LINE

ภาษาไทย
LINE MAN นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

 

มีผลบังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 

 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด และ LINE MAN Corporation Pte. Ltd. (“ไลน์แมน” หรือ “เรา” หรือ “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) มุ่งใช้บังคับกับลูกค้าผู้ใช้บริการ รวมถึงผู้มีโอกาสที่จะเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการ (“ท่าน” หรือ “ของท่าน” หรือ “ผู้ใช้”) ของบริการของไลน์แมน ซึ่งได้มีการนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มของเรา เช่น บริการ Food Delivery, LINE MAN Mart, Messenger, LINE MAN Ride เป็นต้น โดยไม่คำนึงถึงช่องทางการเข้าถึง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ หรือเว็บไซต์ (“บริการของไลน์แมน” หรือ “บริการของเรา”) โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย”) จะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านสำหรับการใช้บริการของไลน์แมน

เราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเราอยากให้ท่านได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเรานำข้อมูลของท่านไปใช้อย่างไร และเพื่อเหตุผลอะไร ทั้งนี้ โปรดอ่านนโยบายนี้ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากนโยบายนี้ชี้แจงว่าเราได้ทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรบ้าง

 

ข้อมูลอะไรบ้างที่เราเก็บรวบรวม

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา ดังต่อไปนี้:

 • •ข้อมูลระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ชื่อเล่น ชื่อจริง และรูปภาพ
 • •ข้อมูลประชากร เช่น ภาษา และไลฟ์สไตล์
 • •ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์ ที่อยู่ LINE ID และบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง
 • •ข้อมูลการเงิน เช่น รายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี และสาขาบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต และยอดเงินในกระเป๋า wallet
 • •ข้อมูลพฤติกรรม เช่น ประวัติการค้นหา คำสั่งซื้อและข้อมูลพฤติกรรมอื่นๆ และระยะเวลาที่ใช้บริการของไลน์แมน
 • •ข้อมูลระบุตัวบุคคลเชิงเทคนิค เช่น ข้อมูลระบุตัวบุคคลเชิงเทคนิคที่เราหรือบุคคลที่สามสร้างขี้นเพื่อระบุถึงท่าน (เช่น รหัสบุคคลภายในของ ไลน์ หรือ ไลน์แมน และ รหัสอ้างอิง) รหัสอุปกรณ์ รหัสโฆษณา ที่อยู่ในเชิงเทคนิค และข้อมูลอุปกรณ์ รวมถึง ข้อมูลเครือข่ายผู้ให้บริการโทรคมนาคม ข้อมูลระบบปฏิบัติการ ภาษา และ เขตเวลา และข้อมูลที่ช่วยให้เราค้นพบแอปพลิเคซันของบุคคลที่สาม เช่นเพื่อตรวจสอบว่ามีการติดตั้งแอปพลิเคซันชำระเงินของธนาคารที่เกี่ยวข้องบนอุปกรณ์ของคุณหรือไม่
 • •ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ เช่น พิกัดโดยคร่าว พิกัดของอุปกรณ์ (ละติจูด ลองจิจูด)
 • •ข้อมูลระบุตัวบุคคลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลที่ปรากฎในคำสั่งซื้อ บันทึกการแชท การสื่อสารกับไรเดอร์ คนขับ และ/หรือ บริการสนับสนุน รวมถึง เสียงบันทึกการสนทนา (ถ้ามี)
 • •ข้อมูลเอกสารราชการ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฎในบัตรประชาชนไทย สำเนาพาสปอร์ต และลายเซ็นต์ ในกรณีท่ีจำเป็น

 

โปรดทราบว่า ตามหลักปฏิบัติงานโดยทั่วไปของเรา เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนาหรือความเชื่อในลัทธิหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลชีวภาพ หากท่านจำเป็นต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวซึ่งไม่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์นั้นมาให้เรา ท่านตกลงที่จะปิดบังข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะส่งเอกสารหรือข้อมูลแก่เรา ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านจำเป็นต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านมาให้กับเรา ท่านอาจขีดฆ่าข้อมูลที่อ่อนไหวในบัตรประจำตัว เช่น กรุ๊ปเลือดและความเชื่อทางศาสนาของท่าน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เราจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่าน เราจะดำเนินการขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่านและ/หรือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเท่านั้น

 

นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา ท่านจะต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลนั้นทราบเกี่ยวกับบริการของเราและการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นแก่เรา และท่านจะต้องรับผิดชอบในการได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นหรืออาศัยฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของบุคคลเหล่านั้นให้แก่เรา

