LINE MAN  ข้อตกลงและเงื่อนไขการคืนสินค้า

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

 

ผู้ซื้ออาจคืนสินค้าที่ซื้อ (“สินค้า”) ผ่านแอปพลิเคชันและ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด (“LINE MAN”) เพื่อขอคืนเงินได้ ในกรณีที่สินค้าและการขอคืนเงินเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการคืนสินค้า (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ฉบับนี้ 

คำที่ทำเป็นตัวหนาซึ่งไม่ได้มีการระบุคำจำกัดความไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการคืนสินค้านี้ ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ 

 1. 1.    เงื่อนไขการขอคืนสินค้า

1.1   สินค้าประเภทของสด

       ผู้ซื้ออาจคืนสินค้าประเภทของสดที่ผู้ซื้อได้รับได้ในกรณีที่สินค้าดังกล่าว เสียหาย หรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ เสีย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่กำหนดไว้ รวมถึงบรรจุภัณฑ์เสียหาย เป็นต้น ได้ภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าดังกล่าวแล้ว

 

1.2   สินค้าทั่วไป

       ผู้ซื้ออาจคืนสินค้าทั่วไปได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้าตามเงื่อนไขที่ระบุดังต่อไปนี้
 1.         1.2.1  สินค้าไม่ตรงตามข้อมูลจำเพาะที่กำหนดไว้ เช่น สี หรือขนาดไม่ถูกต้อง เป็นต้น
 2.         1.2.2  สินค้ามีตำหนิ หรือเสียหายจนเป็นเหตุให้ใช้การไม่ได้
 3.         1.2.3  สินค้าที่มีลักษณะไม่ตรงตามที่ร้านค้ากำหนดไว้
 4.         1.2.4  สินค้าเกิดความเสียหายระหว่างขนส่ง
 5.         1.2.5  สินค้าไม่ครบตามจำนวนที่สั่งซื้อ
 6.         1.2.6  สินค้าที่กฎหมายกำหนดไว้ให้มีการคืนสินค้าได้

 

1.3   สภาพของสินค้าที่คืน

       ในกรณีที่สินค้าเข้าเงื่อนไขให้คืนสินค้าได้ ผู้ซื้อจะต้องคืนสินค้า อุปกรณ์ ของแถม กล่อง บรรจุภัณฑ์ รวมถึงสิ่งอื่น ๆ ที่ผู้ซื้อได้รับไปในสภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์โดยปราศจากความเสียหายจากผู้ซื้อให้แก่ร้านค้าผ่านช่องทางและภายในระยะเวลาที่ LINE MAN กำหนด ในกรณีที่สินค้ามีความเสียหายอันเกิดจากผู้ซื้อเอง LINE MAN จะไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทในการตรวจสอบความเสียหาย LINE MAN ขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายภาพ และ/หรือวิดีโอสินค้าในขณะได้รับสินค้า และ/หรือเปิดสินค้า

 

1.4   LINE MAN จะไม่รับคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้ทุกกรณี

 1.         1.4.1  สินค้าที่ผ่านการซัก ล้าง หรือเปียกน้ำมาก่อน
 2.         1.4.2  สินค้าที่ชำรุด แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ เบี้ยว ร้าว ทะลุ มีรอยขูดขีด อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากรูปแบบการใช้งานปกติตามข้อกำหนดการใช้งานของสินค้าที่ได้ถูกระบุไว้ในคู่มือการใช้งานในบรรจุภัณฑ์
 3.         1.4.3  สินค้าที่มีสภาพผิดปกติ ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเองหรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง เช่น คราบกาว คราบออกไซด์ คราบน้ำ คราบมูลสัตว์ รอยสนิม เป็นต้น
 4.         1.4.4  สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) จากแมลงและสัตว์

 

 1. 2.    การยืนยันคำสั่งซื้อ

     หากผู้ซื้อยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว ผู้ซื้อไม่สามารถเปลี่ยน และ/หรือขอคืนสินค้าได้ทุกกรณี ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบคำสั่งซื้อก่อนกดยืนยันคำขอสั่งซื้อสินค้า ทาง LINE MAN ขอปฏิเสธการรับคืนสินค้า ในกรณีที่ผู้ซื้อมีความไม่พึงพอใจในสินค้า แต่สินค้าได้ถูกแกะกล่อง หรือนำไปใช้งานแล้ว รวมถึงสินค้าไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

 

