ข้อกำหนดในการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์


มีผลนับแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566

ข้อกำหนดในการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ 
ข้อกำหนดในการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ ("ข้อกำหนดฯ") เป็นสัญญาระหว่างบริษัท ไลน์ เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ทะเบียนเลขที่ 0135554009220) ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ("ไลน์ เพย์" หรือ "บริษัทฯ") กับผู้ใช้บริการใด ๆ (ในเอกสารฉบับนี้เรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" หรือ "ท่าน") (ทั้งสองฝ่ายรวมเรียกว่า "คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย" และฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรียกว่า "คู่สัญญา") ในการให้บริการไลน์ เพย์ (LINE Pay) ของบริษัทฯ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในการให้บริการดังกล่าว ("บริการ") เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการโดย ไลน์ เพย์ ("LINE Pay E-Money") ได้ ในกรณีที่บริษัทใด ๆ ในเครือของ LY Corporation ("บริษัทในเครือของ LY Corporation") เป็นผู้ให้บริการนั้น จะถือว่าข้อกำหนดฯ เป็นสัญญาระหว่างบริษัทในเครือของ LY Corporation กับผู้ใช้บริการแต่ละราย และถือว่าบริษัทในเครือของ LY Corporation นั้นเป็นคู่สัญญาที่ต้องรับผิดชอบในการให้บริการภายใต้ข้อกำหนดฯ นี้ ในการกล่าวถึง "บริษัทฯ" หรือ "เรา" ในข้อกำหนดฯ หมายถึงการกล่าวถึงไลน์ เพย์ หรือบริษัทในเครือของ LY Corporation แล้วแต่กรณี
ข้อกำหนดฯ จะใช้บังคับในการเข้าถึงและใช้บริการของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดฯ ฉบับนี้ เพื่อมิให้เป็นที่สงสัย ข้อกำหนดฯ ประกอบกับและรวมถึงเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดฯ ทั้งหมด รวมถึงข้อตกลง ระเบียบการจัดการ รายละเอียดและคำรับรองใด ๆ ในบริการ คู่มือในการใช้บริการที่มีผลบังคับ ประเด็นที่ต้องรับทราบ ข้อจำกัดในการใช้บริการ(รวมเรียกว่า "นโยบาย") ที่มีอยู่บนเว็บไซต์บริการ ("เว็บไซต์") ที่ http://terms2.line.me/linepay_web_TH_TermsofUse?lang=th (หากท่านเข้าถึงบริการผ่านคอมพิวเตอร์) หรือที่ http://terms2.line.me/linepay_web_TH_TermsofUse/sp?lang=th (หากท่านเข้าถึงบริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่)และผู้ใช้บริการได้อ่านและรับทราบเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้บริการ (Privacy Policy for Users) ซึ่งอธิบายถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยบริษัทฯ แล้ว
ข้อกำหนดฯ ฉบับนี้เป็นเอกสารสำคัญที่ท่านต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเมื่อจะเลือกใช้บริการ กรุณาพิจารณาประเด็นความเสี่ยงในการใช้บริการดังต่อไปนี้ 
บริษัทฯ อาจจะปิด ระงับหรือจำกัดการเข้าถึง บัญชีไลน์ เพย์ของผู้ใช้บริการ โดยอาศัยสิทธิตามข้อที่ 3 ของข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการไลน์ เพย์ และ/หรือ การใช้บริการ หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดฯ รวมถึงนโยบายหรือข้อตกลงอื่นใดที่ผู้ใช้บริการและบริษัทฯ กระทำร่วมกัน
ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในการทำความเข้าใจและปฏิบัติกฎหมายระเบียบและกฎใด ๆ ทั้งปวงที่ใช้บังคับในเขตอำนาจศาลภายในประเทศของผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจจะใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายว่าด้วยการนำเข้าและส่งออก ภาษีหรือธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
ข้อกำหนดฯ นี้ไม่เป็นการชักจูงให้ใช้บริการ และบริษัทฯ ไม่ได้พุ่งเป้าหมายไปยังประเทศหรือตลาดใด ๆ ผ่านข้อกำหนดฯ ฉบับนี้ 
ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการมิได้ตกลงต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของข้อกำหนดฯ ฉบับนี้ หากผู้ใช้บริการได้เข้าถึง ใช้ หรือดำเนินเข้าถึง หรือใช้บริการต่อไป ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ รวมถึงการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในอนาคต บริษัทฯ อาจจะใช้ดุลยพินิจแต่ฝ่ายเดียวในการแก้ไขข้อกำหนดฯ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ โดยการประกาศการแก้ไขดังกล่าวบนเว็บไซต์หรือแจ้งการแก้ไขข้อกำหนดฯ ดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการรับทราบโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ อาจจะกำหนดเป็นครั้งคราว และถือว่ามีผลตั้งแต่วันที่ประกาศการแก้ไขบนเว็บไซต์หรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ (แล้วแต่กรณี)


1. ขอบเขตการให้บริการ 
