LINE

ข้อกำหนดการใช้งาน LINE LIVE

ข้อกำหนดการใช้งาน LINE LIVE ฉบับนี้ (“ข้อกำหนดการใช้งาน”) แสดงข้อกำหนดการใช้งาน ระหว่าง LINE Corporation (ไลน์ คอร์ปอเรชัน) (“ไลน์คอร์ป”) กับผู้ใช้ (โดยแต่ละรายเรียกว่า “ผู้ใช้” และรวมกันเรียก “ผู้ใช้รายต่างๆ”) เกี่ยวกับการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ใดๆ ในส่วนของ LIVE LINE ที่จัดให้โดยไลน์คอร์ป (“บริการ”)

1. คำจำกัดความ

1.1. “แอพ” หมายถึง แอพ “LINE LIVE” สำหรับระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนและเครื่องแทบเล็ต ซึ่งจัดให้โดยไลน์คอร์ป สำหรับการบริการ
1.2. “เบราเซอร์ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ (เบราเซอร์เวอร์ชัน)” หมายถึงเว็บไซต์ที่จัดให้โดยไลน์คอร์ป สำหรับการใช้บริการบนเว็บเบราเซอร์
1.3. “บัญชี LINE” หมายถึงบัญชีที่ใช้บริการ “LINE” ซึ่งบริหารจัดการโดยไลน์คอร์ป
1.4. “คอนเทนต์ฯ” หมายถึง วิดีโอ รูปภาพ ข้อความ ไฟล์เสียง เพลง ซอฟต์แวร์ โปรแกรม รหัสคอมพิวเตอร์และข้อมูลอื่นๆ
1.5. “เนื้อหาหลักฯ” หมายถึงคอนเทนต์ฯ เช่นวีดีโอและรูปภาพที่อาจดูและเข้าถึงได้จากบริการ รวมถึงเนื้อหาของผู้ใช้ (ตามที่จะให้คำจำกัดความด้านล่างนี้) และข้อมูลของสิ่งเหล่านั้น
1.6. “เนื้อหาของผู้ใช้” หมายถึงคอนเทนต์ฯ ที่เผยแพร่หรือโพสต์โดยผู้ใช้ผ่านบริการ รวมถึงวิดีโอของผู้ใช้ (ตามที่จะให้คำจำกัดความด้านล่างนี้) และคอมเมนต์ต่างๆ (ตามที่จะให้คำจำกัดความด้านล่างนี้)
1.7. “วิดีโอของผู้ใช้” หมายถึงวิดีโอที่เผยแพร่โดยผู้ใช้ผ่านบริการ รวมถึงหัวข้อเรื่อง ชื่อผู้เผยแพร่ คำโปรย เป็นต้น
1.8. “คอมเมนต์” หมายถึงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคอมเมนต์อื่นๆ เกี่ยวกับเนื้อหาหลักฯ ที่โพสต์บนบริการโดยผู้ใช้
1.9. “เหรียญ” หมายถึง ตราสารการชำระหนี้แบบเติมหรือสิ่งอื่นใดซึ่งเรียกว่า “เหรียญ LINE LIVE” ที่ใช้เฉพาะในบริการนี้เท่านั้น เพื่อใช้บริการหรือคอนเทนต์ฯ ในบริการที่ต้องมีการชำระเงิน
1.10. “ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ออกหรืออัพโหลดโดยไลน์คอร์ปเกี่ยวกับบริการฉบับนี้ นอกเหนือไปจากข้อกำหนดฉบับนี้ โดยอาจใช้ชื่อว่า “ข้อกำหนด” “แนวทาง” “นโยบาย” หรืออย่างอื่นที่คล้ายคลึงกัน
1.11. “บัญชี LINE LIVE” หมายถึง บัญชีที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อผู้ใช้เริ่มต้นใช้บริการ และเมื่อรวมกับ “บัญชี LINE” จะถูกรวมเรียกว่า “บัญชี LINE LIVE และอื่นๆ”

2. ความยินยอมต่อข้อกำหนดฉบับนี้

2.1. ผู้ใช้สามารถใช้บริการโดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้เท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถใช้บริการได้ หากไม่ได้ให้ความยินยอมต่อข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้
2.2. ผู้เยาว์สามารถใช้บริการได้ หากได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น เช่นพ่อแม่ของผู้เยาว์เป็นต้น
2.3. ในกรณีมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมนั้นด้วยนอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้

3. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดฉบับนี้

ไลน์คอร์ปอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ได้ตลอดเวลาตามที่ไลน์คอร์ปเห็นสมควรซึ่งจะอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ ในกรณีดังกล่าวไลน์คอร์ปจะแจ้งเนื้อหาของข้อกำหนดฉบับแก้ไขรวมถึงวันที่มีผลบังคับใช้บนเว็บไซต์ของไลน์คอร์ป หรืออาจแจ้งให้ผู้ใช้ทราบด้วยวิธีการอื่นใดตามที่ไลน์คอร์ปกำหนด ทั้งนี้ ข้อกำหนดฉบับแก้ไขต่างๆ จะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ระบุไว้
4. บัญชี

4.1. บัญชี LINE ของผู้ใช้อาจถูกนำมาใช้ในการยืนยันตัวตนเมื่อผู้ใช้ใช้บริการ ในการใช้บริการนี้ผู้ใช้งานอาจเป็นเจ้าของบัญชี LINE บัญชีหนึ่งเสียก่อน ทั้งนี้ สำหรับการจัดการและการใช้งานอย่างอื่นของบัญชี LINE จะใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน LINE ใช้บังคับด้วย ดังนั้นผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน LINE ดังกล่าวพร้อมกับข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้
4.2. เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนใช้บริการนี้ ผู้ใช้จะต้องใช้ข้อมูลที่จริงแท้ ถูกต้อง และสมบูรณ์ และจะต้องปรับปรุงแก้ไขข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้นมีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
4.3. เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนข้อมูลยืนยันตัวตน เช่น ที่อยู่ อีเมล และรหัสผ่านเมื่อใช้บริการนี้ ผู้ใช้จะต้องจัดการเกี่ยวกับที่อยู่ อีเมล และรหัสผ่านนั้นอย่างระมัดระวัง โดยเป็นความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ไลน์คอร์ปอาจถือว่าการกระทำใดๆ ทั้งปวงที่กระทำขึ้นในบัญชี LINE LIVE และอื่นๆ ของผู้ใช้เป็นการกระทำที่กระทำขึ้นโดยผู้ใช้ดังกล่าว
4.4. ผู้ใช้อาจโอนประวัติการใช้บริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประวัติการซื้อ/ยอดคงเหลือ เหรียญ สิทธิต่างๆ ในการใช้บริการ รวมถึงการดูและเข้าถึงเนื้อหาหลักฯ และการดูและเข้าถึงประวัติของเนื้อหาหลักฯ ต่อไปนี้ให้หมายรวมถึงประวัติการใช้บริการดังกล่าวด้วย) ไปยังอุปกรณ์ ที่ได้รับการรับรองตัวตนของบัญชี LINE LIVE บัญชีเดิมแล้ว อย่างไรก็ตามเงื่อนไขว่าการโอนเหรียญต้องเป็นไปตามข้อกำหนดซึ่งระบุไว้ในข้อ 13.5
4.5. เมื่อบัญชี LINE LIVE  ถูกลบทิ้ง ประวัติการใช้งานของบริการจะหายไป ผู้ใช้พึงตระหนักว่าการเชื่อมต่อกับบัญชี LINE LIVE นั้นจะไม่สามารถกู้คืนได้แม้ว่าผู้ใช้จะไม่ได้ตั้งใจลบบัญชี LINE และอื่นๆ ซึ่งได้เชื่อมต่อเข้ากับบัญชี LINE LIVE ก็ตาม ในกรณีนี้ ผู้ใช้จะต้องให้ความยินยอมว่าไลน์คอร์ปไม่มีส่วนรับผิดไม่ว่าในประการใดต่อการสูญหายหรือความไม่สะดวกใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้ อันเป็นผลเนื่องมาจากการระงับหรือการลบบัญชี LINE LIVE 

