นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของไลน์

1. บทนำ

บริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชัน ("ไลน์", "บริษัท" หรือ "ของบริษัท") เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
ในการบรรลุตามข้อผูกพันของบริษัทในการเคารพและคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทจะปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเหล่านี้

 

1. บริษัทจะเรียนให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการเก็บรวบรวม และจะขอความยินยอมจากท่านตามที่เห็นสมควรเพื่อเก็บรวบรวม ประมวลผลใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
2. บริษัทจะระบุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและประมวลผลอันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
3. บริษัทเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุเท่านั้น
4. บริษัทจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมเท่านั้น ยกเว้นได้รับความยินยอมจากท่าน หรือตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาต และบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้น
5. บริษัทจะพยายามดำเนินการให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
6. บริษัทจะจัดให้มีเทคนิคและมาตรฐานองค์กรที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม
7. บริษัทจะจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความโปร่งใสตามสมควรเท่าที่จะเป็นไปได
8. ท่านจะมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและจะสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องตามความเหมาะสมและตามสิทธิของท่านที่ได้รับตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
9. บริษัทจะรับผิดชอบต่อท่าน บริษัทยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ และกฎหมายที่ใช้บังคับ

2. ขอบเขตนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว

ก. เป้าหมายของนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว
นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายวิธีการที่ไลน์ใช้ในการจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิและทางเลือกต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมรับจากท่านเมื่อท่านใช้แอปพลิเคชันเพื่อการติดต่อสื่อสารผ่าน LINE ("แอปพลิเคชันไลน์") บริการต่าง ๆ ที่มีให้เลือกในแอปพลิเคชันไลน์ และแอปพลิเคชันอื่นที่รวมอยู่ในหรือทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันไลน์ (เรียกรวมกันว่า "แอปพลิเคชัน") ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่บริษัทดูแลซึ่งเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของบริษัท ("เว็บไซต์") (ทั้งแอปพลิเคชันและเว็บไซต์เรียกรวมกันว่า "บริการ") และข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่ได้รับจากผู้ใช้บริการคนอื่นๆ
เพื่อให้นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบริษัทง่ายต่อการทำความเข้าใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ บริษัทอาจจัดทำคำแปลตามภาษาท้องถิ่นของท่านเพื่อการอ้างอิง ซึ่งปัจจุบันนี้ มีคำแปลเป็นภาษาสเปน   ภาษาเยอรมัน ภาษาไทยและคำแปลเป็นภาษาจีนแบบดั้งเดิมแล้ว อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ของบทบัญญัติใดๆ ในฉบับแปล ขัดแย้งกับนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษ ให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษแทน เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม ที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต
นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับหากท่านใช้บริการหรือส่วนใดๆ ของบริการดังกล่าวจากที่ใด ๆ ก็ตามนอกประเทศญี่ปุ่นหรือเกาหลี หากท่านใช้บริการดังกล่าวในประเทศญี่ปุ่นหรือเกาหลี โปรดดูนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวสำหรับประเทศญี่ปุ่น หรือนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวสำหรับประเทศเกาหลีของบริษัท ตามลำดับ
ท่านสามารถเข้าถึงนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท https://terms.line.me/line_rules/?lang=en

ก. นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวใดที่ใช้บังคับกับบริการอื่น ๆ ของไลน์
ผู้ใช้อาจขอรับบริการเพิ่มเติมจากไลน์หรือบริษัทในเครือของไลน์ได้ (“บริการเพิ่มเติม”)  เนื่องจากผู้ใช้แต่ละรายมีความต้องการและทางเลือกที่อาจแตกต่างกันไป บริษัทจึงจัดให้มีนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหาก หรือบันทึกต่อท้ายนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้สำหรับบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหาก และบันทึกต่อท้ายต่าง ๆ จะอธิบายประเภทข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์การใช้งาน และนโยบายอื่น ๆ ที่อาจใช้บังคับกับบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ เมื่อท่านเลือกใช้บริการเพิ่มเติม ท่านจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือบันทึกต่อท้ายที่ใช้บังคับ ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติม หรือแก้ไขจากนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ จากนั้น ท่านจึงจะสามารถเข้าถึงบริการเพิ่มเติมดังกล่าวได้
ขอเรียนให้ทราบว่า ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวและบันทึกต่อท้ายได้ตามบริการที่ใช้

3. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
ก. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ไลน์เก็บรวบรวม
ในการให้บริการแก่ท่าน ไลน์เก็บรวบรวม โอนและใช้งานข้อมูลประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของท่าน
เมื่อท่านสร้างบัญชีไลน์ เพื่อเข้าใช้บริการ (“บัญชีผู้ใช้”) ไลน์จะขอให้ท่านระบุหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นเนื่องจากบริษัทอาจส่งข้อความผ่านเอสเอ็มเอสไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านระบุเพื่อตรวจจับและป้องกันอย่างต่อเนื่องมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้ในลักษณะฉ้อฉล หรือในทางมิชอบ นอกจากนี้ บริษัทอาจใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนนี้เพื่อส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริการให้แก่ท่านอีกด้วย
ทั้งนี้ ท่านอาจเลือกสร้างบัญชีไลน์โดยใช้บัญชีเฟซบุ๊กของท่านก็ได้ หากท่านไม่ประสงค์จะให้หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ซึ่งในกรณีเช่นว่านั้นท่านสามารถเลือกได้ว่าจะระบุหมายเลขโทรศัพท์หรือไม่ก็ได้ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทมิได้เก็บรหัสผ่านเฟซบุ๊กของท่าน
หากท่านเลือกเปิดใช้งาน "อนุญาตให้ผู้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อนได้" ผู้ใช้รายอื่นที่มีหมายเลขโทรศัพท์ของท่านอยู่ในสมุดโทรศัพท์ของตนจะสามารถเพิ่มท่านเป็นเพื่อนในไลน์ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน และผู้ใช้ไลน์รายอื่นที่มีหมายเลขโทรศัพท์ของท่านจะสามารถค้นหาท่านได้ ขอเรียนว่า ท่านสามารถเลือกเปิดใช้งานหรือปิดการใช้งาน "อนุญาตให้ผู้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อนได้" บนแอปในฟังชั่นก์ "ตั้งค่า" > "บริหารรายการเพื่อน"  

 

๑. ข้อมูลอุปกรณ์และบันทึกการเข้าถึงเมื่อท่านใช้บริการของบริษัท
เมื่อท่านใช้บริการของบริษัท บริษัทอาจขอรับและเก็บรักษาข้อมูลแสดงตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือบันทึกข้อมูลที่ได้มาโดยอัตโนมัติจากอุปกรณ์ของท่านบางรายการ อาทิเช่น ประเภทอุปกรณ์ ประเภทระบบปฏิบัติการ เลขที่อยู่ไอพี ข้อมูลเบราว์เซอร์ รวมถึงประเภทและการตั้งค่าภาษา ตัวระบุเครื่อง ข้อมูลคุ๊กกี้ ตัวระบุโฆษณา หรือตัวระบุแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบริษัทในการตรวจจับและป้องกันอย่างต่อเนื่องมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้ในลักษณะฉ้อฉล หรือในทางมิชอบ ตลอดจนเพื่อให้บริการที่คุณสามารถกำหนดเองได้และให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดกับอุปกปรณ์ของท่าน  นอกจากนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า ตัวระบุโฆษณาของบุคคลภายนอกอาจเชื่อมโยงกับบัญชีของท่านผ่านตัวระบุภายในของบริษัท