 

สุดท้ายนี้ โปรดทราบว่าท่านมีหน้าที่รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลของท่านเอง และในการแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อที่เราจะได้ปรับเปลี่ยนข้อมูลของท่านให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้


เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 • •ข้อมูลที่รวบรวมโดยตรงจากท่าน ซึ่งรวมถึง ตัวอย่างเช่น ข้อมูลระบุตัวบุคคล ข้อมูลประชากร ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ ข้อมูลเอกสารราชการ ข้อมูลระบุตัวบุคคลเชิงเทคนิค และข้อมูลระบุตัวบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านมอบให้เราในขณะที่ใช้บริการของเรา
 • •ข้อมูลที่รวบรวมโดยตรงจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน (เช่น ครอบครัว เพื่อน ผู้อ้างอิง) ซึ่งรวมถึง ตัวอย่างเช่น ข้อมูลระบุตัวบุคคลทางเทคนิค ที่แบ่งปันให้เราผ่านฟีเจอร์คำสั่งซื้อแบบกลุ่มและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอ้างอิง
 • •ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติผ่านการใช้บริการของเรา ซึ่งรวมถึง ข้อมูลพฤติกรรมและข้อมูลระบุตัวบุคคลทางเทคนิคที่เราสร้างหรือเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา ทั้งนี้ โปรดทราบว่า เราอาจรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติจากบุคคลที่สามตามที่ท่านได้ยินยอม เช่น LINE และเราอาจทำการวบรวมข้อมูลนี้กับข้อมูลอื่น ๆ ที่เราได้มาเกี่ยวกับท่าน
 • •ข้อมูลที่รวบรวมจากบริษัทในเครือ กลุ่มบริษัท และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึง ตัวอย่างเช่น ข้อมูลระบุตัวบุคคลที่เราแลกเปลี่ยนกับบริษัทในเครือ เช่น Wongnai และ LINE ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อจากไลน์แมน ผ่านแพลตฟอร์มของพวกเขา
 • •ข้อมูลที่รวบรวมจากบุคคลที่สาม โดยปกติแล้ว เราได้รับข้อมูลของท่านจากบุคคลที่สามตามการอนุญาตก่อนหน้านี้ที่ท่านให้กับบุคคลดังกล่าว และ/หรือ เรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลระบุตัวบุคคลและข้อมูลระบุตัวบุคคลเชิงเทคนิคที่เราแลกเปลี่ยนกับบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สาม เมื่อท่านเชื่อมโยงบริการของเราเข้ากับบริการเหล่านั้น
 • •ข้อมูลที่รวบรวมจากสาธารณะ ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของท่านจากแหล่งข้อมูลสาธารณะเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การป้องกันการฉ้อโกง


เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

โดยทั่วไป เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับท่านเพื่อให้บริการและดำเนินการบริการของเรา เพื่อตอบสนองภาระผูกพันตามสัญญาของเรากับท่าน ตอบสนองต่อคำขอของท่าน สื่อสารกับท่าน เพื่อให้บริการลูกค้าและการสนับสนุนทางเทคนิค และเพื่อเสนอโปรโมชั่นจากเราและ/หรือจากบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจของเราแก่ท่าน ซึ่งรวมถึง:

 • การใช้ข้อมูลระบุตัวบุคคลและข้อมูลระบุตัวบุคคลเชิงเทคนิค รวมถึงข้อมูลติดต่อของท่านสำหรับการลงทะเบียน การเริ่มต้นใช้งาน และการเข้าสู่ระบบของเรา
 • การใช้ข้อมูลระบุตัวบุคคล ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลตำแหน่งของท่านสำหรับการให้บริการของเรา
 • การใช้ข้อมูลทางการเงินของท่านเพื่อการชำระค่าบริการของเรา
 • การใช้ข้อมูลระบุตัวบุคคลเชิงเทคนิค ประวัติการสั่งซื้อ และบันทึกการสนทนาของท่านเพื่อตอบสนองต่อคำขอและการแก้ไขปัญหาของท่าน
 • การใช้ข้อมูลระบุตัวบุคคลเชิงเทคนิคเพื่อการปรับหน้าตาของแพลตฟอร์มและระบบหลังบ้านที่เกี่ยวข้องของเราให้เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับท่าน
 • การใช้ข้อมูลติดต่อของท่านเพื่อสื่อสารกับท่าน
 • การใช้ข้อมูลข้อมูลระบุตัวบุคคล ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลพฤติกรรม และข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ของท่านเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงโปรโมชั่นและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง

 

เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:

 • เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณ รวมถึงปรับแต่งบริการ การแสดงหน้าจอ และคำแนะนำของเราให้เหมาะกับคุณ
 • เพื่อทำการตลาดแบบตรง โฆษณาแบบตรง และอัปเดตเกี่ยวกับบริการ และข้อเสนอส่งเสริมการขายแบบตรงให้กับท่าน (direct marketing) ร่วมถึงการส่งการแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนแบบพุช (push notification and alert) ถึงท่าน
 • เพื่อส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง และการติดต่อสื่อสารไปหาท่าน
 • เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน และป้องกันการแสปม หรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย
 • เพื่อทำความเข้าใจให้ดีขึ้นว่าผู้ใช้เข้าถึงและใช้บริการของเราอย่างไร ทั้งในลักษณะโดยรวมและรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงบริการของเรา และตอบรับต่อความต้องการ และความพึงพอใจของผู้ใช้ และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยทางธุรกิจ และการวิเคราะห์อื่น ๆ
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาของเราบนโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มอื่นๆ
 • สำหรับการทดสอบระบบและผลิตภัณฑ์ก่อนเปิดตัว
 • เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระทำอื่น ๆ ที่อาจเป็นการกระทำที่ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย
 • เพื่อตรวจสอบและดำเนินการคำสั่งซื้อแบบกลุ่ม
 • เพื่อยืนยันบัญชีของท่านก่อนที่จะอนุมัติคำขอของท่าน
 • เพื่อให้บริการคืนเงินหรือถอนเครดิตที่จำเป็น
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการทบยอดทางการเงินและแก้ไขข้อพิพาทการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 • เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบ (auditing process)

 

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น:

 • เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของของเรา เช่น ความรับผิดชอบทางกฎหมายที่เรามีต่อหน่วยงานกำกับดูแล กรมสรรพากร และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
 • เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่เรา
 • เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารทางประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยหรือสถิติด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
 • เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • เพื่อการดำเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมขององค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
 • เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณะโดยความยินยอมอย่างชัดแจ้งของท่าน

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรืออาจจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ในการเข้าทำสัญญา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการที่เกี่ยวข้องของเรา ตัวอย่างเช่น การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างอาจจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบผู้ใช้บริการ ด้วยเหตุนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา เราอาจไม่สามารถอำนวยความสะดวก สื่อสาร หรือให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดของเราให้แก่ท่านได้


เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (รวมถึงวัตถุประสงค์ที่เราได้อธิบายแล้วเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านของเราตามข้างต้น) เราอาจเปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย:

 • บริษัทในเครือและบริษัทย่อย ตัวอย่างเช่น เรามีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม LINE MAN Wongnai (LMWN)
 • กลุ่มบริษัท เราเป็นส่วนหนึ่งของ กลุ่มบริษัท LINE
 • ผู้ประมวลผลข้อมูล เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้ประมวลผลข้อมูลและผู้รับเหมาหรือตัวแทนที่ทำหน้าที่ในนามของเรา
 • ผู้ให้บริการ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรารวบรวมให้กับผู้ให้บริการและผู้จัดจำหน่ายซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการการชำระเงินของเรา เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการเว็บไซต์ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต บริการคลาวด์ (cloud service) และผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ ของเรา
 • ที่ปรึกษา เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อที่ปรึกษาบุคคลที่สาม เช่น ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในประเด็นอื่น ๆ ของเรา
 • คู่ค้าทางธุรกิจ เราอาจแบ่งปันข้อมูลกับคู่ค้าของเราที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงบรรดาผู้ลงโฆษณาและผู้ทำการวิจัย ตัวอย่างเช่น หากท่านโพสต์เนื้อหาที่มีการกล่าวถึงผู้ลงโฆษณากับเรา เราอาจแบ่งปันเนื้อหานี้กับบุคคลเหล่านั้น หรือเราอาจทำงานร่วมกับผู้ทำการวิจัยเพื่อวิเคราะห์เนื้อหา) อันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะ
 • การโอนธุรกิจ เราอาจโอนข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมให้กับบริษัทอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ หรือในระหว่างการเจรจาเพื่อทำการควบรวม ขายทรัพย์สิน การกู้เงิน หรือการเข้าถือครองทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในกิจการของเรา
 • เพื่อใช้สำหรับกระบวนการทางกฎหมาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย การดำเนินคดีทางศาล คำสั่งศาล หมายเรียก หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เราอาจแบ่งปันข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ของท่านเพื่อให้สอดคล้องกับหมายของตำรวจ
 • หน่วยงานกำกับดูแล เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือตามคำขอของหน่วยงานกำกับดูแลที่สมเหตุสมผล
 • เพื่อปกป้องเราและผู้อื่น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากเราเชื่อว่าเป็นการจำเป็นในการตรวจสอบ ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย การฉ้อโกง สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อความปลอดภัยของบุคคลใด ๆ การละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของเรา หรือเป็นหลักฐานใน การดำเนินคดีที่เราเกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลภาพรวม หรือข้อมูลที่ไม่มีลักษณะบ่งชี้ตัวบุคคล เราอาจแบ่งปันข้อมูลภาพรวม หรือข้อมูลที่ไม่มีลักษณะบ่งชี้ตัวบุคคลให้กับบุคคลภายนอกเพื่อทำการตลาด ทำการโฆษณา ทำการวิจัย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน
 • ผู้ใช้รายอื่น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ผู้ใช้อื่นสามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างเช่น เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ขับขี่ คนขับรถ และร้านค้าของเรา หรือเราอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านให้กับลูกค้ารายอื่น หากท่านเป็นผู้ใช้รายหนึ่งในคำสั่งซื้อแบบกลุ่ม
 • ตามคำขอของท่าน เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่น ตามคำขอของท่าน


เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศอย่างไร

บริการของเรามุ่งเป้าไปยังลูกค้าปลายทางที่อยู่ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ตามเหตุผลที่ระบุไว้ข้างต้น เราอาจจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศต่าง ๆ ซึ่งอาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย ตัวอย่างเช่น เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริการคลาวด์ (cloud service) ในต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของเรา หรือเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับสมาชิกของกลุ่มบริษัท LINE ที่อยู่ในต่างประเทศ

ในทุกกรณี เราจะใช้มาตรการป้องกันตามความจำเป็นและเหมาะสมสำหรับการส่งหรือโอนข้อมูล เพื่อรักษาและปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


เราจะใช้ฐานทางกฎหมายใดบ้างในการเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยทั่วไป เราอาศัยฐานการปฏิบัติตามสัญญาของเราในการให้บริการและดำเนินการบริการของเราแก่ท่าน ซึ่งรวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับ:

 • การลงทะเบียน การเริ่มต้นใช้งาน และการเข้าสู่ระบบ
 • การให้บริการของเรา
 • การชำระเงินบริการของเรา
 • การส่งการแจ้งเตือน การยืนยันคำสั่งซื้อ และการสื่อสารถึงท่าน
 • การตรวจสอบและดำเนินการคำสั่งซื้อแบบกลุ่ม และการให้คืนเงินหรือถอนเครดิตที่จำเป็น

 

นอกจากนี้ โดยทั่วไปแล้ว เราก็อาศัยฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมายของเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการ:

 • แจ้งให้ท่านทราบถึงโปรโมชั่นและโฆษณาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้าง ๆ
 • ปรับเปลี่ยนประสบการณ์ผู้ใช้ให้เป็นแบบรายบุคคลอย่างกว้าง ๆ รวมถึงปรับแต่งบริการ การแสดงหน้าจอ และคำแนะนำของเราให้เหมาะกับคุณ
 • ดำเนินการสำรวจที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
 • ตอบสนองต่อคำขอและการแก้ไขปัญหาของท่าน
 • ทำความเข้าใจว่าผู้ใช้เข้าถึงและใช้บริการของเราอย่างไร ทั้งแบบภาพรวมและรายบุคคล เพื่อปรับปรุงบริการของเราและตอบสนองต่อความต้องการและความชอบของผู้ใช้ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยทางธุรกิจและการวิเคราะห์อื่น ๆ
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาของเราบนโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มอื่นๆ
 • ดำเนินการกระทบยอดทางการเงินและแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ยืนยันบัญชีของท่านและเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบของเรา (audit)

 

ในบางกรณี การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายของเราหรือเพื่อการยกขึ้น ปฏิบัติตาม ใช้สิทธิ หรือป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับ:

 • การยืนยันตัวตนของท่านและป้องกันสแปมหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย
 • การป้องกัน การตรวจจับ การบรรเทา และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่อาจต้องห้ามหรือผิดกฎหมาย (โดยเราอาจถือว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายของเราด้วย)

 

โดยทั่วไป เราอาศัยความยินยอมของท่านสำหรับกิจกรรมดังต่อไปนี้:

