ข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการไลน์ เพย์ (LINE Pay) สำหรับบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ (LINE E-Money)


17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการไลน์ เพย์
ข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการไลน์เพย์ ("ข้อกำหนดฯ") เป็นสัญญาระหว่างบริษัท ไลน์ บิซ พลัส จำกัด (ทะเบียนเลขที่ 0135554009220) ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ("ไลน์ บิซ พลัส" หรือ "บริษัทฯ") กับ ผู้ใช้บริการใดๆ (ในเอกสารฉบับนี้เรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" หรือ "ท่าน") (ทั้งสองฝ่ายรวมเรียกว่า "คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย" และฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรียกว่า "คู่สัญญา") ในการให้บริการไลน์ เพย์ (LINE Pay) ของบริษัทฯ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในการให้บริการดังกล่าว ("บริการ") เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ ("LINE E-Money") ได้ (ตามที่ได้นิยามไว้ในเอกสารฉบับนี้) ในกรณีที่บริษัทใดๆ ในเครือของไลน์ บิซ พลัส ("บริษัทในเครือของไลน์") เป็นผู้ให้บริการนั้น จะถือว่าข้อกำหนดฯ เป็นสัญญาระหว่างบริษัทในเครือของไลน์ กับผู้ใช้บริการแต่ละราย และจะถือว่าบริษัทในเครือของไลน์นั้นเป็นคู่สัญญาที่ต้องรับผิดชอบในการให้บริการภายใต้ข้อกำหนดฯ นี้ ในการกล่าวถึง "บริษัทฯ" หรือ "เรา" ในข้อกำหนดฯ หมายถึงการกล่าวถึง ไลน์ บิซ พลัส หรือบริษัทในเครือของไลน์ แล้วแต่กรณี
ข้อกำหนดฯ จะใช้บังคับในการเข้าถึงและใช้บริการของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดฯ ฉบับนี้ เพื่อมิให้เป็นที่สงสัย ข้อกำหนดฯ ประกอบกับและรวมถึงเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดฯ ทั้งหมด รวมถึงข้อตกลง ระเบียบการจัดการ รายละเอียด และคำรับรองใดๆ ในบริการ คู่มือในการใช้บริการที่มีผลบังคับ ประเด็นที่ต้องรับทราบ ข้อจำกัดในการใช้บริการ (รวมเรียกว่า "นโยบาย") ที่มีอยู่บนเว็บไซต์บริการ ("เว็บไซต์") ที่ http://terms2.line.me/linepay_web_TH_TermsofUse?lang=th (หากท่านเข้าถึงบริการผ่านคอมพิวเตอร์) หรือที่ http://terms2.line.me/linepay_web_TH_TermsofUse/sp?lang=th (หากท่านเข้าถึงบริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่)
ข้อกำหนดฯ ฉบับนี้เป็นเอกสารสำคัญ ที่ท่านต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เมื่อจะเลือกใช้บริการ กรุณาพิจารณาประเด็นความเสี่ยงในการใช้บริการดังต่อไปนี้ 
บริษัทฯ อาจจะปิด ระงับ หรือจำกัดการเข้าถึงบัญชีไลน์ เพย์ (LINE Pay) ของผู้ใช้บริการ และ/หรือบริการ หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดฯ รวมถึงนโยบาย หรือข้อตกลงอื่นใดที่ผู้ใช้บริการและบริษัทฯ กระทำร่วมกัน
ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในการทำความเข้าใจ และปฏิบัติกฎหมาย ระเบียบ และกฎใดๆ ทั้งปวง ที่ใช้บังคับในเขตอำนาจศาลภายในประเทศของผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจจะใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ กฎหมายว่าด้วยการนำเข้าและส่งออก ภาษี หรือธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
ข้อกำหนดฯ นี้ไม่เป็นการชักจูงให้ใช้บริการ และบริษัทฯ ไม่ได้พุ่งเป้าหมายไปยังประเทศ หรือตลาดใดๆ ผ่านข้อกำหนดฯ ฉบับนี้ 
ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการมิได้ตกลงต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของข้อกำหนดฯ ฉบับนี้ หากผู้ใช้บริการได้เข้าถึง ใช้ หรือ หรือดำเนินเข้าถึง หรือใช้บริการต่อไป ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ รวมถึงการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงใดๆ ในภายหน้า บริษัทฯ อาจจะใช้ดุลยพินิจแต่ฝ่ายเดียวในการแก้ไขข้อกำหนดฯ ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยการประกาศการแก้ไขดังกล่าวบนเว็บไซต์ หรือแจ้งการแก้ไขข้อกำหนดฯ ดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการรับทราบโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ อาจจะกำหนดเป็นครั้งคราว และถือว่ามีผลตั้งแต่วันที่ประกาศการแก้ไขบนเว็บไซต์ หรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ (แล้วแต่กรณี)
1. ขอบเขตการให้บริการ 