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการการชำระเงินและกระทำการเช่นว่าโดยการสร้างการให้ใช้พื้นที่ การบำรุงรักษาและการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต ในการให้บริการของบริษัทฯ อนุญาตให้ผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนบัญชี ไลน์ เพย์ และเปิดการใช้งานบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์  (“LINE Pay E-Money Account”) กับบริษัทฯ สำเร็จ สามารถ (1) กระทำการชำระเงินทางออนไลน์ โดยใช้ยอดเงินในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ ของผู้ใช้บริการ เพื่อชำระเงินค่าสินค้าบริการ และ/หรือเนื้อหาดิจิตัล (digital contents) ("สินค้าและบริการ") ที่ได้ซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือออฟไลน์ ซึ่งดำเนินการโดยผู้ประกอบการร้านค้าแต่ละราย ("ผู้ประกอบการร้านค้า") ที่บริษัทฯ อาจจะอนุญาตเป็นครั้งคราว (2) โอนเงิน/ส่งเงินที่อยู่ในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ ของผู้ใช้บริการไปยังบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ ของผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ และ/หรือ (3) กิจกรรม/ธุรกรรมอื่นใดที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้กระทำได้
เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดฯ บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ หรือ LINE Pay E-Money Account หมายถึง "กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์" หรือ "เงินอิเล็กทรอนิกส์" ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ใช้บริการลงทะเบียนใช้บริการกับบริษัทฯ ในการเก็บมูลค่าและกระทำกิจกรรมหรือธุรกรรมใด ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต

2. การใช้ข้อกำหนดฯ ร่วมกับข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการไลน์ เพย์ 
ข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการไลน์ เพย์ (LINE Pay) ("ข้อกำหนดทั่วไป") จะนำมาใช้ร่วมกับและให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้
2.1 การอ้างถึงคำว่า "ข้อกำหนดฯ" ในข้อกำหนดทั่วไปเป็นการอ้างถึงข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการไลน์ เพย์ (LINE Pay) สำหรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ (LINE Pay E-Money) 
2.2 การอ้างถึงคำว่า "บัญชี" และ/หรือ "บัญชีไลน์ เพย์ (LINE Pay Account)" ในข้อกำหนดทั่วไป ให้รวมถึงบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ (LINE Pay E-Money Account)
2.3 ให้ยกเลิกข้อ 1.1 ของข้อกำหนดทั่วไปและใช้ข้อ 1 ของข้อกำหนดฯ ฉบับนี้แทน
2.4 ข้อ 2 ของข้อกำหนดทั่วไปให้แก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
2.2.9 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไม่สมบูรณ์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการแสดง/ระบุตัวตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know-Your-Customer/Customer Due Diligence (KYC/CDD)) หรือขั้นตอนใด ๆ ที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
2.5 ข้อ 3 ของข้อกำหนดทั่วไปให้แก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
3.1.3 การเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ  ในการเข้าใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (เลขบัตรประชาชน) กรณีเป็นคนต่างด้าวให้แสดงเลขหนังสือเดินทางหรือเลขประจำตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หรือเลขประจำตัวในเอกสารสำคัญประจำตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ ข้อมูลชีวมิติของผู้ใช้บริการ (Biometric) รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ (LINE Pay E-Money) โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดฯ ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้บริการ บริษัทฯ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าในเวลาใดๆ ในการระงับ และ/หรือ ยกเลิกบริการใดๆ ที่ให้แก่ผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการเกี่ยวข้อง หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การฟอกเงิน และ/หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3.1.4 จำนวนบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ (LINE Pay E-Money Account) จะถูกกำหนดและให้แก่ผู้ใช้บริการหนึ่งรายต่อหนึ่งบัตรประจำตัวเท่านั้น (หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือหมายเลขใบอนุญาตทำงาน หรือหมายเลขบัตรประจำตัวคนต่างด้าว) หากผู้ใช้บริการสมัครลงทะเบียนบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ อีกบัญชีหนึ่ง หรือหากผู้ใช้บริการถูกตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใช้บริการคนเดิมสมัครลงทะเบียนบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ ด้วยหมายเลขบัตรอื่น (หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขใบอนุญาตทำงานหรือหมายเลขบัตรประจำตัวคนต่างด้าว) โดยมิได้ยกเลิกการใช้งานของบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อน
บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้าจะถูกปิด และผู้ใช้บริการควรจะถอนยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนที่จะสมัครลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ เพย์ อีกบัญชีหนึ่งโดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเดิม
3.6 บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ เพย์  (LINE Pay E-Money Account)
