ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ LINE@

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ LINE@ (“ข้อกำหนดในการใช้บริการ LINE@”) ฉบับนี้เป็นการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องของ LINE@ (“LINE@”) ที่ให้บริการโดยไลน์ คอร์ปอเรชั่น (Line Corporation) (“LINE Corp”) ในฐานะผู้ให้บริการ และ บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (LINE Company (Thailand) Limited) ในฐานะผู้จัดจำหน่าย (“LCT”) และบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า “LINE”)  นอกจากข้อกำหนดในการใช้บริการ LINE@ ฉบับนี้  ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ LINE (http://terms.line.me/line_terms) และแนวทางปฏิบัติฯ (https://terms2.line.me/lineat_guideline_th) ที่ LINE ได้กำหนดขึ้นยังใช้บังคับกับการใช้บริการ LINE@ อีกด้วย  ในกรณีที่แนวทางปฏิบัติฯ ข้อกำหนดในการใช้บริการ LINE@ และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ของ LINE ขัดแย้งกัน ให้ยึดถือแนวทางปฏิบัติฯ เป็นอันดับแรก และตามด้วยข้อกำหนดในการใช้บริการ LINE@ ฉบับนี้ ลูกค้าจะใช้บริการ LINE@ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในแนวทางปฏิบัติฯ  ข้อกำหนดในการใช้บริการ LINE@ และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ของ LINE ตามลำดับ และในการใช้บริการ LINE@ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดที่ใช้บังคับ

 

1. การสมัครใช้บริการ LINE@ การตอบรับและการปฏิเสธคำขอใช้บริการ และการยกเลิกคำขอใช้บริการ 

ลูกค้า (ไม่ว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือองค์กร/บริษัท) จะใช้บริการ LINE@ โดยส่งคำขอใช้บริการตามที่ LINE กำหนด อย่างไรก็ดี ในการอนุมัติคำขอใช้บริการของ LINE นั้น จำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ ซึ่ง LINE ต้องทำการประเมินเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้ (“บัญชีผู้ใช้ที่ผ่านการรับรอง”) ในกรณีที่ LINE พิจารณาว่าลูกค้ามีลักษณะใด ๆ ต่อไปนี้  LINE อาจปฏิเสธคำขอใช้บริการที่ลูกค้าได้ยื่นไว้

1.1. ลูกค้าให้ข้อมูลเท็จในคำขอใช้บริการ  

1.2. ลูกค้าไม่ผ่านหลักเกณฑ์การประเมินของ LINE (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การที่ลูกค้าไม่มีเงินค้างชำระกับ LINE หรือการที่ลูกค้าชำระเงินให้แก่ LINE ล่าช้า และความสามารถของลูกค้าในการชำระเงินโดยบัตรเครดิต ทั้งนี้ LINE ไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยหลักเกณฑ์ในการประเมินของ LINE)

1.3. กรณีอื่นที่มีการใช้บริการ LINE@ อย่างไม่เหมาะสม

 

2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการใช้บริการ LINE@  

LINE อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการใช้บริการ LINE@ ฉบับนี้ได้ โดย LINE อาจแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยทั่วกันหรือ LINE อาจแจ้งลูกค้าโดยตรง  ในกรณีที่ลูกค้ายังคงใช้บริการ LINE@ ต่อไปหลังจากที่ LINE ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการใช้บริการ LINE@ ฉบับนี้ จะถือว่าลูกค้าเห็นชอบข้อกำหนดในการใช้บริการ LINE@ ฉบับที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วนั้น 

 

3. ระยะเวลาในการใช้บริการ

ระยะเวลาขั้นต้นในการใช้บริการ LINE@ คือระยะเวลาหนึ่งเดือน หากลูกค้าไม่ยกเลิกข้อตกลงของตนในการใช้บริการ LINE@ ตามวิธีการที่ LINE กำหนดก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในการใช้บริการ ระยะเวลาในการใช้บริการจะขยายออกไปโดยอัตโนมัติอีกหนึ่งเดือน และจะขยายออกไปโดยอัตโนมัติคราวละหนึ่งเดือนด้วยวิธีการเดียวกัน 

 