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการการชำระเงิน และกระทำการเช่นว่าโดยการสร้าง การให้ใช้พื้นที่ การบำรุงรักษา และการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต บริการของบริษัทฯ อนุญาตให้ผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนบัญชี LINE Pay และบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ (LINE E-Money Account) กับบริษัทฯ สำเร็จ สามารถ (1) กระทำการชำระเงินทางออนไลน์ โดยใช้ยอดเงินในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ของผู้ใช้บริการ เพื่อชำระเงินค่าสินค้า บริการ และ/หรือเนื้อหาดิจิตัล (digital contents) ("สินค้าและบริการ") ที่ได้ซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือออฟไลน์ ซึ่งดำเนินการโดยผู้ประกอบการร้านค้าแต่ละราย ("ผู้ประกอบการร้านค้า") ที่บริษัทฯ อาจจะอนุญาตเป็นครั้งคราว (2) โอนเงิน/ส่งเงินที่อยู่ในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ของผู้ใช้บริการ ไปยังบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ของผู้ใช้บริการรายอื่นๆ และ/หรือ (3) กิจกรรม/ธุรกรรมอื่นใดที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้กระทำได้
เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดฯ บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ หรือ LINE E-Money Account หมายถึง "กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์" หรือ "เงินอิเล็กทรอนิกส์" ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ใช้บริการลงทะเบียนใช้บริการกับบริษัทฯ ในการเก็บมูลค่าและกระทำกิจกรรมหรือธุรกรรมใดๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต
2. การใช้ข้อกำหนดฯ ร่วมกับข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการไลน์ เพย์ (LINE Pay)
ข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการไลน์ เพย์ (LINE Pay) ("ข้อกำหนดทั่วไป") จะนำมาใช้ร่วมกับ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้
2.1 การอ้างถึงคำว่า "ข้อกำหนดฯ" ในข้อกำหนดทั่วไป เป็นการอ้างถึงข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการไลน์ เพย์ (LINE Pay) สำหรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ (LINE E-Money) 
2.2 การอ้างถึงคำว่า "บัญชี" และ/หรือ "บัญชีไลน์ เพย์ (LINE Pay Account)" ในข้อกำหนดทั่วไป ให้รวมถึงบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ (LINE E-Money Account)
2.3 ให้ยกเลิกข้อ 1.1 ของข้อกำหนดทั่วไป และใช้ข้อ 1 ของข้อกำหนดฯ ฉบับนี้แทน
2.4 ข้อ 2 ของข้อกำหนดทั่วไปให้แก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
2.2.7 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไม่สมบูรณ์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการแสดง/ระบุตัวตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know-Your-Customer/Customer Due Diligence (KYC/CDD)) หรือขั้นตอนใดๆ ที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
2.2.8 เมื่อพบว่าผู้ใช้บริการอยู่ในรายชื่อที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งรวมถึงรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN List) และ/หรือ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Thai List) หรือรายชื่อใดๆ ตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด
2.5 ข้อ 3 ของข้อกำหนดทั่วไปให้แก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
3.1.3 การเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ. ในการเข้าใช้บริการ โดยเอกสารฉบับนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงให้เก็บรวบรวมชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (เลขบัตรประชาชน) รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ (LINE E-Money) โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดฯ บริษัทฯ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าในเวลาใดๆ ในการระงับ และ/หรือ ยกเลิกบริการใดๆ ที่ให้แก่ผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการเกี่ยวข้อง หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การฟอกเงิน และ/หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3.1.4 จำนวนบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์. บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ (LINE E-Money Account) จะถูกกำหนดและให้แก่ผู้ใช้บริการหนึ่งรายต่อหนึ่งบัตรประจำตัวประชาชน หากผู้ใช้บริการสมัครลงทะเบียนบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์อีกบัญชีหนึ่ง โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ผู้ใช้บริการเคยใช้สมัครลงทะเบียน บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้าจะถูกปิด และผู้ใช้บริการควรจะถอนยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนที่จะสมัครลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์อีกบัญชีหนึ่ง โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเดิม
3.6 บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ (LINE E-Money Account).
