ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ LINE TODAY ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ฉบับนี้ กำหนดข้อกำหนดต่าง ๆ ระหว่าง LY Corporation  ("บริษัท") กับผู้ใช้ ("ท่าน" หรือ “ของท่าน” ขึ้นอยู่กับบริบท) เกี่ยวกับบริการหรือรูปแบบ (features) ฟีเจอร์ ของ LINE TODAY ที่บริษัทจัดให้ ("บริการ") รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การจัดให้มีบทความข่าวสารผ่านบัญชีทางการ LINE TODAY ฟังก์ชันไลน์วูม และฟังก์ชันแท็บเพิ่มเติม ภายในบริการการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตที่บริษัทดำเนินการภายใต้ชื่อแบรนด์ "ไลน์" และบริการที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า "บริการของไลน์") และ/หรือ ผ่านเว็บมือถือและเว็บไซต์
ทางเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของ LINE TODAY

1. ความยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.1 ท่านสามารถใช้บริการได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเท่านั้น โดยไม่มีการปรับแก้ ท่านจะไม่สามารถใช้บริการได้จนกว่าท่านจะให้ความยินยอมอย่างสมบูรณ์และเพิกถอนไม่ได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

1.2 ในการให้ความยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ท่านรับรองและรับประกันว่า ท่านเป็นผู้บรรลุนิติภาวะในประเทศที่ท่านพำนักอยู่  ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงข้อความข้างต้น หากท่านเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่มีอายุระหว่าง 13 ปีถึงบรรลุนิติภาวะ ท่านอาจอนุญาตให้ผู้เยาว์ดังกล่าวใช้บัญชีของท่านเพื่อรับบริการดังกล่าวได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของท่านแต่ผู้เดียว และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เท่านั้น ในกรณีเช่นว่านั้น ท่านจะต้องรับผิดต่อการกระทำใด ๆ ของผู้เยาว์คนดังกล่าว  หากท่านใช้บริการในนามของ หรือเพื่อประโยชน์ของกิจการ ให้ถือว่ากิจการดังกล่าวได้ให้ความยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้วด้วย ซึ่งการยินยอมดังกล่าวจะเป็นการเข้าทำความตกลงกันอย่างสมบูรณ์และเพิกถอนไม่ได้ระหว่างบริษัทกับกิจการดังกล่าว

1.3 เมื่อมีการใช้บริการดังกล่าวตามจริง ถือว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว และให้ความยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวอย่างสมบูรณ์และเพิกถอนไม่ได้แล้ว หากท่านไม่ประสงค์จะเข้าผูกพันตัวท่านกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ห้ามเข้าถึงหรือใช้งานบริการ หรือเข้าถึงสื่อวัสดุใด ๆ จากบริการดังกล่าว

1.4 หากมีเอกสารใดที่เกี่ยวกับบริการ ซึ่งจัดให้หรืออัปโหลดไว้โดยบริษัท เช่น "สัญญา", "คู่มือ" และ "นโยบาย" ("ข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหาก") สำหรับบริการดังกล่าว ท่านจะต้องปฏิบัติตามความในข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหากดังกล่าว ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย

2. การปรับแก้ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัทอาจปรับแก้ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหากเมื่อใดก็ได้ตามที่บริษัทเห็นจำเป็น โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหากที่ปรับแก้นี้จะมีผลบังคับเมื่อมีการประกาศในตำแหน่งที่เหมาะสมภายในเว็บไซต์ที่บริษัทดำเนินการ การที่ท่านใช้บริการต่อไปภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหาก ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมอย่างสมบูรณ์และเพิกถอนไม่ได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหากที่ปรับแก้ดังกล่าว การแจ้งเกี่ยวกับการปรับแก้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อาจมิได้เป็นการแจ้งให้ท่านทราบเป็นการเฉพาะบุคคล จึงขอให้ท่านดูข้อกำหนดและเงื่อนไข เวอร์ชันปัจจุบัน เป็นประจำขณะที่ใช้บริการ


3. บัญชี

3.1 ในการใช้บริการและ/หรือฟีเจอร์ใด ๆ บางส่วนหรือทั้งหมด ท่านอาจจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของไลน์แยกต่างหาก โปรดดูและให้ความยินยอมตาม ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ LY Corporationเพื่อใช้บริการของไลน์

3.2 สำหรับเรื่องต่าง ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงในข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหาก (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อจำกัด ความรับผิดชอบของผู้ใช้ และการแจ้งและการติดต่อ) ให้นำ ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ LY Corporationมาใช้บังคับเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหาก เพื่อการใช้งานบริการดังกล่าว


