นโยบายความเป็นส่วนตัว LINE Pay (LINE Pay Privacy Policy)


เอกสารฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งวิธีการแก่ท่าน (“ท่าน” หรือ “ผู้ใช้บริการ”) ที่ บริษัท ไลน์ บิซ พลัส จำกัด (รวมทั้ง บริษัทในเครือ LINE ในกรณีที่เป็นการให้ “บริการต่างๆ” (ตามที่ได้นิยามไว้ในเอกสารฉบับนี้) โดยบริษัทในเครือ LINE) (รวมเรียกว่า “บริษัทในเครือ LINE”) จะเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” (ตามที่ได้นิยามไว้ในเอกสารฉบับนี้) ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการใดๆ และบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ไม่ว่าจะมีการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีหรือไม่ก็ตาม (รวมเรียกบริการดังกล่าวว่า “บริการต่างๆ”) ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ แนะนำให้ผู้ใช้บริการได้โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
โดยการติดต่อกับบริษัทฯ ส่งข้อมูลให้แก่บริษัทฯ หรือการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการต่างๆ ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงและยินยอมให้บริษัท ไลน์ บิซ พลัส จำกัด (รวมถึงบริษัทร่วม บริษัทในเครือ LINE และหน่วยธุรกิจใดๆ เช่น บริษัทในกลุ่ม LINE (LINE Group)) และผู้แทน และ/หรือตัวแทนที่เกี่ยวข้อง (ต่อไปในเอกสารนี้ รวมเรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “เรา”) เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ เปิดเผย เผยแพร่ และส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (ตามที่ได้นิยามไว้ในเอกสารฉบับนี้) รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อผู้ให้บริการรายอื่นที่ได้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
การเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยบริษัทฯ (User Information Collected by Company)
เมื่อผู้ใช้บริการได้สมัครบัญชีไลน์ เพย์ (LINE Pay) เพื่อใช้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ เข้าถึงบริการต่างๆ หรือทำธุรกรรมผ่านบริการต่างๆ บริษัทฯ อาจจะร้องขอให้ผู้ใช้บริการให้ชื่อ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ รหัสผ่าน ข้อมูลธุรกรรมเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ ของผู้ใช้บริการ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ธุรกรรมของผู้ใช้บริการกับผู้ใช้บริการรายอื่น ข้อมูลบัตรเครดิต และ/หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้บริการต่างๆ และอาจจะเป็นการบ่งชี้ตัวตนของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”))
หากผู้ใช้บริการ ที่มีบัญชีไลน์ เพย์ เลือกชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิต ผ่านบริการต่างๆ บริษัทฯ จะได้รับข้อมูลบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนประมวลผลการชำระเงิน และจะต้องส่งข้อมูลบัตรเครดิตดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของผู้ใช้บริการให้บริษัทหรือองค์กรที่ทำหน้าที่ประมวลผลการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
เมื่อผู้ใช้บริการ มิได้ลงทะเบียนสมัครบัญชีไลน์ เพย์ และชำระเงินผ่านบริการต่างๆ โดยใช้บัตรเครดิต หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่ได้จัดให้ผู้ใช้บริการเป็นครั้งคราว บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการ ซึ่งประกอบไปด้วยหมายเลขบัตรเครดิต วันที่บัตรหมดอายุ และหมายเลขซีวีซี (CVC) และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อทำธุรกรรมการชำระเงินที่ผู้ใช้บริการได้เลือกให้เสร็จสิ้น
ผู้ใช้บริการอาจตัดสินใจว่าจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ หรือไม่ ผู้ใช้บริการควรจะตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ส่งให้บริษัทฯ นั้นครบถ้วน เป็นจริงและถูกต้อง หากผู้ใช้บริการมิได้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจจะทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอได้
ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าบริษัทฯ อาจจะทำการควบรวมกิจการ แยกธุรกิจ โอนย้ายธุรกิจ หรือทำการอื่นใด ซึ่งอาจเป็นผลให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ไปยังบุคคลภายนอกได้
ในกรณีที่ไลน์ คอร์เปอเรชั่น ส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ โดยได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการแล้ว หากแต่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นไม่สอดคล้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บริษัทฯ มีอยู่ บริษัทฯ อาจจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูลที่บันทึกไว้ให้ถูกต้องตามข้อมูลที่ได้รับมาใหม่จากไลน์ คอร์เปอเรชั่น เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสอดคล้องกัน
การใช้บริการต่างๆ (Use of Services)
•     การใช้คุกกี้ (Cookies)
เพื่อการให้บริการต่างๆ ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แก่ผู้ใช้บริการ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษาและรักษาความมั่นคงปลอดภัย คุกกี้ (Cookies) จะถูกใช้เพื่อเก็บรูปแบบการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ (user settings) เพื่อบันทึกลักษณะการเข้าถึง และตรวจสอบสถิติและรูปแบบการใช้งานต่างๆ ผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะไม่รับการต่อเชื่อมคุกกี้ได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการต่างๆ บางส่วนที่จำเป็นต้องต่อเชื่อมคุกกี้ เช่น การใช้บริการต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการต้องล็อกอินก่อนการใช้บริการต่างๆ ดังกล่าว
•     บันทึกผู้เข้าชมเว็บ (Logs)
หลังจากที่ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงบริการต่างๆ ระบบจะเก็บบันทึกหมายเลขไอพี (IP Address) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser Type) และภาษาบราวเซอร์ (Browser Language) ฯลฯ ของผู้ใช้บริการไว้ที่แพลทฟอร์ม (Platform) ของบริษัทฯ โดยอัตโนมัติ (“แพลทฟอร์ม”) โดยข้อมูลเหล่านี้จะใช้เพื่อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมผู้ใช้บริการ (user environment) ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการต่างๆ ที่ดีขึ้นได้ และป้องกันมิให้เกิดการฉ้อโกง หรือไม่ได้รับอนุญาตใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนการดำเนินการให้บริการต่างๆ ตามปกติ
•     ข้อมูลอุปกรณ์ (Device Information)