 • เพื่อทำการตลาดแบบตรง โฆษณาแบบตรง และอัปเดตเกี่ยวกับบริการ และทำข้อเสนอส่งเสริมการขายแบบตรงให้กับท่าน (direct marketing) ร่วมถึงการส่งการแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนแบบพุช (push notification and alert) ถึงท่าน

 

สุดท้ายนี้ เราอาจอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นในการประมวลผลข้อมูลของท่าน โดยขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ฐานทางกฎหมายที่เราได้ระบุไว้แล้วข้างต้น ฐานทางกฎหมายในการจัดทำเอกสารทางประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ การวิจัยเพื่อประโยชน์สาธารณะ การคุ้มครองผลประโยชน์ที่สำคัญ การดำเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของมองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณะโดยความยินยอมอย่างชัดแจ้งของท่าน และการเป็นส่วนหนึ่งของงานสาธารณะของเรา ทั้งนี้ โปรดทราบว่าสำหรับการส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ เราอาจอาศัยฐานในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศตามความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลเพื่อผลประโยชน์ของท่านได้อีกด้วย


เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานแค่ไหน

โดยทั่วไปแล้ว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการของเรา และ/หรือ ภาระผูกพันต่างๆ เท่าที่จำเป็นตามสมควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้ชี้แจงไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ โดยเราอาจเก็บรักษาข้อมูลที่เรามีเหตุอันควรเชื่อว่าอาจเป็นข้อพิพาท/คดีความ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้

เพื่อการคาดการณ์ระยะเวลาโดยประมาณ โดยทั่วไปแล้ว เราจะการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นเวลา 10 ปีนับจากการใช้บริการของเราที่เกี่ยวข้องครั้งสุดท้ายของท่านโดยเป็นไปตามระยะเวลาภายใต้อายุความโดยทั่วไปภายใต้กฎหมายไทย

 

ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

บริการของเราไม่ได้มุ่งไปที่หรือออกแบบมาสำหรัผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ และเราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวโดยเจตนาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้อนุบาลที่มีอำนาจกระทำการแทนคนไร้ความสามารถ หรือผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

หากเราทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยในบริการของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเหมาะสม เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อลบหรือทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลนิรนาม เว้นแต่จะมีฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว


คุกกี้ (Cookies)

เราใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรซึ่งถูกจัดเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ไฟล์ข้อความนี้เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถอ่านได้ด้วยเว็บไซต์เมื่อมีการเข้าเว็บไซต์อีกครั้งในเวลาต่อมา โดยคุกกี้เหล่านี้บางส่วนนี้มีความจำเป็น ไม่เช่นนั้นแล้วเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ คุกกี้ประเภทอื่นๆ ยังให้ความสะดวกสบายแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ เนื่องจากมีการจดจำชื่อผู้ใช้ด้วยวิธีที่มีความปลอดภัย และยังจดจำภาษาที่ใช้ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ทำให้ท่านไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเดิมในแต่ละครั้งที่ท่านเข้าเว็บไซต์

เราใช้คุกกี้

 • เพื่อช่วยให้เราเก็บรักษาตัวแปรที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา
 • เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของระบบของเราให้ดีขึ้น
 • เพื่อเก็บรวบรวมความชอบของท่าน และปรับแต่งเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันแก่ท่าน
 • เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้คนใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราอย่างไร และเพื่อทำการปรับปรุงต่อไป

 

ในเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ และอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ท่านจะสามารถควบคุมได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ในตัวเลือกการตั้งค่า อย่างไรก็ตาม หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ หรือจำกัดความสามารถในการตั้งค่าคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หรือเข้าถึงทุกฟังก์ชันการใช้งานได้ ซึ่งอาจจำกัดประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของท่าน


การแจ้งเตือนแบบพุช (Push notification)/การแจ้งเตือน

เราอาจส่งการแจ้งเตือนแบบพุช หรือการแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ของท่าน โดยท่านสามารถปิดการรับข้อความเหล่านี้ได้ไม่ว่าในเวลาใดโดยการตั้งค่าการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของท่าน หรือโดยการเปลี่ยนการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันของท่าน