3.6.1 วิธีการส่งเงิน. ผู้ใช้บริการอาจจะส่งเงินเข้าบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ของตนเอง โดยการใช้บัตรเดบิตที่ร่วมให้บริการ โดยการหักเงินจากบัญชีธนาคาร ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เช่น เอทีเอ็ม (ATM (เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ)) เคาน์เตอร์ธนาคาร คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือหน้าเว็บเพจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile web page) ของธนาคารที่ร่วมให้บริการ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ ได้อนุมัติเป็นครั้งคราว ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจได้ว่าบัญชีธนาคาร หรือช่องทางการเติมเงินอื่นใดของผู้ใช้บริการมีเงินเพียงพอ ก่อนที่จะขอส่งเงินเข้าบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ของตนเอง ในกรณีที่ไม่มีเงินเพียงพอ ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทฯ และ/หรือ ธนาคารที่ร่วมบริการจะไม่สามารถที่จะดำเนินการตามคำขอส่งเงินดังกล่าวได้ และบริษัทฯ หรือธนาคารที่ร่วมบริการไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการเติมเงินอัตโนมัติ (automatic top up service) ในการใช้บริการไลน์ เพย์ (LINE Pay) โดยเอกสารฉบับนี้ ผู้ใช้บริการตกลงจัดการให้บริษัทฯ ได้รับอนุญาตอย่างต่อเนื่องในการถอนเงินจากบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามจำนวนที่เป็นส่วนต่างระหว่างยอดเงินที่ผู้ใช้บริการได้ระบุไว้เพื่อใช้บริการเติมเงินอัตโนมัติ และจำนวนเงินที่ลดลงจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ของผู้ใช้บริการ เพื่อที่จะส่งเงินจำนวนดังกล่าวเข้ามาเติมในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการคงยอดคงเหลือในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ไม่ให้ต่ำกว่ายอดเงินที่ผู้ใช้บริการได้ระบุไว้เพื่อการใช้บริการเติมเงินอัตโนมัติ โดยผู้ใช้บริการจะเป็นผู้กำหนดความถี่ของการถอนเงินดังกล่าวจากบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อมิให้เป็นที่สงสัย ผู้ใช้บริการอาจจะระงับการอนุญาตให้บริษัทฯ ถอนเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้บริการเติมเงินอัตโนมัติโดยแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) วันล่วงหน้า
3.6.2 การโอนเงิน. ผู้ใช้บริการอาจจะโอนยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ของตนเองไปให้บุคคลอื่นที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน "รายชื่อเพื่อนไลน์" หรือ "LINE Friends" ของผู้ใช้บริการ แม้ว่า เพื่อนไลน์ (LINE Friends) ยังไม่ได้ลงทะเบียนใช้บริการไลน์ เพย์ อย่างไรก็ตาม เพื่อนไลน์ (LINE Friends) ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนดังกล่าวจะต้องลงทะเบียนเพื่อใช้บริการไลน์ เพย์ ภายใน 7 (เจ็ด) วัน ภายหลังจากที่ได้รับข้อความแจ้งการโอนเงินจากผู้ใช้บริการ มิฉะนั้นคำขอโอนเงินจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจำนวนยอดเงินดังกล่าวที่ถูกหักออกจากบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ของผู้ใช้บริการจะถูกส่งคืนไปยังผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินดังกล่าว
3.6.3 กำหนดวงเงินของเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงจะใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ตามกำหนดวงเงินดังต่อไปนี้
(ก) การส่งเงินเข้าบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ของผู้ใช้บริการ จะต้องไม่เกิน 49,999 (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า) บาท ต่อ 1 (หนึ่ง) ธุรกรรม โดยไม่จำกัดจำนวนธุรกรรมในหนึ่งวัน
(ข) การโอนเงินจากบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ของผู้ใช้บริการจะต้องไม่เกิน 49,999 (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า) บาท ต่อ1 (หนึ่ง) ธุรกรรม และยอดเงินทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 49,999 (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า) บาท ต่อ 1 (หนึ่ง) วัน
(ค) การถอนเงินออกจากบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ของผู้ใช้บริการจะต้องไม่เกิน 49,999 (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า) บาท ต่อ 1 (หนึ่ง) ธุรกรรม และยอดเงินทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 49,999 (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า) บาท ต่อ 1 (หนึ่ง) วัน โดยไม่จำกัดจำนวนธุรกรรมการถอนเงินใน 1 (หนึ่ง) วัน
(ง) การชำระเงินค่าสินค้าและบริการโดยใช้ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ของผู้ใช้บริการจะต้องไม่เกิน 49,999 (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า) บาท ต่อ 1 (หนึ่ง) ธุรกรรม และยอดเงินชำระค่าสินค้าและบริการทั้งหมด สูงสุดจะต้องไม่เกิน 99,999 (เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า) บาทต่อ 1 (หนึ่ง) วัน โดยไม่จำกัดจำนวนธุรกรรมในหนึ่งวัน   
3.6.4 วิธีการถอนเงิน. ผู้ใช้บริการอาจจะถอนยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ของผู้ใช้บริการไปยังบัญชีธนาคารของธนาคารที่ร่วมให้บริการ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว
3.6.5 กำหนดอายุของบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์. บริษัทฯ ยังมิได้กำหนดระยะเวลาการใช้ของบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ (LINE E-Money Account) และบัญชีไลน์ เพย์ (LINE Pay Account) ของผู้ใช้บริการไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 10 (สิบ) ปี ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ยกเลิกหรือปิดบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ (LINE E-Money Account) และบัญชีไลน์ เพย์ (LINE Pay Account) ดังกล่าวของผู้ใช้บริการได้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ยอดเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ที่ถูกยกเลิกหรือปิดดังกล่าวจะตกเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องหรือฟ้องร้องเอาค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ
ในกรณีที่บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ของผู้ใช้บริการถูกปิดหรือยกเลิก บัญชีไลน์ เพย์ของผู้ใช้บริการจะถูกปิด หรือยกเลิกโดยอัตโนมัติ และในทางกลับกัน ไม่ว่าบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ หรือบัญชีไลน์ เพย์จะไม่ถูกปิดหรือยกเลิกตามลำดับ แต่บัญชีทั้งสองจะถูกปิด หรือยกเลิกพร้อมกัน
บริษัทฯ ไม่มีมาตรการให้เครดิตวงเงินต่อผู้ใช้บริการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของธนาคารแห่งประเทศไทย
3.6.6 การปิดบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงชำระค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกี่ยวกับการปิดบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ของผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการอาจจะปิดบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ของผู้ใช้บริการในแอพพลิเคชั่น (จากปุ่มติดตั้ง (setting)) ของบริการ ในการปิดบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ ทั้งนี้ โดยการคลิกปุ่ม "ใช่" หรือ "Yes" ที่ปรากฏบนข้อความอัตโนมัติ (pop up-message) ผู้ใช้บริการตกลง ให้ยอดเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ที่ถูกยกเลิก/ปิด ตกเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้บริการคลิกปุ่ม "ใช่" หรือ "Yes" ที่ปรากฏบนข้อความอัตโนมัติ (pop up-message) โดยมิได้ตั้งใจ ผู้ใช้บริการมีสิทธิจะร้องขอคืนยอดเงินคงเหลือทั้งหมดได้ผ่านบริการลูกค้า (customer services) ของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ตกลง โดยการคลิกปุ่ม "ไม่" หรือ "No" ที่ปรากฏบนข้อความอัตโนมัติ (pop up-message) ผู้ใช้บริการมีสิทธิใช้ยอดเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ของผู้ใช้บริการ หรือ โอนยอดเงินคงเหลือทั้งหมดดังกล่าวในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ของผู้ใช้บริการไปยังบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ ก่อนที่จะปิดบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ดังกล่าว
ในกรณีที่ยอดเงินคงเหลือของผู้ใช้บริการมีจำนวนน้อยกว่าค่าธรรมเนียมการฝาก-ถอนเงินธนาคาร ผู้ใช้บริการต้องเติมเงินในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ เพื่อให้เพียงพอกับค่าธรรมเนียมดังกล่าว        
2.6 ข้อ 4.1 ของข้อกำหนดทั่วไปให้แก้ไขดังต่อไปนี้
เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ อนุญาตเป็นครั้งคราว ผู้ใช้บริการจะต้องป้อนรหัสผ่านของผู้ใช้บริการ เพื่อล็อกอินเข้าบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ของผู้ใช้บริการ และ/หรือ เข้าสู่บริการ หลังจากนั้น ผู้ใช้บริการอาจจะขอใช้บริการเพื่อทำธุรกรรมชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ("มูลค่าธุรกรรม") ระหว่างผู้ใช้บริการ และผู้ประกอบการร้านค้า ("คำขอชำระเงิน") ผ่านบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ไลน์ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยและการพิสูจน์ตัวตน ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับการใช้บริการ 
2.7 ข้อ 5.1 ของข้อกำหนดทั่วไปให้แก้ไขดังต่อไปนี้
หากผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการร้านค้าตกลงยกเลิก หรือเลิกธุรกรรม หลังจากที่บริษัทฯ ได้ชำระมูลค่าธุรกรรมให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าผ่านบริการแล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งบริษัทฯ ทันที และเมื่อบริษัทฯ ได้รับแจ้งดังกล่าวจากผู้ใช้บริการแล้ว บริษัทฯ จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการเรียกมูลค่าธุรกรรมคืนจากผู้ประกอบการร้านค้า ที่บริษัทฯ ได้ชำระในนามของผู้ใช้บริการ
2.8 ข้อ 6.1 ของข้อกำหนดทั่วไปให้แก้ไขดังต่อไปนี้
ในกรณีที่ศาล เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจ หรือผู้ประกอบการร้านค้าร้องขอตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อใดๆ ในข้อกำหนดฯ นี้ หรือขั้นตอนการระงับข้อพิพาทของบริการ ให้บริษัทฯ ระงับการชำระเงินให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ใช้บริการตกลงว่าบริษัทฯ อาจจะระงับจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องในบัญชีแยกต่างหากของบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อ 4.7 ข้างต้น จนกว่าข้อพิพาทจะสิ้นสุดลง หากจำนวนเงินดังกล่าวได้ถูกชำระไปยังบัญชีธนาคารของผู้ประกอบการร้านค้าแล้ว ผู้ประกอบการร้านค้าจะต้องตกลงที่จะคืนจำนวนเงินนั้น ภายหลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัท และ
2.9 ข้อ 8.1 ของข้อกำหนดทั่วไปให้แก้ไขดังต่อไปนี้
หากการชำระเงินที่ผิดพลาดเป็นเหตุมาจากบริษัทฯ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะประสานงานกับธนาคารที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคล หรือบุคคลใดๆ เพื่อที่จะแก้ไขการชำระเงินที่ผิดพลาดที่บริษัทฯ ได้รับทราบ
ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดทั่วไป และข้อกำหนดฯ ฉบับนี้ ให้ใช้ข้อกำหนดฯ ฉบับนี้บังคับ
3. ข้อตกลงฉบับแปล
การแปลข้อกำหนดฯ นี้มีเพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ใช้บริการเท่านั้น ไม่มีเจตนาที่จะปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดฯ ฉบับอังกฤษและฉบับภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้ยึดข้อความตามฉบับภาษาอังกฤษ
4. กฎหมายที่ใช้บังคับกับเขตอำนาจศาล
ข้อกำหนดฯ ฉบับนี้ให้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย


LINE Pay General Terms of Services for LINE E-MONEY


As of Dec. 17, 2015

LINE Pay General Terms of Service
The LINE Pay General Terms of Service (the "Terms") is a contract between LINE BIZ PLUS LTD., (Registration Number: 0135554009220) a company incorporated under the laws of Thailand ("LINE BIZ PLUS", or "Company"), and any user (hereby referred to as "User", or "you") (collectively the "Parties" and each a "Party") for the former's provision of the LINE Pay services or any part thereof (the "Services") to facilitate the Users’ use of the LINE Electronic Money (“LINE E-Money”) (as defined below). In the event that the Services are provided by any company, which is affiliated to LINE BIZ PLUS ("LINE Affiliate"), then the Terms shall constitute a contract between such LINE Affiliate and each User and the LINE Affiliate will be the party responsible for the provision of the Services in accordance with this Terms. The reference to "Company" or "we" in the Terms shall be read as a reference to LINE BIZ PLUS or the LINE Affiliate as the case may be.