5. ความเป็นส่วนตัว

5.1. ไลน์คอร์ปเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และใส่ใจต่อความปลอดภัยอย่างสูงสุด เพื่อที่จะได้สามารถจัดการกับข้อมูลที่ได้มาจากผู้ใช้ได้อย่างปลอดภัย
5.2. เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำข้อมูลทางสถิติและเพื่อให้สามารถจัดให้ซึ่งบริการที่มีคุณภาพดีขึ้นให้แก่ผู้ใช้ ไลน์คอร์ปจะต้องดำเนินการให้ได้มาซึ่ง (1) ประวัติการเข้าดูและเข้าถึงเนื้อหาหลักฯ ในบริการนี้ของผู้ใช้ (เช่นชื่อเรื่องของเนื้อหาหลักฯ ระยะเวลา และจำนวนครั้งในการเข้าดูและเข้าถึง) (2) ประวัติการแจกจ่ายข้อมูลและการโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ (3) ประวัติการซื้อและการใช้เหรียญ และ (4) ประวัติการใช้อื่นๆ สำหรับการใช้บริการนี้ของผู้ใช้ ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากข้อต่างๆ ข้างต้น การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE
5.3. หากผู้ใช้ไม่ดำเนินการตั้งค่าเพิ่มติม โปรไฟล์ของผู้ใช้ เช่น ไอคอน และชื่อเล่นอาจปรากฏแก่ผู้ใช้รายอื่นซึ่งใช้บริการ รวมถึงการดูและค้นหาเนื้อหาหลักฯ

6. ความเป็นเจ้าของสิทธิต่างๆ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นๆ เกี่ยวกับบริการ (ไม่รวมถึงบางส่วนของเนื้อหาหลักฯ) เป็นของไลน์คอร์ป สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นๆ ในบางส่วนของเนื้อหาหลักฯ ที่กล่าวถึงข้างต้น เป็นของบริษัทในเครือของไลน์คอร์ปหรือผู้เป็นเจ้าของสิทธิรายอื่นๆ

7. การจัดให้ซึ่งบริการนี้

7.1. ไลน์คอร์ปให้ผู้ใช้ใช้สิทธิโดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้สำหรับการใช้บริการตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ และตามเงื่อนไขการใช้งานที่ประกาศไว้ในบริการนี้ ถึงแม้จะปรากฎคำว่า “ซื้อ” “ขาย” และอื่นๆ บนหน้าจอการให้บริการ แต่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือความเป็นเจ้าของเกี่ยวกับบริการหรือคอนเทนต์ฯ ใดๆ ไม่ได้โอนให้แก่ผู้ใช้แต่อย่างใดและผู้ใช้จะได้รับสิทธิในการใช้งานตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น
7.2. ผู้ใช้ไม่สามารถโอน ให้ยืม กำหนดเป็นอื่น หรือยกให้ซึ่งสิทธิในการใช้ของตนเกี่ยวกับบริการนี้ให้แก่บุคคลภายนอกใดๆ ได้
7.3. ผู้ใช้จะเป็นผู้จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์เพื่อการสื่อสาร ระบบปฏิบัติการ เครื่องมือในการสื่อสาร กระแสไฟฟ้า ฯลฯ ดังกล่าว ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการใช้บริการ โดยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของตนเอง
7.4. ไลน์คอร์ปอาจจัดให้ซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของบริการให้แก่ผู้ใช้ เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น อายุ การให้การยืนยันตัวตนของผู้ใช้ การให้ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน การระบุขอบเขตการใช้งาน สถานะในการใช้บัญชี LINE LIVE และอื่นๆ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ไลน์คอร์ปเห็นสมควร
7.5. เมื่อไลน์คอร์ปเห็นสมควร ไลน์คอร์ปอาจทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ระงับ หรือยกเลิกบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการได้ไม่ว่าในเวลาใด โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้
7.6. ไลน์คอร์ปอาจหยุดการให้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เมื่อทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
(2) เมื่อไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น อุบัติเหตุ (ไฟไหม้ไฟดับ ฯลฯ) ปรากฏการณ์ธรรมชาติ สงคราม การจลาจล และข้อพิพาทแรงงาน
(3) เมื่อระบบเกิดความขัดข้องหรือมีการใช้งานระบบมากเกินกำลัง (Overload)
(4) เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกหรือเพื่อดำเนินภาระกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในกรณีฉุกเฉิน
(5) เมื่อ LINE เห็นว่ามีความจำเป็นและเป็นการสมควรนอกจากกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อ (1) ถึง (4) ข้างต้น
7.7. บางส่วนของบริการอาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการใช้ (รวมถึงแอพ เบราเซอร์เวอร์ชัน และวิธีการอื่นๆ)
7.8. บางส่วนบางประการของบริการอาจไม่พร้อมใช้งาน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้โบนัสตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 12) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพื่นที่ในการใช้งาน การลงทะเบียน หรือสถานะการใช้งานของบัญชี LINE LIVE และอื่นๆ
7.9 ผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี อาจไม่สามารถทำการเผยแพร่ผ่านบริการได้ในช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 5.00 น. ของเช้าถัดมา