การวิเคราะห์ข้อมูลของบุคคลภายนอก

เราอาจใช้อุปกรณ์ หรือแอปพลิเคชันอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ และแอปพลิเคชันที่บุคคลภายนอกได้นำเสนอเพื่อประเมินการใช้บริการของท่านในบริการของเรา โดยเราอาจใช้วิธีการวิเคราะห์อื่นเพื่อประเมินการใช้บริการของท่านในบริการของเรา ทั้งนี้ เราได้ใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อช่วยปรับปรุงบริการ ประสิทธิภาพการทำงาน และประสบการณ์ของผู้ใช้ในบริการของเรา โดยข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมอาจรวมถึง หมายเลขประจำเครื่อง ผู้ผลิตและระบบปฏิบัติการ เลขที่อยู่ไอพี หมายเลขเฉพาะที่ใช้อ้างถึงอุปกรณ์ที่ต่อกับเครือข่าย ตำแหน่ง ประเภทของเบราว์เซอร์ เวลาที่เริ่ม/หยุดการใช้งาน และการเคลื่อนไหวของผู้ใช้


การเชื่อมโยงไปยังบุคคลภายนอก

เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก โดยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกที่ถูกเชื่อมโยงไปนั้นจะไม่ถูกควบคุมกำกับโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แต่ถูกควบคุมกำกับโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกนั้นแทน


กล้องภายในรถยนต์

หากท่านเป็นผู้โดยสารที่ใช้บริการของเราเพื่อใช้บริการ LINE MAN Ride เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่รับผิดชอบต่อการติดตั้ง ปฏิบัติการ หรือใช้กล้องภายในรถยนต์ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของผู้ขับขี่รถแต่ละคนที่ให้บริการ LINE MAN Ride แก่ท่าน ทั้งนี้ LINE MAN จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ได้มาจากการบันทึกผ่านกล้องภายในรถยนต์นั้น หากท่านมีคำถามในส่วนนี้ ท่านควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานกล้องภายในรถยนต์จากผู้ขับขี่รถโดยตรง


สิทธิของท่าน

ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความยินยอมของท่านได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม หากท่านเพิกถอนความยินยอม เราอาจไม่สามารถอำนวยความสะดวก สื่อสาร หรือให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดของเราแก่ท่านได้
 • สิทธิในการขอเข้าถึงหรือรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราถือครองเกี่ยวกับท่าน ตลอดจนสิทธิในการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน
 • สิทธิในการขอให้เรามอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่อ่านได้ทั่วไปหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในรูปแบบดังกล่าวไปยังองค์กรอื่น
 • สิทธิในการขอให้เราลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นนิรนามในบางกรณี
 • สิทธิในการคัดค้านหรือระงับเราไม่ให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์
 • สิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และไม่ทำให้เข้าใจผิด
 • สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานสาธารณะที่มีอำนาจ หากท่านเชื่อว่าเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ท่านสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ได้โดยการติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่าง ทั้งนี้ โปรดทราบว่าเราอาจขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลก่อนดำเนินการตามคำขอของท่าน


ข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ (เฉพาะประเทศไทย)

เรามีสิทธิที่จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเคยเก็บรวบรวมไว้ก่อนหน้านี้ก่อนที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลใช้บังคับใช้ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมของการประมวลผล หากท่านไม่ต้องการให้เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปท่านสามารถแจ้งให้เราทราบเพื่อเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ตลอดเวลาตามข้อมูลการติดต่อด้านล่าง


ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีมาตรการด้านเทคนิคและมาตรการเชิงองค์กรที่เหมาะสม ตั้งแต่การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ (user access) ไปจนถึงการเข้ารหัสข้อมูล (encryption) และเทคนิคไม่เปิดเผยตัวตน (data anonymization) เพื่อป้องกันการสูญเสีย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยผิดกฎหมาย โดยมาตรการและนโยบายเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อการปรับปรุงเมื่อจำเป็น

แม้ว่าเราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอาจมีความเสี่ยงในตัวที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของท่านในระหว่างการที่ท่านส่งข้อมูลทางออนไลน์ได้ และการใช้บริการของเราของท่านถือเป็นการรับทราบและยอมรับความเสี่ยงนี้


ติดต่อเรา

หากท่านต้องการใช้สิทธิใด ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น หรือมีคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริการของเรา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ dpo@lmwn.com


สำหรับประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อเราได้ ที่นี่


ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูล

สำหรับในประเทศไทย:

บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 26

ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

สำหรับประเทศสิงคโปร์:

LINE MAN Corporation Pte. Ltd

10 Collyer Quay,

#10-01, Ocean Financial Centre,

Singapore 04315


การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดจะถูกโพสต์บนหน้านี้เสมอ และเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดอย่างระมัดระวัง

เมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสำคัญใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านวิธีการที่เหมาะสม