4. ค่าบริการ

4.1. ในการใช้บริการ LINE@ มีการใช้บริการแบบไม่มีค่าบริการและมีค่าบริการ (มีการใช้บริการแบบมีค่าบริการสำหรับการใช้ชื่อผู้ใช้บริการ LINE@ ซึ่งลูกค้าจะต้องยื่นคำขอใช้บริการกับ LINE ต่างหาก) โดย LCT จะกำหนดข้อกำหนดในการใช้บริการแบบมีค่าบริการ, อัตราค่าบริการ, และกำหนดชำระเงิน และ LCT จะแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยทั่วกันหรือจะแจ้งลูกค้าโดยตรง  กรุณายืนยันข้อกำหนดในการใช้บริการแบบมีค่าบริการเมื่อสมัครใช้บริการ

4.2. LINE อาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่มีค่าบริการและเสนอรูปแบบการใช้บริการเพิ่มเติม โดยอาจแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยทั่วกันหรือจะแจ้งลูกค้าโดยตรง  

4.3. ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกบริการ LINE@ หรือเลือกใช้บริการรูปแบบอื่นก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในการใช้บริการหนึ่งเดือน ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการสำหรับระยะเวลาในการใช้บริการหนึ่งเดือนเต็มจำนวน โดยจะไม่มีการลดค่าบริการตามส่วนสำหรับระยะเวลาในการใช้บริการหนึ่งเดือน ในกรณีที่ลูกค้าได้ชำระค่าบริการล่วงหน้าและยกเลิกบริการ LINE@ หรือเลือกใช้บริการรูปแบบอื่น LINE จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ลูกค้าได้ชำระล่วงหน้า 

 

5. บัญชีผู้ใช้

5.1. LINE จะให้ลูกค้ามีบัญชีผู้ใช้ในการใช้บริการ LINE@

5.2. ลูกค้าจะดูแลรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ของตนอย่างเคร่งครัด โดยลูกค้าจะเป็นฝ่ายรับความเสี่ยงเพื่อป้องกันการใช้รหัสผ่านโดยฉ้อฉลหรือโดยมิได้รับอนุญาตเอง LINE จะถือว่าการใช้รหัสผ่านที่ลงทะเบียนใด ๆ เป็นการกระทำของลูกค้าที่ถือรหัสผ่านดังกล่าว 

5.3. เมื่อลูกค้าร้องขอ LINE อาจช่วยลูกค้าในการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าภายในขอบเขตที่เหมาะสม ในกรณีดังกล่าว LINE อาจเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าและดำเนินการบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้า 

5.4. ในกรณีที่ลูกค้าว่าจ้างบุคคลอื่นในการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าโดยได้รับความเห็นชอบจาก LINE โดย LINE จะอนุญาตให้บุคคลอื่นดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าได้ตามความจำเป็น และ LINE ไม่ต้องรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าโดยบุคคลอื่นดังกล่าว รวมถึงกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายจากการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้โดยบุคคลอื่น

5.5. ตามหลักเกณฑ์ของ LINE LINE อาจกำหนด รหัสประเทศหรือรหัสภูมิภาค (“รหัส”) แก่บัญชีผู้ใช้ของลูกค้า และอาจมีการเปลี่ยนแปลงรหัสเมื่อเห็นว่าจำเป็น (ทั้งนี้ LINE ไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยหลักเกณฑ์ของ LINE) ลูกค้าไม่อาจทำการเปลี่ยนแปลงรหัสของบัญชีผู้ใช้เองได้ ข้อกำหนดในการใช้ LINE@ และแบบค่าบริการสำหรับแต่ละรหัสจะถูกนำมาใช้ตามการใช้ LINE@ อย่างไรก็ดีข้อกำหนดในการใช้บริการ LINE@ และแบบค่าบริการอาจแตกต่างกันไปตามรหัส

5.6. ในกรณีที่ลูกค้าเป็นองค์กร/บริษัท ลูกค้าอาจสมัครใช้บัญชีสำหรับบริษัทสาขา บริษัทแม่ หรือบริษัทในเครือของตน (รวมเรียกว่า “บริษัทในเครือ”) และอาจอนุญาตให้บริษัทในเครือของตนใช้บัญชีดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ ลูกค้าจะต้องแน่ใจว่าบริษัทในเครือของตนได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้บริการของ LINE@ และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ซึ่งรวมถึงการกระทำผิดข้อกำหนดการใช้บริการของ LINE@ โดยบริษัทในเครือของตน LINE อาจถือว่าการกระทำของบริษัทในเครือของลูกค้าเป็นการกระทำของลูกค้าเอง

