลตฟอร์มในทางที่ผิด หรือละเมิด “แนวทางการใช้แพลตฟอร์ม” ที่ไลน์กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ และไม่สามารถแก้ไขการละเมิดนั้นได้ภายระยะเวลาอันควรเมื่อมีการร้องขอให้ดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นทางการ
(2) อีกฝ่ายหนึ่งตกอยู่ในภาวะการพักชำระหนี้ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่มีการชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้หรือเช็ค
(3) อีกฝ่ายหนึ่งถูกยื่นคำร้องเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย กระบวนการฟื้นฟูกิจการ กระบวนการปรับโครงสร้างองค์กร การเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี หรือกระบวนการอื่นใดที่คล้ายคลึงกับกระบวนการล้มละลาย
(4) เมื่อทรัพย์สินสำคัญของอีกฝ่ายหนึ่งถูกอายัดชั่วคราว จำหน่ายไปชั่วคราว อายัด หรือถูกบังคับคดีด้วยวิธีอื่นใด หรืออีกฝ่ายหนึ่งถูกจำหน่ายทรัพย์สินออกไปเนื่องจากไม่สามารถชำระภาษีหรือหนี้สาธารณะ
(5) อีกฝ่ายหนึ่งระงับหรือเลิกกิจการ หรือมีการโอนกิจการหลักของตนเอง หรือ
(6) สถานะทางการเงินของอีกฝ่ายหนึ่งถดถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีโอกาสเป็นเช่นนั้น
3. ไลน์สงวนสิทธิในการบอกเลิกข้อตกลงนี้ พร้อมกับการยุติการให้สิทธิของท่านในการเข้าถึงแพลตฟอร์มและเครื่องหมายของไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุใด ๆ 
4. ข้อกำหนดในสามวรรคก่อนไม่เป็นการตัดสิทธิฝ่ายที่บอกเลิกข้อตกลงนี้ตามสามวรรคก่อนในการเรียกร้องค่าเสียหายจากอีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ 12 การรับรองและการรับประกัน
ท่านรับรองและรับประกันดังต่อไปนี้ ต่อไลน์ 
(1). ท่านมีใบอนุญาต เอกสารให้อำนาจ เอกสารอนุมัติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ใบอนุญาตใด ๆ จากบุคคลอื่นที่จำเป็นสำหรับการเข้าทำและปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ และเพื่อให้บริการแอปฯ ของท่านกับผู้ใช้
(2). งานของท่าน สื่อวัสดุใดๆ ที่ท่านจัดหา รวมถึงเนื้อหาในแอปฯ ของท่านไม่ได้ละเมิดและจะไม่ละเมิดสิทธิหรือประโยชน์ในทางใดๆ ของบุคคลที่สาม
(3). งานของท่าน สื่อวัสดุใด ๆ ที่ท่านจัดหา รวมถึงเนื้อหาในแอปฯ ของท่าน ไม่มีเนื้อหาส่วนใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการหมิ่นประมาท ไม่ถูกต้อง ลามก ขัดต่อขนบธรรมเนียมของสังคม หรือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
(4). ส่วนประกอบทั้งหมดของเนื้อหาในแอปฯ ของท่านจะต้องมาจากการสร้างสรรค์ของท่านเอง หรือท่านเป็นผู้มีสิทธิในการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อตกลงนี้อันเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบดังกล่าว 

ข้อ 13 การชดเชยค่าเสียหาย
1. ตามขอบเขตสูงสูดที่กฎหมายอนุญาต ท่านเข้าใจและตกลงโดยชัดแจ้งว่า ไลน์ไม่ต้องรับผิดต่อท่านภายใต้หลักเกณฑ์การรับผิดใดๆ ในค่าเสียหายตามปกติ ค่าเสียหายตามจริง ค่าเสียหายโดยตรงและโดยอ้อม ค่าเสียหายที่ไม่คาดคิด ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ ที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน ซึ่งรวมถึงการสูญหายของข้อมูล ไม่ว่าไลน์หรือตัวแทนของไลน์จะได้รับแจ้งหรือควรรับรู้ถึงความเป็นไปได้ที่อาจเกิดการสูญหายนั้นหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่นำมาใช้กับการสูญหายหรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการกระทำผิดโดยเจตนาของไลน์ 
2. ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดโดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของไลน์อันเกี่ยวข้องกับการให้บริการตามข้อตกลงนี้ ไลน์จะชดเชยค่าเสียหายนั้นในกรณีที่เป็นค่าเสียหายตามปกติ ค่าเสียหายตามจริง และค่าเสียหายโดยตรงเท่านั้น ซึ่งในกรณีดังกล่าว จำนวนเงินชดเชยค่าเสียหายที่ไลน์จะชดเชยให้นั้นจะจำกัดไม่เกินค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่ท่านได้ชำระให้ไลน์ในเดือนก่อนหน้าของเดือนที่ความเสียหายได้เกิดขึ้น
3. ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการกระทำผิดใดๆ ที่กระทำบนแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม (รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ไลน์อาจได้รับ)

