LINE

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ LINE@ MARKET สำหรับผู้ใช้บริการ 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ LINE@ MARKET  (“ข้อกำหนด @ MARKET ”) สำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ LINE@ MARKET โฮสติ้ง (“บริการ LINE@ MARKET”) ที่ให้บริการโดยไลน์ คอร์ปอเรชั่น (ไลน์ คอร์ป) ในฐานะผู้ให้บริการ และ ไลน์ พลัส คอร์เปอเรชั่น รวมถึงบริษัทร่วมของไลน์ พลัส คอร์เปอเรชั่น ในฐานะผู้จัดจำหน่าย (ทั้งสองฝ่ายรวมเรียกว่าไลน์” (“LINE”)) นอกจากข้อกำหนด @ MARKET ฉบับนี้ ให้นำข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ LINE มาใช้บังคับด้วย ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนด @ MARKET และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ LINE ให้ยึดข้อความตามข้อกำหนด @ MARKET ผู้ใช้บริการจะใช้บริการตามข้อกำหนดที่ระบุในข้อกำหนด @ MARKET และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ LINE ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ในการใช้บริการ LINE@ MARKET คำนิยามใดหากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนด @ MARKET ฉบับนี้ ให้มีความหมายตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ LINE

1. บริการ E-commerce 

LINE ให้บริการ LINE@ MARKET อันเป็นส่วนหนึ่งของบริการ LINE@ และเป็นพื้นที่ที่ผู้ใช้บริการสามารถซื้อสินค้าใหม่หรือสินค้าใช้แล้วจากผู้ขาย โดยที่ LINE มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ขายแต่อย่างใด (“ผู้ขาย”) เมื่อผู้ใช้บริการซื้อสินค้าผ่านบริการ LINE@ MARKET ผู้ใช้บริการได้ซื้อสินค้าจากผู้ขาย ไม่ได้เป็นการซื้อสินค้าจาก LINE แต่อย่างใด ผู้ใช้บริการตกลงว่า LINE ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ใช้บริการ หรือผู้ขาย และ LINE มิได้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ใช้บริการหรือผู้ขาย

2. เงื่อนไขการซื้อ    

ในการซื้อสินค้าหรือบริการใดๆ ผ่านการให้บริการ LINE@ MARKET ผู้ใช้บริการจะต้อง

. ได้รับความยินยอมจากตัวแทนตามกฎหมายของผู้ใช้บริการในการซื้อสินค้า หากผู้ใช้บริการเป็นผู้เยาว์

. เป็นผู้อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกับผู้ขาย

. เข้าใจและตกลงตามเงื่อนไขนี้อย่างถูกต้องสำหรับสินค้า หรือบริการที่ผู้ใช้บริการจะซื้อ และ

. โดยนัยนี้ รับรองและรับประกันว่าในการใช้บริการ LINE@ MARKET ผู้ใช้บริการจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

 

3. การจัดส่งสินค้า

3-1. ผู้ขายจะเป็นผู้ทำการจัดส่งสินค้าที่ผู้ใช้บริการซื้อผ่านบริการ LINE@ MARKETโดยไม่ได้กระทำโดย LINE ผู้ใช้บริการตกลงว่า LINE ไม่มีหน้าที่ในการส่งมอบสินค้าใด ให้แก่ผู้ใช้บริการ และ LINE อาจจะให้ชื่อของผู้ใช้บริการ ที่อยู่ที่จัดส่งสินค้า หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือ ชื่อ ที่อยู่ที่จัดส่งสินค้า หมายเลขโทรศัพท์ และสินค้าที่ซื้อขาย ของผู้รับสินค้า (รวมกันเรียกว่าข้อมูลคำสั่งซื้อ”) และ (i) ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ขาย และ/หรือ ผู้จัดส่ง และ (ii) ใช้ข้อมูลคำสั่งซื้อดังกล่าวในการพัฒนาบริการ LINE@ MARKET และวัตถุประสงค์อื่น ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนในการจัดส่งสินค้าที่ผู้ใช้บริการซื้อ ในกรณีที่ผู้ขายไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า

