LINE

ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ LY Corporation

 

บรรดาข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ LY Corporation ในเอกสารฉบับนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดการใช้งาน") ให้ใช้บังคับโดยทั่วไปกับทุกคน (ต่อไปนี้เรียกว่า "คุณ” หรือ “ผู้ใช้” ขึ้นอยู่กับบริบท) ในการใช้บริการ ซอฟต์แวร์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “บริการ”) ซึ่งให้บริการโดย LY Corporation (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”)

บทที่ 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป

1. คำจำกัดความ

บรรดาคำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้เมื่อใช้ในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ ดังนี้

1.1. “เนื้อหา” หมายถึง ข้อมูล เช่น ข้อความ เสียง เพลง รูปภาพ วิดีโอ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม รหัสคอมพิวเตอร์ และข้อมูลอื่น ๆ

1.2. “เนื้อหารายการ” หมายถึง เนื้อหาที่อาจเข้าถึงได้ผ่านทางบริการ

1.3. “การส่ง (หรือส่ง)” หมายถึง การส่ง โพสต์ เปิดเผย ให้ หรือ การส่งสัญญาณซึ่งเนื้อหาไปยังหรือบนบริการ

1.4. “เนื้อหาที่ส่ง” หมายถึง เนื้อหาที่ผู้ใช้ได้ส่งไปยังบริการ

1.5. “เงื่อนไขการใช้งานเฉพาะบุคคล” หมายถึง เงื่อนไขการใช้งานอีกฉบับแยกจากข้อกำหนดการใช้งานในเอกสารฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการเฉพาะที่บริษัทได้เผยแพร่หรืออัปโหลดไว้ และใช้กับการใช้บริการภายใต้ชื่อต่าง ๆ เช่น “เงื่อนไขทั่วไป” “เงื่อนไข” “แนวปฏิบัติ” “นโยบาย” หรือชื่ออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.6. “ค่าบริการ” หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการไม่ว่าจะมีชื่อเรียกประการใดก็ตาม เช่น ค่าบริการ อัตรา ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิกหรืออื่น ๆ (ซึ่งรวมถึงหนี้ของผู้ใช้ที่บริษัทได้มอบหมายให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ติดตามทวงถามหนี้ดังกล่าว)

1.7. “บริการสมัครสมาชิกต่อเนื่อง” หมายถึง บริการต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้เนื้อหาเฉพาะหรือบริการที่บริษัทกำหนดได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยการชำระค่าธรรมเนียมคงที่

2. การใช้บริการ

2.1. ในการใช้บริการ คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานในเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บเงินหรือไม่ หรือจำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชีหรือไม่ก็ตาม

2.2. ในการเข้าใช้บริการซึ่งให้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ (จำกัดเฉพาะบริการที่สามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชี) บริษัทจะถือว่าคุณได้ตกลงยอมรับตามข้อกำหนดการใช้งานในเอกสารฉบับนี้แล้ว

2.3. ผู้ใช้ที่เป็นผู้เยาว์จะใช้บริการได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

2.4. หากผู้ใช้จะเข้าใช้บริการในนามของหรือเพื่อวัตถุประสงค์ขององค์กรธุรกิจ องค์กรธุรกิจดังกล่าวจะต้องตกลงยอมรับข้อกำหนดการใช้งานในเอกสารฉบับนี้ก่อนที่จะใช้บริการด้วย

2.5. ผู้ใช้จะต้องใช้บริการด้วยความรับผิดชอบของตนเอง

3. ข้อจำกัดในการใช้บริการ

3.1. บริษัทอาจเพิ่มเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับการใช้บริการได้ เช่น การจำกัดการใช้งานเฉพาะผู้ที่มีบัญชีลงทะเบียนแล้ว (รวมถึงบัญชีไลน์ หรือ Yahoo! JAPAN ID) หรือผู้ที่มีอายุตามที่กำหนดหรือมากกว่า หรือผู้ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนดไว้ เช่น การระบุตัวตน เป็นต้น

3.2. บริษัทไม่อนุญาตให้สมาชิกของกองกำลังต่อต้านสังคม (รวมถึงผู้ที่เคยเป็นสมาชิกในอดีต) บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่ใช้บริการในทางที่ผิดเข้าใช้บริการ หรือหากการเข้าใช้งานนั้นก่อให้เกิดปัญหากับบุคคลภายนอก

4. ข้อมูลการลงทะเบียนบัญชี

4.1. ในการลงทะเบียนบัญชี คุณมีหน้าที่ต้อง (1) ลงทะเบียนข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง และ (2) แก้ไขตามที่เหมาะสมด้วยตนเองเพื่อให้ข้อมูลที่ลงทะเบียนนั้นเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

4.2. ผู้ใช้รายใดที่ลงทะเบียนบัญชีแล้วอาจลบบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวเมื่อใดก็ได้

4.3. สิทธิใด ๆ ทุกประการของผู้ใช้ในการใช้บริการซึ่งจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนบัญชีจะสิ้นสุดลงเมื่อบัญชีของผู้ใช้ดังกล่าวถูกลบไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม โปรดทราบว่าเมื่อบัญชีถูกผู้ใช้ลบ ถึงแม้ว่าจะกระทำโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตาม จะไม่สามารถกู้คืนได้

4.4. บัญชีของผู้ใช้มีไว้สำหรับใช้งานโดยเฉพาะและเป็นของผู้ใช้บัญชีดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งผู้ใช้ไม่สามารถถ่ายโอน ให้เช่า หรือจำหน่ายโดยประการอื่นใดให้กับบุคคลภายนอกซึ่งสิทธิของตนในการใช้บริการซึ่งจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนบัญชี และไม่อาจรับสืบทอดหรือรับช่วงต่อมาจากบุคคลภายนอกได้