 

ก. ข้อมูลอื่นใดอีกบ้างที่ไลน์อาจเก็บรวบรวม
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ บริษัทจึงจัดให้มีฟังก์ชั่นเพิ่มเติม รวมถึงฟังก์ชันการเข้าถึงบัญชีของท่านได้จากอุปกรณ์หลายเครื่อง การช่วยท่านในการค้นหาเพื่อนผ่านบริการ หรือเพื่อการให้บริการมีประสิทธิภาพ สะดวกแก่การใช้ และเพลิดเพลิน มากยิ่งขึ้น หากท่านเลือกใช้ฟังก์ชันดังกล่าว หรือเลือกใช้บัญชีของท่านบนอุปกรณ์หลายเครื่อง บริษัทอาจขอให้ท่านระบุข้อมูลต่อไปนี้
๑. อีเมล์แอดเดรส [ระบุหรือไม่ก็ได้]
ท่านอาจต้องการเข้าถึงบัญชีของท่านจากอุปกรณ์หลายเครื่องได้ ("ล็อกอินหลายเครื่อง") หรือโอนบัญชีของท่านจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้ ("การโอนบัญชี") ท่านจะต้องระบุอีเมล์แอดเดรสของท่าน และรหัสผ่านและ/หรือรหัสลับส่วนบุคคล (PIN) แก่ไลน์เพื่อที่บริษัทจะได้เชื่อมโยงอุปกรณ์ของท่านกับบัญชีของท่าน บริษัทอาจส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการของบริการให้แก่ท่านผ่านทางอีเมล์แอดเดรสที่ท่านลงทะเบียนไว้ได้
ขอเรียนให้ทราบว่า หากท่านเปลี่ยนใจในภายหลัง และไม่ประสงค์จะระบุอีเมล์แอดเดรสอีกต่อไปแล้ว ท่านสามารถลบออกเมื่อใดก็ได้โดยไปที่เมนู "ตั้งค่า" > "บัญชี" ในแอปพลิเคชันไลน์

 

๑. ไอดีไลน์ [ระบุหรือไม่ก็ได้]
เพื่อให้เพื่อนของท่านค้นหาท่านในบริการได้ง่ายยิ่งขึ้น ท่านอาจเลือกระบุชื่อไอดีไลน์ (“สำหรับบัญชี) ของท่านได้ และอนุญาตให้เพื่อนของท่านค้นหาท่านจากไอดีไลน์ได้ หรือท่านอาจเลือกไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ไลน์รายอื่นติดต่อท่านโดยใช้ไอดีไลน์ของท่านก็ได้ ขอเรียนว่า ผู้ใช้ไลน์รายอื่นจะไม่สามารถมองเห็นไอดีไลน์ของท่านหากไม่ได้อนุญาตและไอดีไลน์ของท่านอาจเป็นนามแฝงได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อจริงของท่าน

 

๑. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในสมุดโทรศัพท์ของท่าน [ระบุหรือไม่ก็ได้]
เพื่อให้เป็นการง่ายยิ่งขึ้นในการค้นหาเพื่อนของท่านในการใช้บริการท่านอาจเปิดใช้งาน "เพิ่มเป็นเพื่อนอัตโนมัติ" ในแอปพลิเคชันไลน์ หากท่านเลือกเปิดใช้งานบริษัทจะเก็บรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ (และอีเมล์แอดเดรส หากออกโดยบริษัทโทรคมนาคมของญี่ปุ่น) ในสมุดโทรศัพท์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน และทำให้ท่านสามารถเพิ่มบุคคลเป็นเพื่อนในบริการได้ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ให้ความยินยอมให้สามารถค้นหาจากหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์แอดเดรสได้ ("บริการเชื่อมโยงบัญชี") เมื่อท่านเพิ่มบุคคลใดเป็นเพื่อนในบริการแล้ว ท่านจะสามารถโทรศัพท์หรือส่งข้อความถึงบุคคลดังกล่าวผ่านบริการได้ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากหมายเลขโทรศัพท์ (และอีเมล์แอดเดรส หากออกโดยบริษัทโทรคมนาคมของญี่ปุ่น) ในสมุดโทรศัพท์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านเท่านั้น บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมชื่อผู้ติดต่อหรือข้อมูลใด ๆ จากช่องข้อมูลอื่น ท่านสามารถเปลี่ยนใจเลิกใช้บริการเชื่อมโยงบัญชีเมื่อใดก็ได้โดยการปิดการใช้งานที่ "ตั้งค่า" -> "บริหารรายการเพื่อน" หากท่านปิดการใช้งาน ข้อมูลที่ท่านระบุไว้ผ่านการใช้งานในส่วนนี้จะถูกลบออกตามสมควรทันที ตามที่แจ้งไว้ข้างต้น หากท่านเลือกให้หมายเลขโทรศัทพ์ของท่าน ผู้ใช้คนอื่นอาจะไม่สามารถค้นหาท่านผ่านฟั่งชั่น “เพิ่มเป็นเพื่อนอัตโนมัติ” ได้
หากท่านต้องการเชิญเพื่อนหรือผู้ติดต่อแต่ละคนให้เชื่อมต่อกับท่านโดยใช้แอปพลิเคชันไลน์ ท่านอาจส่งคำเชิญโดยตรงทางเอสเอ็มเอส หรืออีเมล์โดยตรงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน โดยใช้สมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน เมื่อท่านใช้ฟังก์ชันการส่งคำเชิญเป็นเพื่อนในแอปพลิเคชันไลน์ ("บริการบอกเพื่อน") บริษัทจะเข้าถึงสมุดโทรศัพท์ของท่านเพื่อค้นหาเพื่อนของท่าน หลังจากที่พบเพื่อนของท่านแล้ว ท่านสามารถส่งคำเชิญโดยตรงไปยังเพื่อนและผู้ติดต่อแต่ละคนผ่านทางเอสเอ็มเอสหรืออีเมล์จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน ไลน์จะไม่ส่งคำเชิญในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการบอกเพื่อน

 