3.6.1 วิธีการส่งเงิน ผู้ใช้บริการอาจจะส่งเงินเข้าบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ เพย์ ของตนเอง โดยการใช้บัตรเดบิตที่ร่วมให้บริการ โดยการหักเงินจากบัญชีธนาคาร ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ เช่น เอทีเอ็ม (ATM หรือเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ) เคาน์เตอร์ธนาคาร คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือหน้าเว็บเพจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile web page) ของธนาคารที่ร่วมให้บริการ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ ได้อนุมัติเป็นครั้งคราว ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจได้ว่าบัญชีธนาคาร หรือช่องทางการเติมเงินอื่นใดของผู้ใช้บริการมีเงินเพียงพอ ก่อนที่จะขอส่งเงินเข้าบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ เพย์ ของตนเอง ในกรณีที่ไม่มีเงินเพียงพอ ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทฯ และ/หรือธนาคารที่ร่วมบริการจะไม่สามารถที่จะดำเนินการตามคำขอส่งเงินดังกล่าวได้ และบริษัทฯ หรือธนาคารที่ร่วมบริการไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการเติมเงินอัตโนมัติ (automatic top up service) ในการใช้บริการ ไลน์ เพย์ (LINE Pay) โโดยเอกสารฉบับนี้ ผู้ใช้บริการตกลงจัดการให้บริษัทฯ ได้รับอนุญาตอย่างต่อเนื่องในการถอนเงินจากบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามจำนวนที่เป็นส่วนต่างระหว่างยอดเงินที่ผู้ใช้บริการได้ระบุไว้เพื่อใช้บริการเติมเงินอัตโนมัติ และจำนวนเงินที่ลดลงจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ เพย์ ของผู้ใช้บริการ เพื่อที่จะส่งเงินจำนวนดังกล่าวเข้ามาเติมในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการคงยอดคงเหลือในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ เพย์ ไม่ให้ต่ำกว่ายอดเงินที่ผู้ใช้บริการได้ระบุไว้เพื่อการใช้บริการเติมเงินอัตโนมัติ โดยผู้ใช้บริการจะเป็นผู้กำหนดความถี่ของการถอนเงินดังกล่าวจากบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อมิให้เป็นที่สงสัย ผู้ใช้บริการอาจจะระงับการอนุญาตให้บริษัทฯ ถอนเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้บริการเติมเงินอัตโนมัติโดยแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) วันล่วงหน้า
3.6.2 การโอนเงิน ผู้ใช้บริการอาจจะโอนยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ ของตนเองไปให้บุคคลอื่นที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน "รายชื่อเพื่อนไลน์" หรือ LINE Friends" ของผู้ใช้บริการ แม้ว่าบุคคลในรายชื่อเพื่อนไลน์ นั้นยังไม่ได้ลงทะเบียนใช้บริการไลน์ เพย์ อย่างไรก็ตามบุคคลในรายชื่อเพื่อนไลน์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนดังกล่าวจะต้องลงทะเบียนเพื่อใช้บริการไลน์ เพย์ ภายใน 7 (เจ็ด) วันภายหลังจากที่ได้รับข้อความแจ้งการโอนเงินจากผู้ใช้บริการ มิฉะนั้นคำขอโอนเงินจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและจำนวนยอดเงินดังกล่าวที่ถูกหักออกจากบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ ของผู้ใช้บริการจะถูกส่งคืนไปยังผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินดังกล่าว
3.6.3 กำหนดวงเงินของเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงจะใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ ตามกำหนดวงเงินดังต่อไปนี้
ผู้ใช้บริการระดับที่ 1
(ก) การส่งเงินเข้าบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ ของผู้ใช้บริการ จะต้องไม่เกิน 5,000 (ห้าพัน) บาท ต่อธุรกรรม โดยยอดเงินรวมต้องไม่เกิน 10,000 (หนึ่งหมื่น) บาท ต่อวัน และยอดเงินทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 25,000 (สองหมื่นห้าพัน) บาท ต่อเดือน
(ข) การโอนเงินจากบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ ของผู้ใช้บริการจะต้องไม่เกิน 5,000 (ห้าพัน) บาท ต่อธุรกรรม โดยยอดเงินรวมต้องไม่เกิน 10,000 (หนึ่งหมื่น) บาท ต่อวัน และยอดเงินทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 25,000 (สองหมื่นห้าพัน) บาท ต่อเดือน
(ค) การถอนเงินออกจากบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ ของผู้ใช้บริการจะต้องไม่เกิน 5,000 (ห้าพัน) บาท ต่อธุรกรรม 
โดยยอดเงินรวมต้องไม่เกิน 10,000 (หนึ่งหมื่น) บาท ต่อวัน  และยอดเงินทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 25,000 (สองหมื่นห้าพัน) บาท ต่อเดือน
(ง) การชำระเงินค่าสินค้าและบริการโดยใช้ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ ของผู้ใช้บริการจะต้องไม่เกิน 5,000 (ห้าพัน) บาท ต่อธุรกรรม 
ผู้ใช้บริการระดับที่ 2
(ก) การเติมเงินเข้าบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ ของผู้ใช้บริการ ทำได้สูงสุดไม่เกิน 49,999 (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า) บาท ต่อธุรกรรม และไม่ต่ำกว่า 300 (สามร้อย) บาทต่อครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนธุรกรรมในหนึ่งวัน แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จำกัดวงเงินสำหรับการเติมเงินในแต่ละช่องทางดังต่อไปนี้ 
