ข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการ Rabbit LINE Pay

 

ข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการ Rabbit LINE Pay ("ข้อกำหนดฯ") เป็นสัญญาระหว่างบริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด (ทะเบียนเลขที่ 0135554009220) ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ("แรบบิท--ไลน์ เพย์" หรือ "บริษัทฯ") กับ ผู้ใช้บริการใดๆ (ในเอกสารฉบับนี้เรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" หรือ "ท่าน") (ทั้งสองฝ่ายรวมเรียกว่า "คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย" และฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรียกว่า "คู่สัญญา") ในการให้บริการ แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) ของบริษัทฯ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในการให้บริการดังกล่าว ("บริการ") เพื่อผู้ใช้บริการสามารถทำการชำระเงินสำหรับธุรกรรมที่ได้ทำขึ้นเป็นบางคราว ผ่านแพลตฟอร์มการจำหน่ายสินค้าออนไลน์/ออฟไลน์ ("แพลตฟอร์ม") ที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการร้านค้า 

("ผู้ประกอบการร้านค้า") ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้บริการ และบริษัทฯ อาจจะอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวเป็นครั้งคราว ในกรณีที่บริษัทในเครือของ แรบบิท-ไลน์ เพย์ ไลน์ เพย์ ("บริษัทในเครือของแรบบิท-ไลน์ เพย์ ") เป็นผู้ให้บริการนั้น จะถือว่าข้อกำหนดฯ เป็นสัญญาระหว่างบริษัทในเครือของไลน์ กับผู้ใช้บริการแต่ละราย และจะถือว่าบริษัทในเครือนั้นเป็นคู่สัญญาที่ต้องรับผิดชอบในการให้บริการภายใต้ข้อกำหนดฯ นี้ ในการกล่าวถึง "บริษัทฯ" หรือ "เรา" ในข้อกำหนดฯ หมายถึงการกล่าวถึง แรบบิท-ไลน์ เพย์ ไลน์ เพย์ หรือบริษัทในเครือของไลน์ แล้วแต่กรณี

ข้อกำหนดฯ จะใช้บังคับในการเข้าถึงและใช้บริการของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดฯ ฉบับนี้ เพื่อมิให้เป็นที่สงสัย ข้อกำหนดฯ ประกอบกับและรวมถึงเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดฯ ทั้งหมด รวมถึงข้อตกลง ระเบียบการจัดการ รายละเอียด และคำรับรองใดๆ ในบริการ คู่มือในการใช้บริการที่มีผลบังคับ ประเด็นที่ต้องรับทราบ ข้อจำกัดในการใช้บริการ (รวมเรียกว่า "นโยบาย") ที่มีอยู่บนเว็บไซต์บริการ ("เว็บไซต์") ที่ http://terms2.line.me/linepay_web_TH_TermsofUse?lang=th  (หากท่านเข้าถึงบริการผ่านคอมพิวเตอร์) หรือที่ http://terms2.line.me/linepay_web_TH_TermsofUse/sp?lang=th (หากท่านเข้าถึงบริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่)

ข้อกำหนดฯ ฉบับนี้เป็นเอกสารสำคัญ ที่ท่านต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เมื่อจะเลือกใช้บริการ กรุณาพิจารณาประเด็นความเสี่ยงในการใช้บริการดังต่อไปนี้

บริษัทฯ อาจจะปิด ระงับ หรือจำกัดการเข้าถึงบัญชี แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) ของผู้ใช้บริการ และ/หรือบริการ หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดฯ รวมถึงนโยบาย หรือข้อตกลงอื่นใดที่ผู้ใช้บริการและบริษัทฯ กระทำร่วมกัน

ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในการทำความเข้าใจ และปฏิบัติกฎหมาย ระเบียบ และกฎใดๆ ทั้งปวง ที่ใช้บังคับในเขตอำนาจศาลภายในประเทศของผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจจะใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ กฎหมายว่าด้วยการนำเข้าและส่งออก ภาษี หรือธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ

ข้อกำหนดฯ นี้ไม่เป็นการชักจูงให้ใช้บริการ และบริษัทฯ ไม่ได้พุ่งเป้าหมายไปยังประเทศ หรือตลาดใดๆ ผ่านข้อกำหนดฯ ฉบับนี้

 

ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการมิได้ตกลงต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของข้อกำหนดฯ ฉบับนี้ หากผู้ใช้บริการได้เข้าถึง ใช้ หรือ หรือดำเนินเข้าถึง หรือใช้บริการต่อไป ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ รวมถึงการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงใดๆ ในภายหน้า บริษัทฯ อาจจะใช้ดุลยพินิจแต่ฝ่ายเดียวในการแก้ไขข้อกำหนดฯ ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยการประกาศการแก้ไขดังกล่าวบนเว็บไซต์ หรือแจ้งการแก้ไขข้อกำหนดฯ ดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการรับทราบโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ อาจจะกำหนดเป็นครั้งคราว และถือว่ามีผลตั้งแต่วันที่ประกาศการแก้ไขบนเว็บไซต์ หรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ (แล้วแต่กรณี)

1.     ขอบเขตการให้บริการ

1.1     บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการการชำระเงิน และกระทำการเช่นว่าโดยการสร้าง การให้ใช้พื้นที่ การบำรุงรักษา และการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต บริการของบริษัทฯ อนุญาตให้ผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) สำเร็จตามข้อ 2 ของข้อกำหนดฯ สามารถกระทำการชำระเงินทางออนไลน์ โดยใช้บัตรเครดิต และวิธีการชำระเงินอื่นใดที่บริษัทอาจจะกำหนดไว้เป็นครั้งคราว (รวมถึงบัตรเดบิต) ("บัตรเครดิต") เพื่อการชำระเงินค่าสินค้า บริการ และ/หรือเนื้อหาดิจิตัล (digital contents) ("สินค้าและบริการ") ที่ได้ซื้อผ่านแพลตฟอร์ม

1.2     ความพร้อมของบริการอาจจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ โปรดตรวจสอบรายละเอียดขอบเขตการให้บริการในประเทศของท่านจากเว็บไซต์

1.3     บริษัทฯ มิได้ประกอบธุรกิจส่งเงินตรา หรือเป็นผู้ให้บริการโอนเงิน และไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการที่บริษัทฯ ได้จัดให้ เพื่อส่งเงินไปยังบุคคลภายนอก ซึ่งมิใช่ค่าตอบแทนสำหรับสินค้าและบริการที่ถึงกำหนดชำระ ที่ได้กระทำผ่านแพลตฟอร์ม

1.4     บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม และไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อสินค้าและบริการที่ได้รับการชำระผ่านบริการ บริษัทฯ ไม่สามารถจะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการร้านค้าที่ผู้ใช้บริการติดต่อจะทำธุรกรรมจนเสร็จสิ้น

2.     บัญชี Rabbit LINE Pay และการเข้าถึงบริการ

2.1     ก่อนการใช้บริการครั้งแรก ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครและลงทะเบียนบัญชี แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile application) ที่บริษัทฯ กำหนด หรือในลักษณะอื่นใดที่บริษัทฯ อาจจะกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว และผู้ใช้บริการต้องระบุว่าได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ใช้บังคับในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลตามข้อ 3 ของข้อกำหนดฯ แก่บริษัทฯ และตามที่บริษัทฯ จะได้ระบุหรือกำหนดตามเหตุอันควร ผู้ใช้บริการจะต้องยืนยันและตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการตามระเบียบขั้นตอนการตรวจสอบ ตามที่บริษัทฯ อาจจะกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว เพื่อบริษัทฯ จะได้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลบางประการแก่บริษัทฯ และบริษัทฯ อาจจะขอให้พิสูจน์และตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการ ตามข้อกำหนดฯ และนโยบายความเป็นส่วนตัว หากต้องใช้บังคับ