 

6. เนื้อหา

6.1. “เนื้อหา” หมายถึง เนื้อหา (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ไอคอน ข้อมูลในโปรไฟล์ และข้อความ รูปภาพของลูกค้า และวิดีโอที่ลูกค้าส่งให้ LINE) ซึ่งลูกค้าได้ส่งให้ LINE หรือที่ลูกค้าให้ผู้ใช้ LINE สามารถเข้าถึงเพื่อดูผ่านทางบริการ LINE@

6.2. สำหรับเนื้อหานั้น ลูกค้าขอรับรองและรับประกันดังต่อไปนี้

6.2.1. เนื้อหาไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์, ธรรมสิทธิ์, สิทธิบัตร, สิทธิในเครื่องหมายการค้า, สิทธิในแบบผลิตภัณฑ์, สิทธิในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์, ความลับทางการค้า, สิทธิในเกียรติยศชื่อเสียง (honor right), สิทธิในภาพบุคคล (portrait right) สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิในชื่อเสียง (publicity right)

6.2.2. เนื้อหาไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เนื้อหาที่มีความรุนแรงเกินสมควรหรือเนื้อหาที่มีการแสดงออกทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง) และไม่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ขัดต่อข้อกำหนดในการใช้บริการ LINE@ นี้ หรือ แนวทางปฏิบัติฯ  

6.2.3. ในกรณีที่มีการรวม ยูอาร์แอล ลิงก์ ไว้ในเนื้อหา ให้จำกัดลิงก์ดังกล่าวไว้แต่เฉพาะลิงก์ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ LINE สามารถรับรู้ว่า ลูกค้าสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ LINE ได้ หรือว่าลูกค้าจะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อทำให้ผู้ใช้ LINE รับรู้ข้อมูลดังกล่าวได้

6.3. ในกรณีที่เนื้อหามีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่น ลูกค้าจะแสดงข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การระบุแหล่งที่มาของข้อมูลและการระบุว่าลูกค้าไม่ถือเป็นบุคคลอื่นนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ใช้ LINE สำคัญผิดว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากบุคคลอื่นโดยตรง

6.4. ลูกค้าตกลงว่า LINE อาจใช้ดุลยพินิจเพื่อยืนยันเนื้อหาได้เป็นครั้งคราว เพื่อให้การให้บริการ LINE@ เป็นไปอย่างเหมาะสม ในกรณีที่ LINE ถือว่าเนื้อหาของลูกค้ามีเนื้อหาสาระหรือสิ่งใดที่ไม่เหมาะสม LINE อาจระงับการส่งหรือลบเนื้อหาดังกล่าวได้ 

6.5. ในกรณีที่ศาล สำนักงานตำรวจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐขอให้ LINE เปิดเผยหรือส่งสำเนาเนื้อหาของลูกค้า และ LINE พิจารณาแล้วว่าคำขอดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย LINE อาจเปิดเผยหรือส่งสำเนาข้อมูลลูกค้าให้แก่หน่วยงานดังกล่าวโดยไม่ต้องขออนุมัติจากลูกค้า

6.6. LINE อาจใช้เนื้อหาของลูกค้าในกิจกรรมการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับบริการ LINE@ ลูกค้าอนุญาตให้ LINE ใช้เนื้อหาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยการอนุญาตนี้เป็นการอนุญาตอย่างไม่มีกำหนด ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และไม่จำกัดเขตพื้นที่   

 

7. หน้าที่ในการแจ้งข้อมูล

ในกรณีที่ลูกค้าที่ใช้บัญชีผู้ใช้ที่ผ่านการรับรองเปลี่ยนชื่อ, ชื่อบริษัท, ชื่อทางการค้า, ตัวแทน, ที่อยู่หรือข้อมูลอื่นในการติดต่อ ลูกค้าจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ LINE ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว ตามวิธีการแจ้งข้อมูลที่ LINE กำหนด  โดย LINE อาจขอให้ลูกค้าส่งเอกสารเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว และลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามคำร้องขอดังกล่าวของ LINE 

 

8. หน้าที่ของลูกค้า

8.1. ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อลูกค้า หรือลูกค้าถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการ LINE@ ของลูกค้า (“ข้อเรียกร้อง”) ลูกค้าจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของลูกค้าเอง และลูกค้าจะไม่ให้ LINE เข้าไปเกี่ยวข้องในการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว 