5. การให้บริการสมัครสมาชิกต่อเนื่อง

5.1. ผู้ใช้สามารถรับบริการสมัครสมาชิกต่อเนื่องได้ภายใต้เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด นอกเหนือจากข้อกำหนดในเอกสารฉบับนี้ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขค่าธรรมเนียมสำหรับบริการสมัครสมาชิกต่อเนื่อง วิธีการชำระเงิน รวมถึงเงื่อนไขการใช้งานเฉพาะบุคคลอื่น ๆ ที่ประกาศเผยแพร่บนบริการหรือบนเว็บไซต์ของบริษัท

5.2. เว้นแต่ในกรณีที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้งานเฉพาะบุคคล ผู้ใช้สามารถดำเนินการยกเลิกบริการสมัครสมาชิกต่อเนื่องได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้ใช้จะดำเนินการตามขั้นตอนการยกเลิกก่อนถึงระยะเวลาการใช้งานที่ประสงค์ ผู้ใช้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใช้งานดังกล่าวได้ หรือผู้ใช้ไม่สามารถยกเลิกการซื้อบริการสมัครสมาชิกต่อเนื่องได้ โดยในกรณีดังกล่าว ค่าธรรมเนียมที่ชำระไปแล้วจะไม่สามารถคืนได้ และจะไม่มีการคืนเงินให้ตามสัดส่วน แต่ข้อกำหนดข้างต้นไม่ให้มีผลบังคับใช้หากมีบทบัญญัติกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ กำหนดไว้เป็นประการอื่น

5.3. หากผู้ใช้ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนการยกเลิกให้เสร็จสิ้นภายในวันและเวลาที่กำหนด ระยะเวลาการใช้บริการสมัครสมาชิกต่อเนื่องอาจถูกต่ออายุออกไปโดยอัตโนมัติตามข้อกำหนดที่บริษัทกำหนดแม้ว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการสมัครสมาชิกต่อเนื่องดังกล่าวแล้วก็ตาม

6. โฆษณา

บริษัทอาจโพสต์เผยแพร่โฆษณาของบริษัทหรือของบุคคลภายนอกบนบริการได้

7. ไม่มีฟังก์ชั่นการโทรศัพท์ฉุกเฉิน

บริการนี้ไม่สามารถใช้พึ่งพาได้สำหรับการโทรฉุกเฉิน เช่น การโทรไปยังหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานด้านความปลอดภัยทางทะเล หน่วยดับเพลิง หรือบริการฉุกเฉินอื่น ๆ

8. เนื้อหา

8.1. บริษัทอนุญาตให้สิทธิในการใช้งานเนื้อหารายการที่บริษัทจัดหาให้แก่ผู้ใช้ แบบไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ ไม่สามารถให้อนุญาตช่วงได้ และไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการเท่านั้น

8.2. ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บังคับใช้กับการใช้งานเนื้อหารายการที่อยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขการใช้งานต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและระยะเวลาการใช้งาน และเงื่อนไขอื่น ๆ ในประการเดียวกัน โดยถึงแม้ว่าจะปรากฏคำต่าง ๆ เช่น "การซื้อ" "การขาย" และข้อความอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันบนหน้าจอสำหรับบริการ บริษัทจะยังคงเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ตลอดจนสิทธิอื่น ๆ ทุกประการในเนื้อหาที่บริษัทให้บริการแก่ผู้ใช้ และสิทธิดังกล่าวจะไม่ถูกโอนไปยังผู้ใช้ โดยผู้ใช้จะได้รับสิทธิในการใช้งานตามที่กำหนดไว้ข้างต้นเท่านั้น

8.3. คุณจะต้องไม่ใช้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการคัดลอก การส่งต่อ การทำซ้ำ และการดัดแปลง) เนื้อหารายการเกินขอบเขตของการใช้งานตามเจตนาของเนื้อหารายการในบริการ

9. การจัดการข้อมูลและเนื้อหาของผู้ใช้

9.1. บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องสำรองข้อมูลและเนื้อหาที่ส่งซึ่งคุณเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่บริหารจัดการโดยบริษัท และคุณต้องรับผิดชอบในการสำรองข้อมูลด้วยตัวคุณเอง

9.2. ลิขสิทธิ์ในเนื้อหาที่ส่งเป็นของคุณหรือผู้ถือลิขสิทธิ์ในเนื้อหาดังกล่าว

ส่วนบรรดาเนื้อหาที่ส่งมายังบริการที่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้แบบไม่ระบุตัวตนหรือผู้ใช้จำนวนมาก เช่น กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์และเนื้อหาที่เปิดเผยต่อผู้ใช้ทั่วไปรายอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนของคุณในบริการ เช่น แอปพลิเคชันไลน์ที่บริษัทให้บริการนั้น คุณจะต้องให้สิทธิอนุญาต (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในการอนุญาตช่วง) แก่บริษัทในการใช้งาน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำซ้ำ การคัดกรอง การส่งสัญญาณ การจัดแสดง การเผยแพร่สู่สาธารณะ การโอน การยืม การแปล การดัดแปลง และการตีพิมพ์ ซึ่งเนื้อหาที่ส่งดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและแบบไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว โดยมีระยะเวลาไม่จำกัดทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น

บริการอาจมีฟังก์ชันที่ยอมให้ผู้ใช้หลายคนสามารถแก้ไขเนื้อหา (เช่น การโพสต์ แก้ไข และลบ ฯลฯ) ได้ โดยในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้ที่โพสต์เผยแพร่เนื้อหาที่ส่งของตนจะต้องให้สิทธิแก่ผู้ใช้รายอื่นในการแก้ไขเนื้อหาที่ส่งดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ คุณจะต้องไม่ใช้สิทธิต่าง ๆ เช่น สิทธิทางศีลธรรมของผู้ประพันธ์