8. การโฆษณา

ไลน์คอร์ปอาจเผยแพร่หรือโพสต์โฆษณาจากไลน์คอร์ปหรือบุคคลภายนอกลงบนระบบการให้บริการ

9. บริการต่างๆ จากผู้ให้บริการภายนอกซึ่งไม่ใช่ไลน์คอร์ป

ในบริการนี้อาจมีเนื้อหา บริการ หรือคอนเทนต์ฯ อื่นใด ซึ่งให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอก นอกจากไลน์คอร์ป สำหรับความรับผิดใดๆ ต่อเนื้อหา บริการหรือคอนเทนต์ฯ ดังกล่าว ผู้ให้บริการภายนอกหรือผู้ให้คอนเทนต์ฯ นั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ เนื้อหา บริการ หรือคอนเทนต์ฯ ดังกล่าวอาจตกอยู่ภายใต้บังคับ ข้อกำหนดการใช้งาน หรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่กำหนดโดยผู้ให้บริการภายนอกที่จัดให้ซึ่งบริการหรือเนื้อหานั้น

10. เนื้อหา

10.1. เนื้อหาหลักฯ อาจถูกดูหรือเข้าถึงได้โดยการใช้แอพหรือเบราเซอร์ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ (เบราเซอร์เวอร์ชัน) หรือโดยวิธีการอื่นๆ ตามที่ไลน์คอร์ปกำหนด หากมีการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ในประการใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาหลักฯ อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมการใช้ ระยะเวลาการใช้ และวิธีการเก็บเงิน ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเหล่านั้นด้วย
10.2. เมื่อผู้ใช้ใช้เหรียญในบริการผู้ใช้ไม่สามารถยกเลิกได้ อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดดังกล่าวไม่มีผลใช้บังคับหากกฎหมายกำหนดไว้เป็นอื่น
10.3. บางส่วนบางประการของเนื้อหลักฯ หาอาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาในการดูหรือเข้าถึง
10.4. บางส่วนบางประการของเนื้อหาหลักฯ อาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการใช้ (รวมถึงแอพ การเข้าถึงผ่านทางเบราเซอร์ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ (เบราเซอร์เวอร์ชัน และวิธีการอื่นๆ)
10.5. ผู้ใช้จะต้องไม่ใช้เนื้อหาหลักฯ ในรูปแบบอื่นนอกเหนือไปจากรูปแบบการใช้ตามความมุ่งหมายของบริการ (รวมถึงการทำซ้ำ การถ่ายทอด การผลิตซ้ำ และการดัดแปลงให้เป็นอื่น)
10.6. บางส่วนบางประการของเนื้อหาหลักฯ ไม่สามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งานหรือสถานะของการใช้บัญชี LINE LIVE และอื่นๆ

11. เนื้อหาของผู้ใช้

11.1. ผู้ใช้อาจเผยแพร่หรือโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้บนบริการ โดยเป็นไปตาม "แนวทางการใช้งาน" หรือวิธีการอื่นๆ ตามที่ไลน์คอร์ปกำหนด ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่หรือโพสต์เนื้อหาที่เป็นของผู้ใช้ นอกจากนี้เนื้อหาของผู้ใช้ที่ถูกเผยแพร่หรือโพสต์โดยผู้ใช้ ไม่สามารถถูกลบโดยผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องได้
11.2. เพื่อที่จะสามารถเผยแพร่วิดีโอของผู้ใช้ได้ ผู้ใช้จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่ไลน์คอร์ปกำหนด เช่น ทำการล็อกอิน (log-in) เพื่อเข้าใช้ LINE
11.3. สิทธิใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้เป็นของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง และไลน์คอร์ปจะไม่ได้มาซึ่งสิทธินั้น
11.4. ผู้ใช้จะต้องให้สิทธิต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดูหรือเข้าถึงเนื้อหาของผู้ใช้ที่เผยแพร่หรือโพสต์โดยผู้ใช้บนระบบการให้บริการนี้แก่ไลน์คอร์ปและผู้ใช้รายอื่นๆ (รวมถึงการผลิตซ้ำเพื่อเก็บเนื้อหาของผู้ใช้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ และการถ่ายทอดแก่สาธารณะเพื่อแสดงเนื้อหาของผู้ใช้อื่นไว้บนอุปกรณ์ของผู้ใช้) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและโดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับขอบเขตและระยะเวลา
11.5. ผู้ใช้จะต้องให้สิทธิต่างๆ ในการใช้และเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของผู้ใช้ที่เผยแพร่หรือโพสต์โดยผู้ใช้ให้แก่ไลน์คอร์ปเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ไลน์คอร์ป สามารถจัดให้ซึ่งบริการนี้ได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การจัดทำแบนเนอร์หรือการปรับเปลี่ยนขนาดของภาพ) การสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา และการดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับระบบของไลน์คอร์ป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและโดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับขอบเขตและระยะเวลา ในกรณีเช่นว่านี้ไลน์คอร์ปอาจไม่ดำเนินการข้างต้นต่อส่วนที่เป็นข้อมูลของผู้ใช้ เช่น ชื่อของผู้ใช้นั้น
11.6. ผู้ใช้จะต้องให้สิทธิไลน์คอร์ป ในการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ที่เผยแพร่หรือโพสต์โดยผู้ใช้บนบริการนี้ หรือผ่านทางที่อื่นๆ นอกเหนือจากในบริการนี้ เช่นในนิตยสารและในเว็บไซต์ต่างๆ แก่ไลน์คอร์ป เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่และเพื่อการโฆษณาเนื้อหาของผู้ใช้ บริการ หรือไลน์คอร์ป (รวมถึงการทำซ้ำ การนำเสนอผ่านจอ การถ่ายทอดต่อสาธารณะ การนำไปอ่าน การจัดแสดง การเผยแพร่ การเช่า การแปล และการปรับเปลี่ยน ต่อไปนี้ในย่อหน้านี้เรียกว่า “ใช้”) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและโดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับขอบเขตและระยะเวลา นอกจากนี้ ผู้ใช้จะให้สิทธิในการใช้ส่วนใดๆ ของเนื้อหาของผู้ใช้แก่ไลน์คอร์ปและผู้ใช้อื่นๆ โดยการใช้ฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ ที่จัดให้ในบริการโดยไลน์คอร์ปผ่านบริการนี้ หรือผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆซึ่งไม่ใช่บริการนี้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และโดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับขอบเขตและระยะเวลา
11.7. ผู้ใช้จะต้องจัดการและเก็บข้อมูลใดๆซึ่งเกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้ โดยเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง โดยใช้วิธีสำรองขอมูลนั้นไว้ตามความเหมาะสม และไลน์คอร์ปจะไม่รับประกันแต่อย่างใดทั้งสิ้น รวมถึงเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้
11.8. นอกเสียจากมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ  เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องยืนยันสถานะการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ หรือข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ หรือหากมีความจำเป็นโดยประการอื่นต่อไลน์คอร์ป ไลน์คอร์ปอาจทำการยืนยันคอนเทนต์ของเนื้อหาของผู้ใช้ได้ ทั้งนี้โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าไลน์คอร์ปไม่มีหน้าที่ต้องให้การยืนยันดังกล่าวแต่อย่างใด
11.9. ไลน์คอร์ปอาจตั้งค่า เปลี่ยนแปลง และกระทำการอื่นๆ ได้โดยอิสระ ไม่ว่าการจะเป็นการเผยแพร่หรือโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้นั้น ตลอดจนตำแหน่งที่ตั้งและระยะเวลาของการเผยแพร่หรือโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ ฯลฯ ถึงแม้จะไม่ได้รับอนุญาตก็ตาม นอกจากนี้ในกรณีที่ระยะเวลาการจัดเก็บคอนเทนต์เนื้อหาของผู้ใช้ตามที่ไลน์คอร์ปกำหนดได้สิ้นสุดลง ไลน์คอร์ปอาจระงับการเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้ต่อสาธารณะหรืออาจลบเนื้อหาของผู้ใช้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า
11.10. ผู้ใช้รับรองว่าคอนเทนต์ของเนื้อหาของผู้ใช้ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกใดๆ ได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิในสิทธิบัตร สิทธิในการออกแบบผลิตภัณฑ์ สิทธิในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (utility model) ความลับทางการค้า สิทธิในชื่อเสียง สิทธิในชื่อ ภาพ เสียง ฯลฯ หรือความชอบส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิในการทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน หรือสิทธิอื่นๆ ตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือสัญญาต่างๆ ตลอดจนรับรองว่าคอนเทนต์ในเนื้อหาของผู้ใช้ไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่บังคับใช้ และรับรองว่าผู้ใช้มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการเผยแพร่หรือโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้บนบริการนี้ และได้ให้สิทธิต่างๆ เพื่อการใช้ตามข้อ 11.4 ถึง 11.6 ทั้งนี้ สำหรับงานอันได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์อยู่เดิมตามที่ไลน์คอร์ปกำหนด ไลน์คอร์ปอาจได้สิทธิต่างๆ ในการใช้งานลิขสิทธิ์นั้นในบริการของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับสิทธินั้นล่วงหน้าแล้วจากหน่วยงานที่บริหารจัดการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่บริหารจัดการลิขสิทธิ์ ฯลฯ
11.11. หากมีการดำเนินการต่อไลน์คอร์ปโดยบุคคลภายนอกใดๆ หรือไลน์คอร์ปอาจได้รับคำตัดสินจากหน่วยงานทางปกครอง ฯลฯ อันเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนข้อบังคับที่ระบุไว้ในย่อหน้าก่อนนี้ ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการแก้ไข/ระงับเรื่องดังกล่าวโดยใช้ค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของตนเอง และไลน์คอร์ปอาจเรียกร้องให้ผู้ใช้ดังกล่าวชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ไลน์คอร์ปทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
11.12. ผู้ใช้ต้องไม่ใช้สิทธิของตน เช่น สิทธิทางศีลธรรมที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ฯ จากผู้ใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้งานโดย LINE หรือบุคคลถายนอกภายใต้ข้อ 11.4 และ ข้อ 11.6 ข้างต้น