ในการใช้บริการต่างๆ ทุกครั้ง บริษัทฯ อาจจะได้รับข้อมูลอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ (เช่น ประเภทระบบปฏิบัติการ รุ่น (version) เป็นต้น) กรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาต ข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้เพื่อการให้บริการต่างๆ ดีขึ้น และเพื่อเป็นการระบุตัวตน รวมถึงป้องกันมิให้เกิดการฉ้อโกง หรือไม่ได้รับอนุญาตใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนการดำเนินการให้บริการต่างๆ ตามปกติ
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ (Purpose for Collection, Use and Disclosure of User Information)
บริษัทฯ อาจจะเก็บรวบรวมประมวลผล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
•     ป้องกันมิให้เกิดการฉ้อโกง หรือไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ในการใช้บริการต่างๆ
•     ให้บริการต่างๆ ที่ไม่ติดขัด ราบรื่น แก่ผู้ใช้บริการ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การปรับปรุงซอฟต์แวร์ (software upgrades) และปรับปรุงการให้บริการต่างๆ)
•     รวบรวมสถิติข้อมูลการใช้บริการต่างๆ
•     ทำวิจัยและวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงการให้บริการต่างๆ
•     ทำให้บริษัทฯ รับมือกับคำถามของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•     ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาบริการใหม่ๆ เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ในอนาคต
•     ทำการตรวจสอบตัวตน เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอ หรือคำสั่งจากผู้ใช้บริการ
•     ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์แก่ผู้ใช้บริการ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการตามขั้นตอนเมื่อได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าที่ได้ซื้อ และการให้บริการต่างๆ)
•     แจ้งข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้ใช้บริการทราบ และเพื่อติดต่อกับผู้ใช้บริการตามที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น
•     จัดข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า กรณีคืนเงิน ยกเลิก หรือการชำระเงิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการของผู้ใช้บริการผ่านบริการต่างๆ
•     ป้องกัน ตรวจจับ และสอบสวนอาชญากรรม และวิเคราะห์ รวมถึงจัดการความเสี่ยงในเชิงพาณิชย์ และดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับข้อพิพาท การเรียกเก็บค่าสินค้า/บริการ (billing) หรือการฉ้อโกงใดๆ
•     ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง การกระทำ หรือกระบวนการพิจารณาใดๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การร่าง และการตรวจสอบเอกสาร เอกสารการทำธุรกรรม การได้รับความเห็นทางกฎหมาย และดำเนินคดี) และ/หรือ ปกป้อง และบังคับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาของบริษัทฯ
•     เพื่อให้เป็นไปตามและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ หลักปฏิบัติ หรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ที่ออกโดยหน่วยงานตามกฎหมายหรือที่มีอำนาจกำกับดูแล ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การตอบข้อร้องเรียนของหน่วยงานกำกับดูแล การเปิดเผยต่อหน่วยงานกำกับดูแล และการตรวจสอบทางบัญชี การตรวจสอบในเชิงลึก และการสอบสวน) และ/หรือ
•     กระทำการอื่นใดที่จำเป็นในการให้บริการต่างๆ
นอกจากนี้ ในกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต บริษัทฯ อาจจะเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
•     ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ และข้อมูลการโฆษณาจากบริษัทในเครือ LINE รวมถึงบริษัทร่วม และบริษัทในเครือของไลน์ คอร์เปอเรชั่น (LINE Corporation)
•     จัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับบริการโดยทั่วไป ผลิตภัณฑ์ และสิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง งานประชาสัมพันธ์หรือข้อเสนอพิเศษใดๆ จากบริษัทฯ
•     จับคู่ข้อมูลส่วนบุคคลกับข้อมูลอื่นๆ ที่ได้เก็บรวบรวม เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ และจากแหล่งที่มาอื่นๆ (รวมถึงจากบุคคลภายนอก) ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการ การตลาด หรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการใดๆ ของบริษัทฯ
•     บริหารจัดการ และจัดการแข่งขัน ชิงรางวัล จัดงานแนะนำข้อเสนอพิเศษ การประกวดประขัน และข้อเสนอทางการตลาด และนำเสนอประสบการณ์ในลักษณะเฉพาะผู้ใช้บริการ (personalizing Users’ experiences) ณ สถานที่ที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้น
•     ดำเนินการทำวิจัยการตลาด วิเคราะห์ และสำรวจ เพื่อให้บริษัทฯ เข้าใจและจะได้กำหนดรูปแบบการให้บริการที่ลูกค้าพึงพอใจ และข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับลูกค้า เพื่อทำให้บริษัทฯ สามารถเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมทั้งข้อเสนอพิเศษ และโปรแกรมการตลาด ที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับความพึงพอใจและประวัติของผู้ใช้บริการ และ/หรือ
•     วัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่างสมเหตุผลกับวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุข้างต้น
บริษัทฯ อาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกไปจากที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การมอบหมายข้อมูล (Information Delegation)
บริษัทฯ อาจจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทใดๆ ในเครือ LINE หากบริษัทใดๆ ในเครือ LINE ได้รับมอบหน้าที่จากบริษัทฯ ในการให้บริการต่างๆ ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้บริษัทในเครือ LINE ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจะมอบหมายให้ผู้ให้บริการภายนอกจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ในการให้บริการ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความจำเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ (“ผู้ให้บริการภายนอก”) ในกรณีเช่นว่า บริษัทฯ จะดำเนินการ เพื่อทำให้แน่ใจได้ว่าผู้ให้บริการภายนอกอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเมินคุณสมบัติ และความสามารถของผู้ให้บริการภายนอกอย่างเพียงพอ กำหนดข้อสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับในสัญญาว่าจ้างที่ทำกับผู้ให้บริการภายนอก พร้อมทั้งจัดตั้งระบบการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม

การใช้ข้อมูลระหว่างกัน (Shared Use of Information)
ระหว่างระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการใช้บริการต่างๆ บริษัทฯ บริษัทในเครือ LINE และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอกอาจจะประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในรูปแบบเอกสารที่พิมพ์ขึ้น (printed document) และ/หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (soft files) หรือรูปแบบอื่นใด ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกประเทศไทย
สิทธิของผู้ใช้บริการ (User's Rights)
ผู้ใช้บริการอาจจะยืนยัน เพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ได้ลงทะเบียนไว้ในการใช้บริการต่างๆ ไม่ว่าในเวลาใดๆ นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการอาจจะยกเลิก (deactivate) บัญชี LINE Pay ทั้งหมดของผู้ใช้บริการ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการอาจจะขอดู หรือร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้จากการที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการ จากบริษัทฯ โดยการติดต่อบริษัทฯ ตามวิธีที่กำหนดไว้ท้ายนโยบายฉบับนี้ 
ผู้ใช้บริการอาจจะส่งคำร้องขอให้บริษัทฯ แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลของตน โดยการติดต่อบริษัทฯ ตามวิธีที่กำหนดไว้ท้ายนโยบายฉบับนี้ หากผู้ใช้บริการพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงไป หรือไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการอาจจะร้องขอให้บริษัทฯ ลบ หรือยกเลิกการเก็บรวบรวม การประมวลผล หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เว้นแต่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรักษา ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้ต่อไป
เมื่อผู้ใช้บริการร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง (รวมถึงขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน) ซึ่งผู้ใช้บริการไม่สามารถยืนยัน/เข้าถึง ผ่านการใช้บริการต่างๆ ได้ บริษัทฯ อาจจะเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการในการเปิดเผยข้อมูล ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการอาจจะไม่สามารถใช้บริการต่างๆ บางส่วนได้ จนกว่าจะได้ให้ข้อมูลตามที่จำเป็นแก่บริษัทฯ