4. ทรัพย์สินทางปัญญา

4.1 บรรดาส่วนประกอบเนื้อหาทั้งหมดที่แสดงและ/หรือดาวน์โหลดได้ใน LINE TODAY ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาตามข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ LY Corporationรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ภาพถ่าย ภาพกราฟิก ข้อความ คำบรรยายใต้ภาพ วิดีโอ ไฟล์ภาพ-เสียง ไฟล์ดิจิทัล และซอฟต์แวร์ (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหาข่าว") และบรรดาฟีเจอร์ทั้งหมดใน LINE TODAY รวมถึง แบบ รูปลักษณ์สินค้า (Trade Dress) ตราสัญลักษณ์ เพจ โสตวัสดุและ/หรือวีดิทัศน์ ข้อความ ข้อมูล สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่ดาวน์โหลดแบบดิจิทัล ไอคอน รหัสเอชทีเอ็มแอล รหัสเอ็กซ์เอ็มแอล และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับจาก LINE TODAY  (พร้อมด้วยเนื้อหาข่าว เรียกรวมกันว่า "ส่วนประกอบทั้งหลาย") เป็นทรัพย์สินของบริษัท หรือผู้อนุญาตให้สิทธิแก่บริษัทเท่านั้น ส่วนประกอบทั้งหลายนี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า รูปลักษณ์สินค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ  เนื้อหาข่าวใดที่ท่านเข้าถึงหรือดาวน์โหลด (ไม่ว่าการเข้าถึงหรือดาวน์โหลดดังกล่าวนั้นจะได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่ก็ตาม) จะไม่เป็นการโอนสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ในหรือของเนื้อหาข่าวนั้นหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ในเนื้อหาข่าวนั้นแต่ประการใด  บรรดาสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ทั้งหมดในหรือของเนื้อหาข่าวนั้นจะยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัทและ/หรือผู้อนุญาตให้สิทธิแก่บริษัทเท่านั้น ห้ามนำเนื้อหาข่าวไปใช้ ทำสำเนา แสดง ส่ง หรือใช้ประโยชน์เป็นประการอื่นใดด้วยวิธีการใด ๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้  บริษัทขอสงวนสิทธิทั้งหมดอย่างชัดแจ้งในส่วนที่เกี่ยวกับ LINE TODAY  และส่วนประกอบทั้งหลายที่ไม่ได้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

4.2 เพื่อเป็นการคุ้มครองบริษัทและผู้อนุญาตให้สิทธิแก่บริษัท เนื้อหาข่าวอาจใช้มาตรการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อคุ้มครอง LINE TODAY และส่วนประกอบทั้งหลาย ทั้งนี้ ท่านตกลงว่าจะไม่และไม่พยายามปิดการใช้งานหรือรบกวนการทำงานของมาตรการใด ๆ ดังกล่าว การหลบเลี่ยงหรือรบกวนการทำงานของมาตรการดังกล่าวอาจส่งผลให้ได้รับโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา

4.3 หากท่านจะพิมพ์สำเนาของเนื้อหาข่าวใดเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลมิใช่เพื่อการค้า เฉพาะเท่าที่กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้เท่านั้น ท่านจะต้องไม่ถอดหรือดำเนินการให้มีการถอดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ลายน้ำ หรือข้อความแจ้งกรรมสิทธิ์อื่น ๆ หรือเครื่องหมายแสดงภาพ หรือตราสัญลักษณ์ใด ๆ ออกจากเนื้อหาข่าว ท่านไม่อาจเก็บหรือยึดถือเนื้อหาข่าวใด ๆ ไว้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนได้


5. การใช้งาน LINE TODAY

5.1 LINE TODAY และส่วนประกอบทั้งหมดมุ่งหมายเพื่อผู้ใช้ LINE TODAY เท่านั้น การดำเนินการให้ท่านสามารถเข้าถึง LINE TODAY คราวใด ๆ ทั้งหมดได้นั้นขึ้นอยู่ดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ท่านตกลงว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลอื่นใดจากการยกเลิกการให้สิทธิแก่ท่านในการเข้าถึง LINE TODAY บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับแก้ ปรับปรุงให้เป็นล่าสุด ระงับ หยุด หรือจำกัดการใช้งานหรือการเข้าถึง LINE TODAY (หรือส่วนใด ๆ ของ LINE TODAY) เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือมีความรับผิด

5.2 ขณะใช้บริการผ่านบริการของไลน์นั้น บริษัทอาจแจ้งเนื้อหาข่าวใหม่ที่อยู่ในความสนใจ ข่าวความคืบหน้าของเนื้อหาข่าวที่เคยดู และ/หรือเนื้อหาข่าวพิเศษเพิ่มเติม โดยใช้ฟังก์ชันพุชข้อความ (Push Message) ซึ่งฟังก์ชันดังกล่าวมีการตั้งค่า "เปิดใช้งาน" ไว้เป็นค่าที่ตั้งไว้อัตโนมัติ (default) เพื่อส่งเนื้อหาข่าวพิเศษเพิ่มเติม แต่ท่านอาจเปลี่ยนการตั้งค่าเป็น "ปิดใช้งาน" ฟังก์ชันนี้ได้ผ่านการตั้งค่าการบริการ

5.3 ท่านอาจแชร์เนื้อหาข่าวไปที่บัญชีของท่านในสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ ได้ เช่น บริการของไลน์ เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์  ทั้งนี้ บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อความเหมาะสมของท่านในการใช้ฟังก์ชันแชร์ข้อมูลดังกล่าว และต่อการที่ท่านใช้บัญชีของท่านในสื่อสังคมออนไลน์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือระเบียบอื่น ๆ หรือที่คล้ายคลึงกัน (ถ้ามี) ที่ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวกำหนดไว้ ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อบริการในสื่อสังคมออนไลน์ของตนเองทั้งหมด  นอกจากนี้ ท่านตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลอื่นใดสำหรับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง การระงับ หรือการยกเลิกฟังก์ชันแชร์ข้อมูลดังกล่าว  บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับแก้ ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ระงับ เลิก หรือจำกัดการใช้งานฟังก์ชันแชร์ข้อมูลเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่ต้องรับผิดแต่ประการใด  ท่านไม่สามารถแชร์ ทำซ้ำ และ/หรือเผยแพร่เนื้อหาข่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท โดยใช้ฟังก์ชันใด ๆ นอกเหนือจากฟังก์ชันแชร์ข้อมูลที่อ้างถึงในข้อนี้ เว้นแต่ว่ามีการอนุญาตอย่างชัดแจ้งตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