9.3. หากบริษัทรับทราบว่าคุณได้ฝ่าฝืน หรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ หรือข้อกำหนดการใช้งานในเอกสารฉบับนี้ในประการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่ง หรือในกรณีประการอื่นใดเมื่อมีความจำเป็นตามสมควรสำหรับธุรกิจ บริษัทอาจจำกัดการใช้บริการ เช่น การลบเนื้อหาที่ส่ง โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้คุณทราบล่วงหน้า

9.4. บริษัทอาจตรวจสอบและยืนยันเนื้อหาในเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เมื่อบริษัทจำเป็นต้องยืนยันการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือบทบัญญัติต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้ ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการยืนยันดังกล่าว

10. ฟังก์ชันข้อความโดยใช้กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ การเรียกดูและสิทธิ์ในการลบ

บริการบางประเภทจะมีฟังก์ชันการแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างผู้ใช้โดยใช้ระบบของกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ โดยกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทจะสามารถเข้าดูได้โดยบุคคลเพียงสามฝ่ายเท่านั้น ได้แก่ ผู้ส่งข้อความ ผู้รับข้อความ และบริษัท ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทอาจเข้าดูเนื้อหาตามความจำเป็นและลบข้อความตามข้อกำหนดการใช้งานในเอกสารฉบับนี้ได้

11. ความรับผิดชอบของผู้ใช้เกี่ยวกับบัญชีและรหัสผ่าน ฯลฯ

เมื่อลงทะเบียนข้อมูลการพิสูจน์ตัวตนในการใช้บริการ ผู้ใช้ต้องจัดการข้อมูลการพิสูจน์ตัวตนดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบของตนเองอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ในกรณีที่มีการดำเนินการโดยใช้ข้อมูลการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีต่าง ๆ ที่ผู้ใช้พิสูจน์ตัวตนโดยใช้บัญชีและรหัสผ่านร่วมกัน หรือการเปรียบเทียบรหัสที่กำหนดขึ้นโดยเฉพาะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์มือถือแต่ละหมายเลขซึ่งส่งมาจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้) บริษัทจะให้บริการโดยถือว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการกระทำโดยผู้ใช้จริง โดยหากมีค่าบริการเกิดขึ้นสำหรับการใช้บริการหรือการซื้อผลิตภัณฑ์จากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนซึ่งดำเนินการโดยใช้ข้อมูลการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ บริษัทจะเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวกับผู้ใช้ เว้นแต่ในกรณีการประพฤติผิดโดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่อโดยฝ่ายบริษัท

12. การให้บริการ

12.1. ผู้ใช้จะต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ ระบบ ปฏิบัติการ วิธีการสื่อสาร และไฟฟ้า ฯลฯ ที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการด้วยความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของตนเอง

12.2. บริษัทอาจระงับการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวในกรณีดังต่อไปนี้:

(1) เมื่อดำเนินการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ

(2) เมื่อไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ (อัคคีภัย ไฟฟ้าดับ ฯลฯ) เหตุสุดวิสัย สงคราม การจลาจล ข้อพิพาทแรงงาน

(3) เมื่อระบบล้มเหลวหรือมีภาระงานหนักในระบบ

(4) เมื่อต้องรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้หรือบุคคลภายนอก หรือในกรณีฉุกเฉินเพื่อสวัสดิภาพของสาธารณะ หรือ

(5) เมื่อบริษัทพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นการจำเป็น นอกเหนือจากที่กรณีที่กำหนดไว้ในแต่ละข้อข้างต้น

13. การรับประกันและการปรับเปลี่ยนบริการ

13.1. บริษัทไม่ให้การรับประกันไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับเนื้อหาของบริการว่าจะปราศจากปัญหา (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อบกพร่องเกี่ยวกับความปลอดภัย ข้อผิดพลาดและจุดบกพร่อง และการละเมิดสิทธิ์) หรือเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ประสิทธิผล และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และความต่อเนื่องของการให้บริการ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหน้าที่ให้บริการแก่คุณเมื่อขจัดปัญหาดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว

13.2. บริษัทอาจแก้ไขเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการได้ในกรณีใด ๆ ต่อไปนี้

(1) เมื่อการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของบริการ เช่น การเพิ่มฟังก์ชันหรือการปรับปรุงบริการ นั้นสอดคล้องกับผลประโยชน์ทั่วไปของผู้ใช้ หรือ

(2) ในกรณีอื่นนอกเหนือจากข้างต้น เมื่อมีเหตุผลในด้านความจำเป็นสำหรับการแก้ไขเนื้อหาของบริการ ความเหมาะสมของเนื้อหาภายหลังการแก้ไข และสถานการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข

14. การห้ามใช้บริการเพื่อการอื่น ฯลฯ

เว้นแต่บริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คุณไม่อาจใช้บริการหรือข้อมูลประกอบในบริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยในกรณีที่คุณดำเนินการเช่นว่า บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการกระทำดังกล่าวและเรียกเก็บเงินจากคุณในจำนวนที่เทียบเท่ากับกำไรหรือผลประโยชน์ที่คุณได้รับจากการกระทำนั้น

15. เรื่องที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้บริการ

การกระทำต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้ามเมื่อใช้บริการ

(1) การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายและกฎเกณฑ์ คำพิพากษา คำตัดสินหรือคำสั่งของศาล หรือมาตรการทางปกครองที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