• การเติมเงินโดยวิธีผูกบัญชีธนาคาร จำกัดวงเงินที่ 150,000 (หนึ่งแสนห้าหมื่น) บาทต่อเดือน
• การเติมเงินโดยวิธีเติมเงินผ่านแอพพลิชันของธนาคาร จำกัดวงเงินที่ 150,000 (หนึ่งแสนห้าหมื่น) บาทต่อเดือน
• การเติมเงินโดยช่องทางเคาน์เตอร์ จำกัดวงเงินที่ 150,000 (หนึ่งแสนห้าหมื่น) บาทต่อเดือน
• การเติมเงินโดยช่องทางตู้ Kiosk จำกัดวงเงินที่ 50,000 (ห้าหมื่น) บาทต่อเดือน
(ข) การโอนเงินจากบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ เพย์ ของผู้ใช้บริการจะต้องไม่เกิน 49,999 (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า) บาท ต่อธุรกรรม และยอดเงินทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 49,999 (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า) บาท ต่อเดือน
(ค) การถอนเงินออกจากบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ เพย์ ของผู้ใช้บริการจะต้องไม่เกิน 49,999 (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า) บาทต่อธุรกรรม และยอดเงินทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 49,999 (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า) บาท ต่อเดือน โดยไม่จำกัดจำนวนธุรกรรมการถอนเงินในหนึ่งวัน
(ง) การชำระเงินค่าสินค้าและบริการโดยใช้ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ เพย์ ของผู้ใช้บริการจะต้องไม่เกิน 49,999 (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า) บาท ต่อธุรกรรม และยอดเงินชำระค่าสินค้าและบริการทั้งหมด สูงสุดจะต้องไม่เกิน 99,999 (เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า) บาทต่อวัน โดยไม่จำกัดจำนวนธุรกรรมในหนึ่งวัน   
3.6.4 วิธีการถอนเงิน ผู้ใช้บริการอาจจะถอนยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ เพย์ ของผู้ใช้บริการไปยังบัญชีธนาคารของธนาคารที่ร่วมให้บริการ หรือผูกไว้ในบริการของบริษัทฯ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถถอนยอดเงินได้ไม่เกิน 49,999 (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า) บาท ต่อเดือน
3.6.5 กำหนดอายุของบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ เพย์ บริษัทฯ ยังมิได้กำหนดระยะเวลาการใช้ของบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ เพย์ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ เพย์ (LINE Pay E-Money Account) และบัญชี ไลน์ เพย์ (LINE Pay Account) ของผู้ใช้บริการไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 3 (สาม) ปี ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ยกเลิกหรือปิดบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ เพย์ (LINE Pay E-Money Account) และบัญชี ไลน์ เพย์ (LINE Pay Account) ดังกล่าวของผู้ใช้บริการได้ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ยอดเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ เพย์ ที่ถูกยกเลิกหรือปิดดังกล่าวจะตกเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องหรือฟ้องร้องเอาค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ในกรณีที่บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ เพย์ ของผู้ใช้บริการถูกปิดหรือยกเลิก บัญชี ไลน์ เพย์ ของผู้ใช้บริการจะถูกปิด หรือยกเลิกโดยอัตโนมัติ และในทางกลับกัน ไม่ว่าบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ เพย์ หรือบัญชี ไลน์ เพย์ จะไม่ถูกปิดหรือยกเลิกตามลำดับ แต่บัญชีทั้งสองจะถูกปิดหรือยกเลิกพร้อมกัน
บริษัทฯ ไม่มีมาตรการให้เครดิตวงเงินต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของธนาคารแห่งประเทศไทย
3.6.6 การปิดบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงชำระค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกี่ยวกับการปิดบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ ของผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการอาจจะปิดบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ ของผู้ใช้บริการในแอพพลิเคชั่น (จากปุ่มติดตั้ง (setting)) ของบริการ ในการปิดบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ ทั้งนี้ โดยการคลิกปุ่ม "ใช่" หรือ "Yes" ที่ปรากฏบนข้อความอัตโนมัติ (pop up-message) ผู้ใช้บริการตกลงให้ยอดเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ ที่ถูกยกเลิก/ปิด ตกเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามหากผู้ใช้บริการคลิกปุ่ม "ใช่" หรือ "Yes" ที่ปรากฏบนข้อความอัตโนมัติ (pop up-message) โดยมิได้ตั้งใจ ผู้ใช้บริการมีสิทธิจะร้องขอคืนยอดเงินคงเหลือทั้งหมดได้ผ่านบริการลูกค้า (customer services) ของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ตกลง โดยการคลิกปุ่ม "ไม่" หรือ "No" ที่ปรากฏบนข้อความอัตโนมัติ (pop up-message) ผู้ใช้บริการมีสิทธิใช้ยอดเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ ของผู้ใช้บริการ หรือโอนยอดเงินคงเหลือทั้งหมดดังกล่าวในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ ของผู้ใช้บริการไปยังบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ ก่อนที่จะปิดบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ ดังกล่าว