การยกเลิกบริการต่างๆ (Withdrawal from the Services)
หากผู้ใช้บริการตัดสินใจยกเลิกบัญชีในการใช้บริการต่างๆ และจะไม่ใช้บริการต่างๆ ต่อไปอีก ข้อมูลทั้งหมด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล) ที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการดังกล่าวจะได้รับการจัดการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายฉบับนี้ และนโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การยกเลิกดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นการเพิกถอนการอนุญาตที่ได้ให้บริษัทฯ ใช้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น เป็นลายลักษณ์อักษร

หากผู้ใช้บริการเพิกถอนการอนุญาตในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ขึ้นอยู่กับลักษณะของคำขอ บริษัทฯ อาจจะไม่อยู่ในสถานะที่จะดำเนินการให้บริการต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการได้ต่อไป หรือบริหารจัดการนิติสัมพันธ์ที่มีอยู่ได้ ซึ่งอาจเป็นเหตุแห่งการยกเลิกสัญญากับบริษัทฯ และถือว่าผู้ใช้บริการผิดสัญญาหรือคำรับรองตามสัญญา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิและการเยียวยาตามกฎหมายไว้อย่างชัดแจ้ง

ข้อกำหนดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ (A Special Note about Personal Information of Minors)
ผู้เยาว์ที่ยังไม่มีสิทธิในการเข้าทำนิติกรรมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะไม่สามารถสร้างบัญชีส่วนบุคคลบนแพลทฟอร์มในการใช้บริการต่างๆ ได้
การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว (Modification to this Privacy Policy)
บริษัทฯ อาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงนโยบายฉบับล่าสุดได้ที่ http://terms2.line.me/linepay_web_TH_pp/.
คำถาม (Inquiries)
หากผู้ใช้บริการไม่แน่ใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือมีคำถาม ข้อร้องเรียน การเข้าถึง และ/หรือ แก้ไขให้ถูกต้อง หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้บริการต่างๆ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ https://contact.line.me/serviceId/10712
ภาษา (Language)
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากมีความขัดแย้งกันระหว่างฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
วันที่จัดทำ (Version)
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แก้ไขเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558
LINE Pay Privacy Policy


The purpose of this document (“Privacy Policy”) is to inform you (“you” or “User”) of how LINE BIZ Plus Ltd. (including, any LINE affiliate, in the event that the Services (as hereinafter defined) are provided by any company which is affiliated to LINE BIZ Plus Ltd. (collectively, "LINE Affiliates"), collects, processes, and uses Personal Information (as hereinafter defined) in connection with the services and all its related services of the Company, regardless of whether or not such services are account based (hereinafter collectively referred to as the “Services”), which is subject to the applicable laws for the personal data protection. Please take a moment to read this Privacy Policy so that you know and understand the purposes for which we collect, process, use and disclose your Personal Information.

By interacting with us, submitting information to us, or signing up for our Services offered by us, you agree and consent to LINE BIZ Plus Ltd. (including its related corporations, LINE Affiliates and business units such as the Line Group), as well as their respective representatives and/or agents (collectively referred to herein as "the Company", "us", "we" or "our") collecting, processing, using, disclosing and sharing amongst themselves your Personal Information (as hereinafter defined), and disclosing such Personal Information to the Company's authorised service providers and relevant third parties in the manner set forth in this Privacy Policy.