5.4 ท่านไม่สามารถ (1) เชื่อมต่อแบบ Deep Link หรือใช้ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ เทคโนโลยี หรืออัลกอริทึม (Algorithm) ใด ๆ เพื่อ "เก็บข้อมูล (Crawl)", "สกัดข้อมูล (Scrape)" ค้นหา หรือติดตามตรวจสอบ LINE TODAY และ/หรือดึงหรือคัดลอกเนื้อหาข่าวหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (2) ฝ่าฝืนข้อจำกัดทางเครื่องกลของ LINE TODAY  หรือหลบเลี่ยงมาตรการอื่นๆ ที่ใช้ในการป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึง LINE TODAY  หรือส่วนประกอบทั้งหลายโดยการแฮ็ค (Hack) หรือวิธีการอื่น (3) คัดลอก เปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อ หรือใช้ประโยชน์จาก LINE TODAY  หรือส่วนประกอบทั้งหลายใด ๆ (4) ตรวจสอบ สแกน หรือทดสอบจุดอ่อนของ LINE TODAY หรือโครงข่ายที่รองรับ LINE TODAY  หรือค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้เยี่ยมชม LINE TODAY  หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ของบริษัท (5) ใช้หรืออัพโหลดอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือรูทีน (Routine) ใด ๆ เข้าไปใน LINE TODAY ซึ่งอาจเป็นการรบกวนประสิทธิภาพการทำงานของ LINE TODAY หรือธุรกรรมใด ๆ ที่ทำผ่าน LINE TODAY  (6) คัดลอก ปรับแก้ หรือแสดงชื่อ ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ ข้อความ หรือภาพกราฟิกของบริษัทในลักษณะใดก็ตาม หรือรวมถึงชื่อ หรือเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการของบริษัท หรือชื่อผู้บริหารของบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นเมทาแท็ก (Meta-tag) ส่วนประกอบข้อความที่ซ่อน หรือตัวบ่งชี้อื่นใดที่อาจก่อให้เกิดการแสดงผลการโฆษณา การสนับสนุน หรือการชักจูง (7) ใช้อุปกรณ์ (รวมถึงซอฟต์แวร์) ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถเข้าถึง LINE TODAY ซ้ำได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งไม่ใช่อุปกรณ์ที่บริษัทจัดให้โดยทั่วไป หรือตรวจสอบ สแกน หรือทดสอบจุดอ่อนของระบบหรือโครงข่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในลักษณะใด ๆ กับ LINE TODAY โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากหรือโดยบริษัท (8) ประกอบกิจกรรมใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการใช้งาน LINE TODAY  หรือ (9) สร้างเฟรม (Frame) ให้แก่ LINE TODAY  หรือส่วนประกอบทั้งหลายโดยใช้เทคโนโลยี "เฟรมมิง" หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

5.5 บริษัทมิได้กล่าวอ้างว่า LINE TODAY และ/หรือส่วนประกอบทั้งหลายใด ๆ นั้นมีความเหมาะสม หรือพร้อมสำหรับใช้งานเฉพาะในบางประเทศที่ท่านเลือกใช้บริการ หากท่านเลือกเข้าถึงไลน์ ถือเป็นการตัดสินใจของท่านเองและจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ในประเทศที่ใช้บังคับ

 

6. ความเป็นส่วนตัว

6.1 บริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นลำดับสูงสุด บริษัทใช้ความระมัดระวังและใส่ใจอย่างที่สุดเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยสำหรับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับจากท่าน

6.2 บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัว LY Corporationอันเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

6.3 องค์กรและบริษัทอื่นนอกเหนือจากบริษัทจะเผยแพร่โฆษณาในบริการนี้ บริษัทใช้แพลตฟอร์มให้บริการโฆษณาของบริษัทอื่นเพื่อการนำส่งโฆษณาให้เหมาะสมที่สุด ในการใช้แพลตฟอร์มให้บริการโฆษณาของบริษัทอื่นนั้น บริษัทดังกล่าวจะเป็นผู้เก็บข้อมูลของลูกค้า คุณสามารถเลือกเองได้ว่าจะหยุดหรือกลับมารับโฆษณาที่ส่งให้ตามข้อมูลของคุณเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่บริษัทอื่นเก็บและวิธีการหยุดหรือกลับมารับโฆษณาได้ที่

Google LLC
NAVER Corporation

6.4 บริษัทอาจใช้แท็ก (tags) และโมดูล (modules) และสิ่งอื่น ๆ รวมถึงคุกกี้ (cookies) และชุดเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) ของบุคคลภายนอก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่มีการส่งออกผ่านแท็ก (tags) และโมดูล (modules) ดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

 

7. การรักษาความลับ

ในระหว่างการใช้ LINE TODAY นี้ ท่านอาจได้รับข้อมูลเรื่องการกำหนดราคา ข้อมูลทางเทคนิค การตลาด หรือข้อมูลอันเป็นความลับอื่น  “ข้อมูลอันเป็นความลับ” หมายรวมถึงข้อมูลใดที่บริษัทระบุว่าเป็นความลับหรือภายใต้พฤติการณ์แวดล้อมขณะเปิดเผยข้อมูลนั้นวิญญูชนอาจถือเป็นความลับ ท่านรับทราบว่าข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าวถือเป็นความลับทางการค้าที่มีมูลค่าของบริษัท และเป็นทรัพย์สินของบริษัท ท่านตกลงว่า ท่านจะรักษาความลับของข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าวทั้งหมดและท่านจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