12. โบนัส

12.1. ไลน์คอร์ปอาจให้โบนัสแก่ผู้ใช้ตามที่ไลน์คอร์ปกำหนด (“โบนัส”) โดยอิงตามหลักเกณฑ์ที่ไลน์คอร์ปกำหนด (“หลักเกณฑ์”) ไลน์คอร์ปอาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของหลักเกณฑ์และโบนัสตามดุลพินิจของไลน์คอร์ป
12.2. หากมีค่าธรรมเนียมใดๆ เกิดขึ้นเมื่อให้โบนัสผู้ใช้จะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมนั้น และไลน์คอร์ปอาจหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวไว้เมื่อให้โบนัส หากมีค่าธรรมเนียมจากการแลกเปลี่ยนเงินตราเกิดขึ้นเมื่อให้โบนัส ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมนั้น
12.3. แม้ว่าจะไม่สามารถคำนวณโบนัสได้อันเนื่องมาจากระบบของไลน์คอร์ปขัดข้องหรือถูกรบกวนโดยบุคคลภายนอกใดๆ ไลน์คอร์ปไม่ต้องรับผิดแต่ประการใดทั้งสิ้นจากการนั้น
12.4. หลังจากที่ไลน์คอร์ปได้บอกกล่าวรายละเอียดเรื่องโบนัสที่จะให้ให้ผู้ใช้ทราบแล้วหากพบว่ารายละเอียดของโบนัสไม่ถูกต้องเมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์แล้ว ไลน์คอร์ปอาจแก้ไขรายละเอียดของโบนัสนั้นหรืออาจยกเลิกการให้โบนัสดังกล่าว
12.5. ผู้ใช้ไม่สามารถขอให้ไลน์คอร์ปให้โบนัสโดยแบ่งโบนัสเป็นงวดๆ ได้
12.6. ไลน์คอร์ปอาจถือว่าผู้ได้ใช้สละสิทธิต่างๆ ของผู้ใช้ในการรับโบนัสหากมีพฤติการณ์ใดพฤติกรรมหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
(1) ผู้ใช้ดังกล่าวฝ่าฝืนกฎหมาย กฏระเบียบ ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ หรือข้อกำหนดเละเงื่อนไขเพิ่มเติมฉบับใดๆ หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นไปได้ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมฉบับใดๆ
(2) ผู้ใช้ดังกล่าวเป็นกลุ่มต่อต้านสังคมหรือเป็นสมาชิกของกลุ่มดังกล่าว
(3) บัญชี LINE ของผู้ใช้ดังกล่าวถูกระงับหรือถูกลบ
(4) แม้ว่าไลน์คอร์ปจะได้แจ้งให้ผู้ใช้ดังกล่าวกำหนดวิธีที่สามารถใช้รับโบนัสแล้ว แต่ผู้ใช้ดังกล่าวไม่ดำเนินการนั้นภายในระยะเวลาหนึ่ง (1) ปี
(5) แม้ว่าไลน์คอร์ปจะได้แจ้งขอให้ผู้ใช้ดังกล่าวรับโบนัสแล้ว แต่ผู้ใช้ดังกล่าวไม่ดำเนินการนั้นภายในระยะเวลาหนึ่ง (1) ปี
(6) ไลน์คอร์ปไม่สามารถติดต่อกับผู้ใช้นั้นตามข้อมูลที่ผู้ใช้ลงทะเบียนไว้ได้ เป็นเวลาหนึ่ง (1) ปีหรือมากกว่านั้น
(7) สำหรับโบนัสรายเดือนที่มีการบอกกล่าวให้ผู้ใช้ทราบแล้ว ไลน์คอร์ปอาจถือว่าผู้ใช้สละสิทธิต่างๆ ของผู้ใช้ในการรับโบนัส หากระยะเวลานับจากวันสุดท้ายของเดือนที่มีโบนัสรายเดือนนั้นได้ผ่านไปแล้วสอง (2) ปี หรือ
(8) กรณีอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ (1) ถึง (7) ที่ไลน์คอร์ปถือว่าไม่เหมาะสม