(2) การกระทำที่ขัดต่อบรรทัดฐานทางสังคมหรือนโยบายสาธารณะ การละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ สิทธิในเกียรติยศ สิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่น ๆ ที่ได้รับตามกฎหมาย หรือสิทธิตามสัญญาอื่น ๆ ของบริษัทหรือของบุคคลภายนอก หรือการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

(3) การส่งการแสดงออกที่แสดงความรุนแรงมากเกินไป การแสดงออกทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง การแสดงออกที่เกี่ยวข้องกับภาพอนาจารเด็กหรือการล่วงละเมิดเด็ก การแสดงออกที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อ เพศ สถานะทางสังคมหรือชาติกำเนิด การแสดงออกที่อาจชักจูงหรือเอื้อต่อการฆ่าตัวตาย การทำร้ายตนเอง หรือการใช้ยาในทางที่ผิด หรือการแสดงออกอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาต่อต้านสังคมและทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ

(4) การส่งโปรแกรม ฯลฯ ที่จะทำลายหรือขัดขวางการทำงานของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ฯลฯ ที่ใช้งานโดยผู้ใช้รายอื่น

(5) การทำลายหรือขัดขวางการทำงานของเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายของบริษัท การดำเนินการบริการโดยมิชอบโดยใช้โปรแกรมบอท เครื่องมือกลโกงหรือวิธีการทางเทคนิคอื่น ๆ การกระทำโดยใช้ข้อบกพร่องของบริการโดยเจตนา การสอบถามหรือร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผลถึงบริษัท เช่น การถามคำถามเดิมซ้ำ ๆ หรือการกระทำอื่นใดที่ขัดขวางหรือบั่นทอนการทำงานของบริการหรือการใช้บริการโดยผู้ใช้รายอื่น

(6) การทำวิศวกรรมย้อนกลับ การถอดประกอบ หรือถอดรหัสซอร์สโค้ดด้วยวิธีอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่สมเหตุสมผลหรือในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง

(7) การกระทำที่ขัดขวางบริการ โฆษณาที่บริษัทเผยแพร่ หรือบริการหรือโฆษณาต่าง ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์หรือแอปต่าง ๆ ของบริษัท

(8) การรวบรวม สะสม เปิดเผย หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกโดยมิชอบ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการลงทะเบียน และข้อมูลประวัติการใช้งาน

(9) การส่งข้อความเดียวกันหรือคล้ายกันไปยังผู้ใช้จำนวนมากโดยไม่จำกัดจำนวน (เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากบริษัท) การเพิ่มผู้ใช้รายอื่นเป็นเพื่อนโดยไม่เลือกหน้าหรือเพื่อพูดคุยเป็นกลุ่มในบริการ เช่น แอปพลิเคชันไลน์ที่บริษัทให้บริการ หรือการกระทำอื่นใดที่บริษัทถือว่าเป็นการส่งข่าวขยะ

(10) การแปลงสิทธิในการใช้บริการหรือเนื้อหาต่าง ๆ เป็นเงินสด ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากวิธีที่บริษัทกำหนด

(11) การมีส่วนร่วมในการขาย การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การชักชวน หรือการกระทำอื่นใดเพื่อผลกำไร การกระทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะหรือออกเดทกับคนแปลกหน้า (เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากบริษัท) การกระทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพฤติกรรมทางเพศหรือการกระทำที่ลามกอนาจาร การกระทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อกวนหรือหมิ่นประมาทผู้ใช้รายอื่น กิจกรรมทางศาสนาหรือการชักชวนผู้อื่นให้เข้าร่วมองค์กรทางศาสนา หรือการกระทำอื่นใดในการใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้สำหรับบริการ

(12) การใช้บริการโดยใช้บัญชีผู้ใช้ของบุคคลอื่น

(13) การกระทำที่นำไปสู่การบิดเบือนความจริงของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอก หรือการจงใจเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ

(14) การกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งบัญชีหรือรหัสผ่านจากผู้อื่น หรือเปิดเผยหรือให้บัญชีหรือรหัสผ่านแก่ผู้อื่นไม่ว่าจะใช้วิธีการใด

(15) การให้ผลประโยชน์แก่กองกำลังต่อต้านสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการให้ความร่วมมือกับกองกำลังต่อต้านสังคม

(16) การให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการกระทำใด ๆ ข้างต้นหรือการตระเตรียมการกระทำดังกล่าว

(17) การกระทำใด ๆ นอกเหนือจากการกระทำต่าง ๆ ข้างต้นที่บริษัทพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสม

16. การไม่โอนสิทธิหรือหน้าที่

คุณไม่สามารถโอนมอบซึ่งฐานะทางสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อตกลงที่อยู่ภายใต้บังคับข้อกำหนดการใช้งานในเอกสารฉบับนี้ หรือสิทธิและภาระผูกพันที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทได้

17. การลบการส่ง การระงับการใช้บริการ การลบบัญชี

17.1. ในกรณีใด ๆ ต่อไปนี้ บริษัทอาจใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อดำเนินการบริการที่บริษัทให้บริการอย่างเหมาะสมโดยไม่บอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าได้ เช่น การลบข้อมูลหรือเนื้อหา การห้ามใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการลบบัญชีผู้ใช้

นอกจากนี้ หากคุณลงทะเบียนบัญชีไว้หลายบัญชี มาตรการเช่นว่าอาจนำไปใช้กับบัญชีดังกล่าวทุกบัญชีด้วย