 

8. ข้อปฏิเสธและข้อจำกัดความรับผิด

8.1 LINE TODAYและส่วนประกอบทั้งหลายนั้นได้รับการจัดให้มี “ตามที่เป็น” และ”ตามที่มี” เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับพึงอนุญาตสูงสุด บริษัทขอปฏิเสธโดยชัดแจ้งซึ่งคำรับรองและการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าประเภทใด ๆ อันเกี่ยวกับ LINE TODAY ส่วนประกอบทั้งหลาย และผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นใดที่มีอยู่ในหรือผ่านทาง LINE TODAY ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันใด ๆ และทั้งหมดเกี่ยวกับ (1) สภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ (2)  การไม่ละเมิดสิทธิและกรรมสิทธิ์ (3) การรับประกันว่า LINE TODAY จะสามารถใช้งานโดยปราศจากการสะดุด การล่าช้า ความไม่ถูกต้องหรือแม่นยำ  ช่วงเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ล่ม ความผิดตกละเว้น  (4) การรับประกันว่า LINE TODAY มีความปลอดภัยหรือปราศจากไวรัส หนอน (worms) หรือ ส่วนประกอบอื่นที่ก่อให้เกิดอันตราย (5) การรับประกันว่า LINE TODAY และ/หรือส่วนประกอบทั้งหลายจะตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของท่าน และ (6) การรับประกันว่า สารสนเทศ ข้อมูล หรือสื่อวัสดุที่แสดงหรือปรากฏใน LINE TODAY นั้นถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้

 

8.2 ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทหรือกรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หุ้นส่วน ผู้อนุญาตให้สิทธิ ตัวแทนหรือผู้แทนอื่น ๆ ของบริษัทจะไม่ต้องรับผิดต่อค่าเสียหายไม่ว่าประเภทใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมทั้งค่าเสียหายแบบทดแทน ค่าเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายเพื่อมิให้เอาเยี่ยงอย่าง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยไม่คาดคิด หรือความเสียหายเชิงลงโทษ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหายสำหรับการสูญเสียกำไร รายได้  เงินได้ กู๊ดวิลล์ (ค่าความนิยม) การใช้ ข้อมูล หรือการสูญเสียหรือความเสียหายที่ไม่มีตัวตนอื่นอันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ LINE TODAY หรือส่วนประกอบทั้งหลายของท่าน ท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการให้บริการหรือการซ่อมแซมที่จำเป็นทั้งหมดอันเกิดจากการใช้ LINE TODAY

 

8.3 การที่ท่านเข้าถึง LINE TODAY หรือส่วนประกอบทั้งหลาย ท่านจะต้องรับความเสี่ยงเอง โดยท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใด ๆ แก่ระบบคอมพิวเตอร์ของท่านหรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลมาจากการเข้าถึงส่วนประกอบทั้งหลายใด ๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายใดอันเกิดจากการจารกรรม ระบบล้มเหลว การสื่อสารทางไลน์ขัดข้องหรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้น อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

 

8.4 แม้ว่าบริษัทพยายามที่จะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาข่าวมีความถูกต้องแม่นยำ ความสมบูรณ์ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือก็ตาม  บริษัทขอปฏิเสธคำรับรองและการรับประกันทั้งหมดอันเกี่ยวกับความถูกต้องแม่นยำ ความสมบูรณ์ครบถ้วน และ/หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาข่าว หรือข้อมูลหรือเมตาดาต้าใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งดังกล่าว ท่านยอมรับความเสี่ยงภัยและความรับผิดทั้งหมดเองเมื่อยึดถือตามข้อมูลดังกล่าว และบริษัทขอปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ ต่อความถูกต้องแม่นยำ ความสมบูรณ์ครบถ้วน และ/หรือความน่าเชื่อถือของฟีเจอร์ค้นหาใด ๆ ที่ LINE TODAY จัดให้มีและ/หรือผลการค้นหาใด ๆ  กรณีมีข้อสงสัย ความคิดเห็น ข้อเรียกร้องใด หรืออื่น ๆ ในทำนองเช่นเดียวกันนี้อันเกี่ยวกับและ/หรือเกี่ยวข้องกับเนื้อความของเนื้อหาข่าว ท่านต้องติดต่อกับผู้อนุญาตให้สิทธิที่เป็นผู้จัดหาเนื้อหาข่าวดังกล่าวนั้นโดยตรง  บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อเนื้อความของเนื้อหาข่าวและ/หรือต่อการตอบข้อสงสัย ความคิดเห็น ข้อเรียกร้อง หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกันนี้ของท่านเกี่ยวกับและ/หรือเกี่ยวข้องกับเนื้อความของเนื้อหาข่าวดังกล่าว

 