8.2. ในกรณีที่ LINE มีค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย (รวมทั้งค่าทนายความ) เกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการ LINE@ ของลูกค้า ลูกค้าจะชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ LINE 

8.3. หากมีการกำหนดให้ผู้ใช้บริการรายอื่นเป็นผู้ดูแลร่วม บริษัทจะถือว่าการปฏิบัติของผู้ดูแลร่วมคือการปฏิบัติของลูกค้า  หากการปฏิบัติของผู้ดูแลร่วมก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่ลูกค้า บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ และขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาระหว่างลูกค้าและผู้ดูแลร่วม

 

9. การจัดการข้อมูล 

9.1. LINE จะแบ่งปันข้อมูลลูกค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าส่งให้ LINE Corp หรือ LCT และ LINE จะใช้ข้อมูลลูกค้าในการจัดการการให้บริการ LINE@ การตอบคำถามของลูกค้าและการติดต่อลูกค้า

9.2. LINE จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลอื่นโดยมิได้รับความเห็นชอบจากลูกค้า ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ

9.3. LINE จะยืนยันสถานะในการใช้บริการ LINE@ แบบมีค่าบริการของลูกค้า (รวมถึง ประเภทของข้อความที่ส่ง เวลาที่ใช้การส่ง และปริมาณการส่ง) เพื่อให้ LINE สามารถพัฒนาบริการ LINE@ แบบมีค่าบริการของลูกค้าได้ และลูกค้ายอมรับการยืนยันสถานะจาก LINE ในการใช้บริการ LINE@ ของลูกค้า

9.4. ลูกค้าอาจขอให้ LINE เปิดเผย แก้ไข เพิ่มเติมและลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ LINE ได้รับจากลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลจะเปิดเผยโดยวิธีการที่ LINE กำหนดเป็นการเฉพาะ และ LINE อาจเรียกเก็บค่าบริการในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าร้องขอ สำหรับการเปิดเผย แก้ไข เพิ่มเติมและลบข้อมูลส่วนบุคคล ให้ลูกค้าติดต่อทางลิงค์ URL ข้างล่างนี้

[https://contact.line.me/serviceId/10829 ]

 

10. การว่าจ้างบุคคลอื่น

10.1. LINE อาจว่าจ้างกลุ่มบริษัทหรือบุคคลอื่นในการดำเนินงานบางส่วนในการให้บริการ LINE@  

10.2. LINE อาจให้ข้อมูล (แต่ไม่รวมข้อมูลส่วนบุคคล) จากบัญชีผู้ใช้บริการ LINE@ ของลูกค้า เช่น ลิงค์ URL ให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการ LINE@ ทางเว็บไซต์และ/หรือในแอปพลิเคชันของพันธมิตรทางธุรกิจได้ ดังนั้น เว็บไซต์พันธมิตรทางธุรกิจอาจมีลิงค์เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ LINE@ ของลูกค้า LINE อาจแสดงลิงค์ URL ของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าแสดงอยู่บนหน้าบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าและอาจเชื่อมโยงหน้าบัญชีผู้ใช้ของลูกค้ากับเว็บไซต์ดังกล่าว 

 

11. การระงับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกบริการ 

11.1. LINE อาจระงับการให้บริการ LINE@ แบบมีค่าบริการ เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้ และในกรณีที่ LINE ระงับบริการ LINE@ แบบมีค่าบริการ LINE ไม่จำเป็นต้องคืนค่าบริการสำหรับระยะเวลาที่ระงับบริการดังกล่าว และถือว่า LINE ไม่ต้องมีความรับผิดในการระงับบริการดังกล่าวไม่ว่าอย่างไร   

11.1.1. การบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ LINE@ ตามกำหนดระยะเวลาหรือที่เป็นการเร่งด่วน

11.1.2. อุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้บริการ LINE@ ไม่สามารถใช้งานได้ 

11.1.3. การเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคในการให้บริการ LINE@ อันเนื่องมาจากไฟฟ้าขัดข้อง, ไฟไหม้, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงานและเหตุสุดวิสัยอื่นใด