 

2.2     การให้เข้าถึง หรือความพร้อมของบริการต่อผู้ใช้บริการถือว่าเป็นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิในการอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอใช้บริการของผู้ใช้บริการใดๆ ในการใช้บัญชี แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) เพื่อเข้าถึงบริการโดยผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า บริษัทฯ อาจจะระงับ หรือยกเลิกบัญชี แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) ของผู้ใช้บริการ การให้บริการ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในการให้บริการต่อผู้ใช้บริการได้ หรืออาจจะดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเหมาะสม ตามที่บริษัทฯ เห็นควร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

2.2.1     บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ใช้บริการผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หรือข้อมูลการติดต่ออื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้กำหนด และที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ เพื่อการลงทะเบียนบัญชี แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) ของผู้ใช้บริการ ("ข้อมูลการติดต่อ")

2.2.2     ผู้ใช้บริการมีเงินในบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) ไม่เพียงพอ หรือผู้ใช้บริการมีหนี้สินล้นพันตัว หรือไม่สามารถชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระต่อผู้ประกอบการร้านค้า จากการซื้อสินค้าและบริการผ่านแพลตฟอร์มได้

2.2.3     ผู้ใช้บริการเป็นบุคคลล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายล้มละลายที่เกี่ยวข้องอื่นใด

2.2.4     ผู้ใช้บริการไม่มีความสามารถตามกฎหมายที่จะเข้าทำสัญญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.2.5     มีประวัติที่แสดงว่าบริษัทฯ เคยระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการบริการอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดฯ หรือ

2.2.6     ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วม หรือต้องสงสัยว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ ตามที่ระบุในข้อ 7.1 ของข้อกำหนดฯ   

2.2.7 ผู้ใช้บริการเป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือมีอายุมากกว่า 70 ปี ขึ้นไป 

2.3     ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ให้บริษัทฯ ต้องรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากมาตรการใดๆ ที่บริษัทฯ ได้ใช้ในการใช้สิทธิของบริษัทฯ ตามข้อ 2.2 ข้างต้น

2.4     บริษัทฯ อาจขอให้ผู้ใช้บริการส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันว่าผู้ใช้บริการมิได้มีลักษณะใดๆ ตามข้อ 2.2 ดังกล่าว บริษัทฯ อาจปฏิเสธที่จะให้บริการกับผู้ใช้บริการก่อนที่บริษัทฯ จะเสร็จสิ้นขั้นตอนการยืนยันดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ

2.5     บริษัทฯ มิได้กำหนดระยะเวลาการใช้บริการบัญชี แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บัญชี แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) ของผู้ใช้บริการไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 3 (สาม) ปี ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ยกเลิกหรือปิดบัญชี แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) Pay ดังกล่าวของผู้ใช้บริการได้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้แก่ผู้ใช้บริการทราบทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้อง หรือฟ้องร้องเอาค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ

3.     การบริหารบัญชีและรหัสผ่าน

3.1     ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงข้อมูลที่ติดต่อ แก่บริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นครั้งคราว ในการลงทะเบียนบัญชี แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) เพื่อการใช้งานเนื้อหาและฟังก์ชั่นของบริการอย่างเต็มรูปแบบ

3.1.1     ข้อมูลการติดต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบที่จะทำให้ข้อมูลการติดต่อเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ใช้บริการได้ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าหากบริษัทฯ ส่งบัญชี Rabbit LINE Pay หรือข้อมูลธุรกรรมใดๆ รวมถึง (1) นโยบายใดๆ ที่ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับ รวมถึงการแก้ไขนโยบายดังกล่าว และ (2) การเปิดเผยประจำปี ใบเสร็จหรือใบยืนยันการทำรายการ (รวมเรียกว่า "การติดต่อสื่อสาร") ให้แก่ผู้ใช้บริการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ผู้ใช้บริการไม่ได้รับ เนื่องจากข้อมูลการติดต่อบนไฟล์ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือผู้ใช้บริการไม่สามารถรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ โดยบริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการแล้ว ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้การกรอง (filter) ซึ่งกีดกัน หรือเปลี่ยนเส้นทาง (re-route) ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ การรับข้อความ หรือรูปแบบอื่นใดของการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการควรปรับเปลี่ยนการติดตั้งค่าการกรอง (filter settings) ดังกล่าว เพื่อผู้ใช้บริการจะสามารถรับการติดต่อสื่อสารจากบริษัทฯ ได้

ผู้ใช้บริการสามารถปรับข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้บริการให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา โดยเข้าสู่เว็บไซต์ของบริการ หากข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้ได้ และทำให้การติดต่อสื่อสารของบริษัทฯ ที่ส่งไปยังผู้ใช้บริการถูกตีกลับ ให้ถือว่าบัญชี แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) ของผู้ใช้บริการนั้นไม่มีการเคลื่อนไหว (inactive) และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถทำรายการต่างๆ โดยใช้บัญชี แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) ได้ จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับข้อมูลการติดต่ออื่นๆที่ใช้ได้จากผู้ใช้บริการ

3.1.2     การพิสูจน์ตัวตน ผู้ใช้บริการอนุญาตให้บริษัทฯ สอบถามข้อมูลใดๆ ได้โดยตรงหรือโดยผ่านบุคคลภายนอก ตามที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็นในการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจรวมถึงขอให้ผู้ใช้บริการ

(ก)     ให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม

(ข)     ให้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

(ค)     ทำตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของข้อมูลการติดต่อ หรือตราสารทางการเงิน หรือรายงานข้อมูลเครดิต 

(ง)     ตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้บริการจากฐานข้อมูลของบุคคลภายนอก หรือผ่านแหล่งข้อมูลอื่นใด

หรือ

(จ)    การดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด

3.2     โดยเอกสารฉบับนี้ ผู้ใช้บริการรับประกันและรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการให้หรือได้ให้ไว้กับบริษัทฯ นั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้บริการให้กับบริษัทฯ ไม่เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้บริการจะต้องทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบันโดยไม่ชักช้า หากผู้ใช้บริการไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลหรือทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนด หรือข้อมูลที่ให้กับบริษัทฯ ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริง บริษัทฯ อาจปฏิเสธ หรือระงับการให้บริการทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งแก่ผู้ใช้บริการ และ/หรือ ยกเลิกข้อกำหนดฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

3.3     ผู้ใช้บริการรับประกันและรับรองว่า ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของผู้ได้รับประโยชน์ของบัญชี แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) ที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายใต้ชื่อของผู้ใช้บริการ และใช้บริการในการชำระเงินของตนเองเท่านั้น เพื่อความชัดเจน การลงทะเบียนผู้ใช้บริการโดยใช้ชื่อของบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่กระทำไม่ได้

3.4     ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้เกี่ยวกับการสร้างรหัสประจำตัว และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการ เพื่อการเข้าถึง และ/หรือใช้บริการ ผู้ใช้บริการอาจเข้าถึงและใช้บริการโดยการล็อกอินเข้าสู่บัญชี แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) ของผู้ใช้บริการโดยใช้รหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการ (หรือวิธีการอื่นใดที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นครั้งคราว) ผู้ใช้บริการแต่ละท่านรับทราบว่ารหัสผ่านของผู้ใช้บริการเป็นความลับ และจะใช้โดยผู้ใช้บริการเท่านั้น เพื่อการลงทะเบียนและการล็อกอินเข้าสู่บัญชี แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) ของผู้ใช้บริการ เพื่อเข้าถึงและใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผย โอน หรือมอบรหัสผ่านของผู้ใช้บริการแก่บุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลภายนอกใช้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบอันเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการได้เปิดเผยรหัสผ่านบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) ให้แก่บุคคลภายนอกได้ทราบ