3-2. ผู้ใช้บริการจะไม่มอบหมายให้บริษัทใดทำการจัดส่งสินค้าที่ซื้อผ่านบริการ LINE@ MARKET และผู้ใช้บริการจะเลือกวิธีการจัดส่งสินค้าตามที่ผู้ขายกำหนดเท่านั้น

4. เงื่อนไขการชำระเงิน

4-1. การชำระเงินทั้งหมดจะต้องทำผ่านช่องทางชำระเงินออนไลน์ (payment gateway) หรือบริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด (“แรบบิท-ไลน์ เพย์”) หรือวิธีการอื่นใด โดยผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการใช้ช่องทางชำระเงินออนไลน์ (payment gateway) ดังกล่าว (ถ้ามี)

4-2. ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการซื้อสินค้า (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสื่อสาร ภาษี และการจัดส่ง ถ้ามี)

5. การเปลี่ยนหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ

ทันทีที่ผู้ใช้บริการได้ส่งคำสั่งซื้อสินค้าใด ผ่านบริการ LINE@ MARKET ผู้ขายจะดำเนินการตามขั้นตอนการสั่งซื้อทุกประการ โดย LINE จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ของผู้ใช้บริการได้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใด ที่เกี่ยวกับวิธีการจัดส่งสินค้า หรือข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ผู้ใช้บริการจำต้องติดต่อผู้ขายด้วยตนเอง หากผู้ใช้บริการประสงค์จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ ผู้ใช้บริการอาจจะส่งข้อความไปยังผู้ขายโดยใช้บริการไลน์ (LINE messenger) ทั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าผู้ขายจะตอบข้อความของผู้ใช้บริการ

6. การคืนสินค้า

ผู้ใช้บริการอาจจะไม่สามารถส่งคืนสินค้าที่ผู้ใช้บริการซื้อผ่านบริการ LINE@ MARKETให้แก่ LINE ได้ ผู้ใช้บริการต้องติดต่อผู้ขายด้วยตนเองเกี่ยวกับการส่งคืนสินค้า หากผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะส่งคืนสินค้า ผู้ใช้บริการอาจจะส่งข้อความไปยังผู้ขายโดยใช้บริการไลน์ (LINE messenger) ทั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าผู้ขายจะตอบข้อความของผู้ใช้บริการ

 

7. การแก้ไขข้อกำหนด @ MARKET 

LINE สงวนสิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อความใด ในข้อกำหนด @ MARKET นี้ได้ไม่ว่าในเวลาใด โดยผู้ใช้บริการจะต้องตรวจสอบข้อกำหนด @ MARKET นี้ก่อนการใช้บริการ LINE@ MARKET ในแต่ละครั้ง การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการ LINE@ MARKET อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้มีการโพสต์ประกาศการเปลี่ยนแปลงใด ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

8. ขั้นตอนการระงับข้อพิพาท การเรียกร้อง 

หากผู้ใช้บริการไม่ได้รับสินค้าจากผู้ขาย หรือสินค้าที่ผู้ใช้บริการได้รับมีตำหนิ เสียหาย หรือไม่ตรงกับ
คำบรรยายที่ปรากฏอยู่ในบริการ LINE@ MARKET ผู้ใช้บริการจะต้องติดต่อผู้ขายโดยตรงเพื่อพยายามแก้ไขปัญหา ผู้ใช้บริการอาจจะส่งข้อความไปยังผู้ขายโดยใช้บริการไลน์ (LINE messenger) ทั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าผู้ขายจะตอบข้อความของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ LINE จะไม่ไกล่เกลี่ย ระงับ หรือแก้ไขปัญหาในนามของผู้ใช้บริการ หรือผู้ขายแต่อย่างใด

9. การกระทำอันต้องห้าม

หาก LINE พบว่าผู้ใช้บริการอยู่ในข่ายของข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม LINE อาจจะระงับ หรือยกเลิกการให้บริการ หรือบัญชี LINE ของผู้ใช้บริการทันที

