LINE

ภาษาไทย

รายละเอียดการฝังโมดูลของบริษัทอื่น


LY Corporation ได้ฝังโมดูลของบริษัทอื่นเพื่อตรวจวัดความมีประสิทธิภาพของการโฆษณา (โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาของบริการนี้ซึ่งถูกแสดงในสื่อของบริษัทอื่น) และเพื่อวิเคราะห์วิธีการใช้บริการและโฆษณา หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่จำเป็นต่อการใช้บริการ MyShop รายการต่อนี้ คือโมดูลที่ถูกฝังมา


1.โปรแกรมชุดเครื่องมือพัฒนาซอฟแวร์ ( SDK) ของ Appsflyer สำหรับระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS)

บริษัท: Appsflyer Ltd.

ประเภทข้อมูลที่จะได้รับ: ประเภทเบราว์เซอร์, ประเภทและรุ่นของอุปกรณ์ CPU, ภาษาของระบบหน่วยความจำ, เวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ, เวลาและโซน, พารามิเตอร์การเคลื่อนไหวของอุปกรณ์และผู้ให้บริการ, ที่อยู่ IP, ตัวแทนของผู้ใช้งาน, IDFA (ตัวระบุสำหรับผู้โฆษณา), แอนดรอยด์ ID (ในอุปกรณ์แอนดรอยด์), ID ของ Google Advertiser, รหัสผู้ใช้งานของลูกค้า, พฤติกรรมการคลิกโฆษณา, พฤติกรรมการชมโฆษณา, ผู้ชมหรือกลุ่มผู้ชมเป้าหมายของการโฆษณา, ประเภทของการโฆษณาและหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชันที่แสดงโฆษณาดังกล่าว, URL จากเว็บไซด์ที่อ้างอิง, การดาวน์โหลดหรือการติดตั้งแอปพลิเคชัน, พฤติกรรมการคลิกภายในแอปพลิเคชัน

วัตถุประสงค์การใช้: เพื่อตรวจวัดความมีประสิทธิภาพของการโฆษณาและสร้างข้อมูลเชิงสถิติ

การให้ข้อมูลไปยังบุคคลภายนอก: ไม่มี

ทั้งนี้ ท่านสามารถระงับการเผยแพร่โฆษณาซึ่งมีการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานได้ โดยการส่งคำร้องทางอีเมลมาที่ privacy@appsflyer.com หรือเข้าไปยังเว็บไซต์ https://www.appsflyer.com/optout

 

2.โปรแกรมชุดเครื่องมือพัฒนาซอฟแวร์ ( SDK) ของ Appsflyer สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)

บริษัท: Appsflyer Ltd.

ประเภทข้อมูลที่จะได้รับ: ประเภทเบราว์เซอร์, ประเภทและรุ่นของอุปกรณ์ CPU, ภาษาของระบบหน่วยความจำ, เวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ, เวลาและโซน, พารามิเตอร์การเคลื่อนไหวของอุปกรณ์และผู้ให้บริการ, ที่อยู่ IP, ตัวแทนของผู้ใช้งาน, IDFA (ตัวระบุสำหรับผู้โฆษณา), แอนดรอยด์ ID (ในอุปกรณ์แอนดรอยด์), ID ของ Google Advertiser, รหัสผู้ใช้งานของลูกค้า, พฤติกรรมการคลิกโฆษณา, พฤติกรรมการชมโฆษณา, ผู้ชมหรือกลุ่มผู้ชมเป้าหมายของการโฆษณา, ประเภทของการโฆษณาและหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชันที่แสดงโฆษณาดังกล่าว, URL จากเว็บไซด์ที่อ้างอิง, การดาวน์โหลดหรือการติดตั้งแอปพลิเคชัน, พฤติกรรมการคลิกภายในแอปพลิเคชัน

วัตถุประสงค์การใช้:เพื่อตรวจวัดความมีประสิทธิภาพของการโฆษณาและสร้างข้อมูลเชิงสถิติ

การให้ข้อมูลไปยังบุคคลภายนอก: ไม่มี

ทั้งนี้ ท่านสามารถระงับการเผยแพร่โฆษณาซึ่งมีการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานได้ โดยการส่งคำร้องทางอีเมลมาที่ privacy@appsflyer.com หรือเข้าไปยังเว็บไซต์ https://www.appsflyer.com/optout