8.5 LINE TODAY อาจมีลิงก์หรือตัวชี้ไปยังเว็บไซต์ที่เป็นของบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวได้ ซึ่งลิงก์เหล่านี้มิได้เป็นการแสดงนัยว่าบริษัทได้ทำการรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอโดยเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก บริษัทมิได้ดำเนินการหรือควบคุมข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ และบริษัทขอปฏิเสธโดยชัดแจ้งซึ่งความรับผิดชอบใด ๆ ต่อเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวซึ่งได้จัดให้เพื่อความสะดวกของท่าน “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันไม่ว่าประเภทใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย  โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ท่านสละสิทธิในข้อเรียกร้องใด ๆ ทั้งหมดที่มีต่อบริษัทอันเกี่ยวกับการรวมลิงก์ไว้ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือการใช้ลิงก์ดังกล่าว

 

9. สื่อวัสดุที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

 

LINE TODAY มีคลังข่าวและเนื้อหาข่าวในอดีตขนาดใหญ่ ดังนั้น เนื้อหาข่าวบางรายการอาจบรรยายหรือแสดงภาพบุคคล สถาบัน หรือเหตุการณ์ที่สะท้อนทัศนคติความเชื่อของสังคม และพฤติการณ์แวดล้อมของสถานที่และ/หรือเวลาเฉพาะเจาะจงที่ท่านหรือคนในสังคมที่ท่านประสงค์จะเผยแพร่ ส่ง แสดงหรือแพร่ภาพเนื้อหาข่าวดังกล่าวนั้น อาจเห็นว่าเป็นสิ่งที่ขาดความเห็นอกเห็นใจ ก้าวร้าว หรือไม่เหมาะสม บริษัทจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อท่าน หรือบุคคลหรือองค์กรอื่นใดเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวดังกล่าว

 

10. การชดใช้

โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ท่านตกลงที่จะชดใช้ ต่อสู้ และปกป้องบริษัท ตลอดจนเจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ตัวแทนและผู้แทนของบริษัทให้พ้นจากและต่อข้อเรียกร้อง การดำเนินคดี กระบวนพิจารณา คดีความ ความรับผิด ค่าเสียหาย การชำระเงิน เบี้ยปรับ ค่าปรับ ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งหมด รวมทั้งค่าทนายความและค่าใช้จ่ายอันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องไม่ว่าในทางใดกับการที่บริษัทเข้าถึงการใช้งานของท่านใน LINE TODAY หรือส่วนประกอบทั้งหลายอันเป็นการฝ่าฝืนหรือกระทำผิด หรือการกล่าวหาว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหาก และ/หรือ ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ LY Corporationการที่ท่านละเมิด ถูกกล่าวหาว่าละเมิด หรือยักยอกสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ (รวมทั้งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า) หรือสิทธิที่ไม่ใช่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก (รวมทั้งการหมิ่นประมาท การดูหมิ่น การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือชื่อเสียง)  หรือกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่ใช้บังคับอยู่

 

11. การแยกส่วนกัน

หากข้อกำหนดใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหาก และ/หรือ ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ LY Corporation ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดไม่สามารถบังคับใช้ได้แล้ว จะถือว่าข้อกำหนดดังกล่าวนั้นแยกออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหาก และ/หรือ ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ LY Corporation และจะไม่กระทบต่อความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือ  และให้ปรับแก้ข้อกำหนดที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวเท่าที่จำเป็นต่อการทำให้ข้อกำหนดนั้นชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นโมฆะ หรือมีผลบังคับได้ (แล้วแต่กรณี) ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับข้อกำหนดเดิมมากที่สุดเพื่อสงวนไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของข้อกำหนดดังกล่าว

  

12. การไม่สละสิทธิการที่บริษัทไม่กำหนดให้ท่านปฏิบัติตามข้อใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขและ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหาก ไม่ว่าในเวลาใด จะไม่กระทบไม่ว่าในทางใดต่อสิทธิของบริษัทที่จะบังคับตามข้อกำหนดดังกล่าว และการสละสิทธิต่อการที่ท่านผิดข้อกำหนดใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิต่อการกระทำผิดใด ๆ ในเวลาต่อมาหรือการสละข้อกำหนดนั้นเอง

 

13. คำแปล เขตอำนาจศาล และข้อพิพาท

13.1 กรณีที่บริษัทได้จัดทำคำแปลของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาอังกฤษ (“ฉบับภาษาอังกฤษ”) ให้แก่ผู้ใช้ ให้ฉบับภาษาอังกฤษใช้บังคับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับบริษัท ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างฉบับภาษาอังกฤษกับคำแปล ให้ข้อกำหนดในฉบับภาษาอังกฤษใช้บังคับเหนือคำแปลอื่นใด

 

13.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไข และข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหากจะอยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายแห่งประเทศญี่ปุ่นโดยไม่ต้องคำนึงถึงบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย ท่านตกลงผูกพันตนในเขตอำนาจแห่งศาลโตเกียวแต่ผู้เดียว ท่านตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีใด ๆ อันเกี่ยวกับการใช้ LINE TODAY หรือการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไข และข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหาก ต่อศาลในเขตอำนาจอื่นใดที่มิใช่ศาลโตเกียว บริษัทจะมีสิทธิฟ้องร้องและดำเนินคดีหรือกระบวนพิจารณาตามกฎหมายหรือหลักความเป็นธรรม ต่อศาลใด ๆ ที่มีเขตอำนาจเพื่อบังคับตามข้อกำหนดการใช้ได้

 

13.3 ในข้อพิพาทใดระหว่างท่านกับบริษัท และบริษัทเป็นฝ่ายชนะคดี บริษัทจะมีสิทธิได้รับชดใช้ค่าทนายความของตน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายตามกฎหมายอื่น ๆ ตามสมควร

 

จบ

ปรับปรุงล่าสุด: วันที่ 1 ตุลาคม 2566
LINE TODAY Terms and Conditions of Use


The LINE TODAY Terms and Conditions of Use (the "Terms and Conditions") set forth the terms between LY Corporation and users ("You", “Yourself”, or “Your” depending on the context) of any services or features of the LINE TODAY provided by LY Corporation (the "Service"), including, but not limited to providing news articles via LINE TODAY Official Account, LINE VOOM functions, and More Tab functions within the internet communication services operated by LY Corporation under the brand name "LINE" and its related services (collectively, "LINE Services"), and/or via Mobile web version and PC websites of LINE TODAY.