๑. ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง [ระบุหรือไม่ก็ได้]
ในการใช้แอปพลิเคชันไลน์ ท่านไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของท่าน ("ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์")  อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดให้มีคุณสมบัติพิเศษเพื่อใช้งานข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้แก่ท่าน
หากท่านต้องการเพิ่มผู้ใช้ไลน์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเป็นเพื่อน ท่านอาจต้องใช้งานฟังก์ชัน "เขย่าสิ" (Shake It!) ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเพิ่มผู้ใช้ไลน์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเป็นเพื่อนได้โดยการเขย่าสมาร์ทโฟนของท่าน ท่านสามารถเริ่มกระบวนการโดยเลือกฟังก์ชันดังกล่าวจากเมนู "เพิ่มเพื่อน" และเริ่มเขย่าสมาร์ทโฟนของท่านกับของผู้ใช้ที่อยู่ใกล้เคียงนั้น เมื่อเริ่มกระบวนการดังกล่าว บริษัทจะขอเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของท่านเพื่อที่บริษัทจะสามารถเชื่อมต่อท่านกับผู้ใช้ไลน์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงดังกล่าว ขอเรียนให้ทราบว่า ท่านจะสามารถพบเฉพาะผู้ใช้ที่ใช้เมนูเขย่าสิดังกล่าวเช่นเดียวกันเท่านั้น เมื่อกระบวนการเขย่าสิดำเนินการสำเร็จ โปรไฟล์ของท่านจะแสดงไปยังผู้ใช้ใกล้เคียงที่ใช้ฟังก์ชั่นเขย่าสิ และโปรไฟล์ของผู้ใช้ใกล้เคียงก็จะถูกแสดงมายังท่านด้วย ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้ฟังก์ชั่นเขย่าสิจะไม่ถูกแสดง
ท่านอาจประสงค์จะรับข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณใกล้เคียงที่ระบุโดย "บัญชีทางการ" ในแอปพลิเคชันไลน์ได้ หากท่านเลือกรับข้อมูลดังกล่าวจาก "บัญชีทางการ" บริษัทจะขอรับข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของท่านผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน เพื่อที่บริษัทจะได้จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่านได้
ในทั้งสองกรณีดังกล่าว (เขย่าสิ และ ร้านค้า แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยควาสะดวกในบริเวณใกล้เคียง) การเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของท่านนี้จะดำเนินการตามแต่เมื่อมีการร้องขอ  บริษัทจะเก็บข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของท่านเมื่อได้รับการร้องขอจากท่านเท่านั้น และบริษัทจะลบข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของท่านหลังจากที่ท่านได้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเสร็จแล้ว นอกจากนี้ บริษัทจะไม่รวบรวมและบันทึกข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของท่านไว้เพื่อเป็นข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ย้อนหลัง
ในกรณีอื่น ๆ ที่บริษัทเก็บรวบรวมหรือใช้งานข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของท่านเพื่อการให้ใบริการเพิ่มเติม บริษัทจะให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ท่านและขอรับความยินยอมล่วงหน้าจากท่านก่อน

 

๑. ข้อมูลติดต่อสำหรับบริการช่วยเหลือลูกค้า [ระบุหรือไม่ก็ได้]
ในบางกรณีท่านอาจประสงค์ที่จะติดต่อกับบริษัทเพื่อขอรับบริการช่วยเหลือลูกค้าจากเรา หากท่านติดต่อบริษัทผ่านแบบฟอร์มติดต่อของบริษัท หรือโดยวิธีการอื่น บริษัทอาจขอรับและเก็บรักษาข้อมูลใด ๆ ที่ท่านเลือกระบุไว้ ซึ่งรวมถึง ชื่อของท่าน ข้อมูลการติดต่อของท่าน เช่น อีเมล์แอดเดรสของท่าน หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ตลอดจน ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เช่น ประเภทอุปกรณ์ และประเภทระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ดังกล่าว บริษัทจะใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขและตรวจสอบปัญหาที่ท่านส่งมายังบริษัท เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ท่าน และเพื่อปรับปรุงบริการช่วยเหลือลูกค้าของบริษัทต่อไป เราอาจประมวลผลข้อมูลนี้ที่เกี่ยวกับความช่วยเหลือที่ท่านร้องขอมา จัดการกับบัญชีผู้ใช้ของท่าน และเก็บข้อมูลนี้ไว้ตามบทบัญญัตินโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้

 

๑. ข้อมูลติดต่อสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายและการสำรวจลูกค้า [ระบุหรือไม่ก็ได้]
หากท่านเลือกเข้าร่วมกิจการส่งเสริมการขายหรือการสำรวจต่าง ๆ ที่ไลน์เสนอเป็นครั้งคราว บริษัทอาจขอรายละเอียดการติดต่อของท่าน (เช่น ชื่อ ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส เพศ และวันเดือนปีเกิดของท่าน) เพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถกรอกแบบสอบถามได้และ เพื่อจัดส่งของรางวัลใดๆ ที่ท่านอาจชนะรางวัล และเพื่อการจัดการกิจกรรมอื่น

 

๑. ข้อมูลการชำระเงิน [ระบุหรือไม่ก็ได้]
หากท่านเลือกซื้อหรือใช้บริการเพิ่มเติมที่คิดค่าบริการ และชำระค่าบริการเพิ่มเติมดังกล่าวโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการซื้อผ่านแอปพลิเคชัน iTunes หรือ Google Play บริษัทอาจให้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเก็บและประมวลผลข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลบัตรเครดิตของท่านเพื่อประมวลผลการซื้อหรือใช้บริการที่มีค่าบริการเท่านั้น ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของท่านไว้เกินไปจากระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการอำนวยความสะดวกในการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของท่านจะได้รับการดำเนินการโดยหน่วยงานชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่เหมาะสม

 

๑. ข้อมูลจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่มีบริการของบริษัทรวมอยู่ด้วย [ระบุหรือไม่ก็ได้]
บริการของบริษัท และ/หรือเว็บไซต์/แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของบุคคลภายนอก อาจมีแอปพลิเคชันเสริมของบริษัทรวมอยู่ด้วย เช่น แอปพลิเคชัน "LINE it!"  บริษัทอาจบันทึกข้อมูลการล็อกอินในไลน์ของท่านผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันเสริมดังกล่าว หรือได้รับยูอาร์แอลของเว็บไซต์ที่มีแอปพลิเคชันเสริมของบริษัทซึ่งท่านเยี่ยมชมขณะที่ท่านล็อกอินเข้าใช้บริการของบริษัทผ่านเบราว์เซอร์ของท่าน ขอเรียนให้ทราบว่า จะไม่มีการรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันดังกล่าวที่มีแอปพลิเคชันเสริมของบริษัทหากท่านล็อกเอาท์จากบริการ

 

ข. ข้อมูลที่ฉันสร้างขึ้นซึ่งเกี่ยวกับตัวฉันเองและแบ่งปันกับผู้อื่น
๑. นื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง [ระบุหรือไม่ก็ได้]
นอกจากข้อมูลตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ท่านอาจเลือกตั้งค่า ข้อมูลโปรไฟล์ (เช่น ไลน์ไอดี “ชื่อที่แสดง (Display Name)”, รูปโปรไฟล์ และวลีที่คุณเลือกที่จะแสดงใต้สถานะของท่าน) และแสดงตัวตนของท่านกับผู้ใช้ไลน์คนอื่นๆ ในบริการ ยิ่งไปกว่านั้นท่านอาจเลือกที่จะสร้างเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง เช่น ข้อความที่เป็นตัวอักษรและข้อความเสียง รูปถ่าย วีดิทัศน์ ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ หรือข้อมูลติดต่อของเพื่อนในไลน์ของท่าน และแบ่งปันเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองนี้กับผู้ใช้รายอื่น ท่านอาจเลือกแบ่งปันเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองของท่านมากหรือน้อยเพียงใดก็ได้ และสามารถเลือกว่าจะแบ่งปันเนื้อหาดังกล่าวกับผู้ใดขณะที่ท่านสร้างข้อความได้โดยการเลือกผู้รับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองของท่าน และ/หรือผ่านการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในแอปพลิเคชันไลน์
ทั้งนี้ โปรดทราบว่า ข้อมูลโปรไฟล์และเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองที่ท่านแบ่งปันกับบุคคลอื่นนี้ สามารถคัดลอก จัดเก็บ หรือเผยแพร่โดยผู้รับเนื้อหาดังกล่าวได้ และก็มีความเป็นไปได้ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลภายนอกผู้ที่มิได้มุ่งหมายให้เป็นผู้รับเช่นกัน เนื่องจากเป็นข้อมูลดิจิทัล บริษัทขอให้ท่านระมัดระวังและรอบคอบเมื่อท่านจะสร้างและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาของท่านแก่บุคคลอื่น

