LINE

ภาษาไทย

รายละเอียดการฝังโมดูลของบริษัทอื่น


LINE ได้ฝังโมดูลของบริษัทอื่นเพื่อตรวจวัดความมีประสิทธิภาพของการโฆษณา (โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาของบริการนี้ซึ่งถูกแสดงในสื่อของบริษัทอื่น) และเพื่อวิเคราะห์วิธีการใช้บริการและโฆษณา รายการต่อนี้ คือโมดูลที่ถูกฝังมา

1. โปรแกรมชุดเครื่องมือพัฒนาซอฟแวร์ (SDK) ของ Appsflyer สำหรับระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS)
บริษัท: Appsflyer Ltd.

ประเภทข้อมูลที่จะได้รับ:
ประเภทเบราว์เซอร์, ประเภทและรุ่นของอุปกรณ์ CPU,  ภาษาของระบบหน่วยความจำ, เวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ, เวลาและโซน, พารามิเตอร์การเคลื่อนไหวของอุปกรณ์และผู้ให้บริการ, ที่อยู่ IP, ตัวแทนของผู้ใช้งาน, IDFA (ตัวระบุสำหรับผู้โฆษณา), แอนดรอยด์ ID (ในอุปกรณ์แอนดรอยด์), ID ของ Google Advertiser, รหัสผู้ใช้งานของลูกค้า, พฤติกรรมการคลิกโฆษณา, พฤติกรรมการชมโฆษณา, ผู้ชมหรือกลุ่มผู้ชมเป้าหมายของการโฆษณา, ประเภทของการโฆษณาและหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชันที่แสดงโฆษณาดังกล่าว, URL จากเว็บไซด์ที่อ้างอิง, การดาวน์โหลดหรือการติดตั้งแอปพลิเคชัน, พฤติกรรมการคลิกภายในแอปพลิเคชัน

วัตถุประสงค์การใช้:      เพื่อตรวจวัดความมีประสิทธิภาพของการโฆษณาและสร้างข้อมูลเชิงสถิติ
การให้ข้อมูลไปยังบุคคลภายนอก: ไม่มี
ทั้งนี้ ท่านสามารถระงับการเผยแพร่โฆษณาซึ่งมีการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานได้ โดยการส่งคำร้องทางอีเมลมาที่ privacy@appsflyer.com หรือเข้าไปยังเว็บไซต์ https://www.appsflyer.com/optout.

2. โปรแกรมชุดเครื่องมือพัฒนาซอฟแวร์ (SDK) ของ Appsflyer สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)
บริษัท: Appsflyer Ltd.

ประเภทข้อมูลที่จะได้รับ:
ประเภทเบราว์เซอร์, ประเภทและรุ่นของอุปกรณ์ CPU,  ภาษาของระบบหน่วยความจำ, เวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ, เวลาและโซน, พารามิเตอร์การเคลื่อนไหวของอุปกรณ์และผู้ให้บริการ, ที่อยู่ IP, ตัวแทนของผู้ใช้งาน, IDFA (ตัวระบุสำหรับผู้โฆษณา), แอนดรอยด์ ID (ในอุปกรณ์แอนดรอยด์), ID ของ Google Advertiser, รหัสผู้ใช้งานของลูกค้า, พฤติกรรมการคลิกโฆษณา, พฤติกรรมการชมโฆษณา, ผู้ชมหรือกลุ่มผู้ชมเป้าหมายของการโฆษณา, ประเภทของการโฆษณาและหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชันที่แสดงโฆษณาดังกล่าว, URL จากเว็บไซด์ที่อ้างอิง, การดาวน์โหลดหรือการติดตั้งแอปพลิเคชัน, พฤติกรรมการคลิกภายในแอปพลิเคชัน