The Terms shall apply to the User's access and usage of the Services and the User shall accept and agree to be bound by all the terms and conditions contained in the Terms. For the avoidance of doubt, the Terms incorporates and includes all Schedules to the Terms and any applicable agreements, handling procedures, the descriptions of and covenants for the Services, the guidelines for using the Services, the points to note, and restrictions on use of the Services (collectively, the "Policies") as found on the website of the Services (“Website”) at http://terms2.line.me/linepay_web_TH_TermsofUse?lang=th (if you accessing the Services using a computer) or at http://terms2.line.me/linepay_web_TH_TermsofUse/sp?lang=th (if you are accessing the Services using a mobile device).  
The Terms is an important document, which you must consider carefully when choosing whether to use the Services. Please note the following risks of using the Services:
The Company may close, suspend, or limit a User's access to his/her LINE Pay Account and/or the Services if he/she violates the Terms, including the Policies or any other agreement which is entered into between the User and the Company.
The User is solely responsible for understanding and complying with any and all laws, rules and regulations of his/her specific jurisdiction that may be applicable in connection with his/her use of the Services, including but not limited to, those related to export or import activities, taxes or foreign currency transactions.
This Terms is not a solicitation of the Services and the Company is not targeting any country or market through the Terms.
The User shall not use the Services if he/she does not agree to any of the terms and conditions contained in the Terms. By accessing/using or continuing to access/use the Services, the User accepts and agrees to be bound by the Terms as well as any subsequent revisions and amendments hereto. The Terms may be amended by the Company at its absolute discretion at any time by posting such amended Terms on its Website, or by notifying Users of such amended Terms via other methods as may be determined by the Company from time to time, and shall take effect from the time such amended Terms are posted on the Website or are otherwise notified to the Users (as the case may be).
1. SCOPE OF THE SERVICES
The Company is a payment service provider and acts as such by creating, hosting, maintaining and providing its Services to the User via the internet. The Company's Services allow the User who has successfully registered for a LINE Pay Account and a LINE E-Money Account with the Company to (1) make online payments using the funds deposited in his/her LINE E-Money Account for the goods, services and/or digital content (the "Goods and Services") purchased over the online/offline sales platforms (“Platforms”) operated by each of the platform operators (“Platform Operator”) that the Company may approve from time to time; (2) transfer the funds deposited in his/her LINE E-Money Account to another User’s LINE E-Money Account; and/or (3) any other activities/transactions permitted by the applicable laws and regulations.
For the purpose of the Terms, a LINE E-Money Account shall mean “กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์” หรือ “เงินอิเล็กทรอนิกส์” prescribed under the applicable laws and regulations, which the User registers with the Company for storing value and conducting other legally permitted activities/transactions. 
2. INCORPORATION OF LINE PAY GENERAL TERMS OF SERVICE
The LINE PAY General Terms of Services (the “General Terms”) shall be incorporated into, and shall form part of, the Terms as if set out herein, provided that:
2.1 Reference to the “Terms” in the General Terms shall be read as references to this LINE Pay General Terms of Services for LINE E-Money;
2.2 Reference to the “Account” and/or “LINE Pay Account” in the General Terms shall be read to include “LINE E-Money Account”;  
2.3 Clause 1.1 of the General Terms shall be deleted and be replaced by Clause 1 of the Terms;
2.4 Clause 2 of the General Terms shall be supplemented to as follows:
2.2.7 the User’s personal information is invalid for the purpose of the Know-Your-Customer /Customer Due Diligence (KYC/CDD) process, or any process which the Company is obligated to conduct; 
2.2.8 the User is found on the list of the persons associated with money laundering or terrorist financing, which includes United Nation List and/or Thai List, or any list as required by applicable laws and regulations.