3.5     ผู้ใช้บริการจะรักษารหัสผ่านของผู้ใช้บริการอย่างระมัดระวังตามสมควรในการเก็บรหัสผ่านของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ และป้องกันมิให้บุคคลอื่นเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การกระทำหรืองดเว้นการกระทำ โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ อันเป็นเหตุให้เกิดการฝ่าฝืนการรักษาความลับ จะมีผลให้ผู้ใช้บริการต้องรับผิดต่อบริษัทฯ สำหรับความสูญเสียและความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้น หรือที่เป็นผลมาจากการฝ่าฝืนนั้น การกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชี แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) ของผู้ใช้บริการ ให้ถือเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นเจ้าของบัญชี แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) ดังกล่าว

 

4.     เกี่ยวกับการใช้บริการ

4.1     เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นอย่างอื่น เป็นครั้งคราว ผู้ใช้บริการจะต้องใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการในการล็อกอินเข้าสู่บัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay)ของผู้ใช้บริการ และ/หรือ เข้าถึงบริการ ภายหลังจากนั้นผู้ใช้บริการอาจจะขอใช้บริการเพื่อชำระเงินตามจำนวนเงินที่ต้องชำระค่าสินค้าและบริการ ("มูลค่าธุรกรรม") ด้วยบัตรเครดิต ระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการร้านค้า ("คำขอชำระเงิน") ในการทำคำขอชำระเงินดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการ (แต่มิได้มีหน้าที่) ดำเนินการชำระเงินตามมูลค่าธุรกรรม โดยผ่านบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการตามข้อกำหนดฯ ในการเพิ่มบัตรเครดิตเป็นวิธีการชำระเงินทางหนึ่ง ผู้ใช้บริการยืนยันว่าผู้ใช้บริการได้อนุญาตบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ในการเรียกชำระจากบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติ เพื่อดำเนินการให้การชำระเงินตามคำขอชำระเงินมีผล เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ผู้ใช้บริการสามารถระงับการอนุญาตใช้บัตรเครดิตอย่างต่อเนื่องดังกล่าว โดยการยกเลิกวิธีการชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิตดังกล่าวในโปรไฟล์บัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay)ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยหรือการพิสูจน์ตัวตนใดๆ ที่บริษัทฯ อาจจะกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการใดๆ เป็นครั้งคราว 

 

4.2     ก่อนที่จะทำการชำระมูลค่าธุรกรรมตามคำขอชำระเงิน ผู้ใช้บริการอาจจะได้รับคำร้องขอจากเพื่อเป็นการยืนยันการใช้บริการ โดยขึ้นอยู่กับขอบเขตบริการตามที่ได้จัดให้มีในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อเป็นการยืนยันคำขอชำระเงินอีกครั้งหนึ่ง โดยผู้ใช้บริการจะต้องยืนยันคำขอชำระเงินอีกครั้งผ่านหน้าคำร้องขอดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ใดๆ ในการตรวจสอบตัวตน หรือการอนุมัติของบุคคลใดที่ได้ให้ และ/หรือยืนยันคำขอชำระเงินดังกล่าว รวมถึงความถูกต้องแท้จริงของคำขอชำระเงินนั้น บริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในกรณีที่บริษัทฯ เชื่อถือ หรือดำเนินการโดยสุจริตตามคำขอชำระเงินที่บุคคลใดๆ ได้ส่งหรือประสงค์จะส่งให้บริษัทฯ และบริษัทฯ เชื่อว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องคำนึงถึงกรณีใดๆ ในขณะที่ได้ทำคำขอชำระเงินนั้น สภาพของการจัดการ บริการหรือธุรกรรมที่ได้ทำตามคำขอชำระเงิน หรือจำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง และไม่ว่าจะมีความผิดพลาด เข้าใจผิด ทุจริต ปลอมแปลง ไม่ชัดเจน หรือไม่ได้รับอนุมัติในส่วนที่เกี่ยวกับคำขอก็ตาม

4.3     เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย บริษัทฯ ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในการซื้อและขายสินค้าและบริการระหว่างผู้ใช้บริการและร้านค้าผู้ประกอบการ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการร้านค้าในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ในการจำหน่ายและจัดหาสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของธุรกรรมดังกล่าว วิธีการและข้อกำหนดธุรกรรม และการปฏิบัติตามและไม่ปฏิบัติตามธุรกรรม (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การปฏิเสธที่จะปฏิบัติตาม ความล่าช้า การไม่นำส่ง ข้อชำรุดบกพร่อง ความผิดพลาด การส่งคืนหรือเปลี่ยนสินค้าและบริการ และการคืนเงิน) เป็นกรณีระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการร้านค้าเท่านั้น ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการร้านค้าเป็นผู้ใช้สิทธิ ปฏิบัติตาม และรับผิดชอบในสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดทั้งปวงที่เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อตกลงระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการร้านค้า การให้บริการของบริษัทฯ ไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือรับรอง (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) ต่อการปฏิบัติตามข้อตกลงของธุรกรรมดังกล่าว

4.4     ผู้ใช้บริการอาจจะทำคำขอชำระเงินเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการชำระเงินตามมูลค่าธุรกรรมแทนผู้ใช้บริการ ซึ่งมูลค่าธุรกรรมนั้นเป็นผลจากการซื้อและจำหน่ายสินค้าและบริการระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการร้านค้า ธุรกรรมระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการร้านค้าจะต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีใดๆ

4.5     เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การที่บริษัทฯ ยอมรับคำขอชำระเงินของผู้ใช้บริการ เพื่อทำการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตตามมูลค่าธุรกรรมให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า ไม่ถือว่าบริษัทฯ รับกระทำการในฐานะธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือการให้บริการของบริษัทฯ เป็นการดำเนินการเพื่อให้บริการทางการเงิน ในการให้บริการของบริษัทฯ ไม่ถือว่าบริษัทฯ (ก) ให้บริการโอนเงินโดยตรงให้แก่ผู้ใช้บริการ และ/หรือ (ข) กระทำการเป็นทรัสตี (trustee) ผู้ดูแลรักษาแทน หรือผู้บริหารผลประโยชน์ในเงินของผู้ใช้บริการ

4.6     ภายหลังจากได้รับคำขอชำระเงินและยืนยันอีกครั้งหนึ่งตามข้อ 4.2 ข้างต้น บริษัทฯ จะชำระเงินตามมูลค่าธุรกรรมให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า การดำเนินการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินตามมูลค่าธุรกรรมผ่านบริการจะใช้สกุลเงินตามที่บริษัทฯ อนุญาต

4.7     มูลค่าธุรกรรมใดๆ ที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการจะถูกส่งไปยังอีกบัญชีหนึ่งที่บริษัทฯ ได้เปิดไว้ ซึ่งแยกต่างหากจากเงินทุนที่บริษัทฯ ใช้ประกอบกิจการ บริษัทฯ จะไม่ใช้เงินที่อยู่ในบัญชีดังกล่าว เว้นแต่เป็นการดำเนินการเรียกเก็บเงินและชำระเงินตามคำขอของผู้ใช้บริการให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าตามมูลค่าธุรกรรมที่ผู้ใช้บริการซื้อสินค้าและบริการ ใช้ชำระค่าบริการ และค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าเสียหายอื่นใด หรือจำนวนเงินใดๆ ที่ผู้ใช้บริการต้องชำระ