13. เหรียญ

13.1. ผู้ใช้จะได้รับเหรียญตามที่ไลน์คอร์ปกำหนด เช่น การซื้อในระบบการให้บริการ การเสนอให้เป็นการพิเศษ และวิธีการอื่นๆ ในทำนองเดียวกันตามที่ไลน์คอร์ปกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับค่าเงิน วิธีการชำระเงิน ระยะเวลาการใช้ และเงื่อนไขอื่นๆ สำหรับการได้รับเหรียญจะถูกกำหนดและแสดงอยู่บนเว็ปไซต์ของไลน์คอร์ป
13.2. เหรียญนั้นไม่สามารถนำไปแลกเปลี่ยนกับสิทธิใดๆ นอกเหนือไปจากสิทธิในการใช้บริการต่างๆ หรือคอนเทนต์ฯ ในบริการที่ต้องมีการชำระเงินตามที่ไลน์คอร์ปกำหนด และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ทางการเงินอื่นๆ ได้ ไลน์คอร์ปจะเป็นผู้กำหนดจำนวนเหรียญที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการใช้บริการหรือคอนเทนต์ฯ ที่ต้องมีการชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ ของการใช้เหรียญ ซึ่งรายละเอีดยดังกล่าวจะแสดงไว้ในระบบการให้บริการ หรือบนเว็ปไซต์ของไลน์คอร์ป
13.3. จะไม่มีการคืนเงินสำหรับเหรียญไม่ในกรณีใดๆ อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดข้างต้นนี้ไม่บังคับใช้หากไลน์คอร์ปยกเลิกบริการนี้ หรือหากมีความจำเป็นที่จะต้องคืนเงินตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ ในกรณีนี้ ไลน์คอร์ปจะกำหนดวิธีการในการคืนเหรียญตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับโดยจะแสดงอยู่ในระบบการให้บริการหรือบนเว็ปไซต์ของไลน์คอร์ป
13.4. เหรียญสามารถใช้ได้ในบัญชี LINE LIVE ที่ทำการซื้อเหรียญนั้นเท่านั้น เหรียญนั้นไม่สามารถโอนสิทธิหรือโอนไปยังบัญชี LINE LIVE อื่น หรือทำการจำหน่ายได้ 
13.5. เหรียญสามารถโอนไปยังอุปกรณ์ ที่ได้รับอนุญาตโดยบัญชี LINE LIVE เดียวกันนั้นได้ ทั้งนี้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าเหรียญที่จัดให้บนอุปกรณ์ซึ่งมีระบบปฏิบัติการไม่เหมือนกันอาจไม่สามารถนำมารวมหรือยกยอดเหรียญได้ เนื่องจากประเภทของเหรียญนั้นมีความแตกต่างกัน แม้เหรียญดังกล่าวจะถูกจัดประเภทให้อยู่ภายใต้ชื่อเดียวกันก็ตาม

14. บริการสมัครสมาชิก

14.1. ผู้ใช้อาจได้รับบริการโดยมีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมหรือได้รับบริการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของไลน์คอร์ป ทั้งนี้ ผู้ใช้อาจต้องชำระค่าบริการบางส่วนเพื่อใช้งานเนื้อหาหลักฯ ของ ไลน์คอร์ป ภายในระยะเวลาที่กำหนด (“บริการสมัครสมาชิก”) ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการสมัครสมาชิก วิธีการชำระเงิน และเงื่อนไขการใช้งานอื่นๆ ซึ่งถูกกำหนดและแสดงอยู่บนระบบการให้บริการ หรือบนเว็ปไซต์ของไลน์คอร์ป
14.2. ผู้ใช้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอยกเลิกการให้บริการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามหากผู้ใช้ดำเนินตามขั้นตอนเพื่อขอยกเลิกการให้บริการดังกล่าวก่อนระยะเวลาการใช้งานที่กำหนด ผู้ใช้อาจไม่สามารถยกเลิกการซื้อบริการสมัครสมาชิกดังกล่าวได้ ในกรณีนี้ ค่าธรรมเนียมซึ่งผู้ใช้ได้ชำระไปแล้วนั้นไม่สามารถขอเรียกรับเงินคืนได้ อย่างไรก็ตามข้อกำหนดนี้อาจไม่มีผลบังคับใช้หากมีกฎหมายให้อำนาจไว้เป็นอื่น
14.3. ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่สามารถดำเนินการยกเลิกบริการสมัครสมาชิกตามวันและเวลาที่กำหนด ระยะเวลาในการให้บริการสมัครสมาชิกของท่านอาจได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติ ถึงแม้ว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาใช้บริการสมัครสมาชิกดังกล่าวแล้วก็ตาม ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ไลน์คอร์ปกำหนด