2.5 Clause 3 of the General Terms shall be supplemented as follows:
3.1.3 Collection of User’s Information.  In accessing the Services, the User hereby acknowledges and agrees that his/her name, date of birth, national identification number (Citizen ID number), Laser Number, including any relevant information shall be collected at the time of the User’s registration with the LINE E-Money service. Subject to the Terms, the Company has the right, at its sole discretion, at any time, to suspend and/or terminate any of its Services provided to the User should the User and/or his/her related person is or may be involved with any illegal activities including but not limited to money laundering and/or terrorist financing.
3.1.4 Number of LINE E-Money Account.  LINE E-Money Account shall be strictly assigned to the User per one national identification. If the User applies to register another LINE E-Money Account with same national identification number (Citizen ID number) that he/she has already registered with the Company, the former LINE E-Money Account shall be closed and that any balance left in such former LINE E-Money Account should be withdrawn from the User’s registered bank account in advance.
3.6 LINE E-Money Account.
3.6.1 Deposit Methods.  The User may deposit fund into his/her LINE E-Money Account by using participated debit card, charging directly from bank accounts, any electronic channels such as ATM, bank counters, personal computer or mobile webpage of the participated bank(s) or any other means approved by the Company from time to time.
In case that the User also subscribes for automatic top-up service in connection with LINE Pay service, the User hereby agrees to procure that the Company shall be continuously authorized to withdraw fund from the User’s registered bank account in an amount representing the shortfall between the threshold amount as determined by the User for such automatic top-up service and the lower amount of the balance of fund in his/her LINE E-Money Account, in order to deposit such amount of fund into his/her LINE E-Money Account with the purpose to maintain the balance therein in an amount of not less than the threshold amount as determined by the User for such automatic top-up service.  In this respect, the frequency of such withdrawal of fund from the User’s registered bank account shall be determined by the User. For the avoidance of doubt, the User may stop the continuous authority in respect of the automatic top-up service by notifying the Company at least 1 day in advance.  
3.6.2 Fund Transfer.  The User may transfer the balance in his/her LINE E-Money Account to “LINE Friends” shown in his/her Friend list, even such LINE Friend(s) is not registered with LINE Pay service. Nonetheless, such non-registered Friend(s) must register with LINE Pay service within 7 (seven) days upon receipt of fund transfer message from the User. Otherwise, the transfer request shall be automatically cancelled and that the balance amount so deducted shall be transferred back to the User. The User shall bear any costs and expenses arising out of such transfer.
3.6.3 LINE E-Money Limit of Usage.  The User acknowledges and agrees that the LINE E-Money Account has the limit of amount to be used as follows:
(a) The deposit into the User’s LINE E-Money Account shall not exceed Baht 49,999 (forty-nine thousand nine hundred and ninety-nine) per 1 (one) transaction at a maximum, without limit on the number of the transactions per 1 (one) day.
(b) The fund transfer from the User’s LINE E-Money Account shall not exceed Baht 49,999 (forty-nine thousand nine hundred and ninety-nine) per 1 (one) transaction, and the total amount of such transaction shall not exceed Baht 49,999 (forty-nine thousand nine hundred and ninety-nine) per 1 (one) day.
(c) The withdrawal from the User’s LINE E-Money Account shall not exceed Baht 49,999 (forty-nine thousand nine hundred and ninety-nine) per 1 (one) transaction, and the total amount of such transaction shall not exceed Baht 49,999 (forty-nine thousand nine hundred and ninety-nine) per 1 (one) day without limit on the number of the transactions per 1 (one) day. 
(d) The payment for the Goods and Services from the User’s LINE E-Money Account shall not exceed Baht 49,999 (forty-nine thousand nine hundred and ninety-nine) per 1 (one) transaction, and the total amount of such payment shall not exceed Baht 99,999 (ninety-nine thousand nine hundred and ninety nine) at a maximum per 1 (one) day without limit on the number of the transactions per 1 (one) day.