4.8     ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถส่งหนังสือแจ้งการชำระเงินตามมูลค่าธุรกรรมให้แก่ผู้ใช้บริการผ่านทางบัญชีผู้ใช้ที่เป็นทางการ ไลน์ของผู้ใช้บริการ (LINE messaging account) จากไลน์ แอพพลิเคชั่นส่งข้อความ (LINE messaging application) บริษัทฯ จะแจ้งการชำระเงินตามมูลค่าธุรกรรมไปยังผู้ใช้บริการ ตามวิธีการใดๆ ที่บริษัทฯ อาจจะกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว ภายหลังจากการชำระเงินสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินตามมูลค่าธุรกรรมที่มีอยู่จะเป็นข้อมูลตามที่ระบบบริการได้บันทึกไว้ อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้ จึงไม่อาจเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะควบคุม หรือติดตามนโยบายหรือระบบปฏิบัติการของผู้ให้บริการทุกราย ฉะนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องรับประกันว่าผู้ใช้บริการจะได้รับข้อความดังกล่าวที่บริษัทฯ ได้ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ตรงต่อเวลา

4.9     ระบบบริการจะบันทึกจำนวนเงินที่ได้ชำระผ่านบริการ รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการโดยผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนใช้บัญชี แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay)อาจจะล็อกอินเพื่อใช้บัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay)ของผู้ใช้บริการเอง เพื่อตรวจสอบบันทึกดังกล่าว หากผู้ใช้บริการพบว่าตัวเลขที่ปรากฏในบัญชี แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay)ของผู้ใช้บริการ บันทึก หรือข้อมูลใดๆ ผิดพลาด หรือเป็นที่น่าสงสัย ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งบริษัทฯ ให้ทราบทันที

4.10     ผู้ใช้บริการจะใช้บริการตามวิธีการและขั้นตอนตามที่บริษัทฯ กำหนดเป็นครั้งคราว บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิด หากเกิดความสูญเสีย หรือเสียหายใดๆ อันเกิดจากการที่ธุรกรรมหรือการชำระเงินจากผู้ใช้บริการให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าไม่สำเร็จ เนื่องจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการในการใช้บริการตามลักษณะที่ได้กำหนด หรือตามข้อกำหนดฯ และนโยบาย

4.11     หากธุรกรรมของผู้ใช้บริการเป็นที่ต้องสงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีใดๆ หรือเป็นการละเมิดสิทธิ ประโยชน์ของบุคคลภายนอก เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดภายใต้กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจ หรือศาล บริษัทฯ อาจจะ (1) ปิด ระงับ หรือจำกัดการเข้าถึงบัญชี แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay)ของผู้ใช้บริการ หรือการเข้าถึงบริการ (2) ปฏิเสธที่จะให้บริการกับผู้ใช้บริการ (3) ยกเลิกข้อกำหนดฯ (4) ในกรณีที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ทำรายการโอนเงินตามมูลค่าธุรกรรมไปยังผู้ประกอบการร้านค้าสำหรับรายการที่มีพฤติการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จะยับยั้งจำนวนเงินตามมูลค่าธุรกรรมดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก และ/หรือ (5) กระทำการอื่นใดที่จำเป็น หรือเหมาะสม ตามที่บริษัทฯ เห็นควร ผู้ใช้บริการตกลงที่ชดใช้ค่าเสียหายต่อบริษัทฯ (ก) ในความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ใช้บริการฝ่าฝืนกฎระเบียบตามที่กำหนดในข้อ 4.11 นี้ และ (2) ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ ในการใช้สิทธิตามข้อ 4.11

 

4.12     ผู้ใช้บริการใช้บริการโดยฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ รวมถึงกฎและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริการ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะยกเลิกข้อกำหนดฯ และ/หรือ ปฏิเสธการให้บริการ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการปฏิเสธการให้บริการดังกล่าวแก่ผู้ใช้บริการ

4.13     ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความบกพร่องในการทำตามคำสั่ง ความบกพร่องในทำรายการภายในเวลาที่กำหนด ลืมหรือเปิดเผยรหัสผ่านของผู้ใช้บริการ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเจาะเข้าสู่ระบบทางข้อมูล (Hacking) ของบัญชี แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay)หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

4.14     ผู้ใช้บริการต้องระงับข้อพิพาทกับผู้ประกอบการร้านค้า ซึ่งเกิดจากการทำรายการธุรกรรมของผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ประกอบการร้านค้า โดยผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และผู้ใช้บริการไม่สามารถร้องขอให้บริษัทฯ เป็นผู้จัดการเรื่องดังกล่าวให้กับผู้ใช้บริการได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจใช้ดุลยพินิจที่จะแทรกแซงเพื่อแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว หากบริษัทฯ เห็นว่าการแทรกแซงนั้นจำเป็นเพื่อให้การให้บริการดำเนินไปได้อย่างปกติ

4.15     หากบริษัทฯ ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและเห็นว่า การใช้บริการของผู้ใช้บริการ และ/หรือ การใช้เว็บไซต์ หรือธุรกรรมของผู้ใช้บริการ เป็นการกระทำที่เป็นกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ ตามที่ระบุในข้อ 7 บริษัทฯ จะระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายดังกล่าวทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ระงับหน้าที่ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งตามข้อกำหนดฯ นี้ ยกเลิก หรือเพิกถอนรายการที่กระทำโดยผู้ใช้บริการรายดังกล่าว หรือกระทำการอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ยกเลิกข้อกำหนดฯ หรือ กำหนดข้อจำกัดจำนวนเงินที่ผู้ใช้บริการจะชำระได้ผ่านบริการ)

 

5.     การยกเลิกธุรกรรม

5.1     หากผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการร้านค้าตกลงที่จะเพิกถอน หรือยกเลิกธุรกรรม ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ชำระมูลค่าธุรกรรมให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าผ่านบริการแล้ว ผู้ใช้บริการต้องแจ้งบริษัทฯ ทันที และร้องขอยกเลิกการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านทางออนไลน์ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ชำระเงินตามมูลค่าธุรกรรม หากบริษัทฯ ได้ตกลงในการเพิกถอนหรือยกเลิก และยืนยันดังกล่าว บริษัทฯ จะคืนเงินตามมูลค่าธุรกรรมที่ได้ชำระแทนผู้ใช้บริการ ให้แก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าต้องตกลงเพิกหรือการยกเลิกเช่นว่า หรือการยกเลิกหรือการเพิกถอนนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ร้องขอการยกเลิกการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านทางออนไลน์ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ชำระเงินตามมูลค่าธุรกรรมให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าผ่านบริการ บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ในการเพิกถอน หรือยกเลิกการชำระเงินตามมูลค่าธุรกรรมที่บริษัทฯ ได้ชำระ แต่บริษัทฯ อาจจะคืนเงินจำนวนตามมูลค่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นเงินสดให้แก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ผู้ประกอบการร้านค้าต้องตกลงและยืนยันการคืนเงินเป็นเงินสดดังกล่าวด้วย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องคืนเงินสด

6.     การระงับการชำระเงิน

6.1     ในกรณีที่ศาล เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจ หรือผู้ประกอบการร้านค้าร้องขอตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อใดๆ ในข้อกำหนดฯ นี้ หรือขั้นตอนการระงับข้อพิพาทของบริการ ให้บริษัทฯ ระงับการชำระเงินให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า หรือผู้ถือบัตรเครดิตแจ้งผ่านผู้ออก หรือผู้รับบัตรเครดิตว่าผู้ถือบัตรเครดิตปฏิเสธการชำระเงินตามมูลค่าธุรกรรม ผู้ใช้บริการตกลงว่าบริษัทฯ อาจจะระงับจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องในบัญชีแยกต่างหากของบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อ 4.7 ข้างต้น จนกว่าข้อพิพาทจะสิ้นสุดลง หากจำนวนเงินดังกล่าวได้ถูกชำระไปยังบัญชีของผู้ประกอบการร้านค้าแล้ว ผู้ประกอบการร้านค้าจะต้องตกลงที่จะคืนจำนวนเงินนั้น ภายหลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัทฯ

6.2     ภายหลังจากข้อพิพาทกรณีจำนวนเงินที่ถูกระงับตามข้อ 6.1 ข้างต้นได้สิ้นสุดลง และมีหลักฐานตามที่เหมาะสมพิสูจน์ได้ บริษัทฯ จะคืนเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้ใช้บริการ หรือผู้ประกอบการร้านค้า

 

7.     กิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ

7.1     ในการใช้บริการเว็บไซต์ บัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay)ของผู้ใช้บริการ หรือบริการ หรือการติดต่อกันระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัทฯ ผู้ใช้บริการรายอื่น ผู้ประกอบการร้านค้า หรือบุคคลภายนอก ผู้ใช้บริการตกลงที่ไม่กระทำการดังต่อไปนี้ ("กิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ")

7.1.1     ฝ่าฝืนข้อกำหนดฯ หรือนโยบายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ

7.1.2      ฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ ขอบเขตอำนาจศาล (รวมถึง กฎหมายหรือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) คำสั่งหรือมาตรการทางปกครอง คำพิพากษาของศาล หรือคำตัดสินของเจ้าหน้าที่รัฐ

7.1.3     เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

7.1.4     ละเมิดสิทธิของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก

7.1.5     ลงทะเบียนบัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay)โดยใช้ชื่อบุคคลอื่น เข้าถึงบริการจากประเทศอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายการของเว็บเพจของบริการ หรือลงทะเบียนใช้บริการโดยใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรืออาจทำให้หลงผิด ได้รับและใช้บัญชีแรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay)หลายบัญชี ให้ข้อมูลในการเข้าบัญชี แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay)ของผู้ใช้บริการรายอื่นแก่บุคคลใดๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้บัญชี แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay)ของผู้ใช้บริการรายอื่นในการเข้าใช้บริการ

 

7.1.6     ใช้บริการหรือทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินค้าและบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ความยินยอม การรับรู้ การลงทะเบียน หรือยื่นเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ในกรณีที่ต้องปฏิบัติหรือสมควรต้องปฏิบัติ หรือกระทำโดยประการอื่นใด อันเป็นการขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7.1.7     ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มใดๆ อันเป็นการไม่สุจริตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

7.1.8     เข้าทำสัญญากับบริษัทฯ หรือผู้ประกอบการร้านค้าใดๆ โดยที่ไม่มีความสามารถทางกฎหมายในการกระทำดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7.1.9     ใช้บัญชี แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay)ของผู้อื่น หรือใช้บัญชีที่ไม่สมบูรณ์ของสถาบันการเงินในการทำรายการธุรกรรมผ่านทางแพลตฟอร์มใดๆ

7.1.10     ซื้อสิ่งของหรือบริการใดๆ ที่ถูกกีดกัดหรือจำกัดโดยกฎหมาย หรือองค์กรที่ออกบัตรเครดิตสากล หรือทำรายการธุรกรรมผิดกฎหมาย หรือซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

7.1.11     ใช้บริการเพื่อทำรายการธุรกรรมที่อยู่นอกขอบเขตของการบริการ

7.1.12     ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก หรือขัดขวางการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก

7.1.13     แทรกแซงเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ (Computer Server) ของบริการหรือระบบเครือข่าย (Network System)

7.1.14     ใช้วิธีการทางเทคนิคเพื่อเข้าจัดการบริการในลักษณะที่ไม่เหมาะสม

7.1.15     ลอกเลียน ปรับเปลี่ยน หรือส่งผ่านซอฟต์แวร์ โปรแกรม ฐานข้อมูล และช่องทางการเชื่อมต่อ (Application Programming Interface - API) ของบริษัทฯ ที่ใช้ในการให้บริการสู่สาธารณะ (เว้นแต่การส่งผ่านสู่สาธารณะดังกล่าวจำเป็นต้องกระทำเพื่อใช้บริการ) รวมถึงการทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกชิ้นส่วน หรือวิธีการอื่นใดเพื่อวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ โปรแกรม ฐานข้อมูล และช่องทางการเชื่อมต่อ (Application Programming Interface - API)

7.1.16     กระทำการใดๆ อันเป็นการหมิ่นประมาท การใส่ความทางการค้า ข่มขู่ หรือคุมคาม

7.1.17     ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ หรือให้คำยืนยันตัวตน หรือเอกสารเพื่อสนับสนุนข้อมูลใดๆ ที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ

7.1.18     ควบคุมบัญชี แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay)ที่เชื่อมต่อบัญชี แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay)อีกบัญชีหนึ่งเพื่อทำกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติใดๆ ที่ได้กล่าวมา

 

7.1.19     ดำเนินธุรกิจ หรือใช้บริการในลักษณะที่ส่งผลหรืออาจจะส่งผลให้เกิดข้อร้องเรียน ข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ บทลงโทษ และความรับผิดอื่นๆ แก่บริษัทฯ ผู้ใช้บริการท่านอื่น ผู้ประกอบการร้านค้าหรือตัวผู้ใช้บริการเอง

7.1.20     ได้คะแนนเครดิตจากหน่วยงานรายงานข้อมูลเครดิตที่ชี้ให้เห็นว่ามีความเสี่ยงสูงที่เกิดจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการ

7.1.21     จัดหาเงินสำรองจากบัตรเครดิตของบุคคลใดๆ (หรือช่วยเหลือผู้อื่นในการกระทำดังกล่าว)

7.1.22     ขัดขวางการทำงานอันเป็นปกติของการให้บริการ หรือ

7.1.23     มีพฤติกรรมอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่เหมาะสม

7.2     หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดฯ รวมถึงข้อ 7.1 ที่กล่าวข้างต้น หรือการให้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ อาจระงับการให้บริการทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งแก่ผู้ใช้บริการดังกล่าว หรือระงับการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งตามข้อตกลงนี้ และอาจยกเลิกข้อตกลงนี้ตามที่ระบุในข้อ 14 หากการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหาย ผู้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ  

 

8.     การจัดการการชำระเงินที่ผิดพลาด

8.1     หากการชำระเงินที่ผิดพลาดเป็นเหตุมาจากบริษัทฯ บริษัทฯ มีสิทธิเพิกถอนการชำระเงินที่ผิดพลาดนั้น เมื่อบริษัทฯ พบการชำระเงินที่ผิดพลาดเช่นว่า ผู้ใช้บริการต้องยกเลิกจำนวนเงินของรายการธุรกรรมที่ได้ชำระไว้ผิดพลาด และทำการชำระเงินอีกครั้งตามจำนวนเงินของรายการธุรกรรมที่ถูกต้อง

8.2     หากการชำระเงินที่ผิดพลาดดังกล่าวเป็นเหตุมาจากผู้ใช้บริการ เช่น ผู้ใช้บริการใส่จำนวนเงินของรายการธุรกรรมผิดพลาด หรือชำระเงินให้ผิดบุคคล ผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องต่อบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการอาจติดต่อผู้ประกอบการร้านค้าที่เกี่ยวข้องที่ผู้ใช้บริการได้ใช้ผ่านบริการ เพื่อขอให้ผู้ประกอบการร้านค้าดังกล่าวคืนเงินที่ชำระผิดพลาดให้ บริษัทฯ จะไม่ชำระเงินคืนให้กับผู้ใช้บริการหรือเพิกถอนการชำระเงินที่ผู้ใช้บริการชำระไว้ผิดพลาด