User Information Collected by Company

When the User creates a LINE Pay account for the use of the Services, accesses any of the Services or conducts any transaction through the Services, the Company may require the User to provide his/her name, date of birth, nationality, identification number, address, telephone number, email address, password, transaction information relating to his/her use of the Services (including, without limitation, the User's transaction(s) with other Users, credit card information, and/or other personal information that is required to provide the Services and may directly or indirectly identify the identity of the User (collectively, the "Personal Information").

When the User with a LINE Pay account elects to make a payment through the Services by credit card, the Company will acquire the User's credit card information in order to process the payments, and provide the User's credit card information and other Personal Information to the entities that are required to process the payment made via the credit card.

When the User, without registering a LINE Pay account, makes a payment through the Services by credit card or by any other means made available to the User from time to time, the Company will collect the User’s credit card information, which includes credit card number, expiration date and CVC, and/or telephone number to complete the payment transaction that the User has chosen to make.

The User may decide whether or not to submit any Personal Information required by the Company. The User should ensure that all Personal Information submitted to us is complete, accurate, true and correct. Failure on the User’s part to do so may result in our inability to provide the User with the Services the User has requested.
The User acknowledges and agrees that the Company may conduct a merger, spin-off, business transfer or any other transaction, whereby the Personal Information that the Company collected from the User may be transferred to a third party.

If Personal Information is provided by LINE Corporation to the Company with the User's consent, and such Personal Information is not consistent with existing Personal Information that the Company currently possesses about the User, the Company may in its sole discretion replace or correct its existing records using the newly acquired information from LINE Corporation for consistency.

Use of the Services

•     Cookies
To provide the best possible Services to the User, as well as for maintenance and security purposes, Cookies will be used to store the User’s settings, to record access figures as well as monitoring usage patterns and statistics. The User can choose to deactivate Cookies, however in such circumstances the User will not be able to use parts of the Services which require Cookies to be active such as those requiring the User to login.

•     Logs
Upon the User’s access to the Services, the User's IP address, browser type, and browser language etc., will be automatically obtained and stored on the platform of LINE Pay (the "Platform"). Such information will be used to analyze User environments, thereby enabling the Company to provide better Services, as well as to prevent any unauthorized/fraudulent practices that may interfere with normal Services operations.

•     Device Information
The Company may obtain the User's device information (such as operation system type, version, etc.) via the Services at all times. Where permitted under the applicable laws and regulations, such information shall be used for the provision of better Services, as well as for identification purposes and prevention of any unauthorized/fraudulent practices that may interfere with normal Services operations.

Purpose for Collection, Use and Disclosure of User Information

The Company may collect, use and disclose the User's Personal Information for the following purposes, including but not limited to:

•     to prevent any unauthorized/fraudulent use of the Services;
•     to offer undisturbed and smooth Services to the User (including, without limitation, software upgrades and improvements of the Services);
•     to aggregate statistical data regarding the Services;
•     to conduct research and analysis aimed at reviewing and improving Services;
•     to enable the Company to deal effectively with the User's inquiries;
•     to provide information regarding new future developments regarding the Services;
•     to perform identity checks when a User makes an inquiry or gives an instruction to the Company;
•     to provide Customer Services to the User (including, without limitation, processing claims relating to purchased items and the Services);
•     to notify the User of any other important information regarding the Services and to contact the User where necessary;
•     to provide relevant information to platform providers for their refund, cancellation, or payment purposes with regard to the User’s purchase of goods and services via the Services;
•     to prevent, detect and investigate crime and analyse and manage commercial risks and conducting investigations relating to disputes, billing or fraud;
•     in connection with any claims, actions or proceedings (including but not limited to drafting and reviewing documents, transaction documentation, obtaining legal advice, and facilitating dispute resolution), and/or protecting and enforcing the Company’s contractual and legal rights and obligations;
•     to meet or comply with any applicable rules, laws, regulations, codes of practice or guidelines issued by any legal or regulatory bodies which are binding on the Company (including but not limited to responding to regulatory complaints, disclosing to regulatory bodies and conducting audit checks, due diligence and investigations); and/or
•     to conduct any other activities that are required to provide the Services.