11.1.4. เกิดเหตุในด้านการปฏิบัติการหรือด้านเทคนิคซึ่งส่งผลต่อการให้บริการ LINE@

11.2. LINE อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการ LINE@ แบบมีค่าบริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดย LINE อาจแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยทั่วกันหรือแจ้งลูกค้าโดยตรง ในกรณีที่ LINE แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการ LINE@ แบบมีค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จะถือว่า LINE ไม่ต้องมีความรับผิดต่อลูกค้าในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการดังกล่าวไม่ว่าอย่างไร   

 

12. การยกเว้นความรับผิด

12.1. LINE ไม่รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าบริการ LINE@ แบบมีค่าบริการ จะปราศจากข้อบกพร่องไม่ว่าโดยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสถียร, ความเชื่อถือได้, ความแม่นยำ, ความสมบูรณ์, ประสิทธิผล, ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์บางประการ, ความบกพร่องเกี่ยวกับความปลอดภัย, ข้อผิดพลาด, จุดบกพร่องของคอมพิวเตอร์ (bug) หรือการละเมิดสิทธิ) 

12.2. LINE ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ในการใช้บริการ ยกเว้นในกรณีที่ค่าเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ในกรณีดังกล่าว LINE จะรับผิดชอบค่าเสียหายโดยตรงและค่าเสียหายตามปกติที่เกิดกับลูกค้า โดยจำนวนความรับผิดสูงสุดของ LINE จะจำกัดที่จำนวนค่าบริการรายเดือนที่ลูกค้าได้ชำระในการใช้บริการ LINE@ แบบมีค่าบริการในเดือนที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งทำให้เกิดค่าเสียหายนั้น 

 

13. การกระทำต้องห้าม

ในการใช้บริการ LINE@ ห้ามมิให้ลูกค้ากระทำการใดๆ ดังต่อไปนี้ 

13.1. การกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย คำพิพากษาศาล มติหรือคำสั่ง หรือมาตรการทางปกครองที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

13.2. การกระทำที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือจารีตประเพณี

13.3. การกระทำอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร สิทธิในชื่อเสียง สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิอื่นใดของ LINE และ/หรือบุคคลอื่นไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมายหรือสัญญา

13.4. การใช้บริการ LINE@ เป็นสื่อโฆษณาให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การใช้บริการ LINE@ เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลอื่น

13.5. การโอนหรือให้บุคคลอื่นยืมบัญชีผู้ใช้บริการ LINE@ ของลูกค้า หรือให้บุคคลอื่นร่วมใช้บัญชีผู้ใช้บริการ LINE@      

13.6. การโพสต์หรือส่งข้อมูลที่แสดงออกถึงความรุนแรงหรือมีเนื้อหาทางเพศ หรือการแสดงออกที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ชาติกำเนิด สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพทางสังคม วงศ์ตระกูล ฯลฯ หรือเนื้อหาที่ยั่วยุหรือยุยงให้เกิดพฤติกรรมการฆ่าตัวตายหรือพฤติกรรมการทำร้ายตนเองหรือการเสพย์ยาเสพติด หรือการแสดงออกที่เป็นการต่อต้านสังคมซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่ต่อต้านสังคมหรือเนื้อหาที่ทำให้ผู้อื่นลำบากใจ  

13.7. การกระทำซึ่งนำไปสู่การบิดเบือนเกี่ยวกับ LINE และ/หรือบุคคลอื่น หรือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จโดยเจตนา

13.8. การใช้บริการ LINE@ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศหรือพฤติกรรมลามกอนาจาร, การใช้บริการ LINE@ เพื่อนัดพบกับบุคคลอื่นเพื่อประสบการณ์ทางเพศ การใช้บริการ LINE@ เพื่อล่วงละเมิดหรือหมิ่นประมาทลูกค้าหรือผู้อื่น หรือการใช้บริการ LINE@ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ LINE@ ที่ LINE ได้กำหนด

13.9. การกระทำที่เอื้อประโยชน์หรือถือเป็นการสมคบกับกลุ่มต่อต้านสังคม 

13.10. การกระทำที่นำไปสู่การเก็บรวบรวม การเปิดเผยหรือการให้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทะเบียนหรือประวัติการใช้งานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออย่างไม่เหมาะสม

13.11. การกระทำที่รบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์และ/หรือระบบเครือข่ายของบริการ LINE@

13.12. การกระทำที่ใช้หรือแสวงหาประโยชน์จากข้อบกพร่องของบริการ LINE@ โดยเจตนา

13.13. การกระทำที่ทำให้เกิดคำถามโดยไม่มีเหตุผลอันควรและ/หรือทำให้เกิดข้อเรียกร้องต่อ LINE ที่เกินสมควร