 

4. บริษัทใช้และจัดการข้อมูลของท่านอย่างไร
ก. ไลน์นำข้อมูลของฉันไปใช้อย่างไร
ในการให้บริการและบริการเพิ่มเติมอื่นใดๆ นั้น ไลน์ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ร่วมควบคุมข้อมูลจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวดังนี้
• เพื่อให้บริการและบริการเพิ่มเติมใดๆ แก่ท่าน และเพื่ออนุญาตให้ท่านส่งเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างเองของท่านให้แก่ผู้ใช้ไลน์รายอื่น
• เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่าน
• เพื่อให้ท่านใช้บัญชีไลน์ของท่านบนอุปกรณ์หลายเครื่อง และถ่ายโอนบัญชีไลน์ของท่านไปยังอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งได้
• เพื่อช่วยท่านค้นหาผู้ที่ท่านรู้จักซึ่งเป็นผู้ใช้ไลน์อยู่แล้ว ซึ่งท่านสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยใช้ไลน์ และตามที่ท่านได้ตกลงอยู่ก่อน เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ไลน์รายอื่นสามารถเชื่อมต่อกับท่านได้
• เพื่อให้ท่านสามารถซิงค์ (Sync) กับแอปพลิเคชันอื่นของไลน์ บริษัทในเครือของไลน์ และหุ้นส่วนธุรกิจของไลน์ พร้อมด้วยบัญชีไลน์ของท่าน  และเพื่อแบ่งปันข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ท่านใช้
• เพื่อตอบกลับคำขอที่ท่านอาจมีเพื่อใช้บริการเพิ่มเติมของไลน์
• เพื่อดูแลตรวจจับและป้องกันมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้ในลักษณะฉ้อฉล หรือในทางมิชอบ
• เพื่อปรับปรุงและ/หรือ ทำให้เหมาะสมในบริการและบริการเพิ่มเติม
• เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการช่วยเหลือลูกค้า และตอบข้อซักถามและข้อเรียกร้องของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อดำเนินการสำรวจผู้ใช้
• เพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับบริการและบริการเพิ่มเติมให้แก่ท่าน
• เพื่อวัดประสิทธิผลของโฆษณาที่บริษัทแสดงในอินเทอร์เน็ตหรือในสื่ออื่น ๆ
• เพื่อแจ้งท่านเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญอื่นใดเกี่ยวกับบริการและบริการเพิ่มเติม หากจำเป็น
• เพื่อระบุผู้ชนะการประกวดในกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ เพื่อส่งของรางวัลให้แก่ผู้ชนะ และเพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์และบริการที่ซื้อ
• เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติโดยไม่เปิดเผยตัวตน เกี่ยวกับบริการและบริการเพิ่มเติม และ
• เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม หากบริษัทแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์การใช้งานแบบเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติมในขณะที่บริษัทขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือโดยวิธีการอื่น การแจ้งดังกล่าวจะใช้แทนวัตถุประสงค์การใช้งานทั่วไปที่ระบุในข้อ 4.ก ของนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้

 

ก. ไลน์จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของฉันอย่างไร
ในการดำเนินการตามพันธะหน้าที่ด้านการเคารพและคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ ไลน์ได้ใช้เทคนิคและมาตราฐานความปลอดภัยขององค์กรที่เหมาะสม รวมถึงมาตรการป้องกันตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมด้านนี้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือเปิดเผย การใช้งานในทางมิชอบ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการทำลายข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เมื่อปี 2551 และการรับรอง SOC2, SOC3 (SysTrust) สำหรับบริการผ่านแอปพลิเคชันไลน์
เนื่องจากไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใด หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลใดที่สมบูรณ์แบบหรือไม่สามารถเจาะผ่านได้ บริษัทจึงไม่อาจรับประกันได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะปลอดภัยแบบเบ็ดเสร็จจากการบุกรุกในระหว่างการส่งข้อมูลหรือจัดเก็บเข้าระบบของบริษัท
เพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ บริษัทจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากท่าน โปรดอย่าแบ่งปันรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น หรือใช้รหัสผ่านเดียวกับที่ท่านใช้สำหรับบริการอื่น นอกจากนี้ โปรดแจ้งให้บริษัททราบในกรณีที่ท่านสงสัยว่าจะมีการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยอื่นใดผ่านแบบฟอร์มติดต่อของบริษัท

 

ก. ข้อมูลส่วนบุคคลของฉันถูกส่งและจัดเก็บที่ใด
เพื่อให้บริการด้วยความน่าเชื่อถือและมีความรับผิดชอบ ไลน์จะประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลของท่านในเซิร์ฟเวอร์รักษาความปลอดภัยซึ่งอาจตั้งอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป โดยเฉพาะที่ไลน์ คอร์ปอเรชันซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้การโอนถ่ายข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับด้วย

 

ข. ไลน์จะเก็บข้อมูลของฉันไว้นานเท่าใด
ไลน์จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านระบุไว้ตลอดเวลาที่บัญชีของท่านยังใช้งานอยู่ เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์การใช้งานตามรายละเอียดในนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนตัวนี้ หรือเพื่อปฏิบัติตมกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ
บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคลของท่านไว้แม้ภายหลังจากที่บัญชีของท่านปิดหรือยุติแล้ว หากมีความจำเป็นตามสมควรที่จะต้องเก็บไว้ดังนี้
• เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ หรือหน้าที่ตามกฎหมาย
• เพื่อให้บริการช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
• เพื่อระงับข้อพิพาทระหว่าง หรือที่มีกับผู้ใช้ไลน์ตลอดระยะเวลาที่ใช้บังคับได้หรือ
• เพื่อตรวจจับและป้องกันมิใช้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้ในลักษณะฉ้อฉล หรือในทางมิชอบ
• ไลน์ใช้ผู้ให้บริการหรือตัวแทนให้บริการภายนอกหรือไม่
เพื่อให้บริการ ในบางครั้งไลน์จึงจำเป็นต้องขอให้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้ที่อาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทคัดเลือกผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และบริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้วางระบบการจัดการข้อมูลและการควบคุมภายในองค์กรที่เหมาะสมและปลอดภัย และเราได้กำหนดหน้าที่ตามสัญญาแก่ผู้ให้บริการดังกล่าวเพื่อให้ผู้ให้บริการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเพียงภายในขอบเขตที่จำเป็นตามคำสั่งและวัตถุประสงค์ของเราเท่านั้น

 

ก. ไลน์ให้ข้อมูลของฉันแก่บุคคลภายนอกหรือไม่
นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้นในนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ และนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือบันทึกต่อท้ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไลน์จะไม่ให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่ว่าบริษัทจะเชื่อโดยสุจริตใจว่า บริษัทจำเป็นหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ


ค. ไลน์ใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันหรือไม่
บริษัทใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการจัดเก็บเฉพาะอื่นที่คล้ายคลึง
คุกกี้ คือ แฟ้มข้อมูลย่อยที่ถูกเก็บรักษาไว้อยู่บนคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ แฟ้มข้อมูลนี้จะเก็บข้อมูลที่เว็บไซต์สามารถใช้อ่านได้อีกเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นในวันหน้า ข้อมูลคุ๊กกี้บางข้อมูลมีความจำเป็นเพราะมิเช่นนั้นแล้วเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ส่วนข้อมูลคุ๊กกี้อื่นๆ นั้นช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เยี่ยมชมโดยการจดจำชื่อผู้ใช้ (username) ในทางที่ปลอดภัยและตามภาษาที่ท่านเลือก คุ๊กกี้มีไว้เพื่อให้ท่านมิต้องเติมข้อมูลเดิมๆ ในแต่ละครั้งที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์เราใช้คุ๊กกี้เพื่อ:
• ช่วยบริษัทในการรักษาข้อมูลเซสชัน (Session) ของท่านเมื่อท่านใช้บริการและ/หรือบริการเพิ่มเติมใดๆ
• เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของระบบของเรา
• เก็บค่าพึงใจ (Preference) และให้บริการที่กำหนดค่าตามความต้องการของท่าน และ
• ช่วยบริษัทในการทำความเข้าใจว่าประชาชนใช้บริการอย่างไรและเพื่อการปรับปรุงบริการ
เราใช้คุ๊กกี้ของบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ด้วยบนเว็บไซต์
• ตัวเก็บข้อมูลกูเกิ้ล (Google Analytics)
การที่ท่านใช้บริการต่อไป เป็นการบ่งชี้ว่าท่านยอมรับให้บริษัทใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันตามนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว
เบราว์เซอร์ของอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านควบคุมได้ว่าจะยอมรับการใช้คุกกี้หรือไม่ หากท่านปิดการใช้คุกกี้หรือจำกัดความสามารถในการตั้งค่าคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์จากเว็บไซต์หรือเข้าถึงทุกฟังก์ชันได้ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานโดยรวมของท่าน

 

ก. ไลน์ใช้โมดูลของบุคคลภายนอกหรือไม่
ไลน์ใช้บริการบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อลงโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตหรือในสื่ออื่น ๆ  ในการวัดประสิทธิผลของโฆษณาและเพื่อกำหนดว่าจะต้องชำระเงินให้แก่บริษัทตัวแทนโฆษณาดังกล่าวเป็นจำนวนเท่าไร บริษัทจึงติดตั้งโมดูลของบุคคลภายนอกไว้ภายในแอปพลิเคชัน  นอกจากนี้ บริษัทอาจติดตั้งโมดูลของบุคคลภายนอกไว้ภายในแอปพลิเคชันเพื่อช่วยให้บริษัทเข้าใจว่ามีการใช้บริการและ/หรือบริการเพิ่มเติมถูกใช้อยู่อย่างไร ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่มีการติดตั้งโมดูลของบุคคลภายนอกไว้ภายในได้ที่นี่

 

5. ทางเลือกของท่าน สิทธิของท่าน   
มันมีความเป็นไปได้ที่ไลน์อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ใช้บริการในปัจจุบัน ขอเรียนให้ทราบว่า ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ใช้บริการหรือไม่ ท่านสามารถเลือกและมีสิทธิต่าง ๆ ตามหัวข้อนี้หากบริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

ก. ฉันจะควบคุมข้อมูลของฉันได้อย่างไร
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ (รวมถึงข้อยกเว้นหรือบทยกเว้นภายใต้กฎหมายดังกล่าว) ท่านอาจมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและสิทธิคัดค้านบนมูลเหตุแห่งกฎหมายการประมวลผลอันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถใช้สิทธิได้โดยตรงภายในแอปพลิเคชันไลน์เมื่อใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น
• ในเมนู "โปรไฟล์ (Profile)" ในส่วนของตั้งค่า (Settings) ในแอปพลิเคชัน ท่านสามารถยืนยันและหรือแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน และยังสามารถยืนยันและแก้ไขชื่อที่แสดง และรูปโปรไฟล์ของท่านได้อีกด้วย และ
• ในเมนู "บัญชี (Accounts)" ในส่วนของตั้งค่า (Settings) ในแอปพลิเคชัน ท่านสามารถยืนยันและ/หรือแก้ไขอีเมล์แอดเดรสที่ลงทะเบียนของท่านได้ และยังสามารถลบอีเมล์แอดเดรสที่ลงทะเบียนของท่านหรือปิดการเชื่อมต่อกับบัญชีเฟซบุ๊กได้อีกด้วย
เพื่อใช้สิทธิใดๆ ของท่ายภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านอาจติดต่อเราผ่านทางแบบฟอร์มติดต่อ เมื่อตรวจสอบตัวตนของท่านแล้ว บริษัทจะตอบกลับคำขอของท่านภายในระยะเวลาตามสมควรและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  หากท่านต้องการส่งคำขอที่เป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัท โปรดดูอีเมล์แอดเดรสของบริษัทที่ข้อ 6.ข.
หากท่านไม่ประสงค์จะใช้บริการอีกต่อไปแล้ว หรือหากท่านไม่ประสงค์จะยินยอมให้ไลน์เก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปแล้ว ท่านอาจเลือกลบบัญชีทั้งหมดของท่านได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชันไลน์ บริษัทจะดำเนินการลบข้อมูลของท่านตามข้อ 4.ง.  

 

ข. หากฉันเปลี่ยนใจจะทำอย่างไร
หากท่านเปลี่ยนใจในเรื่องที่ท่านประสงค์จะแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลต่อไปมากน้อยเพียงใดเกี่ยวกับการบริการ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้ในแอปพลิเคชันไลน์ ยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
• ข้อมูลโปรไฟล์ของท่าน (เช่น รูปโปรไฟล์ของท่าน ชื่อที่แสดง หรือวลีส่วนบุคคลที่แสดงใต้ข้อความสถานะ )
• ให้ผู้ใช้ไลน์รายอื่นติดต่อท่านโดยใช้ไอดีไลน์ของท่านได้หรือไม่
• ลงทะเบียนอีเมล์แอดเดรสของท่านหรือไม่
• เชื่อมต่อบัญชีของท่านกับเฟซบุ๊กของท่านหรือไม่
• บล็อกหรือปลดบล็อกผู้ใช้ไลน์บางคน
• เพิ่มผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติโดยใช้สมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านหรือไม่ หรือ
• ให้ผู้ใช้ไลน์รายอื่นที่มีหมายเลขโทรศัพท์ของท่านอยู่แล้ว สามารถติดต่อท่านผ่านไลน์ได้หรือไม่
• แบ่งปันหรือไม่แบ่งปันโพสต์ของท่านในไทม์ไลน์ของท่านหรือไม่ และกับใครบ้าง

 

