ไลน์แมน

ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการส่งพัสดุ

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563

 

1. คำจำกัดความ

คำที่ทำเป็นตัวหนาซึ่งไม่ได้มีการระบุคำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการส่งพัสดุนี้ ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ

สิ่งของฝากส่ง” หมายถึง สินค้าหรือสิ่งของที่จับต้องได้ที่ผู้ใช้เลือกที่จะให้จัดส่ง ซึ่งอาจมีการบรรจุไว้ในกล่องที่ปิดไว้ และ/หรือหีบห่อพัสดุที่ปิดผนึกไว้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสาร อาหาร สินค้าสะดวกซื้อ อุปกรณ์ต่าง ๆ และ/หรือเสื้อผ้า

พนักงานจัดส่ง” หมายถึงพนักงาน หรือผู้รับจ้างตามสัญญาของบริษัทคู่ค้าซึ่งจะเป็นผู้ทำการจัดส่งสิ่งของฝากส่งโดยดำเนินการในนาม และภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุมคุณภาพของบริษัทคู่ค้า หรือหมายถึง ผู้ขับขี่ หรือผู้ให้บริการที่ผู้ใช้สามารถส่งคำสั่งผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมนได้ แล้วแต่กรณี

“ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้า” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้าเกี่ยวกับบริการส่งพัสดุ ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่แอปพลิเคชันไลน์แมน

“จุดนัดรับ” หมายถึง สถานที่ใดสถานที่หนึ่งในประเทศไทยซึ่งผู้ใช้ได้เลือกให้พนักงานจัดส่งมารับสิ่งของฝากส่ง

“บริการส่งพัสดุ” หมายถึง บริการที่ผู้ใช้ส่งคำสั่งให้พนักงานจัดส่งมารับสิ่งของฝากส่งที่จุดนัดรับ และดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้รับผ่านบริการโลจิสติกส์ของบริษัทคู่ค้า และ/หรือ ผ่านบริการไปรษณีย์


  1. 2. ข้อตกลง

นอกจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการแล้ว ผู้ใช้ที่ใช้บริการส่งพัสดุนี้ได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

2.1.    การคลิกปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้ด้วยไลน์” และดำเนินการส่งคำสั่งใช้บริการจัดส่งพัสดุนั้น เป็นการที่ผู้ใช้ได้รับรองและรับประกันว่า ผู้ใช้ได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้าสำหรับการใช้บริการจัดส่งพัสดุแล้ว ก่อนที่จะส่งคำสั่งใช้บริการจัดส่งพัสดุ

2.2     ผู้ใช้รับรองและรับประกันว่า ผู้ใช้ได้เลือกพนักงานจัดส่งเพื่อให้บริการจัดส่งพัสดุด้วยตนเอง เว้นแต่ผู้ใช้จะยกเลิกคำสั่งตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 6 ด้านล่างนี้

2.3     ผู้ใช้ตกลงว่าจะไม่ใช้บริการจัดส่งพัสดุเพื่อส่งสิ่งของฝากส่งที่ผิดกฎหมาย และ/หรือ สิ่งของฝากส่งที่อาจเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น ผู้รับ และ/หรือพนักงานจัดส่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งของฝากส่งที่เป็นสิ่งของอันตราย วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด และวัตถุกัมมันตรังสี หากมีความสงสัยว่าสิ่งของฝากส่งมีลักษณะใด ๆ ตามที่กล่าวมาแล้ว พนักงานจัดส่งมีสิทธิที่จะเปิดดูและตรวจสอบสิ่งของฝากส่งนั้นได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ หรือแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าก่อนแต่อย่างใด และพนักงานจัดส่งสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับ และจัดส่งสิ่งของฝากส่งใด ๆ ที่พนักงานจัดส่งเห็นว่าไม่สามารถทำการจัดส่งได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย

2.4     ผู้ใช้รับรองและรับประกันว่า ผู้ใช้เป็นเจ้าของสิ่งของฝากส่ง หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของให้ส่งคำสั่งใช้บริการจัดส่งพัสดุให้จัดส่งสิ่งของฝากส่งนั้น

2.5     ผู้ใช้มีหน้าที่ยืนยันข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อของผู้รับ ข้อมูลติดต่อ และที่อยู่ที่ระบุในคำสั่ง ว่ามีความครบถ้วนและถูกต้อง

2.6     ผู้ใช้จะต้องระบุข้อควรระวังใด ๆ (หากมี) ที่ควรระวังเมื่อดำเนินการจัดส่งสิ่งของฝากส่งตามลักษณะของสิ่งของนั้น

2.7     ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่านอกเหนือจากข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ และข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการส่งพัสดุแล้ว บริการจัดส่งพัสดุนี้ยังอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้าด้วย


  1. 3. ข้อสงวนสิทธิในการรับประกัน

3.1     บริษัทฯ ไม่รับรอง รับประกัน และไม่รับผิดในความสูญเสีย หรือเสียหายของสิ่งของฝากส่ง อันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้ไม่ได้ระบุข้อควรระวังใด ๆ ไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงไว้ในคำสั่ง

3.2     บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการจัดส่งสิ่งของฝากส่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือละเมิดกฎหมาย


  1. 4. การส่งคำสั่ง

4.1     เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม “ยืนยัน” และระบบได้ทำการจัดส่งคำขอไปยังพนักงานจัดส่งโดยอัตโนมัติแล้ว จะมีหน้าแสดงการยืนยันที่สรุปข้อมูลจุดนัดรับและเวลานัดรับ

4.2     พนักงานจัดส่งอาจโทรกลับมายืนยันการส่งคำสั่งกับผู้ใช้


  1. 5. ราคาและการชำระเงิน

5.1     ผู้ใช้จะต้องชำระค่าบริการสำหรับบริการจัดส่งพัสดุด้วยเงินสด โดยชำระให้กับพนักงานจัดส่งที่จุดนัดรับ หรือโดยวิธีอื่น ๆ ที่บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงเป็นคราว ๆ

5.2     ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการติดต่อกับพนักงานจัดส่งแต่เพียงฝ่ายเดียว


  1. 6. การยกเลิก

เงื่อนไขในการยกเลิกการใช้บริการจัดส่งพัสดุมีดังนี้

6.1      ผู้ใช้มีสิทธิยกเลิกคำสั่งก่อนที่จะได้รับการยืนยันที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายจากพนักงานจัดส่ง

6.2     หากผู้ใช้ยกเลิกคำสั่งหลังจากที่ผู้ใช้ได้ยืนยันการส่งคำสั่งกับพนักงานจัดส่งแล้ว ผู้ใช้จะต้องชำระค่าบริการสำหรับบริการจัดส่งพัสดุเต็มจำนวน บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยน และ/หรือ เพิ่มค่าบริการสำหรับบริการจัดส่งพัสดุในกรณีที่มีการยกเลิก โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเป็นคราว ๆ

6.3     เงื่อนไขในการยกเลิกเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้าด้วย