13.14. การกระทำที่แทรกแซงการให้บริการ LINE@ หรือการใช้บริการ LINE@ ของลูกค้ารายอื่นหรือบุคคลอื่น

13.15. การกระทำอันเป็นการยุยงหรือส่งเสริมการกระทำใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 13.1 ถึง 13.14

13.16. การกระทำอื่นใดที่ LINE พิจารณาว่าไม่เหมาะสม

 

14. การระงับและการยกเลิกการใช้บริการ LINE@

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ในข้อ 14.1 ถึง 14.5 หรือในกรณีที่ LINE เห็นว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ในข้อ 14.1 ถึง 14.5 LINE อาจระงับการใช้บริการ LINE@ ของลูกค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือยกเลิกข้อตกลงตามสัญญาตามข้อกำหนดในการใช้บริการ LINE@ นี้ (สัญญาฯ) โดยไม่ต้องส่งหนังสือเตือนอย่างเป็นทางการ หรือ LINE อาจยกเลิกการให้บริการ LINE@ แก่ลูกค้า  ทั้งนี้ในกรณีที่ลูกค้ามีค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ LINE@ หรือการเลิกสัญญาฯ LINE จะไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายดังกล่าว

14.1. ในกรณีที่ LINE พิจารณาว่ามีเหตุจำเป็นต้องปฏิเสธคำขอใช้บริการตามข้อ 1.2 หลังจากลูกค้าได้เริ่มใช้ LINE@ (โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นบัญชีที่ผ่านการรับรองหรือไม่)

14.2. มีการฝ่าฝืนข้อกำหนดในการใช้บริการ LINE@ นี้ หรือแนวทางปฏิบัติฯ 

14.3. ลูกค้าใช้บริการ LINE@ ไปในวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม

14.4. LINE ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ โดยไม่มีสาเหตุมาจาก LINE 

14.5. ลูกค้าไม่มีการเข้าถึงบัญชี LINE@ ของลูกค้านานกว่า 1 ปี

14.6 ลูกค้ากระทำการใดๆ ที่ LINE พิจารณาว่าไม่เหมาะสม

 

15. การรักษาความลับ

ลูกค้าจะรักษาข้อมูลที่ LINE ให้ลูกค้าไว้เป็นความลับ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า, ผลิตภัณฑ์, บริการ, ธุรกิจ, เทคโนโลยี, ความรู้ความชำนาญ, ความคิดและแนวคิด โดยไม่คำนึงถึงวิธีการเปิดเผยข้อมูลหรือวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว ซึ่ง LINE กำหนดให้รักษาข้อมูลนั้นเป็นความลับ ณ เวลาที่ทำการเปิดเผยข้อมูล) และลูกค้าจะไม่เปิดเผยข้อมูลลับดังกล่าวกับบุคคลภายนอกหรือแพร่งพรายข้อมูลลับดังกล่าวโดยมิได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE ทั้งนี้ยกเว้นในกรณีกฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

 

16. กลุ่มต่อต้านสังคม

16.1. ลูกค้าขอรับรอง รับประกันและสัญญาว่าลูกค้า หรือบริษัทย่อย, ผู้แทน, เจ้าหน้าที่, ลูกจ้าง, บุคคลที่มีอำนาจกำหนดทิศทางในการบริหารอย่างมีนัยสำคัญ, ตัวแทน, ผู้รับเหมาหรือนายหน้า (เรียกรวมกันว่า “บริษัทในเครือ”) ไม่เข้าข่ายหรือจะไม่เข้าข่ายลักษณะต่างๆ ที่ระบุดังต่อไปนี้ ทั้งในขณะนี้หรือในอนาคต: กลุ่มองค์กรอาชญากรรม, สมาชิกในกลุ่มองค์กรอาชญากรรม, สมาชิกสมทบ, กึ่งสมาชิกหรือสมาชิกอย่างไม่เป็นทางการในกลุ่มองค์กรอาชญากรรม, กิจการในเครือหรือหุ้นส่วนของกลุ่มองค์กรอาชญากรรม, ผู้แสวงหาประโยชน์จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย, ผู้กรรโชกทรัพย์, ผู้นิยมลัทธิอนาธิปไตย หรือกลุ่มองค์กรอาชญากรรมอื่นใดที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (intelligence-driven), บุคคลหรือบริษัทที่มีความใกล้ชิดหรือให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมกับกลุ่มองค์กรข้างต้น (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การสนับสนุนด้านเงินทุนหรือการสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้ในรูปแบบอื่น) หรือกลุ่มอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรือคล้ายกันกับที่ระบุข้างต้นไม่ว่าจะอยู่ในเขตอำนาจศาลใด (เรียกรวมกันว่า “กลุ่มองค์กรอาชญากรรม”)