วัตถุประสงค์การใช้: เพื่อตรวจวัดความมีประสิทธิภาพของการโฆษณาและสร้างข้อมูลเชิงสถิติ
การให้ข้อมูลไปยังบุคคลภายนอก: ไม่มี
ทั้งนี้ ท่านสามารถระงับการเผยแพร่โฆษณาซึ่งมีการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานได้ โดยการส่งคำร้องทางอีเมลมาที่ privacy@appsflyer.com หรือเข้าไปยังเว็บไซต์ https://www.appsflyer.com/optout

3. โปรแกรมชุดเครื่องมือพัฒนาซอฟแวร์ (SDK) ของ Google Maps สำหรับระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS)
บริษัท: Google LLC

ประเภทข้อมูลที่จะได้รับ: การแสดงแผนที่เริ่มต้น, การแสดงรายละเอียดของตำแหน่งบนแผนที่, รายการผลลัพธ์การค้นหาข้อมูลสถานที่ที่ตรงกัน
วัตถุประสงค์การใช้: เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งในการเข้ารับสินค้าได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง, เพื่อใช้ในการให้บริการการจัดส่งสินค้าโดยผู้ให้บริการการจัดส่งสินค้าภายนอกที่เป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการ, เพื่อใช้ในการคำนวณค่าจัดส่งโดยอ้างอิงจากตำแหน่งในการเข้ารับสินค้าและตำแหน่งในการจัดส่งสินค้า
การให้ข้อมูลไปยังบุคคลภายนอก: ตำแหน่ง ละติจูด/ลองจิจูด ของผู้ใช้งาน, คำที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลสถานที่, ภาษาที่ใช้งาน

4. โปรแกรมชุดเครื่องมือพัฒนาซอฟแวร์ (SDK) ของ Google Maps สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)
บริษัท: Google LLC

ประเภทข้อมูลที่จะได้รับ: การแสดงแผนที่เริ่มต้น, การแสดงรายละเอียดของตำแหน่งบนแผนที่, รายการผลลัพธ์การค้นหาข้อมูลสถานที่ที่ตรงกัน
วัตถุประสงค์การใช้: เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งในการเข้ารับสินค้าได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง, เพื่อใช้ในการให้บริการการจัดส่งสินค้าโดยผู้ให้บริการการจัดส่งสินค้าภายนอกที่เป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการ, เพื่อใช้ในการคำนวณค่าจัดส่งโดยอ้างอิงจากตำแหน่งในการเข้ารับสินค้าและตำแหน่งในการจัดส่งสินค้า
การให้ข้อมูลไปยังบุคคลภายนอก: ตำแหน่ง ละติจูด/ลองจิจูด ของผู้ใช้งาน, คำที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลสถานที่, ภาษาที่ใช้งาน

5. โปรแกรมชุดเครื่องมือพัฒนาซอฟแวร์ (SDK) ของ Google Maps สำหรับการใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ (Browser)
บริษัท: Google LLC

ประเภทข้อมูลที่จะได้รับ: การแสดงแผนที่เริ่มต้น, การแสดงรายละเอียดของตำแหน่งบนแผนที่, รายการผลลัพธ์การค้นหาข้อมูลสถานที่ที่ตรงกัน
วัตถุประสงค์การใช้: เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งในการเข้ารับสินค้าได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง, เพื่อใช้ในการให้บริการการจัดส่งสินค้าโดยผู้ให้บริการการจัดส่งสินค้าภายนอกที่เป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการ
การให้ข้อมูลไปยังบุคคลภายนอก: ตำแหน่ง ละติจูด/ลองจิจูด ของผู้ใช้งาน, คำที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลสถานที่, ภาษาที่ใช้งาน

หมายเหตุ
LINE ขอแนะนำว่าผู้ขายจะต้องเข้าถึงหน้าเว็บไซด์อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งคราวเพื่ออ่านและตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทอื่นตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ เนื่องจากข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในเป็นครั้งคราวในอนาคต ทั้งนี้ ผู้ขายมีหน้าที่ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทอื่น และ LINE จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อให้มั่นใจว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะเป็นข้อกำหนดฉบับล่าสุด


จัดทำเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562
แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566