. กิจกรรมใด อันเป็นการต้องห้ามตามข้อกำหนดในการใช้บริการของ LINE

. กิจกรรมใด อันเป็นการรบกวนการปฏิบัติการของ LINE ในการให้บริการ LINE หรือเป็นการรบกวน   

     การใช้บริการ LINE ของผู้ใช้บริการรายอื่น

. กิจกรรมอื่นใดที่ LINE ถือว่าไม่เหมาะสม

10. การชดใช้ค่าเสียหาย  

ผู้ใช้บริการตกลงจะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง LINE และบริษัทในเครือของ LINE เจ้าหน้าที่ของบริษัท กรรมการ พนักงาน รวมถึงตัวแทน และผู้ใช้บริการรายอื่น ให้ปลอดจากข้อเรียกร้อง หรือการเรียกร้องใด รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ปรึกษากฎหมายตามที่เหมาะสม ที่บุคคลภายนอกได้เรียกร้อง อันเกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการที่ผู้ใช้บริการได้ฝ่าฝืนข้อกำหนด @ MARKET นี้ หรือการที่ผู้ใช้บริการได้ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือสิทธิของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการไม่กระทำการปกป้องดังกล่าว LINE อาจจะทำการปกป้องโดยวิธีใดๆ ตามที่ LINE เห็นสมควร และผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ปรึกษากฎหมายตามที่เหมาะสมที่ได้เกิดขึ้นต่อ LINE ในการปกป้องดังกล่าว นอกเหนือไปจากจำนวนเงินใดๆ ที่ LINE อาจจะต้องชำระเพื่อการระงับข้อพิพาทหรือการตัดสินใดๆ
การชดใช้ค่าเสียหายภายใต้เอกสารฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับอยู่ต่อไป ภายหลังจากการยกเลิกการใช้บริการ LINE@ MARKET ของผู้ขาย  

11. การสงวนสิทธิการรับประกัน     

บริการ LINE@ MARKET การดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ ชุดข้อมูล และข้อมูล เป็นการให้บริการในลักษณะตามที่เป็นอยู่นั้นเว้นแต่จะได้ระบุอย่างชัดแจ้งในเอกสารฉบับนี้ ทั้งนี้ LINE ปฏิเสธการรับประกัน และ/หรือ เงื่อนไขต่าง (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย) ที่เกี่ยวกับบริการ LINE@ MARKET รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันโดยนัย และ/หรือ เงื่อนไขสภาพทางการค้า หรือคุณภาพของข้อมูล และความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยเฉพาะ ความเหมาะสม กรรมสิทธิ์ การไม่ถูกละเมิด การไม่มีไวรัส หรือสินค้าเป็นไปตามคำพรรณนา ไม่ว่าในกรณีใด ก็ตาม