(1) เมื่อคุณฝ่าฝืนเรื่องใด ๆ ที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติกฎหมายและกฎเกณฑ์ ข้อกำหนดการใช้งานในเอกสารฉบับนี้หรือเงื่อนไขการใช้งานเฉพาะบุคคล หรือเมื่อบริษัทพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่ามีความเสี่ยงต่อการละเมิดดังกล่าว

(2) เมื่อคุณทำให้ความน่าเชื่อถือของบริษัทเสื่อมเสียลงโดยการแพร่กระจายข่าวลือ ใช้วิธีการฉ้อฉล ใช้กำลังหรือวิธีการอื่นที่ไม่ถูกต้อง

(3) เมื่อบัญชีถูกลงทะเบียนหรือใช้งานโดยกองกำลังต่อต้านสังคมหรือสมาชิกหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อบริษัทพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่ามีความเสี่ยงต่อเหตุดังกล่าว

(4) เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้งานเฉพาะบุคคล เมื่อคุณไม่ได้ใช้บัญชีหรือบริการเฉพาะอย่างของคุณเป็นเวลา 1 ปีหรือนานกว่านั้น และ

(5) ในกรณีอื่นใดที่บริษัทพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นการยากที่จะรักษาความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างคุณกับบริษัท เช่น เมื่อความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจกับคุณสูญเสียไป

17.2. เมื่อบริษัทพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่าคุณกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนทางด้านเครดิต เช่น เมื่อข้อเรียกร้องของบริษัทที่มีต่อคุณอยู่ภายใต้บังคับการอายัดหรือการอายัดชั่วคราว หรือเมื่อคุณถูกยื่นคำร้องขอเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการทางแพ่ง หรือการดำเนินการอื่นที่คล้ายคลึงกัน หรือเมื่อคุณยื่นคำร้องขอการดำเนินการข้างต้นเอง บริษัทอาจใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อดำเนินการบริการอย่างเหมาะสมโดยไม่บอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าได้ เช่น ระงับการใช้บริการแบบที่ต้องชำระเงินและบริการชำระเงินของบริษัท (รวมถึง กระเป๋าสตางค์ Yahoo! JAPAN Wallet) หรือยุติสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว นอกจากนี้ หากคุณลงทะเบียนบัญชีไว้หลายบัญชี มาตรการเช่นว่าอาจนำไปใช้กับบัญชีดังกล่าวทุกบัญชีด้วย

17.3. ในกรณีใด ๆ ต่อไปนี้ บริษัทอาจใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อดำเนินการบริการอย่างเหมาะสมโดยไม่บอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าได้ เช่น การลบบัญชีผู้ใช้ (เฉพาะบัญชี Yahoo! JAPAN ID) นอกเหนือจากมาตรการตามข้อ 17.2 ข้างต้นด้วย นอกจากนี้ หากคุณลงทะเบียนบัญชีไว้หลายบัญชี มาตรการเช่นว่าอาจนำไปใช้กับบัญชีดังกล่าวทุกบัญชีด้วย

(1) เมื่อมีความล่าช้าในการชำระค่าบริการที่ต้องชำระให้กับบริษัท และแม้ว่าบริษัทจะเรียกร้อง

อย่างเป็นทางการให้คุณชำระเงินภายในระยะเวลาที่เหมาะสม แต่คุณไม่ได้ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวหลายครั้ง และบริษัทพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลแล้วว่าเป็นเรื่องยากที่จะรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ตามสัญญาของบริษัทกับคุณ

(2) เมื่อการใช้บัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารที่กำหนดให้เป็นวิธีการชำระค่าบริการ (รวมถึง กระเป๋าสตางค์ Yahoo! JAPAN Wallet) ถูกระงับ และแม้ว่าบริษัทจะเรียกร้องอย่างเป็นทางการหลายครั้งให้ลงทะเบียนบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารอื่นที่ถูกต้อง แต่คุณไม่ได้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และบริษัทพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลแล้วว่าเป็นเรื่องยากที่จะรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ตามสัญญาของบริษัทกับคุณ และ

(3) เมื่อข้อเรียกร้องของบริษัทที่มีต่อคุณอยู่ภายใต้บังคับการอายัด หรือเมื่อบริษัทพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่าคุณกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนทางด้านเครดิต เช่น เมื่อคุณถูกคำร้องขอเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการทางแพ่ง หรือการดำเนินการอื่นที่คล้ายคลึงกัน หรือเมื่อคุณยื่นคำร้องขอการดำเนินการข้างต้นเอง

18. การชดเชยบริษัท

หากบริษัทได้รับความเสียหายใด ๆ เนื่องจากการประพฤติผิดโดยจงใจหรือความประมาทเลินเล่อของคุณ คุณต้องชดเชยความเสียหายที่บริษัทได้รับทันทีเมื่อบริษัทเรียกร้องขอค่าชดเชยดังกล่าว

19. การปฏิเสธความรับผิด

19.1. บริษัทจะได้รับการยกเว้นจากความรับผิด ไม่ว่าจะมีลักษณะของความรับผิดประการใดก็ตาม เว้นแต่จะเกิดจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท

19.2. โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของวรรคก่อนหน้านี้ หากสัญญากับผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้บริการภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานในเอกสารฉบับนี้ถือเป็นสัญญาผู้บริโภคตามที่กำหนดไว้ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่น บริษัทจะรับผิดชอบชดเชยการสูญเสียหรือความเสียหายภายในขอบเขตของการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามปกติวิสัย ในจำนวนสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินที่เรียกเก็บสำหรับบริการแบบที่ต้องชำระเงิน (เทียบเท่ากับค่าบริการหนึ่งเดือนในกรณีของบริการแบบสมัครสมาชิกต่อเนื่อง) และจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลกำไรหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์พิเศษ เว้นแต่ในกรณีที่เกิดจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท

19.3. หากบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายแก่คุณเนื่องจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลกำไรหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์พิเศษ และจะรับผิดชอบชดเชยการสูญเสียหรือความเสียหายภายในขอบเขตของการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามปกติวิสัย ในจำนวนสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินที่เรียกเก็บสำหรับบริการแบบที่ต้องชำระเงิน (เทียบเท่ากับค่าบริการหนึ่งเดือนในกรณีของบริการแบบสมัครสมาชิกต่อเนื่อง) เว้นแต่ในกรณีที่สัญญากับผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้บริการภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานในเอกสารฉบับนี้ถือเป็นสัญญาผู้บริโภคตามที่กำหนดไว้ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่น

20. เงื่อนไขการใช้งานเฉพาะบุคคล

ในบริการบางประเภทอาจมีการกำหนดเงื่อนไขการใช้งานเฉพาะบุคคลขึ้นเพิ่มเติมจากข้อกำหนดการใช้งานในเอกสารฉบับนี้ โดยหากมีความแตกต่างใด ๆ ระหว่างข้อกำหนดการใช้งานนี้และเงื่อนไขการใช้งานเฉพาะบุคคล เว้นแต่ในกรณีที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้เงื่อนไขการใช้งานเฉพาะบุคคลจะมีผลใช้บังคับเหนือข้อกำหนดการใช้งานในเอกสารฉบับนี้ในประการที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าว

21. บริการของบุคคลภายนอก

บริการอาจมีบริการหรือเนื้อหาที่จัดหาโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัท และบุคคลภายนอกดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบใด ๆ ทุกประการเกี่ยวกับบริการ และ/หรือเนื้อหาดังกล่าวนั้นเอง นอกจากนี้ บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจกำหนดเงื่อนไขการใช้งานสำหรับบริการและเนื้อหาดังกล่าวด้วย

22. การบอกกล่าวหรือการติดต่อ

22.1. การติดต่อสื่อสารใด ๆ จากบริษัทถึงคุณเกี่ยวกับบริการจะกระทำโดยการโพสต์เผยแพร่บนบริการหรือในตำแหน่งที่เหมาะสมบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม

22.2. หากคุณประสงค์จะติดต่อบริษัท โปรดดำเนินการตามวิธีการที่บริษัทกำหนดไว้ เช่น การส่งแบบฟอร์มสอบถามตามที่บริษัทกำหนดไว้ หรือการส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่บริษัทระบุไว้

22.3. ตามกฎโดยทั่วไป บริษัทจะตอบกลับข้อสอบถามจากผู้ใช้ผ่านทางฟังก์ชันข้อความหรือทางอีเมลเท่านั้น

23. ความเป็นส่วนตัว

23.1. บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

23.2. บริษัทจะจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้แต่ละรายอย่างเหมาะสมตาม LY Corporation นโยบายความเป็นส่วนตัว (LY Corporation Privacy Policy)

23.3. บริษัทสัญญาว่าจะใช้ความระมัดระวังและความเอาใจใส่อย่างสูงสุดต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจัดการข้อมูลใด ๆ ทั้งหมดที่รวบรวมจากผู้ใช้

24. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้งานในเอกสารฉบับนี้

บริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้งานในเอกสารฉบับนี้ในกรณีใด ๆ ต่อไปนี้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทจะประกาศต่อสาธารณะโดยการเผยแพร่ไว้ในบริการหรือบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือแจ้งให้ผู้ใช้ทราบตามวิธีการที่บริษัทกำหนด เพื่อให้ทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้งานในเอกสารฉบับนี้ ตลอดจนเนื้อหาและวันมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดการใช้งานฉบับแก้ไข ทั้งนี้ ในกรณีตามข้อ (2) บริษัทจะประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมสู่สาธารณะล่วงหน้าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนวันที่การแก้ไขจะมีผล และข้อกำหนดการใช้งานฉบับแก้ไขเพิ่มเติมให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้นั้น

(1) เมื่อการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้งานในเอกสารฉบับนี้สอดคล้องกับผลประโยชน์ทั่วไปของผู้ใช้ หรือ

(2) เมื่อการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้งานในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับใด ๆ และมีเหตุผลทางด้านความจำเป็นสำหรับการแก้ไขดังกล่าว ความเหมาะสมของเนื้อหาภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติม และสถานการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น

25. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ให้ถือข้อกำหนดการใช้งานฉบับภาษาญี่ปุ่นเป็นฉบับที่ใช้บังคับอย่างเป็นทางการ และการกำหนด การมีผลบังคับใช้ และการตีความข้อกำหนดการใช้งานในเอกสารฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น โดยข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างผู้ใช้กับบริษัทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการ (รวมถึงเนื้อหาของโพสต์ การโฆษณา ฯลฯ) ให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียวของศาลชั้นต้นเมืองโตเกียว

26. ข้อจำกัดในการบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานในเอกสารฉบับนี้

หากบทบัญญัติใดในข้อกำหนดการใช้งานในเอกสารฉบับนี้ถูกพิจารณาว่าขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งบังคับใช้กับข้อตกลงกับผู้ใช้ฉบับที่อ้างอิงตามข้อกำหนดการใช้งานในเอกสารฉบับนี้ บทบัญญัติดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้กับข้อตกลงกับผู้ใช้ฉบับดังกล่าวในขอบเขตนั้น ๆ อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวไม่ให้มีผลกระทบต่อความถูกต้องสมบูรณ์ของบทบัญญัติอื่น ๆ ทั้งหมดในข้อกำหนดการใช้งานในเอกสารฉบับนี้