 

9.     การจัดการบัญชีและรหัสผ่านที่ถูกคุกคาม

9.1     ทันทีที่ผู้ใช้บริการพบหรือสงสัยว่าบัญชี แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay)และรหัสผ่านถูกคุกคาม หรือมีบุคคลภายนอกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งบริษัทฯ โดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อบนเว็บไซต์ของบริการที่ http://contact-cc.line.me/serviceId/10712 และดำเนินการระงับบัญชี Rabbit LINE Pay ดังกล่าวเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการต่อเหตุการณ์ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา อย่างไรก็ตาม มาตรการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไม่ถือเป็นการชดใช้ค่าเสียหายของบริษัทฯ ต่อผู้ใช้บริการ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และไม่ถือเป็นความรับผิดใดๆ ของบริษัทฯ ต่อผู้ใช้บริการ เมื่อได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการระงับคำสั่งให้ชำระเงินจากบัญชี Rabbit LINE Pay ของผู้ใช้บริการ และระงับการรับเงินตามคำขอชำระเงินถัดมาจากบัญชี Rabbit LINE Pay ดังกล่าว

 

10.     ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ

10.1     บริษัทฯ จะดำเนินการมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับรองความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศของบริการ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการจะต้องรับรองความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของผู้ใช้บริการเอง และป้องกันมิให้บุคคลภายนอกรุกรานทางข้อมูล (Hacking) เอาไป ปรับเปลี่ยน หรือก่อให้เกิดความเสียหายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งข้อมูลบันทึกการดำเนินธุรกิจ หรือข้อมูลส่วนบุคคล

 

11.     การไม่รับประกันและการจำกัดความรับผิด

11.1     ผู้ใช้บริการตกลงที่ปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ พนักงาน กรรมการ ตัวแทน บริษัทร่วมค้า ลูกจ้างและผู้จัดหาสินค้าของบริษัทฯ ("ผู้ที่จะได้รับชดใช้ค่าเสียหาย") จากการเรียกร้องใดๆ ข้อเรียกร้อง ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือความรับผิด (โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าทนายความ) ซึ่งผู้ที่จะได้รับชดใช้ค่าเสียหายอาจจะได้รับความเสียหายหรือได้รับความเสียหาย จากการที่ผู้ใช้บริการ ลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้ใช้บริการกระทำผิดข้อกำหนดฯ และ/หรือ นโยบาย

11.2     บริษัทฯ ให้บริการ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” (AS IS) และ “ตามที่มีอยู่” (AS AVAILABLE) บริษัทฯ และผู้ที่จะได้รับชดใช้ค่าเสียหายของบริษัทฯ ไม่รับประกัน หรือรับรองใดๆ ทุกประการ (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) ที่เกี่ยวเนื่องกับ Rabbit LINE Pay บริการ และเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริการ บริษัทฯ ยกเว้นและปฏิเสธการรับรอง รับประกัน หรือข้อผูกพันทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับรอง รับประกัน หรือข้อผูกพันที่เกี่ยวกับความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ สภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความพึงพอใจ คุณภาพ การใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง และการไม่ฝ่าฝืนอย่างชัดแจ้ง ในขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม ลบ หรือแก้ไขระบบ หรือฟังค์ชั่นบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง

11.3     ระบบของบริการจะทำการสำรองข้อมูลเป็นระยะๆ บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายต่อการลบข้อมูล หรือการสำรองข้อมูลที่ผิดพลาด หรือล้มเหลว

11.4     ผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการทำรายการธุรกรรมระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการร้านค้า รวมถึงการเจรจาต่อรองข้อตกลงการทำธุรกรรม การส่งสินค้า และการรับสินค้าและบริการ การชำระเงินค่าสินค้าและบริการ การยกเลิกหรือเลิกสัญญาซื้อขาย ข้อกำหนดการรับประกันสินค้ามีตำหนิ การจัดการคืนสินค้าและการขอคืนเงิน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อรายการธุรกรรมใดๆ ระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการร้านค้า

11.5     ข้อเสนอแนะและข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้รับจากบริษัทฯ หรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือผ่านทางบริการ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจานั้น ไม่ถือเป็นการรับรอง รับประกันหรือข้อผูกพันของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการ

11.6     ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต บริษัทฯ และผู้ที่จะได้รับชดใช้ค่าเสียหายของบริษัทฯ ขอยกเว้นและปฏิเสธความรับผิด อันเกิดจากความเสียหายใดๆ ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายเบ็ดเตล็ด ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายแบบเยี่ยงอย่าง ค่าเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ (รวมถึงความเสียหายทางธุรกิจ รายได้ กำไร การใช้ข้อมูลหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นๆ) ที่ผู้ใช้บริการอาจได้รับผลกระทบ (หรือบุคคลใดๆ ที่เรียกร้องผ่านทางผู้ใช้บริการ) ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากการเข้าถึง หรือเข้าใช้บริการหรือเว็บไซต์ของบริการ และโดยไม่คำนึงว่า (ก) กรณีดังกล่าวจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสัญญา ละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ก็ตาม (ข) ความสูญเสียหรือเสียหายดังกล่าวจะสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม และ/หรือ (ค) บริษัทฯ ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับความเป็นไปได้ถึงความเสียหายหรือไม่ก็ตาม

11.7     การปฏิเสธความรับผิดและข้อยกเว้นตามข้อ 11.6 อยู่ภายใต้ขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาต แต่ไม่ใช้กับความรับผิด ความสูญเสีย หรือความเสียหายในกรณีดังต่อไปนี้

     11.7.1     การเสียชีวิต หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของบริษัทฯ

     11.7.2     การทุจริต หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จเพื่อฉ้อฉล (Fraudulent Misrepresentation) หรือ

     11.7.3     ความรับผิดอื่นๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นได้โดยกฎหมาย

11.8     ความรับผิดทั้งหมดของบริษัทฯ ไม่ว่าตามสัญญา ละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรือ โดยประการอื่นใด เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดฯ ฉบับนี้หรือสัญญาประกอบใดๆ จะถูกจำกัดเพียงเท่ามูลค่าธุรกรรมที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไว้ในสามเดือนที่ผ่านมา

11.9     การจำกัดความรับผิดหรือข้อยกเว้นบางข้อหรือทั้งหมดที่กล่าวมาตามข้อกำหนดฯ นี้อาจจะไม่นำมาปรับใช้กับผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการมีถิ่นที่อยู่ในรัฐ จังหวัด หรือประเทศที่ไม่อนุญาตให้มีการจำกัดความรับผิดหรือข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับค่าเสียหายอันเนื่องมาจากสัญญา (incidental damages) ค่าเสียหายต่อเนื่อง (consequential damages)

12.     การระงับหรือการหยุดชะงักของบริการ

12.1     ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ อาจจะระงับหรือหยุดชะงักบริการไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เรียกร้องให้บริษัทฯ ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว

 

12.1.1     การระงับหรือการหยุดชะงักเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง แทนที่ บำรุงรักษา ทำให้เป็นปัจจุบัน หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในบริการ

12.1.2     โดยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของบริษัทฯ เห็นว่าผู้ใช้บริการได้ใช้บริการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อกำหนดฯ ฉบับนี้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ

12.1.3     บริการถูกระงับหรือหยุดชะงักหรือไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เหตุสุดวิสัยหมายถึงเหตุใดๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เหตุสุดวิสัย (acts of God) การกระทำของฝ่ายพลเรือนหรือการกระทำทางทหาร อัคคีภัย การนัดหยุดงาน การปิดงาน หรือข้อพิพาทแรงงาน โรคระบาด ข้อจำกัดของรัฐบาล สงคราม การกระทำของก่อการร้าย จลาจล แผ่นดินไหว พายุ ไต้ฝุ่น อุทกภัย และเหตุขัดข้องของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการสื่อสาร

12.1.4     บริการถูกระงับหรือหยุดชะงักหรือไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ เนื่องมาจากการกระทำของบุคคลภายนอก หรือเหตุอื่นใดซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ

12.1.5     ภายหลังการตรวจสอบ บริษัทฯ พบว่าผู้ใช้บริการให้ข้อมูลยืนยันตัวตนอันเป็นเท็จ

 

13.     สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

13.1     ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า ไม่มีข้อใดในข้อกำหนดฯ นี้เป็นการให้สิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนหนึ่งกับบริการ สิทธิดังกล่าวทั้งหมดเป็นของบริษัทฯ และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทฯ

14.     การยกเลิกและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

14.1     ผู้ใช้บริการอาจจะยกเลิกข้อกำหนดฯ นี้ โดยการล็อกออนผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อให้มีผลยกเลิกบัญชี แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay)ของผู้ใช้บริการ ภายหลังจากการยกเลิกข้อกำหนดฯ บริษัทฯ จะยกเลิกธุรกรรมใดๆ ที่ยังคงค้างอยู่

14.2     ผู้ใช้บริการไม่สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจสอบโดยการปิดบัญชี แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay)หากผู้ใช้บริการท่านใดปิดบัญชี แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay)ระหว่างที่บริษัทฯ กำลังทำการตรวจสอบอยู่ บริษัทฯ อาจระงับจำนวนเงินที่ใช้ในการทำรายการธุรกรรมใดๆ เพื่อปกป้องบริษัทฯ บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือบุคคลภายนอกต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ บทลงโทษ หรือความรับผิดอื่นใด ผู้ใช้บริการยังต้องรับผิดต่อภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay)แม้ภายหลังจากที่บัญชี แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay)ดังกล่าวได้ปิดลงแล้ว

14.3     ผู้ใช้บริการตกลงว่าข้อ 11, 13 ถึงข้อ 16 ของข้อกำหนดฯ นี้ รวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน ที่ควรจะมีผลใช้บังคับต่อไป จะยังคงมีผลบังคับใช้ได้ต่อไป แม้ข้อกำหนดฯ นี้จะสิ้นสุดลง

 

14.4     บริษัทฯ อาจแก้ไขข้อกำหนดฯ นี้ ในเวลาใดๆ ที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องที่ได้แจ้งให้ทราบหรือจะแจ้งให้ทราบ บริษัทฯ จะแจ้งข้อกำหนดฯ ที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริการ และ/หรือ แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ อาจจะกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว ซึ่งข้อกำหนดฯ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วดังกล่าวจะมีผลนับแต่เวลาที่มีการแจ้งให้ทราบดังกล่าว การใช้บริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการหลังจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะยอมมีผลผูกพันกับข้อกำหนดที่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้บริการไม่ตกลงกับข้อกำหนดใดๆ ที่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ อาจยกเลิกการเข้าถึง หรือการใช้บริการ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการยกเลิกดังกล่าว

 

15.     ข้อพิพาทกับบริษัทฯ

15.1     เป้าหมายของบริษัทฯ คือ การเรียนรู้และรับทราบปัญหาในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ หากบริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวให้เป็นที่พอใจของผู้ใช้บริการได้ บริษัทฯ จะจัดหาวิธีการที่เป็นกลางและมีประสิทธิภาพในแง่ของค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว หากปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัทฯ เกิดจากบริการ ส่วนงานบริการลูกค้า (Customer Service) จะได้รับรายงานเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านทางออนไลน์ (Online) ไปที่

เว็บลิงค์ (Weblink) ของบริษัทฯ ในการระงับข้อพิพาทของผู้บริโภคและข้อร้องเรียน (Customer Services)

เว็บไซต์: http://contact-cc.line.me/serviceId/10712

15.2     สำหรับข้อเรียกร้องใดๆ (ยกเว้นข้อเรียกร้องขอความคุ้มครองชั่วคราวหรือข้อเรียกร้องในทำนองเดียวกันนี้) ที่จำนวนเงินที่เรียกร้องเมื่อมีคำตัดสินชี้ขาดน้อยกว่า 10,000 (หนึ่งหมื่น) เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) (หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า) คู่สัญญาฝ่ายที่ร้องขออาจเลือกที่จะระงับข้อพิพาทโดยใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพในแง่ค่าใช้จ่าย ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ย หรือในกรณีที่การไกล่เกลี่ยไม่เป็นผล ให้ใช้การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการโดยพิจารณาข้อมูลจากพยานเอกสารเท่านั้น ทั้งนี้ โดยปราศจากการปรากฏตัว และ/หรือ การรับฟังพยานบุคคลใดๆ ในการพิจารณาคดี หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลือกระงับข้อพิพาทโดยผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ย คู่สัญญาดังกล่าวจะเริ่มกระบวนการการไกล่เกลี่ยดังกล่าวของสำนักงานระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยไม่เป็นผล คู่สัญญาฝ่ายที่ริเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ยดังกล่าวจะเป็นผู้เริ่มการเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการแห่งราชอาณาจักรไทย สำนักงานศาลยุติธรรมที่ใช้บังคับอยู่ ณ ขณะที่ทำการยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ และการระงับข้อพิพาทด้วยการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้อำนาจสถาบันอนุญาโตตุลาการของราชอาณาจักรไทย หรือผ่านผู้ระงับข้อพิพาททางเลือกอื่น (Alternative Dispute Resolution - ADR) ที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ ผู้ระงับข้อพิพาททางเลือกอื่นและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามกฎดังต่อไปนี้ (ก) การอนุญาโตตุลาการต้องกระทำโดยการพิจารณาข้อมูลจากพยานเอกสารเท่านั้น โดยปราศจากการปรากฏตัว และ/หรือ การรับฟังพยานบุคคลในการพิจารณาคดี เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่น (ข) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายหรือพยานจะต้องไม่ปรากฏตัวระหว่างกระบวนการอนุญาโตตุลาการดังกล่าว เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่น (ค) สถานที่ในการอนุญาโตตุลาการต้องเป็นราชอาณาจักรไทย (ง) คำตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ถือเป็นที่สุดและผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และ (จ) คำตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการใดๆ สามารถนำขึ้นสู่ศาลที่มีเขตอำนาจได้   

15.3     เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น หรือเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.2 ผู้ใช้บริการตกลงว่าข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทที่ผู้ใช้บริการมีต่อบริษัทฯ จะต้องถูกตัดสินโดยศาลในประเทศไทย ผู้ใช้บริการได้ตกลง โดยไม่อาจเพิกถอนได้ ว่าจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นสู่เขตอำนาจศาลในประเทศไทยเท่านั้น เพื่อการดำเนินคดีความตามข้อเรียกร้องและข้อพิพาทดังกล่าว ข้อกำหนดฯ อยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งหมด ตามที่กฎหมายไทยใช้บังคับกับข้อตกลงที่ได้ทำขึ้น และได้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงในประเทศไทยทุกประการ

15.4     ข้อเรียกร้องทั้งหมดต่อบริษัทฯ จะต้องได้รับการแก้ไขตามข้อ 15 ของข้อกำหนดฯ ข้อเรียกร้องใดๆ ที่ดำเนินการนอกเหนือไปจากวิธีการระงับข้อพิพาทที่กำหนดในข้อ 15 จะถือว่าเป็นข้อเรียกร้องที่ไม่เหมาะสม และเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดฯ หากคู่สัญญาฝ่ายใดยื่นข้อเรียกร้องแตกต่างไปจากวิธีการระงับข้อพิพาทที่กำหนดในข้อ 15 บริษัทฯ อาจได้รับค่าทนายความคืน (รวมถึงนักกฎหมายประจำบริษัทฯ หรือผู้ช่วยทนาย) อันเกิดจากการยื่นข้อเรียกร้องโดยไม่ถูกวิธี ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องได้บอกกล่าวแก่ผู้ใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าการยื่นฟ้องดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ใช้บริการไม่ได้ถอนข้อเรียกร้องดังกล่าวในทันที

15.5     หากการดำเนินคดีโดยหรือต่อผู้ใช้บริการเป็นผลอันเนื่องมาจากบทบัญญัติของกฎหมายล้มละลาย บริษัทฯ มีสิทธิเรียกค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามสมควร (รวมถึงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายใดๆ) ที่เกิดขึ้นจากการบังคับภายใต้ข้อกำหนดฯ นี้

15.6     หากผู้ใช้บริการมีข้อพิพาทกับผู้ใช้บริการรายอื่น หรือผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ใช้บริการตกลงที่จะให้บริษัทฯ บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ หลุดพ้นจากคดีความ ข้อเรียกร้องและค่าเสียหาย (ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการผิดสัญญา) ทุกประเภทและทุกลักษณะอันเกิดขึ้น และเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว 

 

16.     เบ็ดเตล็ดและข้อกำหนดทั่วไป

16.1     ข้อตกลงทั้งหมด.          ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า (ก) ขั้นตอนการจัดการที่เกี่ยวข้อง (ข) รายละเอียดของบริการ และ (ค) แนวทางการใช้บริการ ที่แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ของบริการจะใช้บังคับกับการเข้าถึง หรือเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการ ซึ่งมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดฯ ฉบับนี้ เพื่อความชัดเจน ให้ถือว่านโยบายเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดฯ นี้

16.2     การโอนสิทธิ.      บริษัทฯ อาจโอนสิทธิ โอน แปลงหนี้ หรือกระทำการการอื่นใด ซึ่งข้อตกลง สิทธิและหน้าที่ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดฯ นี้ และบริษัทฯ อาจโอนข้อตกลง สิทธิและหน้าที่ทั้งหมดของบริษัทฯ ดังกล่าว เพื่อให้ตกเป็นประโยชน์แก่ผู้สืบสิทธิและผู้รับโอนสิทธิของบริษัทฯ ผู้ใช้บริการจะกระทำการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนสิทธิหรือการตกลงดังกล่าว ข้อตกลง สิทธิและหน้าที่ทั้งหมดเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการต้องไม่มอบอำนาจ โอนสิทธิ หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง หรือทำสัญญาช่วงแก่บุคคลภายนอกซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของสิทธิและหน้าที่ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทฯ

16.3     ข้อความอิเล็กทรอนิกส์.     ผู้ใช้บริการตกลงว่าข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผ่านบริการและใช้โดยบริษัทฯ มีผลเช่นเดียวกับเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร และในกรณีที่มีกระบวนการไต่สวน อนุญาโตตุลาการ การไกล่เกลี่ยหรือการระงับข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับการใช้ข้อความอิเล็กทรอนิกส์นั้น ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ยกขึ้นอ้างว่าข้อความอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ถือเป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นเอกสารที่มีการลงลายมือชื่อ และไม่มีผลหรือไม่มีอยู่

16.4     การแยกต่างหากของข้อตกลง.     หากข้อกำหนดใดๆ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดฯ ฉบับนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตกเป็นโมฆะ โมฆียะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายใดๆ ให้ถือว่าความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์หรือการใช้บังคับได้ของข้อกำหนดอื่นๆ ภายใต้ข้อกำหนดฯ นี้จะไม่ถูกกระทบ และจะยังมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทฯ แก้ไขส่วนของข้อตกลงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตกเป็นโมฆะ โมฆียะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ดังกล่าวได้ ทั้งนี้การแก้ไขดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

16.5     ข้อตกลงฉบับแปล.     การแปลข้อกำหนดฯ นี้มีเพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ใช้บริการเท่านั้น ไม่มีเจตนาที่จะปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของข้อกำหนดฯ นี้ ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดฯ ฉบับอังกฤษและฉบับภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้ยึดข้อความตามข้อกำหนดฯ ฉบับภาษาอังกฤษ

16.6     สิทธิของบุคคลภายนอก.     บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาของข้อกำหนดฯ นี้ไม่มีสิทธิในการบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ตามข้อกำหนดฯ ฉบับนี้

16.7     การไม่สละสิทธิ.     การละเว้นหรือล่าช้าของบริษัทฯ ในการใช้สิทธิส่วนใดส่วนหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดฯ นี้ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดฯ นี้

16.8     การบอกกล่าว.     นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดฯ การบอกกล่าวใดๆ ของบริษัทฯ ต่อผู้ใช้บริการจะต้อง

16.8.1     เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นภาษาอังกฤษ และบริษัทฯ อาจจะส่งให้ผู้ใช้บริการโดยชอบ โดย (1) ประกาศอย่างชัดแจ้งบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ (2) วิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ อาจจะกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว และ

16.8.2     การบอกกล่าวนั้นจะถือว่าได้รับแล้วและมีผล เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุในข้อกำหนดฯ เมื่อ (ก) ในกรณีที่ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง หลังจากที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (ข) ในกรณีที่ส่งผ่านบัญชีผู้ใช้ที่เป็นทางการ ไลน์ของผู้ใช้บริการ (LINE messaging account) จากไลน์ แอพพลิเคชั่นส่งข้อความ (LINE messaging application) ณ เวลาที่บริษัทฯ ได้ส่งข้อความดังกล่าว (ค) ในกรณีที่ส่งจดหมาย เมื่อได้ส่งด้วยบุคคลไปที่อยู่ที่เกี่ยวข้อง หรือ 2 (สอง) วัน หลังจากนำส่งไปรษณีย์  (ง) ในกรณีส่งโทรสาร จะถือว่าการบอกกล่าวได้รับแล้ว เมื่อการบอกกล่าวถูกส่งถึงผู้รับในสภาพที่สมบูรณ์และอ่านได้ และ (จ) ในกรณีอื่นๆ ณ เวลาที่บริษัทฯ ได้ประกาศ หรือส่งการบอกกล่าว

16.9     หากผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ที่อยู่ไว้กับบริษัทฯ ให้ถือว่าการบอกกล่าวเช่นว่าส่งถึงผู้ใช้บริการโดยชอบ เมื่อได้ประกาศลงบน Line.me/pay อย่างชัดแจ้ง และผู้ใช้บริการควรตรวจสอบการประกาศบนเว็บไซต์เป็นประจำ

16.10     นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดฯ คำบอกกล่าวจะไม่มีผลผูกพันบริษัทฯ เว้นแต่ผู้ใช้บริการได้ส่งคำบอกกล่าวนั้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ line.me/pay หรือผ่านทางเว็บไซต์การระงับข้อพิพาทของผู้บริโภคและข้อร้องเรียน (Customer Services) ที่ http://contact-cc.line.me/serviceId/10712

เว็บลิงค์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทของผู้บริโภคและข้อร้องเรียน (Customer Services): เว็บไซต์ http://contact-cc.line.me/serviceId/10712