12. การจำกัดความรับผิด

ผู้ขาย หรือ ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมดอันเกิดขึ้นจากการใช้บริการ LINE@ MARKET การใช้สินค้า และ/หรือ บริการใดๆ ที่ถูกนำเสนอผ่าน หรือ เกี่ยวกับบริการ LINE@ MARKET และ/หรือ การใช้เนื้อหา และ/หรือ การดาวน์โหลดเนื้อหาดิจิทัล ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด LINE หรือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน หรือบริษัทร่วมของ LINE ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลจากการผิดสัญญา (consequential damages) ความเสียหายธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้น (incidental damages) ความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายจำเพาะ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือความเสียหายอื่นใด ไม่ว่าในกรณีใดๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายต่อความสูญเสียทางกำไรของธุรกิจ ธุรกิจหยุดชะงัก ความสูญเสียในเชิงข้อมูลทางธุรกิจ หรือความสูญเสียทางการเงินอื่นๆ) ที่เกิดจากข้อกำหนด @ MARKET นี้ หรือการใช้ หรือการไม่สามารถใช้สินค้า บริการ เนื้อหา และ/หรือการดาวน์โหลดเนื้อหาดิจิทัลใด อันเกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับความล่าช้า หรือการไม่สามารถใช้บริการ LINE@ MARKET หรือการบริการที่เกี่ยวข้องต่าง อันเกิดจากการส่งมอบสินค้า หรือให้บริการ หรือไม่สามารถส่งมอบสินค้า หรือให้บริการ หรือที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลใด ซอฟต์แวร์ สินค้า บริการ และเนื้อหาที่ได้รับผ่านบริการ LINE@ MARKET หรือ ไม่ว่าในกรณีอื่นใด เกิดจากการใช้บริการ LINE@ MARKETไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของสัญญา ละเมิด ความประมาทเลินเล่อ ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือ ไม่ว่าในกรณีอื่นใด แม้ว่า LINE ได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ในเรื่องความเสียหายดังกล่าว ข้อมูลคำสั่งซื้อ เช่น การเรียกเก็บเงิน หรือ ที่อยู่ที่จัดส่งสินค้าที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน อาจจะส่งผลให้เกิดความล่าช้าซึ่ง LINE ไม่ต้องรับผิดชอบ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าการจำกัดความรับผิด การสงวนสิทธิการรับประกัน และการจำกัดการชดใช้ ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงอันไม่อาจแบ่งแยกได้ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ในกรณีที่การละเมิดทั้งหมด และพื้นฐานของข้อกำหนด @ MARKET) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นในการต่อรองระหว่างคู่สัญญา              

13. นโยบายความเป็นส่วนตัว

13-1. LINE ถือว่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด

13-2. LINE สัญญาจะปกป้องความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามนโยบายความเป็นส่วนตัว LINE

13-3. LINE สัญญาจะใช้ความระมัดระวัง และความใส่ใจสูงสุดเกี่ยวกับมาตรการความมั่นคงปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องของข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้บริการ

 

14. บททั่วไป

14-1. ความล่าช้า หรือการไม่ดำเนินการใดๆ ภายใต้ข้อกำหนด @ MARKET นี้ ไม่ถือว่า LINE สละสิทธิใด ในข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนด @ MARKET อนึ่ง หากข้อกำหนดใด ในข้อกำหนด @ MARKET นี้
ไม่สมบูรณ์ ไม่มีผลบังคับภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่าข้อกำหนดดังกล่าวมีผลใช้บังคับอยู่ได้มากที่สุดเท่าที่จะบังคับได้ (และแยกออกจากข้อกำหนดอื่น ที่ไม่มีผลบังคับอย่างสิ้นเชิง) ส่วนข้อกำหนดอื่น ในข้อกำหนด @ MARKET นี้ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่อย่างสมบูรณ์ ข้อกำหนด @ MARKET นี้มีผลผูกพันและเป็นประโยชน์ต่อ LINE บริษัทร่วมของ LINE และผู้รับโอนสิทธิที่ได้รับอนุญาต

14-2. ข้อกำหนด @ MARKET ฉบับนี้ให้ใช้กฎหมายญี่ปุ่นบังคับ โดยไม่ต้องคำนึงถึงการใช้กฎหมายขัดกัน หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น ผู้ใช้บริการยินยอมให้ศาลแขวงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นเป็นศาลที่มีเขตอำนาจ

 

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 เมษายน .. 2559

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน .. 2560

 

 LINE@ MARKET Terms and Conditions of Use for User

 

The LINE@ MARKET Terms and Conditions of Use (“@ MARKET Terms of Use”) for User set forth the terms and conditions for use of LINE@ MARKET hosting service (“Service(s)”) provided by LINE Corporation (LINE Corp.) as the service provider and LINE Plus Corporation and its affiliates as the distributor (collectively, “LINE”). In addition to the @ MARKET Terms of Use, the LINE Terms and Conditions of Use apply. In the event of any conflict between @ MARKET Terms of Use and the LINE Terms and Conditions of Use, @ MARKET Terms of Use will prevail. The User will use the service in accordance with the provisions of @ MARKET Terms of Use and the LINE Terms and Conditions of Use. The User is responsible for compliance with all applicable laws and regulations when using the Service. Any capitalized terms not defined herein shall have the meaning(s) set forth in the LINE Terms and Conditions.