ในกรณีที่ยอดเงินคงเหลือของผู้ใช้บริการมีจำนวนน้อยกว่าค่าธรรมเนียมการฝาก-ถอนเงินธนาคาร ผู้ใช้บริการต้องเติมเงินในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ เพื่อให้เพียงพอกับค่าธรรมเนียมดังกล่าว        
3.6.7 ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงชำระค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีในอัตราค่าธรรมเนียมปีละ 50 บาท ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมิได้มีการทำธุรกรรมหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ (LINE Pay E-Money Account) ไม่มีความเคลื่อนไหวมาเป็นระยะเวลา 12 เดือน
2.6 ข้อ 4.1 ของข้อกำหนดทั่วไปให้แก้ไขดังต่อไปนี้
เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ อนุญาตเป็นครั้งคราว ผู้ใช้บริการจะต้องป้อนรหัสผ่านของผู้ใช้บริการ เพื่อล็อกอินเข้าบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ ของผู้ใช้บริการ และ/หรือ เข้าสู่บริการ หลังจากนั้นผู้ใช้บริการอาจจะขอใช้บริการเพื่อทำธุรกรรมชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ("มูลค่าธุรกรรม") ระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการร้านค้า ("คำขอชำระเงิน") ผ่านบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพย์ ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยและการพิสูจน์ตัวตน ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับการใช้บริการ
2.7 ข้อ 5.1 ของข้อกำหนดทั่วไปให้แก้ไขดังต่อไปนี้
หากผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการร้านค้าตกลงยกเลิกหรือเลิกธุรกรรมหลังจากที่บริษัทฯ ได้ชำระมูลค่าธุรกรรมให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าผ่านบริการแล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งบริษัทฯ ทันที และเมื่อบริษัทฯ ได้รับแจ้งดังกล่าวจากผู้ใช้บริการแล้ว บริษัทฯ จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการเรียกมูลค่าธุรกรรมคืนจากผู้ประกอบการร้านค้าที่บริษัทฯ ได้ชำระในนามของผู้ใช้บริการ
2.8 ข้อ 6.1 ของข้อกำหนดทั่วไปให้แก้ไขดังต่อไปนี้
ในกรณีที่ศาล เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจ หรือผู้ประกอบการร้านค้าร้องขอตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อใด ๆ ในข้อกำหนดฯ นี้หรือขั้นตอนการระงับข้อพิพาทของบริการ ให้บริษัทฯ ระงับการชำระเงินให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ใช้บริการตกลงว่าบริษัทฯ อาจจะระงับจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องในบัญชีแยกต่างหากของบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อ4.7 ข้างต้น จนกว่าข้อพิพาทจะสิ้นสุดลง หากจำนวนเงินดังกล่าวได้ถูกชำระไปยังบัญชีธนาคารของผู้ประกอบการร้านค้าแล้ว ผู้ประกอบการร้านค้าจะต้องตกลงที่จะคืนจำนวนเงินนั้น ภายหลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัท และ
2.9 ข้อ 8.1 ของข้อกำหนดทั่วไปให้แก้ไขดังต่อไปนี้
หากการชำระเงินที่ผิดพลาดเป็นเหตุมาจากบริษัทฯ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะประสานงานกับธนาคารที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคล หรือบุคคลใด ๆ เพื่อที่จะแก้ไขการชำระเงินที่ผิดพลาดที่บริษัทฯ ได้รับทราบ
ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดฯฉบับนี้ ให้ใช้ข้อกำหนดฯ ฉบับนี้บังคับ

3. ข้อตกลงฉบับแปล
การแปลข้อกำหนดฯ นี้มีเพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ใช้บริการเท่านั้นไม่มีเจตนาที่จะปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดฯ ฉบับอังกฤษและฉบับภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้ยึดข้อความตามฉบับภาษาอังกฤษ

4. กฎหมายที่ใช้บังคับกับเขตอำนาจศาล
 ข้อกำหนดฯ ฉบับนี้ให้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย


LINE Pay E-Money Terms of Use


as of 30 October 2023

LINE Pay E-Money Terms of Use
The LINE Pay E-Money Terms of Use (the "Terms") is a contract between LINE PAY (THAILAND) COMPANY LIMITED, (Registration Number: 0135554009220) a company incorporated under the laws of Thailand ("LINE Pay", or "Company"), and any users (hereby referred to as "User", or "you") (collectively the "Parties" and each a "Party") for the former's provision of the LINE Pay services or any part thereof (the "Services") to facilitate the User’s use of the LINE Pay to use electronic money services provided by LINE Pay ("LINE Pay E-Money"). In the event that the Services are provided by any company, which is affiliated to LINE Pay ("LY Corporation Group"), then the Terms shall constitute a contract between such LY Corporation Group and each User and LY Corporation Group will be the party responsible for the provision of the Services in accordance with this Terms. The reference to "Company" or "we" in the Terms shall be read as a reference to LINE Pay or LY Corporation Group as the case may be.
