ข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการด้วยระบบเอพีไอ (LINE Official Account API Terms of Use) 


ข้อ 1  จุดประสงค์ 
จุดประสงค์ของข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการด้วยระบบเอพีไอ (LINE Official Account API Terms of Use) (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อกำหนด”) คือเพื่อควบคุมการใช้งานระบบเอพีไอที่เกี่ยวข้องกับการบริการบัญชีทางการ (LINE Official Account) (ต่อไปนี้เรียกว่า “การบริการ”) ซึ่งให้บริการโดย LY Corporation และ ไลน์ พลัส คอร์ปอเรชั่น (LINE Plus Corporation) และบริษัทในเครือ ในฐานะผู้จัดจำหน่าย (ต่อไปนี้เรียกว่า “พลัส”) (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “บริษัท”) 


ข้อ 2 นิยาม 
ให้ถ้อยคำต่าง ๆ ซึ่งใช้ในข้อกำหนดนี้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง 
(1) “ไลน์” (LINE) หมายความถึง การบริการรับส่งสารของไลน์และบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งดำเนินการโดยบริษัท
(2)  “ข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ” (LINE Official Account Terms of Use) หมายความถึง ข้อกำหนดการใช้งานต่าง ๆ ที่บังคับใช้กับบัญชีทางการซึ่งถูกใช้โดยลูกค้า 
(3) “ไอดี และอื่นๆ” หมายความถึง ไอดีและรหัสผ่านสำหรับบัญชีของไลน์ (LINE account) ซึ่งถูกใช้โดยลูกค้า เพื่อการใช้งานการบริการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานการบริการ  
(4) “ลูกค้า” หมายความถึง บุคคลที่พัฒนาและ/หรือจัดให้มีโปรแกรมหรือระบบต่าง ๆ ซึ่งใช้งานร่วมกับไลน์ (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหา” (Contents Provider Server)) โดยการใช้งานการบริการ 
(5) “ผู้ใช้งาน” หมายความถึง บุคคลที่ใช้งานไลน์ผ่านทางระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหาซึ่งให้บริการโดยลูกค้า 
(6) “เครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม” (Development Environment) หมายความถึง เว็บไซต์ “LINE Developers” ที่ดำเนินการโดยบริษัทซึ่งทำหน้าที่จัดหาข้อมูลที่จำเป็นสำหรับลูกค้าเพื่อการพัฒนาระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหา และอื่นๆ เป็นต้น


ข้อ 3 ความสัมพันธ์ทางสัญญา 
1. ข้อกำหนดนี้จะต้องบังคับใช้ร่วมกันกับข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms of Use) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดนี้และข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms of Use) ให้บังคับใช้ข้อกำหนดนี้ก่อน    
2. บริษัทสามารถปรับปรุงข้อกำหนดนี้โดยการประกาศหรือการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการปรับปรุงดังกล่าวเท่าที่จำเป็น ในกรณีที่ลูกค้าเหล่านั้นยังคงใช้การบริการต่อไปภายหลังการปรับปรุง ให้ถือว่าลูกค้าได้ให้ความยินยอมในการปรับปรุงข้อกำหนดนี้แล้ว
3. บุคคลที่มีความประสงค์จะใช้งานการบริการต้องให้ความยินยอมต่อข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms of Use) และข้อกำหนดนี้ และจะต้องสมัครใช้งานการบริการผ่านทางวิธีการที่บริษัทกำหนดขึ้น
4. ระยะเวลาเริ่มต้นของการใช้งานการบริการจะเริ่มต้นในวันแรกของการใช้งานการบริการจนถึงวันสุดท้ายของเดือนที่รวมวันดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่ลูกค้าได้เสนอให้มีการยกเลิกการบริการผ่านทางวิธีการที่บริษัทกำหนดโดยไม่ช้ากว่าวันที่สิ้นสุดของระยะเวลาการใช้งาน ให้ระยะเวลาการใช้งานขยายออกไปเป็นระยะเวลาอีกหนึ่งเดือนโดยอัตโนมัติ และให้การขยายระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นบังคับใช้กับระยะเวลาหลังจากนั้นด้วย
5. โดยไม่คำนึงถึงข้อก่อนหน้านี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms of Use)  ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานการบริการถูกยกเลิกหรือปรับปรุง และเป็นผลให้ไม่สามารถใช้งานการบริการดังกล่าวได้อีกต่อไป การจัดให้มีการบริการนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติด้วย