บทที่ 2 ข้อกำหนดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ (แนวปฏิบัติ)

1. ซอฟต์แวร์

แนวปฏิบัติในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อบังคับที่ใช้กับซอฟต์แวร์ที่บริษัทจัดหาให้ โดยในบทนี้ "ซอฟต์แวร์" หมายถึง โปรแกรมแอปพลิเคชันที่บริษัทจัดหาให้ (รวมถึงโปรแกรม เช่น วิดเจ็ต) ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (API) สำหรับบริการบนเว็บของบริษัท เครื่องมือสนับสนุนนักพัฒนา เช่น ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) (รวมถึงบริการต่าง ๆ เช่น บริการบนเว็บของบริษัทที่ให้บริการบนซอฟต์แวร์นั้น ๆ) ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการ เช่น โปรแกรมดูเนื้อหา และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ทั้งหมดที่บริษัทจัดหาให้ (รวมถึงซอฟต์แวร์ฉบับปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซอฟต์แวร์ทดแทนและงานทำซ้ำต่าง ๆ) นอกจากนี้ “ซอฟต์แวร์” ยังให้รวมถึง สิ่งที่ผู้ใช้สามารถพัฒนาขึ้นได้ด้วยตนเองผ่านการใช้ซอฟต์แวร์ข้างต้น โดยผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อส่วนประกอบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยผู้ใช้โดยการใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าว (ต่อไปนี้เรียกว่า “ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น”)

2. ข้อจำกัดในการใช้งาน

บริษัทอาจอ้างอิงจากวรรค 2 ของบทบัญญัติข้อ “13. การรับประกันและการปรับเปลี่ยนบริการ” ของหลักเกณฑ์ทั่วไปในบทที่ 1 จำกัดการใช้ซอฟต์แวร์และการทำงานบางอย่าง (เช่น ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อจำกัดจำนวนการเข้าถึงและเวลาในการเข้าถึงบริการ) นอกจากนี้ บริษัทอาจให้หรือยุติการสนับสนุนซอฟต์แวร์และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (รวมถึงซอฟต์แวร์ฉบับปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน) ตามบทบัญญัติในวรรคก่อนได้

3. เรื่องที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้ซอฟต์แวร์

การกระทำต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้ามเมื่อใช้ซอฟต์แวร์

(1) การทำวิศวกรรมย้อนกลับ การถอดประกอบ หรือถอดรหัสซอร์สโค้ดด้วยวิธีอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่สมเหตุสมผลหรือในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง

(2) การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมอุปกรณ์หรือสิ่งที่คล้ายกันในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อชีวิตมนุษย์ ความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือทรัพย์สิน

(3) การใช้ด้วยตนเองหรือดำเนินการให้บุคคลภายนอกใช้ซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อประโยชน์ในการได้รับค่าตอบแทน

(4) การขาย เช่า หรืออนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบริษัทไม่ว่าที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีอื่นตามที่บริษัทกำหนด

(5) การใช้งานหรือใช้ซอฟต์แวร์ในทางที่ผิดเกินจำนวนที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล หรือการใช้ซอฟต์แวร์ในประการที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำที่บริษัทกำหนดไว้เกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์นั้น และ

(6) การใช้ซอฟต์แวร์ในลักษณะที่ไม่อยู่ในวัตถุประสงค์ของซอฟต์แวร์ หรือการใช้ซอฟต์แวร์ด้วยวิธีหรือในลักษณะที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม

4. ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิ

บรรดาสิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ แฟ้มกระทำการ (executable file) และซอฟต์แวร์อื่น ๆ เป็นของบริษัทหรือบริษัทในเครือในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้มีสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่นในซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น ข้อกำหนดข้างต้นเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ นั้นไม่ให้มีผลบังคับใช้

5. การไม่รับประกัน

สำหรับซอฟต์แวร์ที่บริษัทจัดหาให้นั้น ตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ทั่วไปในบทที่ 1 บริษัทไม่ให้การรับประกันไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าจะปราศจากปัญหา (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อบกพร่องเกี่ยวกับความปลอดภัย ข้อผิดพลาดและจุดบกพร่อง และการละเมิดสิทธิ์) หรือเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ประสิทธิผล และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และความต่อเนื่องของการจัดหาซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหน้าที่จัดหาซอฟต์แวร์ให้แก่คุณเมื่อขจัดปัญหาดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว

บทที่ 3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับกระเป๋าสตางค์ Yahoo! JAPAN Wallet (แนวปฏิบัติ)

1. การลงทะเบียนในกระเป๋าสตางค์ Yahoo! JAPAN Wallet

เมื่อคุณใช้บริการบางประเภทที่บริษัทกำหนดไว้ในบริการ คุณต้องลงทะเบียนวิธีการชำระค่าบริการในกระเป๋าสตางค์ Yahoo! JAPAN Wallet ด้วย

หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ในกระเป๋าสตางค์ Yahoo! JAPAN Wallet คุณต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวในทันที

2. ข้อจำกัดในการใช้งาน

บริษัทบัตรเครดิต (ประเภท) และบัญชีธนาคารที่คุณสามารถลงทะเบียนในกระเป๋าสตางค์ Yahoo! JAPAN Wallet จะถูกจำกัดเฉพาะตามที่บริษัทกำหนดไว้ล่วงหน้าและต้องเป็นชื่อของคุณ หากบริษัทพิจารณาว่าจำเป็น บริษัทอาจกำหนดวงเงินเครดิตสำหรับการชำระค่าบริการที่คุณสามารถดำเนินการได้โดยใช้กระเป๋าสตางค์ Yahoo! JAPAN Wallet