3.6.4 Withdrawal method.  The User may withdraw the balance left in his/her LINE E-Money Account through a bank account of the participated bank(s) or any other means approved by the Company from the time to time.
3.6.5 Validity Period of LINE E-Money Account.  The Company has not prescribed a validity period for LINE E-Money Account. However, in case that the User’s LINE E-Money Account and the User’s LINE Pay Account have been inactive for a period of over 10 years consecutively, the User acknowledges and agrees that his/her LINE E-Money Account and the User’s LINE Pay Account will be terminated or closed as the Company sees fit, without any prior notice given to the User. As such, all of the balance in such terminated/closed LINE E-Money Account will become the Company’s property. The User shall not, in any event, claim or sue the Company for any losses or damages arising therefrom.
In case that the User’s LINE E-Money Account is closed or terminated, the User’s LINE Pay Account shall also automatically be closed or terminated, and vice versa that neither LINE E-Money Account nor LINE Pay Account shall be allowed to be closed or terminated respectively.
The Company does not have any measure regarding providing credit to any User as per the Bank of Thailand’s regulation.
3.6.6 Closing of LINE E-Money Account.  The User acknowledges and agrees to pay any bank fees relating to the closure of the User’s LINE E-Money account.
The User may close his/her respective LINE E-Money Account in the application (in settings) of the Services for the closure of LINE E-Money Account. In this connection, the User may agree, by clicking “Yes” in a pop-up message, that all of the balance in such terminated/closed LINE E-Money Account will become the Company’s property, provided that if the User incidentally click “yes” in a pop-up message, the User shall be entitled to request for the refund of such balance amount through the customer services of the Company. If the User does not agree, by clicking “No” in a pop-up message, the User shall be entitled to use up all of such balance amount left in the LINE E-Money Account or to transfer all of the balance amount in his/her LINE E-Money Account to his/her bank accounts registered to LINE E-Money service before the closure of such LINE E-Money Account.  
In the event that the User’s remaining account balance is less than the applicable fee(s) charged for withdrawal, the User must reimburse the balance up to the aforementioned fee(s).
2.6 Clause 4.1 of the General Terms shall be amended as follows:
Unless otherwise permitted by the Company from time to time, the User is required to enter his/her Password in order to log in to his/her LINE Pay Account and/or to access the Services. Thereafter, he/she may make a request to use the Services to effect a payment via his/her LINE E-Money Account for amounts payable on transaction for Goods and Services (“Transaction Amounts”) between the User and the Platform Operator (“Payment Request”). The User agrees to comply with any security and other verification procedures the Company requires from time to time in connection with any use of the Services.
2.7 Clause 5.1 of the General Terms shall be amended as follows:
If the User and the Platform Operator agree to revoke or cancel transactions after the Company has paid the Transaction Amounts to the latter via the Services, the User shall immediately notify the Company thereof. The Company, after receiving such notification from the User, shall use commercially reasonable effort to assist the User with the Platform Operator’s refund of the Transaction Amounts it paid on behalf of the User.
2.8 Clause 6.1 of the General Terms shall be amended as follows: 
In the event that a court of law, a government agency, a regulatory authority, or a Platform Operator requests according to and applicable laws or regulations, any applicable provision of the Terms or dispute resolution procedure of the Services that the Company suspends making any payments to the Platform Operator(s), the User agrees that the Company may hold the related amount in the Company’s independent bank account described in Clause 4.7 above until the dispute is resolved. If the amount at issue has been paid to the bank account(s) of the Platform Operator(s), the Platform Operator(s) shall agree to return the amount upon receipt of a notice from the Company; and 
2.9 Clause 8.1 of the General Terms shall be amended to as follows:
If an erroneous payment is made for any cause attributable to the Company, the Company shall be entitled to cooperate with the relevant banks or any entities or person in order to reverse the erroneous payments that it discovers.
In the event of any inconsistency between the General Terms and the Terms, the Terms shall prevail.
3. TRANSLATED AGREEMENT
Any translation of the Terms is provided solely for the User's convenience and is not intended to modify the provision of the Terms. In the event of a conflict between the English version of the Terms and a version in a language other than English, the English version shall prevail.
4. GOVERNING LAW AND JURISDICTION
This Terms shall be governed and construed in all respects by the laws of Thailand.