 

1. Consent to the Terms and Conditions

 

1.1. You may use the Service only in accordance with the provisions of the Terms and Conditions, without modification. You may not use the Service unless you validly and irrevocably consent to the Terms and Conditions.

 

1.2. By consenting to the Terms and Conditions, You represent and warrant that You are of the legal age of majority in the jurisdiction in which You reside. Notwithstanding the foregoing, if You are the parent or legal guardian of minor between the ages of 13 and the legal age of majority, You may allow the minor to use Your account for the Service solely under Your supervision and only in accordance with the Terms and Conditions. In such case, You are liable for any acts committed by the minor. If You use the Service on behalf of, or for the purposes of, a business enterprise, then that business enterprise shall also be deemed to have consented to the Terms and Conditions, thereby concluding a valid and irrevocable agreement between LY Corporation and the business enterprise.

 

1.3. By actually using the Service, You are deemed to have read and understood the Terms and Conditions, and have validly and irrevocably consented to the Terms and Conditions. If You do not wish to bind Yourself to the Terms and Conditions, do not access or use the Service or access any materials therefrom.

 

1.4. If there are any documents pertaining to the Service and provided or uploaded by LY Corporation, such as "agreements", "guidelines", and "policies" (“Separate Terms and Conditions”) for the Service, You shall also comply with the provisions of the Separate Terms and Conditions as well as the Terms and Conditions.

 

 

2. Modification of the Terms and Conditions

LY Corporation may modify the Terms and Conditions or Separate Terms and Conditions at any time deemed necessary by LY Corporation and without providing prior notice to You. The modified Terms and Conditions or Separate Terms and Conditions become effective upon their posting on an appropriate location within the website operated by LY Corporation. By continuing to use the Service after a change to the Terms and Conditions or Separate Terms and Conditions, You are deemed to have validly and irrevocably consented to the modified Terms and Conditions or Separate Terms and Conditions. Notifications regarding the modification to Terms and Conditions may not be provided individually to You. You are encouraged to refer to the current version of the Terms and Conditions on a regular basis when using the Service.

 

 

3. Account

 

3.1 In order to use, in part or in whole, the Service and/or any features and functions of the Service, You may need to separately register for LINE Services.  Please refer and consent to the LY Corporation Common Terms of Use for use of LINE Services.

 

3.2 For matters not referred to within the Terms and Conditions or Separate Terms and Conditions (including, but not limited to Restrictions, User Responsibility, and Notification and Contact), LY Corporation Common Terms of Use, in addition to the Terms and Conditions or Separate Terms and Conditions, apply for the use of the Service.

 

 

4. Intellectual Property

 

4.1 All of the content elements displayed and/or downloadable on LINE TODAY, as part of Contents under LY Corporation Common Terms of Use, including, but not limited to photographic images, graphic images, text, captions, video, audio-visual files, digital files and software (collectively, the "News Content”), and all of the features on LINE TODAY, including the LINE TODAY’s designs, trade dress, logos, pages, audio and/or video material, text, data, information, software, data compilations, digital downloads, icons, html code, xml code and products or services obtained from LINE TODAY (together with the News Content, collectively, the "Elements") is the exclusive property of LY Corporation or its licensors. The Elements are protected by national and international laws, including copyright, trademark, trade dress and other intellectual property laws. Any News Content accessed or downloaded by You (whether or not such access or download was authorized) transfers no right, title or interest in or to such News Content or any intellectual property rights therein. All right, title and interest in and to such News Content shall remain the exclusive property of LY Corporation and/or its licensors. No News Content may be used, copied, displayed, transmitted or otherwise exploited via any means except as expressly permitted herein. LY Corporation hereby expressly reserves all rights in relation to the LINE TODAY and Elements not expressly granted herein.

 

4.2 For the protection of LY Corporation and its licensors, News Content may use electronic measures to protect LINE TODAY and the Elements. You agree not to, nor attempt to, disable or interfere with any such measures. Any circumvention or interference with such measures may result in civil and criminal penalties.

 

4.3 If You are to make printed copy of any item of News Content for personal, non-commercial use, solely to the extent permitted under applicable laws and regulation, You must not remove or cause to be removed any copyright, trademark, watermark or other proprietary notices or visual marks or logos from the News Content. You may not archive or retain any News Content without the express prior written consent of LY Corporation.

 

 

5. Use of the LINE TODAY

 

5.1 LINE TODAY and Elements are intended solely for users of LINE TODAY. Any and all access to LINE TODAY is provided to You at LY Corporation 's sole discretion. You agree that LY Corporation shall not be liable to You or any third party for any termination of Your access to LINE TODAY. LY Corporation reserves the right to modify, update, suspend, discontinue or restrict the use of or access to LINE TODAY (or any portion of LINE TODAY) at any time and without notice or liability.