6. ข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ

ก. หมายเหตุพิเศษเกี่ยวกับเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกา
บริการมุ่งหมายให้บริการแก่ผู้ชมทั่วไป แต่มิได้มุ่งหมายหรือตั้งใจให้ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 13 ปี ("เยาวชน") ใช้งาน
บริษัทเข้าใจถึงความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเยาวชน และบริษัททราบดีว่าจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเยาวชน
อย่างไรก็ดี หากท่านเชื่อว่าบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเยาวชน โปรดแจ้งให้บริษัททราบผ่านแบบฟอร์มติดต่อ หากท่านต้องการส่งคำขอที่เป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัท โปรดดูที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์ของบริษัทที่ข้อ 6.ข.
หากบริษัททราบว่าบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเยาวชนโดยไม่ได้ตั้งใจ บริษัทจะทำการปิดการใช้งานบัญชีที่เกี่ยวข้อง และจะดำเนินมาตรการตามสมควรเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวออกจากบันทึกข้อมูลของบริษัทโดยเร็ว

 

ก. ฉันมีข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อกังวลใจ
หากท่านมีข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ หรือข้อกังวลใจใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ หรือนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ ของบริษัท โปรดติดต่อบริษัทผ่านแบบฟอร์มติดต่อของบริษัทหรือทำหนังสือมาถึงบริษัทที่
LINE Corporation
Attn: Privacy Policy
23th Floor JR Shinjuku Miraina Tower
4-1-6 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
160-0022 Japan

 

ก. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้
บริษัทอาจแก้ไขนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบริษัทเป็นครั้งคราวด้วยเหตุผลหลากหลายประการ ซึ่งรวมถึง เพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริการของบริษัท และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  บริษัทได้ทำการปรับปรุงนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559และจัดทำขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555
เมื่อบริษัททำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบริษัทในสาระสำคัญ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบในบริการของบริษัท หรือโดยวิธีการอื่นตามสมควร บริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยความรอบคอบ หากท่านตกลงตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โปรดใช้บริการของบริษัทต่อไป แต่หากท่านไม่ตกลงตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และไม่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัทอีกต่อไปแล้ว ท่านอาจเลือกปิดบัญชีของท่านได้  ซึ่งการที่ท่านใช้บริการของบริษัทต่อไปหลังจากที่ได้มีการแจ้งให้ท่านทราบเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วหรือได้มีการประกาศในบริการของบริษัทแล้ว ถือว่าท่านยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและยินยอมตามนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว


LINE Privacy Policy


1.Introduction
We, LINE Corporation (“LINE,” “we,” “us,” or “our”), believe your privacy is important.

To fulfill our commitment to respecting and protecting your privacy, we will adhere to the following principles:
1.We will inform you of the personal information that will be collected, and, where appropriate seek your consent to collect, process, use, or disclose your personal information.
2.We will identify the purposes for which we will collect and further process your personal information.
3.We will only collect information that is necessary to carry out the identified purposes of use.
4.We will use or disclose your personal information only for the purposes for which it has been collected, except with your consent, or as required or permitted by applicable law, and we will retain your information only as long as necessary to fulfill those purposes.
5.We will endeavor to ensure that your personal information is accurate, complete, and up-to-date.
6.We will implement appropriate technical and organizational measures to protect your personal information.
7.We will make our policies and practices for the handling of your personal information as transparent as is reasonably possible.
8.You will have access to your personal information and will be able to correct your personal information as appropriate in accordance with your rights under applicable law.
9.We will be accountable to you.  We are interested in hearing your opinion regarding our compliance with these principles, this Privacy Policy, and applicable laws.

2.Scope of This Privacy Policy
a. Purpose of This Privacy Policy

This Privacy Policy explains how LINE will process and safeguard your personal information, and the rights and choices you have with respect to your personal information.  This Privacy Policy applies to: personal information you provide us when you use the LINE communication app (“LINE App”), optional services made available within the LINE App, and other apps that integrate with or work in conjunction with the LINE App (collectively “Apps”); personal information we collect when you visit websites maintained by us relating to our Apps (“Websites.”  Apps and Websites are collectively referred to as “Services”); and personal information about you provided by other users of the Service.

To make our Privacy Policy easier to understand for non-native English users, we may provide translations in your native language as a reference. A Spanish translation , a German translation , a Thai translation , and a traditional Chinese translation  are now available.  However, in the event that any provision in the translations contradicts the English version of this Privacy Policy, unless otherwise specified, the English version  takes precedence to the extent permissible under applicable law.

This Privacy Policy applies if you are using Services, or any part of the Services, anywhere outside of Japan or Korea.  If you are using Services in Japan or Korea, please refer to our Japan Privacy Policy  or Korea Privacy Policy  respectively.
The current version of this Privacy Policy is accessible at our website: https://terms.line.me/line_rules/?lang=en

b. What Privacy Policy Applies to Other LINE Services?
Users may request additional services from LINE or LINE affiliates (“Additional Services“).  Because the needs and choices of each user may vary, we provide separate privacy policies or addendums to this Privacy Policy for certain Additional Services.  The separate privacy policies and addendums explain the types of information we collect, their purposes of use, and other policies that may apply to the relevant Additional Services.  When you choose to use an Additional Service, you will be informed of the applicable privacy policy or addendum, which supplements or modifies this Privacy Policy before you can access that Additional Service.

Please note that you can check applicable privacy policies and addendums within the respective Service.
 
3. Types of Personal Information We Collect
a. What Personal Information Does LINE Collect?

To provide you Services, LINE collects, uses, and transfers the following types of information:

i. Information Concerning Your Account
When you create a LINE account in order to access the Services (an “Account”), LINE will ask you to provide your phone number.  This information is necessary because we may send a text message via SMS to the phone number you provide, as part of our ongoing efforts to detect and deter unauthorized or fraudulent use of or abuse of Services.  We may also use your registered phone number to provide you important information about Services.

Alternatively, you may choose to create an Account using your Facebook account when, for example, you do not wish to provide your phone number.  In such a case, phone number provision is optional.  Please note that we do not collect your Facebook password.

If you choose to enable the “Allow Others to Add” feature, your phone number is used to let other users who have your phone number in their address books add you as a LINE Friend, and to allow other LINE users who have your phone number to find you.  Please note that you can at any time choose to enable or disable this “Allow Others to Add” feature in the App, in “Settings” > “Friends”.

ii. Device Information and Access Logs When You Use Our Service
When you use Services, we may obtain and maintain certain electronic identification or log data that is automatically provided by your device such as: device type, OS type, IP address, browser information including type and language settings, device identifier, cookie data, advertising identifier or mobile application identifier.

This information is necessary as part of our ongoing efforts to detect and deter unauthorized or fraudulent use of, or abuse of, Services, as well as to provide you with customized options, and optimize the Service for your device.  Also, please note that a third party advertising identifier may be associated with your Account through our internal identifier.

b. What Other Information Might LINE Collect?
To improve the quality of Services, we provide additional functionalities, including the ability to access your Account from multiple devices, help you find friends via the Service, and to make  Services more efficient, usable and enjoyable.  If you choose to use such functionalities, or choose to use your Account on multiple devices, we may ask you to provide the following information:

i. Email Address [OPTIONAL]
If you wish to access your Account from multiple devices (“Multiple Device Login”) or to transfer your Account from one device to another (“Account Transfer”), you will need to provide your email address and a password and/or PIN code to LINE, so that we may associate these devices with your Account.  We may use your registered e-mail address to provide you with important information about the operation of Services.