ข้อ 14 การรับผิดชดใช้
ตามขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาต ท่านตกลงป้องกัน ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้องไลน์ บริษัทในเครือของไลน์ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของไลน์ จากการถูกเรียกร้องสิทธิ ฟ้องร้อง ดำเนินคดี หรือเข้าสู่กระบวนพิจารณาใด รวมถึงความสูญหาย ความรับผิด ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย (รวมทั้งค่าทนายความตามสมควร) อันเกิดจากเหตุดังต่อไปนี้ 
(1). การที่ท่านใช้แพลตฟอร์ม 
(2). แอปพลิเคชันใด ๆ ที่ท่านพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม โดยการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เครื่องหมายรูปลักษณ์ สิทธิบัตร หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบุคคลอื่น หรือเป็นการหมิ่นประมาท ละเมิดสิทธิในชื่อเสียง หรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น และ
(3). การที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ 

ข้อ 15 การรักษาความลับ
1. คำว่า “ข้อมูลลับ” ที่ใช้ในข้อนี้ หมายถึง เนื้อหาสาระของข้อตกลงนี้และกระบวนการต่าง ๆ ก่อนมีและจนถึงการเข้าทำข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อมูลใด ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ การดำเนินธุรกิจ เทคโนโลยี ความรู้ ความคิด และแนวคิด ของไลน์ ซึ่งมีการเปิดเผยให้ทราบในระหว่างระยะเวลาที่ข้อตกลงนี้มีผลบังคับ ทั้งนี้ ข้อมูลที่มีลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ จะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลลับ
(1)ข้อมูลนั้นได้ถูกเปิดเผยและเป็นข้อมูลที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้อยู่ก่อนแล้วในเวลาที่ได้รับทราบข้อมูล
(2)หลังจากที่ได้รับทราบข้อมูล ข้อมูลนั้นได้ถูกเปิดเผยและเป็นข้อมูลที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ได้เกิดจากฝ่ายที่ได้รับทราบข้อมูล 
(3)ข้อมูลที่มีขึ้นเองโดยไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้เปิดเผยให้ทราบ และ
(4)ข้อมูลที่ได้รับมาโดยชอบจากบุคคลอื่นซึ่งเป็นบุคคลที่มีอำนาจเปิดเผยข้อมูลนั้นได้ตามกฎหมาย
2. ท่านจะรักษาความลับของข้อมูลลับตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
(1)ท่านต้องจัดการข้อมูลลับด้วยความระมัดระวังตามควรในฐานะผู้จัดการที่น่าเชื่อถือ
(2)ท่านต้องไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลลับแก่บุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากไลน์ และ
(3)ท่านจะไม่ใช้ข้อมูลลับเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากเพื่อการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้
3. หากมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลลับภายใต้บังคับของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนตราสารทางเงิน หรือกฎอื่นใดที่เท่าเทียมกัน (รวมเรียกว่า “กฎหมาย”) ท่านอาจเปิดเผยข้อมูลลับนั้นได้เมื่อมีหนังสือแจ้งล่วงหน้าไปยังไลน์ (อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถมีหนังสือแจ้งล่วงหน้าได้เนื่องจากข้อจำกัดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นใดที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น ข้อจำกัดด้านเวลา ก็ให้ส่งหนังสือตามหลังได้) โดยต้องเปิดเผยให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดในข้อ (2) ของวรรคก่อนหน้า
4. ข้อกำหนดในข้อ 16 นี้จะยังคงมีผลบังคับต่อไปอีกเป็นระยะเวลาสาม (3) ปี นับจากข้อตกลงนี้ได้สิ้นสุดลง (รวมถึงกรณีที่มีการบอกเลิกข้อตกลงนี้)
ข้อ 16 การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
1. ไลน์จะใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งท่านได้ให้ไว้กับไลน์ภายในขอบเขตที่สอดคล้องกับคำอธิบายรวมถึงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของไลน์(https://terms.line.me/line_rules?lang=th) ตลอดจนกระบวนการบริหารจัดการแพลตฟอร์มและแอปฯ ของท่านและเพื่อติดต่อท่าน ข้อมูลของท่านจะถูกนำไปใช้ร่วมกัน โดยผู้ประกอบการที่รับผิดชอบในการจัดการการใช้งานร่วมกันดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
2. ไลน์จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกหากไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน เว้นแต่กฎหมายและกฎระเบียบ และ/หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัวของไลน์ได้กำหนดไว้ และเว้นแต่ได้รับความยินยอมที่เกี่ยวข้องที่ท่านอาจได้รับเป็นการส่วนตัวและแยกต่างหาก 
3. ท่านอาจขอให้ไลน์เปิดเผย แก้ไข เพิ่ม และ/หรือ ลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ไลน์เก็บจากท่าน อย่างไรก็ตาม การเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่ม และ/หรือ การลบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามระเบียบที่แยกต่างหากที่กำหนดโดยไลน์และอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก โปรดติดต่อไลน์ที่ https://contact-cc.line.me/detailId/10078 หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การแก้ไข การเพิ่ม และ/หรือ การลบหรือมีข้อร้องเรียนใดๆ 