 

1. E-commerce service

LINE provides the Service as a part of LINE@ service and as places for the User to purchase new and used products from sellers who are independent of LINE (“Seller(s)”).  When the User makes a purchase through the Service, the User is purchasing products from the Seller, not from LINE. The User agrees that LINE is not an agent for any User or Seller, and has no authority to act on a User’s or on the Seller’s behalf.

 

2. Conditions of Purchase. 

To purchase any products or services on the Service, the User shall:

(a) obtain the User’s statutory agent’s consent to purchase products if the User is under age; 

(b) be a resident in the same country where the Seller exists;

(c) understand and agree the conditions accurately as for any products or services that a User will purchase; and

(d) hereby represent and warrant that the User’s use of the Service will comply with applicable laws, ordinances and regulations. 

 

3. Delivery

3-1. Delivery of the products that the User purchases in the Service are made by the Seller and not LINE. A User agrees that LINE has no obligation to deliver to the User any products. The User agrees that LINE may obtain the User’s name, delivery address, telephone number and/or the receivers of the products’ name, delivery address and telephone number for delivery of the products, purchased merchandises (collectively "Order Information") and (i) provide to the Seller and/or deliverers and (ii) use Order information for improving the Services and other related purposes. The User agrees to pay the delivery fees in full for any products that the User purchases if the Seller does not bear the delivery fees.

3-2. The User will not assign any company for delivery of the products in the Service and shall choose delivery means designated by the Seller.

 

4. Conditions of Payment 

4-1. All payments may be made through payment gateways or RABBIT-LINE Pay Company Limited (“RABBIT-LINE Pay”), or other means. The User shall register in and shall comply with their terms and conditions relating to use of such payment gateway (as applicable).  

4-2. The User agrees to bear all costs incurred in connection with User’s purchases (including but not limited to communication costs, applicable taxes and delivery fees, if any).  

 

5. Changing or Cancelling Orders

Once the User has placed an order for any product in the Service, the Seller will be handling all aspects of the order process. LINE will not change or cancel any order made by the User, including any change to delivery means or billing information. The User will need to contact the Seller for any changes or cancellations that the User desires to make to its order. The User may send messages to the Seller by using LINE messenger service; provided, however, that it is not guaranteed that the Seller will respond to User’s messages.

 

6. Returns of Products

The User may not return any products the User purchases in the Service to LINE. The User shall contact the Seller regarding any product returns that the User desires to make. The User may send messages to the Seller by using LINE messenger service; provided, however, that it is not guaranteed that the Seller will respond to User’s messages.

 

7. Amendments to @ MARKET Terms of Use

LINE reserves the right, at its sole discretion, to change, add or remove portions of these @ MARKET Terms of Use, at any time. It is Users’ responsibility to check these @ MARKET Terms of Use each time before using the Service. User’s continued use of the Service following the posting of changes will mean that the User accepts and agrees to the changes.

 

8. Dispute Resolution Steps, Claim Process.

 

If the User does not receive product from the Seller or the User has received a product that is defective, damaged, or that does not match the description contained in the Service, the User shall contact the Seller directly to attempt to resolve the problem. The User may send messages to the Seller by using LINE messenger service; provided, however, that it is not guaranteed that Seller will respond to User’s messages. LINE will not mediate, disputes, or resolve the matter on User’s or Seller’s behalf.  

 

9. Prohibited Acts

If LINE determines that any of the following items is applicable to the User directly or indirectly, LINE may immediately suspend or terminate the provision of the service or its LINE account. 

(a) Activities that are prohibited by the LINE Terms of Use

(b) Activities that interfere with LINE’s operation of LINE’s services or with the use of LINE services by other users.

(c) Other activities that are deemed by LINE to be inappropriate.