Please note that if you change your mind later and decide you no longer wish to provide your email address, you can at any time remove it in the “Settings” > “Accounts” menu in the LINE App.

ii. LINE ID [OPTIONAL]
In order to make it easier for your friends to find you with in the Services,  you may  choose to assign a LINE identification name (a “LINE ID”) to your Account, and allow your friends to find you through your LINE ID.  Alternatively, you may choose not to allow other LINE users to contact you using your LINE ID.  Please note that your LINE ID is not visible to other LINE users without your consent, and your LINE ID may be a pseudonym – it does not have to be your real name.

iii. Contact Phone Numbers in Your Address Book [OPTIONAL]
To make it easier to find your friends using  Services, you can enable the “Auto Add Friends” feature in the LINE App. If you choose to enable the feature, we will collect the phone numbers (and e-mail addresses if issued by Japanese telecom companies) in your mobile device’s address book, and enable you to add friends in the Services who have consented to being found via their phone number or e-mail address (the “Account Matching Service”).  Once you have added a friend in the Services, you can call them or send them messages over the Services.  We will collect information from only the phone number (and e-mail addresses if issued by Japanese telecom companies) fields in your mobile device’s address book; we do not collect contact names or any information from other data fields.  You can at any time change your mind and disable the Account Matching Service by turning off this feature under “Settings” -> “Friends”.  If you do so, the information you provided viathis feature will be deleted reasonably promptly.  As noted above, if you choose to provide us with your phone number, other users may be able to find you using the “Auto Add Friends” feature.

If you would like to invite individual friends or contacts to connect with you using the LINE App, you may send them invitations directly via SMS or e-mail directly from your mobile device using the address book in your mobile phone.  When you use the invitation function in the LINE App (“Tell a Friend Service”), we will access your address book to identify your friends.  After your friend(s) have been identified, you can send invitations directly to individual friends and contact them via SMS or e-mail on your mobile device phone.  LINE does not send invitations as part of the Tell a Friend Service.

iv. Location Information [OPTIONAL]

To use the LINE App, you are not required to provide your location information (“geolocation data”).  However, we provide features that utilize geolocation data for your convenience and to improve your user experience.

If you wish to add nearby LINE user(s), you may want to use the “Shake It!” feature, which allows you to add nearby user(s) to your contacts by shaking your smartphone.  You can start the process by choosing the feature under the “Add Friends” menu, and start shaking your smartphone along with other nearby users.  Once the process is initiated, we will ask to access your geolocation data so that we can match you with nearby LINE user(s).  Please note that, you can only find users who are also using the “Shake It!” feature.  The successful operation of the “Shake It!” feature will result in the sharing of your LINE profile information with other nearby users of the “Shake It!” feature, and their LINE profile information will be shared with you.  The personal data of users who do not initiate the “Shake It!” process will not be shared.

You may wish to receive information about nearby shops, attractions and facilities, provided by “Official Account” in the LINE App.  If you choose to receive such information from an “Official Account”, we will obtain your geolocation data via your mobile phone, so that we can provide you with the relevant information.

In both cases (“Shake It!” and nearby shops, attractions and facilities), collection and use of your geolocation data is performed on an as-requested basis.  LINE will only collect your geolocation data in response to a request from you, and LINE will delete the geolocation data once the relevant service has been provided to you.  LINE does not aggregate your geolocation data and does not record your geolocation history.

In other cases where we collect or use your geolocation data in the course of providing an Additional Service, we will provide you with prior notice and obtain your prior consent.

v. Contact Information for Customer Support [OPTIONAL]
There may be circumstances in which you might wish to contact us to seek our customer support.  If you contact us via our Contact Form , or by other means, we may obtain and maintain any information you choose to provide, including your name, contact info such as your email address, phone number, as well as information about your mobile device or personal computer such as its device type, and OS type.  We will use this information to address and investigate the issues you have raised, to provide you support, and to improve our customer support service.  We may process this information in connection with the assistance you have requested, the administration of your Account, and retain this information in accordance with the provisions of this Privacy Policy.

vi. Contact Information for Promotional Events and Customer Surveys [OPTIONAL]
If you choose to participate in promotional events or surveys that LINE offers from time to time, we may request your contact details (e.g., your name, mailing address, phone number, email address, gender and date of birth) in order to confirm your participation eligibility, enable you to fill out questionnaires, and to deliver any prizes you may win, and otherwise administer the event.

vii. Payment Information [OPTIONAL]
If you choose to purchase an Additional Service or use a fee-based Additional Service and pay for such Additional Service by a means other than in-app purchases via iTunes or Google Play, we may engage a third party service provider to collect and process your credit card information.  We will use your credit card information only to process your purchase or use our fee-based service.  Please note that we will not retain your credit card information beyond the period necessary to facilitate the relevant payment.  Your credit card settlement will be handled by appropriate third party payment agencies.

viii. Information from Websites and Applications that have Integrated our Service Plugins [OPTIONAL]
Our Services and/or third-party websites/applications may integrate our plugins such as "LINE it!"  We may record your LINE login activity through the use of such plugins, or obtain the URL of websites integrating our plugin that you visit while you are logged into our Services via your browser.  Please note that your personal information will not be obtained from such websites or applications with our plugins if you are logged out of Services.

c. What About Information I Create About Myself and Share With Others?
i. User-Generated Content [OPTIONAL]

In addition to the information described above, you may choose to set your profile information (e.g., LINE ID, “display name,” profile picture, and the phrase you choose to show under your status message) and show who you are to other LINE users within Services.  Furthermore, you may choose to create “user-generated content” such as text and audio messages, photos, videos, geolocation data, or the contact information of your LINE friends, and share this user-generated content with other users.  You may choose how much or little of your user-generated content to share, and with whom you share it, when you create messages by selecting the recipients of your user-generated content and/or through the privacy settings in the LINE App.

Please note that the profile information and user-generated content you share with others can be copied, stored, or disseminated by the recipients and potentially accessed by unintended third party recipients due to the nature of digital data.  We encourage you to be very attentive and cautious when you generate and share your personal information or content with others.

4. How We Use and Handle Your Information
a. How Does LINE Use My Information?

To provide Services and any Additional Services, LINE, as a data controller or joint data controller, uses your personal information for the following purposes in accordance with this Privacy Policy:

•to provide Services and any Additional Services to you and to allow you to transmit your user-generated content to other LINE users;
•to verify your identity;
•to allow you to use your Account on multiple devices and transfer your Account to another device;
•to help you find people you know that are already LINE users so that you can connect using LINE and, subject to your prior agreement, to allow other LINE users to connect with you;
•to enable you to sync other applications offered by LINE, LINE affiliates, and LINE business partners together with your Account and to share information between the applications you use;
•to respond to requests you may make to use Additional Services;
•to monitor, detect and deter unauthorized or fraudulent use of, or abuse of, Services;
•to improve and/or optimize  Services and any Additional Services;
•to enable us to provide customer support, and to respond effectively to your inquiries and claims;
•to conduct user surveys;
•to provide you with information regarding Services and any Additional Services;
•to measure the effectiveness of advertisements that we place on the Internet or in other media;
•to notify you of any other important information regarding Services and any Additional Services, if necessary;
•to identify winners of promotional contests, to send gifts to those winners, and to deliver purchased products and services;
•to aggregate anonymized statistical data regarding Services and any Additional Services; and
•to comply with applicable laws or legal obligations.