The Terms shall apply to the User's access and usage of the Services and the User shall accept and agree to be bound by all the terms and conditions contained in the Terms. For the avoidance of doubt, the Terms incorporates and includes all Schedules to the Terms and any applicable agreements, handling procedures, the descriptions of and covenants for the Services, the guidelines for using the Services, the points to note, and restrictions on use of the Services (collectively, the "Policies") as found on the website of the Services ("Website") at http://terms2.line.me/linepay_web_TH_TermsofUse?lang=th (if you accessing the Services using a computer) or at http://terms2.line.me/linepay_web_TH_TermsofUse/sp?lang=th (if you are accessing the Services using a mobile device).  The Users also hereby read and understood the Privacy Policy for Users which specifies details on the Company’s collection, use and disclosure of personal data of the Users.
The Terms is an important document, which you must consider carefully when choosing whether to use the Services. Please note the following risks of using the Services:
The Company may close, suspend, or limit a User's access to his/her registered account pursuant to Clause 3 of the LINE Pay General Terms of Use ("LINE Pay Account") and/or the Services if he/she violates the Terms, including the Policies or any other agreement which is entered into between the User and the Company.
The User is solely responsible for understanding and complying with any and all laws, rules and regulations of his/her specific jurisdiction that may be applicable in connection with his/her use of the Services, including but not limited to, those related to export or import activities, taxes or foreign currency transactions.
This Terms is not a solicitation of the Services and the Company is not targeting any country or market through the Terms.
The User shall not use the Services if he/she does not agree to any of the terms and conditions contained in the Terms. By accessing/using or continuing to access/use the Services, the User accepts and agrees to be bound by the Terms as well as any subsequent revisions and amendments hereto. The Terms may be amended by the Company at its absolute discretion at any time by posting such amended Terms on its Website, or by notifying Users of such amended Terms via other methods as may be determined by the Company from time to time, and shall take effect from the time such amended Terms are posted on the Website or are otherwise notified to the Users (as the case may be).

1. SCOPE OF THE SERVICES
The Company is a payment service provider and acts as such by creating, hosting, maintaining and providing its Services to the User via the internet. The Company's Services allow the User who has successfully registered for a LINE Pay Account and an electronic wallet for using LINE Pay E-Money under his/her LINE Pay Account ("LINE Pay E-Money Account") with the Company to (1) make on LINE Pay Payments using the funds deposited in his/her LINE Pay E-Money Account for the goods, services and/or digital content (the "Goods and Services") purchased over the online/offline sales platforms ("Platforms") operated by each of the platform operators ("Platform Operator") that the Company may approve from time to time; (2) transfer the funds deposited in his/her LINE Pay E-Money Account to another User’s LINE Pay E-Money Account; and/or (3) any other activities/transactions permitted by the applicable laws and regulations.
For the purpose of the Terms, a LINE Pay E-Money Account shall mean "E-Wallet (กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์)" หรือ "E-Money (เงินอิเล็กทรอนิกส์)" prescribed under the applicable laws and regulations, which the User registers with the Company for storing value and conducting other legally permitted activities/transactions. 

2. INCORPORATION OF LINE PAY GENERAL TERMS OF USE
The LINE PAY General Terms of Use (the "General Terms") shall be incorporated into, and shall form part of, the Terms as if set out herein, provided that:
2.1 Reference to the "Terms" in the General Terms shall be read as references to this LINE Pay E-Money Terms of Use;
2.2 Reference to the "Account" and/or "LINE Pay Account" in the General Terms shall be read to include "LINE Pay E-Money Account";  
2.3 Clause 1.1 of the General Terms shall be deleted and be replaced by Clause 1 of the Terms;
2.4 Clause 2 of the General Terms shall be supplemented to as follows:
2.2.9 the User’s personal information is invalid for the purpose of the Know-Your-Customer /Customer Due Diligence (KYC/CDD) process, or any process which the Company is obligated to conduct.
2.5 Clause 3 of the General Terms shall be supplemented as follows:
3.1.3 Collection of User’s Information. In accessing the Services, the User hereby acknowledges and agrees that his/her personal data including, but not limited to, name, Citizen number (CID) or in case of a foreigner, passport number or other identification number issued by government or government agency of citizenship or identification number appears in other identification document issued by the government of Thailand, Users Biometric information, including any relevant information (if any) may be collected, used and/or disclosed at the time of the User’s registration with the LINE Pay E-Money service, and in accordance with the Privacy Policy for Users. Subject to the Terms, the Company has the right, at its sole discretion, at any time, to suspend and/or terminate any of its Services provided to the User should the User and/or his/her related person is or may be involved with any illegal activities including but not limited to money laundering and/or terrorist financing.