 

5.2 When using the Service through LINE Services, LY Corporation may notify preferred new News Content, follow-up news to viewed News Content, and/or extra News Contents using push message function. Such function for push messaging extra News Contents by default is set as “ON”, but You may switch this function to “OFF” through setting of the Service.

 

5.3 You may, as part of the functions and features of the Service, share News Contents to Your social media accounts, such as LINE Services, Facebook, and Twitter. LY Corporation disclaims all responsibility for the propriety of You using such sharing function, and also for Your using such social media accounts in accordance with the terms and conditions or other regulations or the like, if any, set forth by the service providers of such social media services. Such service providers of social media services bear all responsibility for their own social media services. In addition, You agree that LY Corporation shall not be liable to You or any third party for any continuation, suspension, or termination of such sharing function. LY Corporation reserves the right to modify, update, suspend, discontinue or restrict the use of the sharing function at any time and without notice or liability. Unless explicitly permitted under the Terms and Conditions, You may not share, reproduce, and/or distribute News Content without LY Corporation’s permission using any functions other than the sharing function referred to in this paragraph.

 

5.4 You may not (i) deep link or employ software or any automatic device, technology or algorithm, to "crawl", "scrape", search or monitor LINE TODAY and/or retrieve or copy News Content or related information; (ii) violate the mechanical restrictions of LINE TODAY, or bypass other measures employed to prevent or limit access to LINE TODAY or Elements by hacking or other means; (iii) copy, redirect, or exploit LINE TODAY or any Elements; (iv) probe, scan, or test the vulnerability of LINE TODAY or of the network supporting LINE TODAY, or seek information on visitors to LINE TODAY or personal information of LY Corporation’s users; (v) use or upload to LINE TODAY any device, software or routine that would interfere with the proper functioning of LINE TODAY, or any transaction conducted via LINE TODAY; (vi) copy, modify, or display LY Corporation’s name, logo, trademarks or service marks, text, or graphic images in any way, or include LY Corporation’s names or trademarks or service marks or any LY Corporation executive's name, or any variation of any of the foregoing, as a meta-tag, hidden textual element, or any other indicator that may create an impression of affiliation, sponsorship, or endorsement; (vii) use devices (including software) that are designed to provide repeated automated access to LINE TODAY, other than those made generally available by LY Corporation, or probe, scan, or test the vulnerability of any system or network related in any way to LINE TODAY, without proper authorization from or by LY Corporation; (viii) engage in any unlawful or illegal activities in connection with the use of LINE TODAY; or (ix) frame LINE TODAY or Elements using "framing" or any other similar technology.

 

5.5 LY Corporation does not claim that LINE TODAY and/or any Elements are appropriate or available for use in specific countries where You choose to use the Service. If You choose to access LINE, You do so at Your own initiative and will be solely responsible for compliance with any applicable local laws.

 

 

6. Privacy

 

6.1. LY Corporation places its highest priority on the privacy of You. LY Corporation exercises its utmost care and attention regarding security measures for the secure management of information received from You. 

6.2. LY Corporation follows the provisions of the LY Corporation Privacy Policy regarding the handling of personal information.

6.3 Other companies and organizations other than LY Corporation will display advertisements, on this service. LY Corporation uses other companies' Ad serving platform for optimal ad delivery. By using these Ad serving platform, other companies will collect customer information. You can choose to stop / resume at any time yourself at the advertisement delivery based on your information. For information on what other companies collect and how to stop / resume advertising, please check the following URL. 
Google LLC
NAVER Corporation

6.4. LY Corporation may use tags and modules, etc., including cookies and third-party SDK for fulfilling the purposes described in this Policy.
For the details about the information sent externally through such tags and modules are as follows.

 

7. Confidentiality

In the course of using this LINE TODAY, You may receive certain pricing, technical, marketing or other confidential information. "Confidential information" includes any information that is either designated as confidential by LY Corporation or that, under the circumstances surrounding its disclosure, a reasonable person would conclude is confidential. You acknowledge that such confidential information constitutes valuable trade secrets of LY Corporation and is proprietary to LY Corporation. You agree that You will maintain the confidentiality of all such confidential information and that You shall not use or disclose such confidential information without the prior written consent of LY Corporation.

 

 

8. Disclaimers and Limitations on Liability

 

8.1 LINE TODAY AND THE ELEMENTS ARE PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED UNDER APPLICABLE LAW, LY CORPORATION EXPRESSLY DISCLAIMS ALL REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF ANY KIND WITH RESPECT TO LINE TODAY, THE ELEMENTS AND ANY OTHER PRODUCTS OR SERVICES AVAILABLE ON OR THROUGH LINE TODAY, WHETHER, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY AND ALL WARRANTIES (1) OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; (2) OF NON-INFRINGEMENT AND TITLE; (3) THAT ANY USE OF LINE TODAY WILL BE FREE FROM ANY INTERRUPTIONS, DELAYS, INACCURACIES, SERVER DOWN-TIME, ERRORS OR OMISSIONS; (4) THAT LINE TODAY WILL BE SECURE, OR FREE OF VIRUSES, WORMS OR OTHER HARMFUL COMPONENTS; (5) THAT LINE TODAY AND/OR THE ELEMENTS WILL SATISFY YOUR REQUIREMENTS OR EXPECTATIONS; AND (6) THAT INFORMATION, DATA OR MATERIALS PRESENTED OR DISPLAYED ON LINE TODAY ARE CORRECT, ACCURATE OR RELIABLE.