In addition, where permitted under applicable laws and regulations, the Company may collect, use, process and/or disclose Personal Information for the following additional purposes:

•     to provide information regarding the Services as well as advertising information from LINE Group Members, which include the affiliates and subsidiaries of LINE Corporation;
•     to provide or market services, products and benefits to you, including but not limited to special events and promotions from the Company;
•     matching Personal Information with other data collected for other purposes and from other sources (including third parties) in connection with the provision, marketing or offering of products and services by the Company;
•     administering and organising contests, lucky draws, promotional events, competitions and marketing campaigns, and personalising the User’s experience at the Company’s touchpoints;
•     conducting market research, analytics and surveys to enable us to understand and determine customer preferences and demographics for us to offer the User products and services as well as special offers and marketing programmes which may be relevant to User’s preferences and profile; and/or
•     any other purpose reasonably related to the aforesaid.

The Company may use the User’s Personal Information for purposes other than listed in this Privacy Policy to the extent permitted by the applicable laws and regulations.

Information Delegation

The Company may provide the Personal Information to any of the LINE Group Members if the Member is entrusted by the Company to provide any part of the Services. The Company shall procure the LINE Group Members to abide by this Privacy Policy so as to protect the User's Personal Information.

In addition, the Company may entrust, to the extent the Company considers necessary to achieve the intended purpose concerning the use of the Services, the handling of the Personal Information collected from the User, in whole or in part, to a third party contractor (the "Outsourced Contractor") to provide the Services hereunder. In such circumstances, the Company will take steps to ensure that the Outsourced Contractor abides by the applicable laws and regulations, including by adequately assessing the qualifications and eligibility of the Outsourced Contractor, stipulating a confidentiality clause in the relevant agreement with the Outsourced Contractor, and establishing an appropriate information administration system.

Shared Use of Information

During the period when the User uses the Services, the User's Personal Information may be processed and used in the form(s) of printed documents and/or electronic files or otherwise by the Company, the LINE Group Members, and/or the Outsourced Contractors within and/or outside Thailand.

User's Rights

The User may, at any time, confirm, supplement or correct his or her registered Personal Information on the Services. The User can also deactivate his or her accounts for LINE Pay according to the Terms and Conditions of the User.

The User may, by contacting the Company via the methods described at the end of this Privacy Policy, view or request a copy of his or her Personal Information from the Company which the Company has collected from the User' use of the Services.

The User may, by contacting the Company via the methods described at the end of this Privacy Policy, send the Company a request to correct or add to his or her Personal Information, if the User finds his or her Personal Information registered with the Company has changed or is incorrect. The User may request the Company to delete, or discontinue collecting, processing or using his or her Personal Information unless the Company is allowed to continue to keep, process, use and/or disclose the User's Personal Information as permitted by the applicable laws and regulations.

When the User requests access to his or her Personal Information (including copies of his or her Personal information) that the User is unable to confirm/access through the Services, the Company may charge the User a fee for the disclosure procedures. The User can choose freely whether or not they will provide the Company with his or her Personal Information, however the User may be unable to use a part of the Services until they have provided the Company with the necessary information.

Withdrawal from the Services

If the User decides to deactivate the account for the Services and not to keep using the Services, all information (including, without limitation, the Personal Information) relating to such User will be handled in accordance with the applicable laws and regulations, this Privacy Policy, and the Company's other policies, but such deactivation shall not be considered as a withdrawal of consent for the Company’s use and disclosure of such information unless it is otherwise informed in writing.

If the User withdraws his or her consent to any or all use of his or her Personal Information, depending on the nature of the request, the Company may not be in a position to continue providing its Services to the User, administer any contractual relationship in place, which in turn may also result in the termination of any agreements with the Company, and the User being in breach of his or her contractual obligations or undertakings. The Company’s legal rights and remedies in such event are expressly reserved.

A Special Note about Personal Information of Minors

Minors who lack the legal capacity to contract under any applicable laws shall not set up a personal account on the Platform to use the Services.

Modifications to this Privacy Policy

This Privacy Policy may be revised from time to time. The User can access the latest version of this Privacy Policy at http://terms2.line.me/linepay_web_TH_pp/.

Inquiries

If the User has any uncertainty about this Privacy Policy or questions, complaints, access and/or correction requests or comments on the handling of Personal Information related to the Services, the User should contact us via https://contact.line.me/serviceId/10712.

Language

This Privacy Policy is made in both English and Thai versions. In case of any discrepancy, the English version shall prevail.

Version

This Privacy Policy was amended on October 15, 2015.