3.1.4 Number of LINE Pay E-Money Account.  LINE Pay E-Money Account shall be strictly assigned to the User per one type of identification (passport number, work permit number or alien card number). If the User applies to register another LINE Pay E-Money Account with same identification number (passport number or work permit number or alien card number) that he/she has already registered with the Company, or if it is found out at later stage that the same User applies to register LINE Pay E-Money with different identification number (passport number or work permit number or alien card number) without canceling the former LINE Pay E-Money, the former LINE Pay E-Money Account shall be closed and that any balance left in such former LINE Pay E-Money Account should be withdrawn from the User’s registered bank account in advance.
3.6 LINE Pay E-Money Account.
3.6.1 Deposit Methods.  The User may deposit fund into his/her LINE Pay E-Money Account by using participated debit card, charging directly from bank accounts, any electronic channels such as ATM, bank counters, personal computer or mobile webpage of the participated bank(s) or any other means approved by the Company from time to time.
In case that the User also subscribes for automatic top-up service in connection with LINE Pay service, the User hereby agrees to procure that the Company shall be continuously authorized to withdraw fund from the User’s registered bank account in an amount representing the shortfall between the threshold amount as determined by the User for such automatic top-up service and the lower amount of the balance of fund in his/her LINE Pay E-Money Account, in order to deposit such amount of fund into his/her LINE Pay E-Money Account with the purpose to maintain the balance therein in an amount of not less than the threshold amount as determined by the User for such automatic top-up service.  In this respect, the frequency of such withdrawal of fund from the User’s registered bank account shall be determined by the User. For the avoidance of doubt, the User may stop the continuous authority in respect of the automatic top-up service by notifying the Company at least 1 (one) day in advance.  
3.6.2 Fund Transfer.  The User may transfer the balance in his/her LINE Pay E-Money Account to his/her friends in the friend list on his/her LINE chat account ("LINE Friends"), even such LINE Friend(s) is not registered with LINE Pay service. Nonetheless, such non-registered LINE Friend(s) must register with LINE Pay service within 7 (seven) days upon receipt of fund transfer message from the User. Otherwise, the transfer request shall be automatically cancelled and that the balance amount so deducted shall be transferred back to the User. The User shall bear any costs and expenses arising out of such transfer.
3.6.3 LINE Pay E-Money Limit of Usage.  The User acknowledges and agrees that the LINE Pay E-Money Account has the limit of amount to be used as follows:
User Level 1
(a) The deposit into the User’s LINE Pay E-Money Account shall not exceed Baht 5,000 (five thousand) per transaction at a maximum, and the total amount of such transaction shall not exceed Baht 10,000 (ten thousand) per day. In addition, the total amount of the transaction shall not exceed 25,000 (twenty-five thousand) per month. 
(b) The fund transfer from the User’s LINE Pay E-Money Account shall not exceed Baht 5,000 (five thousand) per transaction, and the total amount of such transaction shall not exceed Baht 10,000 (ten thousand) per day. In addition, the total amount of the transaction shall not exceed 25,000 (twenty-five thousand) per month. 
(c) The withdrawal from the User’s LINE Pay E-Money Account shall not exceed Baht 5,000 (five thousand) per transaction, and the total amount of such transaction shall not exceed Baht 10,000 (ten thousand) per day. In addition, the total amount of the transaction shall not exceed 25,000 (twenty-five thousand) per month. 
(d) The payment for the Goods and Services from the User’s LINE Pay E-Money Account shall not exceed Baht 5,000 (five thousand) per transaction.
User Level 2
(a) The top-up into the User’s LINE Pay E-Money Account shall not exceed Baht 49,999 (forty-nine thousand nine hundred and ninety-nine) per transaction at a maximum and 300 (three hundred) as the minimum, without limit on the number of the transactions per day. The Company have limited the transaction of money top-up in each channel as follows:
• Top-up by bank linked account shall not exceed 150,000 (One hundred and fifty thousand) per month;
• Top-up by bank application shall not exceed 150,000 (One hundred and fifty thousand) per month;
• Top-up by offline counter shall not exceed 150,000 (One hundred and fifty thousand) per month;
• Top-up by kiosk machine shall not exceed 50,000 (One hundred and fifty thousand) per month;
(b) The fund transfer from the User’s LINE Pay E-Money Account shall not exceed Baht 49,999 (forty-nine thousand nine hundred and ninety-nine) per transaction, and the total amount of such transaction shall not exceed Baht 49,999 (forty-nine thousand nine hundred and ninety-nine) per month.
(c) The withdrawal from the User’s LINE Pay E-Money Account shall not exceed Baht 49,999 (forty-nine thousand nine hundred and ninety-nine) per month, and the total amount of such transaction shall not exceed Baht 49,999 (forty-nine thousand nine hundred and ninety-nine) per day without limit on the number of the transactions per day. 