 

8.2 UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL LY CORPORATION OR ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, PARTNERS, LICENSORS, AGENTS OR OTHER REPRESENTATIVES, BE LIABLE FOR DAMAGES OF ANY KIND, WHETHER DIRECT, INDIRECT, COMPENSATORY, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, SPECIAL, INCIDENTAL OR PUNITIVE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, REVENUE, INCOME, GOODWILL, USE, DATA, OR OTHER INTANGIBLE LOSSES OR DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATED TO YOUR USE OF LINE TODAY OR THE ELEMENTS. YOU ASSUME THE ENTIRE COST OF ALL NECESSARY SERVICING OR REPAIRS ARISING FROM USE OF LINE TODAY.

 

8.3 Your access to LINE TODAY or any Element is at Your own risk. You shall be solely responsible for any damage to Your computer systems or loss of data that results from the accessing of any Elements. LY Corporation shall not be responsible or liable for any damage caused by theft, systems failure, communications line failure or other occurrences beyond the control of LY Corporation.

 

8.4 Although LY Corporation endeavors to ensure the accuracy, completeness and reliability of the News Content, LY Corporation disclaims all representations and warranties concerning the accuracy, completeness and/or reliability of the News Content or any data or metadata appurtenant thereof. You assume all risk and responsibility relying on such information. LY Corporation also disclaims any responsibility for the accuracy, completeness and/or reliability of any search feature provided by LINE TODAY and/or any search results. For any inquiries, comments, claims or the like regarding and/or related to the contents of the News Content, You must contact the licensors providing such News Content directly; LY Corporation disclaims any responsibility for the contents of the News Content, and/or for responding to any of the inquiries, comments, claims or the like from You regarding and/or related to the content of the News Content.

 

8.5 LINE TODAY may from time to time contain links or pointers to Internet sites maintained by third parties. These links do not imply endorsement by LY Corporation of the products or services offered by such third party Internet sites. LY Corporation does not operate or control in any way any information, products or services on these third-party sites and LY Corporation expressly disclaims any responsibility for such third party sites, which are provided for Your convenience on an "as is" basis without warranties of any kind, express or implied. You hereby waive any and all claims against LY Corporation regarding the inclusion of links to third party Internet sites or the use thereof.

 

9. Potentially Offensive Material

LINE TODAY contains an extensive archive of news and historical News Content. Accordingly, certain News Content may describe or depict persons, institutions or events that reflect social attitudes, beliefs and circumstances of a particular place and/or time that may be viewed as insensitive, offensive or inappropriate by You, or the community in or to which You intend to publish, transmit, display or broadcast such News Content. LY Corporation shall not be liable or responsible to You, or any other person or entity with respect to such News Content.

 

10. Indemnification

You hereby agree to indemnify, defend and hold harmless LY Corporation and its officers, directors, employees, agents and representatives from and against any and all claims, actions, proceedings, suits, liabilities, damages, settlements, penalties, fines, losses, or expenses, including attorneys' fees and costs, arising out of or in any way connected with its access to Your use of LINE TODAY or any Elements in violation or breach or alleged violation or breach of the Terms and Conditions, Separate Terms and Conditions, and/or LY Corporation Common Terms of Use, Your violation, alleged violation or misappropriation of any intellectual property right (including trademark, copyright, patent, trade secrets) or non-proprietary rights of a third party (including defamation, libel, violation of privacy or publicity) or any other applicable laws or regulations.

 

11. Severability

If any provision of the Terms and Conditions, Separate Terms and Conditions, and/or LY Corporation Common Terms of Use is deemed unlawful, void, or for any reason unenforceable, then that provision will be deemed severable from the Terms and Conditions, Separate Terms and Conditions, and/or LY Corporation Common Terms of Use and will not affect the validity and enforceability of the remaining provisions. The affected provision shall be modified to the extent necessary to make it lawful, not void or enforceable, as the case may be, in such a manner as comes closest to preserving the intentions of such provision.

 

12. No Waiver

The failure of LY Corporation at any time to require performance by You of any provision of the Terms and Conditions and/or Separate Terms and Conditions shall in no way affect the right of LY Corporation to enforce the such provision, nor shall the waiver of any breach by You of any provision herein constitute a waiver of any succeeding breach or the provision itself.

 

13. Translation, Jurisdiction, and Disputes

 

13.1 Where the Company has provided Users with a translation of the English language version of the Terms and Conditions ("English Version"), the English Version will govern the relationship between Users and LY Corporation. In the event of a contradiction between the English Version and a translation, the provisions in the English Version shall take precedence over any other translation.

 

13.2 The Terms and Conditions and Separate Terms and Conditions will be governed and construed in accordance with the laws of Japan without regard to its conflicts of law provisions. You agree to submit to the exclusive jurisdiction of the Tokyo Court. You agree not to bring any of action relating to the use of LINE TODAY or the interpretation to the Terms and Conditions and Separate Terms and Conditions in any court in any jurisdiction other than the Tokyo Court. LY Corporation shall have the right to commence and prosecute any legal or equitable action or proceeding before any court of competent jurisdiction to enforce the Terms of Use.

 

13.3 In any dispute between You and LY Corporation where LY Corporation prevails, LY Corporation shall be entitled to recover its reasonable attorney fees, court costs, disbursements, and other legal expenses.

 

End

Date of last update: October 1, 2023