ข้อ 17 บทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
1.ท่านรับประกันและรับรองแก่ไลน์ว่า ท่านและบริษัทแม่ บริษัทในเครือและบริษัทในกลุ่ม พนักงาน กรรมการ ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้แทนอื่น ๆ ของท่านและของบริษัทดังกล่าว (ภายใต้ข้อนี้ “บริษัทในเครือ”) ไม่เคยและจะไม่กระทำการดังต่อไปนี้ (แต่ละการกระทำ “การทุจริต” พระราชบัญญัติการกระทำที่เป็นการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ ค.ศ. 1977 (Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”) 1977)) ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดนี้ การขายใด ๆ ที่มีขึ้นภายใต้ข้อกำหนดนี้ ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ชำระหรือได้ชำระภายใต้ข้อกำหนดนี้ หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางธุรกิจของไลน์ การให้ เสนอให้ หรือรับว่าจะให้ หรือให้อนุมัติการชำระเงินใด ๆ หรือการให้ หรือเสนอให้ หรือรับว่าจะให้ หรืออนุมัติการให้การบริการใด ๆ หรือสิ่งอื่นที่มีค่าไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม ให้แก่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานย่อย หรือขององค์กรมหาชนระหว่างประเทศ หรือของหน่วยงานหรือหน่วยงานย่อยขององค์กรมหาชนระหว่างประเทศ หรือของพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกในตำแหน่งทางการเมืองใด ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (ก)  จูงใจให้บุคคลดังกล่าวกระทำการใด ๆ หรือตัดสินใจในตำแหน่งหน้าที่ของตน รวมถึงการตัดสินใจที่จะไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตน รวมถึงการตัดสินใจไม่ทำหน้าที่ซึ่งมีอยู่กับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานย่อย หรือองค์กรมหาชนระหว่างประเทศ หรือพรรคการเมือง (ข) จูงใจให้บุคคลดังกล่าวใช้อิทธิพลของตนกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานย่อย หรือองค์กรมหาชนระหว่างประเทศ หรือพรรคการเมืองนั้นเพื่อให้มีผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อการกระทำหรือการตัดสินใด ๆ ขององค์กรเหล่านั้น หรือ (ค) ทำให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบที่มิชอบ
2.ท่านตกลงว่าท่านจะดำเนินการและจะทำให้บริษัทในเครือดำเนินการจัดทำและรักษาสมุดบัญชี หลักฐานและใบแจ้งชำระหนี้ต่าง ๆ ทั้งนี้ การชำระเงินทั้งหมดที่ชำระให้แก่ท่านหรือบริษัทในเครือจะต้องทำขึ้นภายหลังจากที่ได้รับใบแจ้งหนี้ที่มีรายละเอียดและถูกต้องจากไลน์พร้อมทั้งบันทึกสนับสนุนอย่างละเอียด
3.ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าท่านหรือบริษัทในเครือได้กระทำการทุจริต ท่านจะต้องแจ้งให้ไลน์ทราบโดยทันทีเป็นลายลักษณ์อักษรถึงรายละเอียดแห่งข้อสงสัย และจะต้องยุติการกระทำการทุจริตนั้นโดยทันที หรือดำเนินการให้บริษัทในเครือยุติการกระทำการทุจริตนั้น ทั้งนี้ ท่านจะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ไลน์ตามที่ไลน์ร้องขอเกี่ยวกับการกระทำการทุจริตดังกล่าวและจะต้องดำเนินมาตรการเยียวยาที่เหมาะสมตามที่ไลน์ร้องขอ
4.เพื่อยืนยันการดำเนินการของท่านตามข้อกำหนดในข้อย่อยก่อนหน้าของข้อนี้ ไลน์และ/หรือตัวแทนของไลน์สามารถตรวจสอบท่านและบริษัทในเครือ รวมถึงดำเนินการสอบถามโดยสมเหตุสมผลถึงการดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านจะต้องให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบดังกล่าวนั้นโดยมีข้อจำกัดที่สมเหตุสมผล
5.หากท่านหรือบริษัทในเครือฝ่าฝืนส่วนใด ๆ ในข้อนี้ ไลน์โดยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว สามารถยกเลิกหน้าที่ใด ๆ ของไลน์ในการชำระเงินทดรองจ่าย ค่าธรรมเนียม หรือค่าชดเชยอื่นใดให้แก่ท่าน และสามารถเลือกที่จะดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
(ก)   บอกเลิกข้อกำหนดนี้โดยทันที
(ข)   หักลบกลบหนี้ในจำนวนใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมหรือค่าชดเชยอื่น ๆ ที่ได้เคยชำระไว้โดยไลน์ภายใต้ข้อกำหนดนี้
(ค)   เรียกร้องให้ท่านรับผิดชดใช้แก่ไลน์ในความเสียหาย การสูญหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ก่อให้เกิดขึ้นแก่ไลน์ และ/หรือ
(ง)   เรียกร้องให้ท่านปฏิบัติตามคำร้องขอที่สมเหตุสมผลของไลน์เพื่อเยียวยาการฝ่าฝืนข้อกำหนดในข้อนี้
นอกจากนี้ ไลน์จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ความเสียหาย การเรียกร้อง ความรับผิด ค่าใช้จ่ายหรือการชำระเงินใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ท่านโดยเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำนั้น