 

3.โปรแกรมชุดเครื่องมือพัฒนาซอฟแวร์ (SDK) ของGoogle Mapsสำหรับระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS)

บริษัท: Google LLC

ประเภทข้อมูลที่จะได้รับ:การแสดงแผนที่เริ่มต้น, การแสดงรายละเอียดของตำแหน่งบนแผนที่, รายการผลลัพธ์การค้นหาข้อมูลสถานที่ที่ตรงกัน

วัตถุประสงค์การใช้:เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งในการเข้ารับสินค้าได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง, เพื่อใช้ในการให้บริการการจัดส่งสินค้าโดยผู้ให้บริการการจัดส่งสินค้าภายนอกที่เป็นพันธมิตรกับ LY Corporation หรือ บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย จำกัด, เพื่อใช้ในการคำนวณค่าจัดส่งโดยอ้างอิงจากตำแหน่งในการเข้ารับสินค้าและตำแหน่งในการจัดส่งสินค้า

การให้ข้อมูลไปยังบุคคลภายนอก:ตำแหน่ง ละติจูด/ลองจิจูด ของผู้ใช้งาน, คำที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลสถานที่, ภาษาที่ใช้งาน

 

4.โปรแกรมชุดเครื่องมือพัฒนาซอฟแวร์ (SDK) ของGoogle Mapsสำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)

บริษัท: Google LLC

ประเภทข้อมูลที่จะได้รับ:การแสดงแผนที่เริ่มต้น, การแสดงรายละเอียดของตำแหน่งบนแผนที่, รายการผลลัพธ์การค้นหาข้อมูลสถานที่ที่ตรงกัน

วัตถุประสงค์การใช้:เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งในการเข้ารับสินค้าได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง, เพื่อใช้ในการให้บริการการจัดส่งสินค้าโดยผู้ให้บริการการจัดส่งสินค้าภายนอกที่เป็นพันธมิตรกับ LY Corporation หรือ บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย จำกัด, เพื่อใช้ในการคำนวณค่าจัดส่งโดยอ้างอิงจากตำแหน่งในการเข้ารับสินค้าและตำแหน่งในการจัดส่งสินค้า

การให้ข้อมูลไปยังบุคคลภายนอก:ตำแหน่ง ละติจูด/ลองจิจูด ของผู้ใช้งาน, คำที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลสถานที่, ภาษาที่ใช้งาน

 

5.โปรแกรมชุดเครื่องมือพัฒนาซอฟแวร์ (SDK) ของGoogle Mapsสำหรับการใช้งานผ่านเบราว์เซอร์(Browser)

บริษัท: Google LLC

ประเภทข้อมูลที่จะได้รับ:การแสดงแผนที่เริ่มต้น, การแสดงรายละเอียดของตำแหน่งบนแผนที่, รายการผลลัพธ์การค้นหาข้อมูลสถานที่ที่ตรงกัน

วัตถุประสงค์การใช้:เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งในการเข้ารับสินค้าได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง, เพื่อใช้ในการให้บริการการจัดส่งสินค้าโดยผู้ให้บริการการจัดส่งสินค้าภายนอกที่เป็นพันธมิตรกับ LY Corporation หรือ บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย จำกัด

การให้ข้อมูลไปยังบุคคลภายนอก:ตำแหน่ง ละติจูด/ลองจิจูด ของผู้ใช้งาน, คำที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลสถานที่, ภาษาที่ใช้งาน

หมายเหตุ


LINE ขอแนะนำว่าผู้ขายจะต้องเข้าถึงหน้าเว็บไซด์อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งคราวเพื่ออ่านและตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทอื่นตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ เนื่องจากข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในเป็นครั้งคราวในอนาคต ทั้งนี้ ผู้ขายมีหน้าที่ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทอื่น และ LY Corporation จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อให้มั่นใจว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะเป็นข้อกำหนดฉบับล่าสุด


วันที่ประกาศใช้: 2 เมษายน 2562

วันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1: 24 กรกฎาคม 2566

วันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2: 1 ตุลาคม 2566