15. การกระทำที่ต้องห้าม

ผู้ใช้ไม่สามารถกระทำการดังต่อไปนี้เมื่อใช้บริการได้ ตามที่ไลน์คอร์ปกำหนดด

15.1. กระทำการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้บังคับ คำพิพากษาของศาล คำตัดสินหรือคำสั่ง หรือวิธีการทางปกครองที่มีผลผูกพันโดยชอบด้วยกฎหมาย
15.2. กระทำการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ธรรมเนียม หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
15.3. กระทำการที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของไลน์คอร์ป หรือของบุคคลภายนอกใดๆ เช่นลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิในสิทธิบัตร สิทธิในชื่อเสียง สิทธิในความเป็นส่วนตัวและสิทธิอื่นๆ ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ หรือสัญญาต่างๆ
15.4. กระทำการที่เป็นการเผยแพร่หรือการโพสต์สิ่งต่อไปนี้ การแสดงถึงความรุนแรงหรือการแสดงออกทางเพศที่เห็นได้ชัดเจน การแสดงออกซึ่งภาพลามกเด็กหรือการทารุณกรรมเด็ก การแสดงออกที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเชื้อชาติ ประเทศ แหล่งกำเนิด ความเชื่อ เพศ สถานะทางสังคม ครอบครัว ฯลฯ การแสดงออกที่เป็นการเชิญชวนหรือส่งเสริมการฆ่าตัวตาย พฤติกรรมทำร้ายตัวเองหรือการใช้ยาเสพติด หรือการแสดงออกที่ต่อต้านสังคมหรือก่อให้เกิดความไม่สบายใจต่อบุคคลอื่น
15.5. กระทำการที่เป็นการหลอกลวงว่าตนเป็นไลน์คอร์ปหรือเป็นบุคคลภายนอกอื่น หรือการกระจายข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่ยากที่จะยืนยันได้ว่าจริงหรือไม่
15.6. กระทำการที่เป็นคอมเมนท์ซ้ำๆ เหมือนเดิมหรือคล้ายคลึงกันไว้ในที่ต่างๆ ที่มีการโพสต์คอมเมนท์ (ยกเว้นที่ได้รับอนุมัติจากไลน์คอร์ป) หรือกระทำการอื่นๆ ที่ไลน์คอร์ปเห็นว่าเป็นการสแปม
15.7. กระทำการที่เป็นการแลกเปลี่ยนสิทธิในการใช้บริการหรือเนื้อหาหลักฯ เพื่อแลกกับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ทางการเงินอื่นๆ โดยใช้วิธีการอื่นใดนอกเหนือไปจากวิธีการที่ไลน์คอร์ปกำหนด
15.8. กระทำการที่เป็นการใช้บริการนี้สำหรับการทำการตลาด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โฆษณา ชักชวนเชิญชวนหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำกำไรอื่นๆ (ยกเว้นที่ได้รับอนุมัติจากไลน์คอร์ป) การใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในทางเพศหรือการกระทำลามกอนาจาร การใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการพบปะหรือนัดออกเดทกับบุคคลแปลกหน้า (รวมถึงการเผยแพร่หรือการโพสต์รหัสประจำตัวที่ใช้ในบัญชี LINE และอื่นๆ) การใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการล่วงละเมิด หมิ่นประมาท หรือทำลายชื่อเสียงของผู้ใช้อื่น หรือการใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการใช้บริการนี้ตามที่มุ่งหมายไว้
15.9. กระทำการเผยแพร่หรือการโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้หรือการได้รับโบนัสโดยใช้วิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม
15.10. การให้ผลประโยชน์หรือความร่วมมืออื่นๆ แก่กลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย (anti-social forces)
15.11. กระทำการเชิญชวนเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาหรือกลุ่มศาสนา
15.12. การเก็บ เปิดเผย หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ ข้อมูลประวัติการใช้งาน และอื่นๆ ของบุคคลอื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
15.13. กระทำการที่ก่อให้เกิดการรบกวนเซิร์ฟเวอร์หรือระบบเครือข่ายของบริการ การจัดการเกี่ยวกับบริการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยใช้บอท (bots) หรือใช้เครื่องมือในการโกง หรือวิธีการทางเทคนิคอื่นๆ กระทำการที่ทำให้ระบบทำงานไม่ปกติโดยตั้งใจ การเข้าถึงบริการผ่านทางอุปกรณ์ ในการสื่อสารที่มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมเช่นมีการจัดการทางส่งผ่านของสัญญาณ (routing) การทำการเจลเบรก (jail breaking) การสอบถามข้อมูลหรือส่งข้อเรียกร้องต่างๆไปยังไลน์คอร์ป โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เช่นการสอบถามคำถามเดิมๆ ซ้ำหลายครั้งเกินความจำเป็น การเข้าไปรบกวนการปฏิบัติการของบริการของไลน์คอร์ป หรือการใช้บริการของผู้ใช้หรือการกีดกันไม่ให้สิ่งดังกล่าวเกิดขึ้น
15.14. การถอดรหัสซอร์สโค้ดของบริการโดยวิธีวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse engineering) การถอดประกอบหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมหรือในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม
15.15. การกระทำที่เป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมการกระทำใดๆ ที่เป็นการกระทำตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.1 ถึง 15.14 และ
15.16. การกระทำอื่นใดนอกเหนือไปจากการกระทำจข้อ 15.1 ถึงข้อ 15.15 ที่ไลน์คอร์ปถือว่าไม่เหมาะสม


16. ความรับผิดชอบของผู้ใช้

16.1. ผู้ใช้จะต้องใช้บริการนี้โดยเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง และจะต้องรับผิดชอบไม่ว่าประการใดๆ ต่อการกระทำที่กระทำขึ้นผ่านบริการนี้รวมถึงผลลัพธ์ใดจากการกระทำนั้นด้วย
16.2. ไลน์คอร์ปอาจระงับการให้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การงดเผยแพร่ หรือการลบเนื้อหาหลักฯ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของผู้ใช้ หรือการงดหรือเพิกถอนสิทธิของผู้ใช้) ระงับการใช้หรือลบบัญชี LINE LIVE และอื่นๆ หรือข้อมูลการใช้ หรือยกเลิกข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับการให้บริการระหว่างผู้ใช้และไลน์คอร์ป (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อตกลงใด ๆ ตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้) หรือใช้มาตรการอื่นใดที่ไลน์คอร์ปพิจารณาว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า (ในกรณีของนิติบุคคล หมายถึงตัวผู้แทน พนักงาน หรือบุคคลที่มีสิทธิบริหารนิติบุคคลนั้น ผู้แทน หรือตัวกลาง) ในกรณีที่ผู้ใช้รายนั้นกระทำการหรือไม่สามารถกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) ผู้ใช้ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฏระเบียบ ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม
(2) ผู้ใช้เป็นสมาชิกของกลุ่มต่อต้านสังคมหรือกลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มดังกล่าว
(3) ผู้ใช้ทำให้ไลน์คอร์ปเสื่อมเสียความน่าเชื่อถือโดยการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ใช้กลโกง หรือวิธีการใดๆ อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(4) ผู้ใช้ถูกร้องเรียน ถูกสั่งห้ามชั่วคราว ถูกขายทอดตลาด ถูกดำเนินคดีล้มละลาย ถูกฟื่นฟูกิจการ ปรับโครงสร้างองค์กร ชำระบัญชี หรืออยู่ในกระบวรการซึ่งมีความหมายคล้ายคลึงกัน หรือ ด้วยเหตุผลอื่นใดตามที่ไลน์คอร์ปเห็นสมควรซึ่งเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ใช้
(5) ผู้ใช้ไม่ใช่บริการเป็นระยะเวลาพอสมควร และไลน์คอร์ปเชื่อว่าผู้ใช้จะไม่ใช้บริการอีกในอนาคต
(6) ไลน์คอร์ปสูญเสียความไว้วางใจต่อผู้ใช้ หรือเมื่อไลน์คอร์ปเห็นว่าไม่ควรให้บริการ แก่ผู้ใช้ต่อไปด้วยเหตุผลนอกจากที่ได้กล่าวในข้อ (1) ถึงข้อ (5) ข้างต้น
16.3. หากไลน์คอร์ปได้รับความเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (รวมถึงภาระในการจ่ายค่าทนายความ) อันเป็นผลเนื่องมาจากการใช้บริการของผู้ใช้ (รวมถึงกรณีที่ไลน์คอร์ปได้รับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากการใช้ดังกล่าว) ผู้ใช้ดังกล่าวจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย/ค่าชดเชยแก่ไลน์คอร์ป ตามที่ไลน์คอร์ปร้องขอ