ข้อ 18 การไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอิทธิพลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1.ไลน์และท่านต่างรับรองว่าแต่ละฝ่าย หรือผู้แทน พนักงาน บุคคลที่มีสิทธิด้านการบริหารอย่างมีนัยสำคัญ ลูกจ้าง ตัวแทน หรือตัวกลาง ของแต่ละฝ่าย (“บุคคลที่เกี่ยวข้อง”) ไม่มีความเกี่ยวข้องและจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง ในลักษณะใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1)กลุ่มอาชญากร (หมายความถึงกลุ่มอาชญากรที่บัญญัติอยู่ในหัวข้อที่ 2 ข้อ (2) ของพระราชบัญญัติการป้องกันการกระทำผิดโดยสมาชิกของกลุ่มอาชญากร (the Act for the Prevention of Wrongful Acts by Members of Organized Crime Groups) (พระราชบัญญัติหมายเลข 77 ค.ศ. 1991 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “พ.ร.บ. กลุ่มอาชญากร”))
(2)สมาชิกของกลุ่มอาชญากร (หมายความถึงสมาชิกของกลุ่มอาชญากรที่บัญญัติอยู่ในหัวข้อที่ 2 ข้อ (6) ของพ.ร.บ. กลุ่มอาชญากร)
(3)สมาชิกสมทบของกลุ่มอาชญากร
(4)บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากร
(5)กลุ่มผู้แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ องค์กรฉ้อโกงโดยแอบอ้างกิจกรรมทางสังคม องค์กรฉ้อโกงโดยแอบอ้างกิจกรรมทางการเมือง หรือกลุ่มอาชญากรที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางปัญญา 
(6)บุคคลหรือกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลหรือกลุ่มใดตามที่ระบุในข้อต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้เงินทุนสนับสนุน หรือการอำนวยความสะดวกรูปแบบอื่นๆ) หรือ
(7)บุคคลหรือกลุ่มอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกับที่ได้กล่าวมาในข้อต่าง ๆ ข้างต้น
2.ไลน์และท่านต่างยืนยันว่าแต่ละฝ่าย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่าย จะไม่กระทำการดังต่อไปนี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม:
(1)การเรียกร้องโดยใช้ความรุนแรง
(2)การเรียกร้องโดยมิชอบและนอกเหนือความรับผิดชอบทางกฎหมาย
(3)การใช้วาจาและการกระทำในทางข่มขู่คุกคาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การที่แต่ละฝ่ายหรือตัวแทนของแต่ละฝ่ายแสดงออกว่าตนมีลักษณะตามข้อที่ระบุในวรรคก่อน ๆ ) หรือการใช้ความรุนแรงในการดำเนินธุรกิจ
(4)การกระทำที่ทำลายความน่าเชื่อถือของอีกฝ่ายหนึ่ง โดยการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ การใช้กลโกงฉ้อฉล การใช้กำลังบังคับ หรือการเข้าแทรกแซงธุรกิจของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือ
(5)การดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกันกับข้อต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น
3.หากพบว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้ฝ่าฝืนคำรับรองหรือคำยืนยันใด ๆ ตามที่ระบุในสองวรรคก่อนหน้านี้ ไลน์และท่านอาจบอกเลิกข้อตกลงนี้ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยไม่ต้องทำเป็นคำร้องอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด
4.หากไลน์หรือท่านบอกเลิกข้อตกลงนี้ตามข้อกำหนดในวรรคก่อนหน้า ฝ่ายที่บอกเลิกไม่ต้องรับผิดในการชดใช้ความเสียหาย การสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อีกฝ่ายหนึ่งได้รับอันเนื่องมาจากการบอกเลิกนี้  