ข้อ 4  การจัดการการบริการ 
1. ลูกค้าจะต้องจัดการไอดี และอื่นๆ และใช้งานการบริการด้วยความรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้จัดการที่มีความระมัดระวัง 
2. ลูกค้าจะอ้างถึงหรือดาวน์โหลดข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคและเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น ของเอพีไอ และอื่นๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า “เอกสารของบริษัท และอื่นๆ”) ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหาผ่านทางเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม หรือทางวิธีการที่บริษัทกำหนดขึ้น
3. ลูกค้าสามารถกำหนดตัวบุคคลที่จะจัดการการพัฒนาและการดำเนินการต่าง ๆ ของการบริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้บริหารจัดการ”) โดยการป้อนรายการต่าง ๆ ที่จำเป็นลงในเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม ในกรณีดังกล่าว ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่ได้ดำเนินการโดยผู้บริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการบริการ และบริษัทจะถือว่าการกระทำต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยผู้บริหารจัดการที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นการกระทำที่ดำเนินการโดยลูกค้าและลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนั้นด้วย
4. ลูกค้าจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใด ๆ นอกเหนือจากผู้บริหารจัดการใช้งานไอดี และอื่นๆ (รวมถึงการเข้าถึงเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม และการดำเนินการอื่นใดของการบริการ) ทั้งนี้ โดยปราศจากความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรของบริษัท (รวมถึงความยินยอมทางอีเมล์)
5. ลูกค้าจะต้องปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งหมดซึ่งได้รับมาผ่านหน้าจอการจัดการและไอดี และอื่นๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลส่วนบุคคล และต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อมูล”) เสมือนเป็นข้อมูลอันเป็นความลับ และจะต้องใช้ข้อมูลนั้นภายในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการใช้งานการบริการ 