16.2. ลูกค้าขอรับรอง รับประกันและสัญญาว่าลูกค้าหรือบริษัทในเครือไม่กระทำการหรือจะไม่กระทำการใดๆ ดังต่อไปนี้ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม

16.2.1. การเรียกร้องโดยใช้กำลังหรืออาวุธหรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังหรืออาวุธ 

16.2.2. การเรียกร้องเกินกว่าเหตุหรือการกระทำการที่ไม่มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย

16.2.3. การข่มขู่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการแจ้งให้ผู้อื่นทราบว่าลูกค้าหรือบริษัทในเครือของลูกค้ามีลักษณะเข้าข่ายข้อใดที่ระบุในย่อหน้าก่อน หรือมีพฤติกรรมรุนแรงในการทำธุรกรรมทางธุรกิจ   

16.2.4. การดำเนินการใดๆ ที่ทำให้ LINE เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือแทรกแซงกิจการของ LINE โดยการกระจายข่าวลือ การใช้วิธีการฉ้อฉลหรือใช้กำลังบังคับ หรือ

16.2.5. การกระทำอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันหรือมีลักษณะเดียวกันกับการกระทำข้างต้นไม่ว่าในเขตอำนาจศาลใด 

16.3. หากลูกค้าฝ่าฝืนความในข้อ 16.1 หรือ ข้อ 16.2 นี้ LINE อาจบอกเลิกสัญญาฯ ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ LINE บอกเลิกสัญญาฯ ตามข้อนี้ LINE ไม่มีความรับผิดสำหรับความสูญเสีย, ความเสียหาย, ข้อเรียกร้อง, ความรับผิด, ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการบอกเลิกสัญญาฯ 

 

17. การโอนสิทธิ

17.1. ลูกค้าจะไม่โอน โอนสิทธิ ให้สิทธิและหน้าที่ของลูกค้าที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดในการใช้บริการ LINE@ หรือสถานะทางสัญญาภายใต้สัญญาฯ เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่บุคคลอื่นโดยมิได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE เสียก่อน 

17.2. ในกรณีที่ LINE มีความประสงค์ที่จะโอนบริการ LINE@ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่กลุ่มบริษัทหรือบุคคลอื่น LINE อาจโอนสถานะทางสัญญาภายใต้สัญญาฯ ให้บริษัทในกลุ่มบริษัทหรือบุคคลอื่น หลังจากที่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบโดยทั่วกันหรือ LINE อาจแจ้งลูกค้าโดยตรง และเมื่อลูกค้าทำสัญญาฯ จะถือว่าลูกค้าได้ให้ความเห็นชอบในการโอนดังกล่าวแล้วเป็นการล่วงหน้า

 

18. ความสมบูรณ์ของข้อกำหนด 

หากมีข้อความใดในข้อกำหนดในการใช้บริการ LINE@ นี้ที่ศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นตัดสินว่าเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้  ให้ถือว่าข้อกำหนดที่ตกเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้นั้นไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่นที่เหลือหรือกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดที่ตกเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้เท่าที่จำเป็น เพื่อให้ข้อกำหนดดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้เท่านั้น  และข้อกำหนดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะตีความให้มีผลทางกฎหมายและผลทางเศรษฐกิจตามเจตนารมณ์เดิมของข้อกำหนดดังกล่าวตามที่ได้กำหนดไว้  

 

19. กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอำนาจศาล

กฎหมายญี่ปุ่นใช้บังคับกับข้อกำหนดในการใช้บริการ LINE@ ฉบับนี้ โดยไม่คำนึงถึงกฎหรือบทบัญญัติว่าด้วยการเลือกกฎหมายหรือการขัดกันของกฎหมาย ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการใช้บริการ LINE@ ระหว่าง LINE และลูกค้า ให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลแห่งกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

 

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2018