ข้อ 19 การแยกส่วนกัน
หากข้อตกลงนี้ หรือข้อตกลงของ LINE Developers มีส่วนใดที่ศาลหรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจ ได้ตัดสินว่าเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ความเป็นเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ของข้อกำหนดส่วนนั้นจะไม่กระทบต่อความสมบูรณ์หรือความมีผลบังคับของข้อกำหนดส่วนอื่นหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดที่ถูกตัดสินว่าเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ดังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ไขให้เป็นข้อกำหนดที่ตรงตามเจตนาแรกเริ่มของไลน์และท่านซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย

ข้อ 20 การไม่โอนสิทธิ
ท่านไม่สามารถโอน จำหน่าย หรือเสนอให้ในฐานะหลักประกัน ซึ่งสิทธิ หน้าที่ หรือข้อผูกพันระหว่างกันที่มีอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้ นอกจากจะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากไลน์

ข้อ 21 การแก้ไข
ไลน์อาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้โดยประกาศให้ท่านทราบหรือแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขดังกล่าวเมื่อจำเป็น หากท่านยังคงใช้งานแพลตฟอร์มต่อไปภายหลังการแก้ไขดังกล่าว ให้ถือว่าท่านยินยอมตามการแก้ไขข้อกำหนดดังกล่าวนั้นแล้ว

ข้อ 22 การขัดกันของสัญญา
หากมีการขัดกันระหว่างข้อกำหนดนี้และข้อตกลงของ LINE Developers ให้ถือข้อกำหนดนี้เป็นสำคัญ

ข้อ 23 กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล
ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายญี่ปุ่น และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือที่เกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้การพิจารณาของศาลแขวงกรุงโตเกียว (Tokyo District Court) อันเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเด็ดขาดเพียงผู้เดียวในการพิจารณาในชั้นต้น


June 8th, 2020