(d) The payment for the Goods and Services from the User’s LINE Pay E-Money Account shall not exceed Baht 49,999 (forty-nine thousand nine hundred and ninety-nine) per transaction, and the total amount of such payment shall not exceed Baht 99,999 (ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine) at a maximum per day without limit on the number of the transactions per day.
3.6.4 Withdrawal method.  The User may withdraw the balance left in his/her LINE Pay E-Money Account through a bank account of the participated bank(s) or any other means approved by the Company from the time to time and shall not exceed Baht 49,999 (forty-nine thousand nine hundred and ninety-nine) per month.
3.6.5 Validity Period of LINE Pay E-Money Account.  The Company has not prescribed a validity period for LINE Pay E-Money Account. However, in case that the User’s LINE Pay E-Money Account and the User’s LINE Pay Account have been inactive for a period of over 3 (three) years consecutively, the User acknowledges and agrees that his/her LINE Pay E-Money Account and the User’s LINE Pay Account will be terminated or closed as the Company sees fit, without any prior notice given to the User. As such, all of the balance in such terminated/closed LINE Pay E-Money Account will become the Company’s property. The User shall not, in any event, claim or sue the Company for any losses or damages arising therefrom.
In case that the User’s LINE Pay E-Money Account is closed or terminated, the User’s LINE Pay Account shall also automatically be closed or terminated, and vice versa that neither LINE Pay E-Money Account nor LINE Pay Account shall be allowed to be closed or terminated respectively.
The Company does not have any measure regarding providing credit to any User as per the Bank of Thailand’s regulation.
3.6.6 Closing of LINE Pay E-Money Account.  The User acknowledges and agrees to pay any bank fees relating to the closure of the User’s LINE Pay E-Money Account.
The User may close his/her respective LINE Pay E-Money Account in the application (in settings) of the Services for the closure of LINE Pay E-Money Account. In this connection, the User may agree, by clicking “Yes” in a pop-up message, that all of the balance in such terminated/closed LINE Pay E-Money Account will become the Company’s property, provided that if the User incidentally click “yes” in a pop-up message, the User shall be entitled to request for the refund of such balance amount through the customer services of the Company. If the User does not agree, by clicking “No” in a pop-up message, the User shall be entitled to use up all of such balance amount left in the LINE Pay E-Money Account or to transfer all of the balance amount in his/her LINE Pay E-Money Account to his/her bank accounts registered to LINE Pay E-Money service before the closure of such LINE Pay E-Money Account.  
In the event that the User’s remaining account balance is less than the applicable fee(s) charged for withdrawal, the User must reimburse the balance up to the aforementioned fee(s).
3.6.7 Account Maintenance Fee. The User acknowledges and agrees to pay Account Maintenance Fees in a total amount of Bath 50 (fifty) per year in case that the User has not concluded any transactions via LINE Pay E-Money Account or the User’s LINE Pay E-Money Account has been inactive for 12 (twelve) months.
2.6 Clause 4.1 of the General Terms shall be amended as follows:
Unless otherwise permitted by the Company from time to time, the User is required to enter his/her Password in order to log in to his/her LINE Pay Account and/or to access the Services. Thereafter, he/she may make a request to use the Services to effect a payment via his/her LINE Pay E-Money Account for amounts payable on transaction for Goods and Services ("Transaction Amounts") between the User and the Platform Operator ("Payment Request"). The User agrees to comply with any security and other verification procedures the Company requires from time to time in connection with any use of the Services.
2.7 Clause 5.1 of the General Terms shall be amended as follows:
If the User and the Platform Operator agree to revoke or cancel transactions after the Company has paid the Transaction Amounts to the latter via the Services, the User shall immediately notify the Company thereof. The Company, after receiving such notification from the User, shall use commercially reasonable effort to assist the User with the Platform Operator’s refund of the Transaction Amounts it paid on behalf of the User.
2.8 Clause 6.1 of the General Terms shall be amended as follows: 
In the event that a court of law, a government agency, a regulatory authority, or a Platform Operator requests according to and applicable laws or regulations, any applicable provision of the Terms or dispute resolution procedure of the Services that the Company suspends making any payments to the Platform Operator(s), the User agrees that the Company may hold the related amount in the Company’s independent bank account described in Clause 4.7 above until the dispute is resolved. If the amount at issue has been paid to the bank account(s) of the Platform Operator(s), the Platform Operator(s) shall agree to return the amount upon receipt of a notice from the Company; and 
2.9 Clause 8.1 of the General Terms shall be amended to as follows:
If an erroneous payment is made for any cause attributable to the Company, the Company shall be entitled to cooperate with the relevant banks or any entities or person in order to reverse the erroneous payments that it discovers.
In the event of any inconsistency between the General Terms and the Terms, the Terms shall prevail.

3. TRANSLATED AGREEMENT
Any translation of the Terms is provided solely for the User's convenience and is not intended to modify the provision of the Terms. In the event of a conflict between the English version of the Terms and a version in a language other than English, the English version shall prevail.

4. GOVERNING LAW AND JURISDICTION
This Terms shall be governed and construed in all respects by the laws of Thailand.