 

10. Indemnification. 

The User agrees to indemnify and hold harmless LINE and its affiliates, officers, directors and employees and agents, and other Users from any claim or demand, including reasonable attorneys' fees, made by any third party arising out of or related to User’s violation of these @ MARKET Terms of Use, or User’s violation of any law, regulation or third-party right. If the User fails to assume such defense, then LINE may defend the action in any manner that it deems appropriate, and the User agrees to pay to LINE all costs, including reasonable attorneys' fees, that LINE incur in effecting such defense in addition to any sum that LINE is likely to be required to pay by reason of any settlement or judgment. This indemnity hereunder, shall survive after the termination of the Seller’s use of the Service.

 

11. Disclaimer of Warranties. 

THE SERVICES, DOWNLOADS, SOFTWARE, DATA, AND INFORMATION ARE PROVIDED "AS IS." EXCEPT AS EXPRESSLY STATED HEREIN, LINE EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND/OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO ANY MATTER WHATSOEVER RELATING TO THE SERVICES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES AND/OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR QUALITY OF DATA AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SUITABILITY, TITLE, NON-INFRINGEMENT, LACK OF VIRUSES OR CORRESPONDENCE TO DESCRIPTION.

 

12. LIMITATION OF LIABILITY. 

THE ENTIRE RISK ARISING OUT OF THE USE OF THE SERVICES, THE USE OF ANY PRODUCTS AND/OR SERVICES OFFERED ON OR IN CONNECTION WITH THE SERVICE, AND/OR THE USE OF ANY CONTENT AND/OR DIGITAL DOWNLOADS REMAINS WITH THE SELLER OR THE USER. IN NO EVENT LINE OR ANY OF THEIR OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS OR AFFILIATES BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, OR OTHER DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THESE @ MARKET TERMS OF USE OR THE USE OF OR INABILITY TO USE ANY PRODUCTS, SERVICES, CONTENT AND/OR DIGITAL DOWNLOADS, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE DELAY OR INABILITY TO USE THE SERVICE OR RELATED SERVICES, ARISING OUT OF THE PROVISION OF OR FAILURE TO PROVIDE PRODUCTS OR SERVICES, OR IN CONNECTION WITH ANY INFORMATION, SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND CONTENT OBTAINED THROUGH THE SERVICE, OR OTHERWISE ARISING OUT OF THE USE OF THE SERVICE WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE EVEN IF LINE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. ORDER INFORMATION SUCH AS BILLING OR DELIVERY ADDRESS THAT IS INACCURATE OR INCOMPLETE MAY RESULT IN DELAYS THAT SHALL NOT BE THE RESPONSIBILITY OF LINE. THE USER ACKNOWLEDGES AND AGREES THAT THE LIMITATIONS OF LIABILITY, DISCLAIMERS OF WARRANTIES AND LIMITED REMEDIES SET FORTH HEREIN REPRESENT AN INSEPARABLE ALLOCATION OF RISK (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, IN THE EVENT OF A TOTAL AND FUNDAMENTAL BREACH OF THESE @ MARKET TERMS OF USE) THAT IS AN ESSENTIAL BASIS OF THE BARGAIN BETWEEN THE PARTIES.

 

13. Privacy

13-1. LINE places its highest priority on the privacy of its Users.

13-2. LINE promises to protect the privacy and personal information of its users in accordance with the LINE Privacy Policy.

13-3. LINE promises to exercise the utmost care and attention regarding its security measures for the continued security of any and all User information.

 

14. General. 

14-1. No delay or failure to take action under these @ MARKET Terms of Use shall constitute any waiver by LINE of any provision of these @ MARKET Terms of Use. If any provision of these @ MARKET Terms of Use is invalid or unenforceable under applicable law, then that provision is, to that extent, deemed enforceable to the fullest extent possible (and severable in the event such provision is completely unenforceable) and the remaining provisions of these @ MARKET Terms of Use will continue in full force and effect. These @ MARKET Terms of Use will bind and inure to the benefit of LINE, its affiliates, and their permitted successors and assigns. 

14-2. These @ MARKET Terms of Use shall be governed by the laws of Japan without regard to or application of any conflict of laws, or provisions. The User consents to the exclusive jurisdiction of the Tokyo District Court in Japan. 

 

Enacted on April 7, 2016

Last updated on November 22, 2017