17. ไม่รับประกันความเสียหาย

ไลน์คอร์ปจะไม่รับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับการให้บริการแก่ผู้ใช้ (ซึ่งรวมถึงเนื้อหาหลักฯ) ว่าบริการนั้นปราศจากข้อบกพร่องใดๆ (ข้อบกพร่องในที่นี่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย ฯลฯ ข้อผิดพลาด บัค (BUGS) หรือการละเมิดสิทธิใดๆ) หรือความไม่มีประสิทธิภาพของการเข้ารหัสหรือการถอดรหัส หรือมีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ มีความถูกต้องสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง ทั้งนี้ ไลน์คอร์ปไม่มีความรับผิดชอบในการที่จะต้องจัดหาบริการที่ไม่มีข้อบกพร่องดังกล่าวแต่อย่างใด

18. ข้อจำกัดความรับผิดของไลน์คอร์ป

18.1. ไลน์คอร์ปจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้ใช้ในการใช้บริการเว้นเสียแต่ความเสียหายดังกล่าวมีส่วนเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของไลน์คอร์ป อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สัญญาให้บริการระหว่างผู้ใช้และไลน์คอร์ปเป็นสัญญาผู้บริโภคซึ่งอยู่ใต้บังคับของพระราชบัญญัติสัญญาผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่น (“สัญญาผู้บริโภค”) ไลน์คอร์ปต้องรับผิดชอบในการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากความประมาทเลินเล่อเฉพาะส่วนของตน (ไม่รวมถึงการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) ซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาหรือการละเมิดในขอบเขตดังต่อไปนี้ (A) ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามปกติธรรมดา (ค่าเสียประโยชน์และค่าเสียหายพิเศษอื่นๆ เป็นต้น) และ (B) ค่าธรรมเนียมการใช้งานสูงสุดซึ่งได้จากการใช้บริการโดยมีค่าตอบแทนสำหรับในเดือนที่ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้น
18.2. ในกรณีผู้ใช้ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของไลน์คอร์ป ไลน์คอร์ปมีหน้าที่ใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการละเมิดนั้น อย่างไรก็ตามต้องอยู่ภายในขอบเขตดังต่อไปนี้ (A) ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามปกติธรรมดา (ค่าเสียประโยชน์และค่าเสียหายพิเศษอื่นๆ เป็นต้น) และ (B) ค่าธรรมเนียมการใช้งานสูงสุดซึ่งได้จากการใช้บริการโดยมีค่าตอบแทนสำหรับในเดือนที่ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามบทบัญญัติที่กล่าวมาข้างต้นอาจไม่มีผลใช้บังคับหาก สัญญาระหว่างผู้ใช้ดังกล่าวกับไลน์คอร์ปเป็นสัญญาผู้บริโภค
18.3. ไลน์คอร์ปไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่ต้องรับผิดในประการใดๆ ต่อปัญหา ข้อพิพาทใดๆ ฯลฯ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้กับผู้ใช้รายอื่น หรือบุคคลภายนอกใดๆ อันเกิดขึ้นจากบริการนี้

19. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย กฏระเบียบ และข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้

ในกรณีที่ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ข้อหนึ่งข้อใดละเมิดกฎหมายหรือกฏระเบียบใดๆ ซึ่งมีผลใช้บังคับแก่ข้อตกลงระหว่างผู้ใช้และไลน์คอร์ปเกี่ยวกับการให้บริการ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพระราชบัญญติสัญญาผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่น) ข้อกำหนดดังกล่าวไม่มีผลใช้บังคับแก่ผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดอื่นนอกจากข้อกล่าวยังมีผลใช้บังคับ

20. วิธีการติดต่อ

20.1. การติดต่อใดๆ จากไลน์คอร์ปถึงผู้ใช้เกี่ยวกับบริการนี้ ให้กระทำโดยการโพสต์ในที่ๆ เหมาะสม บนระบบการให้บริการหรือบนเว็บไซต์ของไลน์คอร์ป หรือโดยใช้วิธีการต่างๆ ที่ไลน์คอร์ปถือว่ามีความเหมาะสม
20.2. การติดต่อใดๆ จากผู้ใช้ถึงไลน์คอร์ปเกี่ยวกับบริการนี้ ให้กระทำโดยการส่งแบบฟอร์มข้อสอบถามที่มีอยู่ในที่ๆ บนระบบการให้บริการ หรือบนเว็ปไซต์ของไลน์คอร์ป หรือโดยใช้วิธีการต่างๆ ตามที่ไลน์คอร์ปกำหนด

21. กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอำนาจ

ในกรณีที่ไลน์คอร์ปได้จัดหาคำแปลฉบับภาษาญี่ปุ่นของข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ให้แก่ผู้ใช้ ("ฉบับภาษาญี่ปุ่น") ให้ฉบับภาษาญี่ปุ่นมีผลใช้บังคับในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และไลน์คอร์ปในกรณีที่มีการขัดกันระหว่างฉบับภาษาญี่ปุ่นและฉบับแปลอื่นเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด บทบัญญัติในฉบับภาษาญี่ปุ่นจะมีผลบังคับเหนือฉบับแปลอื่นใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายญี่ปุ่น ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากหรือมีความเกี่ยวพันกับการบริการ หรือความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้และไลน์คอร์ปที่เกี่ยวกับบริการ จะถูกตัดสินและอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลกรุงโตเกียว

- จบ –

จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559
แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564ข้อกำหนดเฉพาะการใช้งาน LINE LIVE ( สำหรับผู้ใช้ที่อยู่และใช้ในประเทศไทยเท่านั้น)
นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ข้อกำหนดเฉพาะดังต่อไปนี้ (“ข้อกำหนดเฉพาะ”) จะใช้บังคับกับผู้ใช้บริการที่ใช้บริการในประเทศไทยเท่านั้น ข้อกำหนดเฉพาะนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งาน LINE LIVE (“ข้อกำหนดการใช้งาน”) หากข้อกำหนดเฉพาะนี้ขัดกับข้อกำหนดการใช้งานให้ยึดข้อกำหนดเฉพาะนี้เป็นสำคัญ คำนิยามทั้งปวงที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน ให้มีความหมายเหมือนกันกับข้อกำหนดเฉพาะ และเรื่องที่มิได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดเฉพาะนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งาน