3. บริการตัวแทนชำระเงินและผู้รับเหมาช่วง

หากคุณกำหนดให้กระเป๋าสตางค์ Yahoo! JAPAN Wallet เป็นวิธีการชำระค่าบริการของธุรกรรมต่าง ๆ ที่ทำขึ้นระหว่างคุณกับผู้จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท บริษัทจะรับเงินจากคุณตามการอนุญาตจากผู้จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อรับชำระค่าผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวในนามของผู้จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นตามสัญญากับบุคคลดังกล่าว (ต่อไปในบทนี้เรียกว่า “บริการตัวแทนชำระเงิน”)

โดยในกรณีข้างต้น การชำระค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อการชำระเงินของคุณให้บริษัทเสร็จสมบูรณ์

บริษัทอาจจ้างช่วงตัวแทนบริการชำระเงินให้เป็นผู้ให้บริการตัวแทนชำระเงินทั้งหมดหรือบางส่วนได้เมื่อได้มีการกำหนดหน้าที่ในการรักษาความลับกับตัวแทนบริการชำระเงินนั้น

บริษัทยังอาจโอนมอบบริการการจ่ายรางวัล ค่าตอบแทน หรือเงินคืนที่จะชำระให้กับคุณไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับผู้ให้บริการได้เมื่อได้มีการกำหนดหน้าที่ในการรักษาความลับกับผู้ให้บริการนั้น

4. การเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

หากคุณกำลังใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บริษัทจัดหาให้ ตามกฎทั่วไป วันที่สิ้นสุดการใช้งานจะเป็นวันสุดท้ายของแต่ละเดือน และบริษัทจะเรียกเก็บเงินจากคุณในเดือนถัดไป (วันที่กำหนด)

โปรดยืนยันวันตัดรอบการเรียกเก็บเงินกับบริษัทบัตรเครดิตแต่ละแห่งหากคุณใช้การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

บริษัทจะไม่ออกใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ สำหรับการชำระค่าบริการที่คุณดำเนินการโดยใช้กระเป๋าสตางค์ Yahoo! JAPAN Wallet

5. การระงับการใช้งานกระเป๋าสตางค์ Yahoo! JAPAN Wallet

คุณสามารถระงับการใช้งานกระเป๋าสตางค์ Yahoo! JAPAN Wallet ได้ทุกเมื่อตามต้องการตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด

อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้บริการแบบที่ต้องชำระเงิน คุณจะไม่สามารถระงับการใช้งานกระเป๋าสตางค์ Yahoo! JAPAN Wallet ได้เว้นแต่คุณจะทำตามขั้นตอนการยกเลิกบริการแบบที่ต้องชำระเงินทั้งหมดแล้ว

6. ขอบเขตความรับผิดของบริษัท

บริษัทจะไม่มีความสัมพันธ์ทางสัญญาใด ๆ กับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อหรือใช้โดยการชำระจากกระเป๋าสตางค์ Yahoo! JAPAN Wallet นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่บริษัทจัดหาให้

หากคุณระงับการใช้งานกระเป๋าสตางค์ Yahoo! JAPAN Wallet หากข้อมูลที่ลงทะเบียนมีความบกพร่อง เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียน หรือหากคุณไม่สามารถชำระเงินหรือรับการชำระเงินได้เนื่องจากเหตุผลส่วนตัวของคุณเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ

7. การโอนข้อเรียกร้อง

หากคุณชำระเงินให้กับบริษัทโดยล่าช้า บริษัทอาจโอนข้อเรียกร้องดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอก และคุณตกลงยอมรับการโอนมอบดังกล่าวด้วย

บทที่ 4 ข้อกำหนดเกี่ยวกับเหรียญ (แนวปฏิบัติ)

1. “เหรียญ” หมายถึง ตราสารชำระเงินล่วงหน้าหรือสิ่งที่คล้ายกันที่ออกโดยบริษัท ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้แลกเปลี่ยนกับบริการและเนื้อหาที่จัดหาให้โดยมีค่าบริการได้ภายในบริการ

2. เหรียญจะถูกส่งไปยังบัญชีของผู้ใช้ด้วยวิธีการที่บริษัทกำหนด เช่น การซื้อในบริการ ข้อเสนอพิเศษ และวิธีการอื่น ๆ บริษัทจะเป็นผู้กำหนดหน่วยการซื้อ วิธีการชำระเงิน และเงื่อนไขอื่นใดสำหรับการให้เหรียญและระบุไว้ในบริการหรือบนเว็บไซต์ของบริษัท

3. เหรียญไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือใช้เป็นเงินสด ทรัพย์สิน หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากบริการและเนื้อหาที่กำหนดโดยบริษัทได้ บริษัทจะเป็นผู้กำหนดจำนวนเหรียญที่จำเป็นสำหรับการรับบริการหรือเนื้อหา รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ สำหรับการแลกเปลี่ยนเหรียญและระบุไว้ในบริการหรือบนเว็บไซต์ของบริษัท

4. เหรียญจะสามารถใช้ได้จากบัญชีที่ได้รับเหรียญมาเท่านั้น นอกจากนี้ เหรียญที่จัดส่งจากอุปกรณ์บนระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันอาจไม่สามารถโอนให้กันหรือรวมกันได้ แม้ว่าจะใช้ชื่อเดียวกันก็ตาม เนื่องจากประเภทของเหรียญแตกต่างกัน

5. เหรียญจะไม่สามารถขายคืนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม แต่ข้อกำหนดนี้จะไม่นำไปใช้ในกรณีที่จำเป็นภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทจะกำหนดขั้นตอนการคืนเงินตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

(แก้ไขเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566)