 1. 3.    ขั้นตอนการคืนสินค้า/คืนเงิน

3.1   ผู้ซื้อจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อคืนสินค้า

 1.         3.1.1  การคืนสินค้า ผู้ซื้อต้องแจ้งเรื่องขอคืนสินค้าผ่านช่องทาง Live Chat ในแอปพลิเคชัน LINE MAN ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด LINE MAN ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี
 2.         3.1.2  ผู้ซื้อต้องแจ้งปัญหาสินค้าและความต้องการคืนสินค้า และกรอกแบบฟอร์มตามที่ LINE MAN กำหนด เพื่อแจ้งขอคืนสินค้า โดยจะต้องแจ้งข้อมูลอย่างละเอียดและแนบรูปภาพความเสียหายให้ชัดเจน ดังนี้
  1.                  (ก)  ชื่อ
  2.                  (ข)  เบอร์โทร
  3.                  (ค)  บัญชีของผู้ซื้อ
  4.                  (ง)  เลข Tracking number
  5.                  (จ)  รูปภาพความเสียหายของสินค้า
  6.                  (ฉ)  รูปใบเสร็จรับเงิน
  7.                  (ช)  เหตุผลในการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
 3.         3.1.3  การอนุมัติให้สามารถคืนสินค้าได้ จะต้องผ่านการตรวจสอบจากทาง LINE MAN ก่อนในทุกกรณี โดย LINE MAN อาจขอเอกสารรวมถึงรูปภาพเพิ่มเติมจากผู้ซื้อประกอบการพิจารณา
 4.         3.1.4  LINE MAN จะใช้เวลาตรวจสอบภายใน 3 - 7 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับแจ้งเรื่องขอคืนสินค้าจากผู้ซื้อ
 5.         3.1.5  หาก LINE MAN ตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้าที่ขอคืนเข้าเงื่อนไขตามที่ LINE MAN กำหนดภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ LINE MAN จะแจ้งให้ผู้ซื้อคืนสินค้าให้แก่ร้านค้าภายใน 3 วัน เมื่อร้านค้าได้รับสินค้าและตรวจสอบแล้วครบถ้วน สมบูรณ์ตามที่ผู้ซื้อแจ้งกับทาง LINE MAN ซึ่ง LINE MAN จะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อต่อไป ในกรณีที่ผู้ซื้อส่งคืนสินค้าไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ LINE MAN ขอปฏิเสธการคืนเงินทุกกรณี
 6.         3.1.6  ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่คืนสินค้าภายในระยะเวลาที่ LINE MAN กำหนด LINE MAN จะถือว่าผู้ซื้อยกเลิกคำขอคืนสินค้าและคืนเงินทันที ผู้ซื้อไม่สามารถร้องขอคืนสินค้าและคืนเงินได้อีก
 7.         3.1.7  ในกรณีที่ LINE MAN ได้ตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าสินค้าไม่ได้เข้าเงื่อนไขให้คืนสินค้าได้ LINE MAN ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้คืนสินค้าทุกกรณี

 

3.2   ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า        

        บริษัทคู่ค้าจะรับผิดชอบค่าขนส่งในการคืนสินค้าทั้งหมด ในกรณีที่เป็นผลอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทคู่ค้า

 

3.3   การคืนเงิน        

        ภายหลังจากที่บริษัทคู่ค้าได้รับสินค้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์คืนจากผู้ซื้อ และได้ทำการยืนยันให้คืนเงินแล้ว LINE MAN จะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งสินค้าคืนให้แก่ผู้ซื้อผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้ซื้อกำหนดภายใน 90 วันนับแต่ได้รับคำยืนยันจากบริษัทคู่ค้า

 

 1. 4.  การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ซื้อกับบริษัทคู่ค้า

     การคืนสินค้าและคืนเงินภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ จะต้องเป็นการซื้อสินค้าผ่านระบบแอปพลิเคชัน และ/หรือเว็บไซต์ของ LINE MAN เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ซื้อและบริษัทคู่ค้าติดต่อสื่อสารเพื่อตกลงคำสั่งซื้อสินค้า และหรือรายละเอียดอื่นใดนอกเหนือจากที่สั่งซื้อสินค้าและชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน และ/หรือเว็บไซต์ของ LINE MAN รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ซื้อเพิ่ม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อสินค้ากับผู้จัดส่งสินค้า และ/หรือ บริษัทคู่ค้าด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากวิธีการที่กำหนดไว้บนระบบซื้อสินค้าบนแอปพลิเคชัน และ/หรือเว็บไซต์ของ LINE MAN ผู้ซื้อไม่สามารถขอคืนสินค้าและคืนเงินผ่าน LINE MAN ได้ทุกกรณี

 

 1. 5.  LINE MAN อาจแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ฉบับนี้ได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้บริษัทคู่ค้าและ/หรือผู้ซื้อทราบล่วงหน้า ซึ่ง LINE MAN อาจเผยแพร่ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขนี้บนเว็บไซต์นี้ และ/หรือผ่านช่องทางอื่นตามที่ LINE MAN กำหนด ทั้งนี้ บริษัทคู่ค้าและ/หรือผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการคืนสินค้าดังกล่าวตลอดเวลา ในกรณีที่บริษัทคู่ค้าและ/หรือผู้ซื้อใช้บริการของ LINE MAN ภายหลังจากได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว LINE MAN จะถือว่าบริษัทคู่ค้าและ/หรือผู้ซื้อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการคืนสินค้าที่แก้ไขนั้นแล้ว

 

 1. 6.  หากผู้ใดพบเห็นสินค้าที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อ LINE MAN ได้ทาง Live Chat ที่หน้าแอปพลิเคชัน ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่การจัดส่งเสร็จสิ้น มิฉะนั้น บริษัทฯ จะถือว่า ผู้ใช้สละสิทธิ์ในการเรียกให้บริษัทฯ คืนสินค้าและคืนเงินทุกกรณี