1. เนื้อหาของผู้ใช้
ข้อ 11.4, 11.9 และ 11.10 ให้ถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดดังต่อไปนี้
11.4. ผู้ใช้จะต้องให้สิทธิต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดูหรือเข้าถึงเนื้อหาของผู้ใช้ที่เผยแพร่หรือโพสต์โดยผู้ใช้บนระบบการให้บริการนี้แก่ไลน์คอร์ปและผู้ใช้รายอื่นๆ (รวมถึงการผลิตซ้ำเพื่อเก็บ นำมาถ่ายทอดอีกครั้ง หรือใช้ประโยชน์อื่นในเนื้อหาของผู้ใช้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ และการถ่ายทอดแก่สาธารณะเพื่อแสดงเนื้อหาของผู้ใช้อื่นไว้บนอุปกรณ์ของผู้ใช้) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและโดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับขอบเขตและระยะเวลา
11.9. ไลน์คอร์ปอาจตั้งค่า เปลี่ยนแปลง และกระทำการอื่นๆ ได้โดยอิสระ ไม่ว่าการจะเป็นการเผยแพร่หรือโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้นั้น ตลอดจนตำแหน่งที่ตั้งและระยะเวลาของการเผยแพร่หรือโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ ฯลฯ ถึงแม้จะไม่ได้รับอนุญาตก็ตาม นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ใช้ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อกำหนดนี้ ฯลฯ หรือที่ระยะเวลาการจัดเก็บคอนเทนต์เนื้อหาของผู้ใช้ตามที่ไลน์คอร์ปกำหนดได้สิ้นสุดลง หรือไลน์คอร์ปพบว่าเนื้อหาของผู้ใช้ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้ หรือเป็นการกระทำต้องห้ามตามข้อ 15 หรือตามดุลยพินิจของไลน์คอร์ป ไลน์คอร์ปอาจระงับการเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้ต่อสาธารณะหรืออาจลบเนื้อหาของผู้ใช้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า
11.10. ผู้ใช้รับรองว่าคอนเทนต์ของเนื้อหาของผู้ใช้ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกใดๆ ได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิในสิทธิบัตร สิทธิในการออกแบบผลิตภัณฑ์ สิทธิในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (utility model) ความลับทางการค้า สิทธิในชื่อเสียง สิทธิในชื่อ ภาพ เสียง ฯลฯ หรือความชอบส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิในการทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน หรือสิทธิอื่นๆ ตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือสัญญาต่างๆ ตลอดจนรับรองว่าคอนเทนต์ในเนื้อหาของผู้ใช้ไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่บังคับใช้ และรับรองว่าผู้ใช้มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการเผยแพร่หรือโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้บนบริการนี้ และได้ให้สิทธิต่างๆ เพื่อการใช้ตามข้อ 11.4 ถึง 11.6 โดยผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาการอนุญาตที่จำเป็นทั้งปวงจากบุคคลภายนอก รวมถึงสิทธิในการทำซ้ำ สื่อสารต่อสาธารณะ แสดง ปรับเปลี่ยน ย้าย ให้สิทธิ เปลี่ยนแปลง ถ่ายโอน แก้ไข ประกาศ ถ่ายทอด แสดงต่อสาธารณะ เผยแพร่ หรือ ใช้ประโยชน์ทั้งหมดหรือบางส่วนอันเนื้อหาของผู้ใช้หรือการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ในภายหลังโดยไลน์คอร์ป บริษัทในเครือหรือสำนักงานสาขา หรือผู้ใช้บริการอื่นๆ โดยต้องชอบด้วยกฎหมาย ฟรี และ ปราศจากค่าธรรมเนียมการใช้ซ้ำ หรือค่าธรรมเนียมคงค้าง ทั้งนี้สำหรับงานอันได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์อยู่เดิมตามที่ไลน์คอร์ปกำหนด ไลน์คอร์ปอาจได้สิทธิต่างๆ ในการใช้งานลิขสิทธิ์นั้นในบริการของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับสิทธินั้นล่วงหน้าแล้วจากหน่วยงานที่บริหารจัดการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่บริหารจัดการลิขสิทธิ์ ฯลฯ
2. การกระทำที่ต้องห้าม
ข้อ 15.4 ให้ถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดดังต่อไปนี้
15.4. กระทำการที่เป็นการเผยแพร่หรือการโพสต์สิ่งต่อไปนี้ การแสดงถึงความรุนแรงหรือการแสดงออกทางเพศที่เห็นได้ชัดเจน การแสดงออกซึ่งภาพลามกเด็กหรือการทารุณกรรมเด็ก การแสดงออกที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเชื้อชาติ แหล่งกำเนิด ความเชื่อ เพศ สถานะทางสังคม ครอบครัว ฯลฯ การแสดงออกที่เป็นการเชิญชวนหรือส่งเสริมการฆ่าตัวตาย พฤติกรรมทำร้ายตัวเองหรือการใช้ยาเสพติด หรือการแสดงออกที่ต่อต้านสังคมหรือก่อให้เกิดความไม่สบายใจต่อบุคคลอื่น การแสดงออก เนื้อหา หรือการประกาศดังต่อไปนี้ (ก) ที่เป็นการหลอกหลวงหรือไม่สุจริต บิดเบือน ปลอมหรือเป็นเท็จในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อสาธารณะ (เช่น การกระทำที่เป็นการฉ้อโกงผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือการหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ต หรือ phishing) (ข) การกระทำผิดในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ความปลอดภัยแห่งสาธารณะ ความมั่นคงแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ หรือโครงสร้างซึ่งเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ของชาติ หรือในลักษณะที่ก่อให้เกิดความกังวลต่อสาธารณะ (ค) การกระทำความผิดที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศไทยหรือการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย (ง) มีลักษณะลามกอนาจารและสามารถเข้าถึงได้โดยประชาชาชนทั่วไป (รวมเรียกว่า “เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย”) หรือ (จ) การเผยแพร่เนื้อหาตามข้อ (ก) ถึง (ง) โดยรู้ว่าการแสดงออก เนื้อหา หรือการประกาศดังกล่าวเป็นเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย

ข้อกำหนดเฉพาะ จัดทำขึ้นวันที่ 13 กรกฎาคม 2563