If, however, we provide you with more specific purpose(s) of use either at the time we ask you to provide your personal information or through other means, then such notice will take precedence over the general purposes of use stated in Section 4.a of this Privacy Policy.

b. How Does LINE Protect My Personal Information?
To fulfill our commitment to respecting and protecting your privacy and the confidentiality of your personal information, LINE has implemented appropriate technical and organizational security standards, including industry-standard safeguards to prevent unauthorized access or disclosure, misuse, alternation, or destruction of your information.  Specifically, we received ISO/IEC 27001 certification in 2007, and SOC2, SOC3 (SysTrust) certifications for the LINE App.

Because no method of electronic transmission or method of data storage is perfect or impenetrable, we cannot guarantee that your personal information will be absolutely safe from intrusion during transmission or while stored in our systems.

To help protect your privacy and confidentiality of your personal information, we also need your help.  Please do not share your password with others, or use the same passwords you use for other services.  Also, please notify us in the event you suspect any unauthorized use of your Account or any other breach of security via our Contact Form .

c. Where Is My Personal Information Transmitted and Stored?
To provide Services in a reliable and responsible manner, LINE processes and stores your information on secure servers which may be physically located in different countries around the world, including countries outside the European Economic Area, particularly to LINE Corporation located in Japan.  All such transfers are performed in accordance with the requirements of applicable law.

d. How Long Does LINE Keep My Information?
LINE retains the personal information you provide while: your Account is active; for the length of time needed to fulfill any of the applicable purposes of use described in this Privacy Policy; or to comply with applicable laws and regulations.

We may retain your personal information following the closure or termination of your Account if retention is reasonably necessary:
•to comply with applicable laws, regulations or legal obligations;
•to provide and complete customer support service;
•to resolve disputes between or with LINE users, for the duration of the applicable limitation period; or
•to detect and deter unauthorized or fraudulent use of, or abuse of, Services.

e. Does LINE Use Outside Service Providers or Agents?
To provide Services, it sometimes is necessary for LINE to enlist third party service providers to process user data, which may include your personal information.  We strictly evaluate all such third party service providers.  We take reasonable steps to ensure that they have established appropriate and secure information administration and organizational control systems.  We impose binding contractual obligations on such service providers to comply with applicable laws and regulations regarding the processing of personal information.  We also require that they access your personal information only to the extent necessary to perform tasks in accordance with our instructions, and for no other purposes.

f. Does LINE Give My Information to Third Parties?
Other than as described in this Privacy Policy and other applicable privacy policies or addendums, LINE will not provide your information to any third parties without your consent, unless we believe in good faith that we are required or permitted to do so under applicable laws.

g. Does LINE Use Cookies or Other Similar Technologies?
We use cookies and similar local storage technologies.

A cookie is a small text file that is stored on your computer when visiting a website. This text file stores information that can be read by the website when visiting it again at a later date. Some of these cookies are necessary because otherwise the site is unable to function properly. Other cookies are convenient for the visitor: they remember your username in a secure way as well as your language preferences, for example. Cookies mean that you do not need to fill out the same information each time you visit a website.   

We use cookies:
•to help us maintain your session when you use Services and/or any Additional Service;
•to enhance security of our systems;
•to store your preferences and provide customized services to you; and
•to help us understand how people use Services and to improve them.

We also use the following third party cookies on the Website:
•    Google Analytics

By continuing to use Services, you consent to our use of cookies and similar technologies in accordance with this Privacy Policy.

Most Internet browsers allow you to control whether or not to accept cookies. If, however, you deactivate cookies or limit the ability to set cookies, you may not be able to obtain the full benefit of the Website or access all of its functions, which may limit your overall user experience.

h. Does LINE Use Third-Party Modules?
LINE uses third party advertising agencies to place advertisements on the Internet or in other media. To measure the effectiveness of advertisements and determine how much to pay to advertising agencies, we install third-party modules within Apps.  We may also install third-party modules within Apps in order to help us understand how Services and/or Additional Services are being used.  Details regarding Apps in which such third-party modules will be installed can be viewed here .

5. Your Choices, Your Rights
There is a possibility that LINE may obtain personal information relating to individuals who are currently not users of Services.  Please note that, regardless of whether or not you are a user of Services, you have the choices and rights set out in  this section if we hold your personal information.

a. How Do I Control My Information?
Subject to applicable law (including any exemptions or derogations under such law), you may have a right to access your personal information, to have errors in your personal information rectified, and to object to the processing of your personal information on legitimate grounds.  You can exercise some of these rights directly within the LINE App at any time.  For example:
•under your “Profile” in “Settings” in the App, you can confirm and/or revise your phone number, and you can confirm and revise your display name and profile picture; and
•under “Accounts” in “Settings” in the App, you can confirm and/or revise your registered e-mail address.  You can also delete your registered e-mail address or de-link your Facebook account.

To exercise any of your other rights under applicable law, you may contact us using the Contact Form .   Upon verification of your identity, we will respond to your request within a reasonable period of time, and in accordance with relevant law.  If you would like to send us a written request, please refer to Section 6.b for our mailing address.

If you no longer wish to use the Service or if you no longer wish to consent to LINE’s collection and use of your personal information, you may choose to delete your entire Account directly through the LINE App.  We will delete your information in accordance with Section 4.d.

b. What If I Change My Mind?
If you change your mind regarding how much information you wish to continue to share or disclose on Services going forward, you can always change the settings in the LINE App relating to, for example:
•your profile information (e.g., your profile picture, your display name, or a personal phrase shown under the status message);
•whether to allow other LINE users to contact you using your LINE ID;
•whether to register your e-mail address;
•whether to link your Account with your Facebook account;
•whether to block or unblock certain LINE users;
•whether to add contacts automatically using the address book in your mobile phone;
•whether to allow other LINE users, who already have your phone number, to reach you via LINE; or
•whether and with whom to share or not share your posts on your Timeline.

6. Other Important Information
a. A Special Note about Children in the United States of America

The Service is intended for a general audience and is not directed at or intended to be used by minors under the age of 13 (“Children”).

We understand the special necessity to protect Children's online privacy, and we do not knowingly collect any personal information from Children.

If, however, you believe we have collected any personal information from Children, then please let us know via the Contact Form .  If you would like to send us a written request, please refer to Section 6.b for our mailing address.

If we learn that we have inadvertently collected personal information from Children, we will deactivate the relevant Account(s) and will take reasonable measures to promptly delete such personal information from our records.

b. Questions/Comments/Concerns
If you have any questions, comments, or concerns about this Privacy Policy or our other privacy policies or practices, please contact us via the Contact Form  or by writing to:
LINE Corporation
Attn: Privacy Policy
23th Floor JR Shinjuku Miraina Tower
4-1-6 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
160-0022 Japan

c. Changes to This Privacy Policy
We may modify our Privacy Policy from time to time for various reasons including to improve our privacy practices, to reflect changes to our Service, and to comply with relevant laws.  This Privacy Policy was last updated on December 9, 2016, and it was initially released on August 15, 2012.

When we make any material changes to our Privacy Policy, we will notify you on our Services, or by other reasonable means.  We encourage you to review changes carefully.  If you agree to the changes, then please continue to use our Service.  If, however, you do not agree to any of the changes and you no longer wish to use our Services, you may choose to close your Account.  Continuing to use our Services after a notice of changes has been communicated to you or published on our Services constitutes your acceptance of the changes and consent to the modified Privacy Policy.