ข้อ 5 เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหา
1. ลูกค้าจะต้องพัฒนาระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหาและดำเนินการให้สามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไปด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของลูกค้าเอง 
2. เมื่อบริษัทร้องขอ ลูกค้าจะต้องรายงานโครงการและการทำงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหา (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อมูลโครงการ”) ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงโดยทางอีเมล์ และจะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบริษัท และเมื่อบริษัทมีคำสั่งให้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งเช่นว่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจะต้องปฏิบัติต่อข้อมูลโครงการเสมือนเป็นข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้า 
3. ลูกค้าจะต้องพัฒนาระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหา เพื่อที่จะทำให้การกระทำและการดำเนินการต่าง ๆ ของระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหาบนไลน์  (ไม่จำกัดเพียง การกระทำและการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและรวมถึงข้อความ และอื่นๆ ที่ลูกค้าได้ส่งให้แก่ผู้ใช้งานโดยตรงโดยการดำเนินการของเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม) ไม่ขัดแย้งกับกิจกรรมที่ต้องห้าม และอื่นๆ ซึ่งได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms of Use) ทั้งนี้ การเชื่อมโยงต่าง ๆ ไปที่หน้าของเว็บไซต์ที่ลูกค้าไม่ได้ควบคุมและจัดการอย่างเป็นสาระสำคัญ จะต้องไม่ถูกระบุรวมอยู่ในข้อความต่าง ๆ ซึ่งได้ส่งให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้งาน
4. ลูกค้าจะต้องทำให้การทำงานต่าง ๆ บนหน้าจอของระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหาที่ผู้ใช้งานสามารถจดจำได้ (รวมถึงการแจ้งเตือนโดยข้อความ และอื่นๆ) สามารถทำงานได้ เพื่อแสดงรายการดังต่อไปนี้ และจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานตามที่จำเป็น ทั้งนี้ ลูกค้าต้องปฏิบัติตามรายการที่แสดงต่อผู้ใช้งานตามที่ระบุไว้ในรายการในข้อ (2) ถึง (4) ของข้อ 5 ข้อย่อย 4 นี้ด้วย 
(1) แสดงชื่อหรือชื่อทางการค้า (ถ้ามี) ของลูกค้า ในฐานะที่เป็นผู้จัดให้มีระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหา
(2) ลูกค้าต้องรับผิดชอบในการจัดการข้อมูลใด ๆ ของผู้ใช้งานที่ได้รวบรวมผ่านทางระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลส่วนบุคคล และต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อมูลของผู้ใช้งาน”) และเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานแล้ว ลูกค้าจะต้องใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานดังกล่าวภายในขอบเขตที่จำเป็นต่อการใช้งานการบริการ
(3) หากลูกค้าได้เข้าทำสัญญามากกว่าหนึ่งบัญชีทางการบนไลน์ ลูกค้าจะต้องจัดการข้อมูลของผู้ใช้งานสำหรับแต่ละบัญชีทางการแยกต่างหากจากกัน และจะต้องไม่ใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานใด ๆ ที่ได้รับมาผ่านทางบัญชีทางการบัญชีใดบัญชีหนึ่งเป็นการเฉพาะ กับบัญชีทางการอีกบัญชีหนึ่งซึ่งลูกค้าไม่ได้รับข้อมูลของผู้ใช้งานนั้นมา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่นจากบริษัท   
(4) ข้อมูลของผู้ใช้งานจะต้องได้รับการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้กำหนดขึ้นโดยลูกค้า และต้องนำนโยบายนั้นมาปฏิบัติในเวลาใด ๆ ของการทำงานทั้งหลายซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าได้ 
5. ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาและการดำเนินการต่าง ๆ ของระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหา ลูกค้าจะต้องรับรองและรับประกันในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) การพัฒนาและการดำเนินการต่าง ๆ ของระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหาจะต้องเป็นไปตามข้อมูลจำเพาะและแนวทางสำหรับระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหาซึ่งได้กำหนดไว้ในเอกสารของบริษัท และอื่นๆ (รวมถึงเอกสารหรือหนังสือบอกกล่าวใด ๆ ที่ได้ออกให้แก่ลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน โดยไม่คำนึงถึงชื่อของเอกสารเหล่านั้น และต่อไปนี้เรียกว่า “แนวทาง และอื่นๆ”) และจะต้องไม่เป็นกิจกรรมที่ต้องห้ามตามที่ได้กำหนดไว้ในแนวทาง และอื่นๆ 
(2) สิทธิต่าง ๆ ของบุคคลที่สามใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิทางศีลธรรม สิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิในการออกแบบ สิทธิในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ ความลับทางการค้า สิทธิในการให้ความเคารพ สิทธิในตัวบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และสิทธิในการเผยแพร่) ต้องไม่ถูกละเมิด  
(3) ไม่มีเนื้อหาที่อาจขัดกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแสดงความคิดเห็นและ/หรือรูปภาพที่รุนแรงเกินสมควร การแสดงความคิดเห็นและ/หรือรูปภาพทางเพศอย่างชัดแจ้ง และ/หรือเนื้อหาที่ต่อต้านสังคมอื่น ๆ) หรือที่ละเมิดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับต่าง ๆ    
(4) ระบบที่ได้รับการพัฒนา ดำเนินการและจัดการโดยลูกค้าเป็นไปตามรายการที่ได้กำหนดไว้ใน “มาตรฐานการจัดการระบบ” (System Management Standards) ที่ได้กำหนดขึ้นโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม หรือลูกค้าได้จัดให้มีระบบการจัดการที่เทียบเท่ากัน 
(5) ข้อมูลที่ถูกรวบรวมได้โดยระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหาได้ถูกจำกัดไว้เพียงข้อมูลที่ถือว่าจำเป็นสำหรับการดำเนินการระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหาโดยบริษัท และระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหาจะต้องไม่ได้รับรหัสผ่านหรือเลขรหัสลับส่วนตัว (PIN number) ข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลอันเป็นความลับอย่างสูงอื่น ๆ หรือรับมาซึ่งข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานโดยเจตนา
(6) ข้อมูลจะต้องไม่ถูกส่งต่อหรือเปิดเผยโดยทั่วไปต่อบุคคลที่สามใด ๆ นอกเหนือจากผู้บริหารจัดการ และจะต้องได้รับการจัดการแยกต่างหากจากกันสำหรับบัญชีทางการแต่ละบัญชี
6. ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าการกระทำของระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหา ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานหรือแนวทาง และอื่นๆ หรือมีความเป็นไปได้ของการกระทำที่ไม่เหมาะสม บริษัทสามารถสั่งให้ลูกค้าดำเนินการแก้ไขการกระทำที่ละเมิดหรือไม่เหมาะสมดังกล่าวให้ถูกต้อง หรือกำหนดให้มีการตรวจสอบระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหาได้ แม้ภายหลังการเริ่มต้นการดำเนินการของระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหาแล้วก็ตาม ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องยอมรับและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบดังกล่าวตามที่จำเป็น และจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องโดยทันที  
7. ในกรณีที่ลูกค้าได้รับการร้องเรียน และอื่นๆ จากบุคคลที่สามรวมถึงผู้ใช้งาน หรือมีเหตุการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยหรืออุบัติเหตุ เช่นการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล และอื่นๆ เกิดขึ้นจากระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหาที่จัดทำขึ้นโดยลูกค้า ลูกค้าจะต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวให้บริษัททราบโดยทันทีเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงทางอีเมล์) ทั้งนี้ หากบริษัทมีการร้องขอแยกต่างหาก ลูกค้ามีหน้าที่จะต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับการร้องเรียนอย่างละเอียดโดยสมเหตุสมผลหรือเหตุการณ์นั้นให้บริษัททราบ  
8. ถ้าหากมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหาที่ได้รับการพัฒนาโดยลูกค้า ระหว่างลูกค้าและบุคคลที่สามรวมถึงผู้ใช้งาน ลูกค้าจะต้องได้รับการดำเนินการและแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของลูกค้าเอง ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อพิพาทดังกล่าวไม่ว่าทางใด ๆ รวมถึงการไกล่เกลี่ย  
9. ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้งานไลน์ (LINE User Data Policy) สำหรับเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อข้อมูลของผู้ใช้งาน ในกรณีที่ข้อกำหนดนี้ขัดแย้งกับนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้งานไลน์ (LINE User Data Policy) ให้บังคับตามข้อกำหนดนี้ก่อน 


ข้อ 6 ความเป็นเจ้าของและการใช้สิทธิ 
1. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ รวมถึงลิขสิทธิ์ในเอกสารของบริษัท และอื่นๆ จะต้องเป็นของบริษัท โดยที่ลูกค้าจะต้องไม่พิมพ์ซ้ำ โอน ทำสำเนา เปิดเผย ส่งต่อ แจกจ่าย มอบหมาย ให้ยืม ทำคำแปล หรือปรับใช้เอกสารของบริษัท และอื่นๆ โดยปราศจากความยินยอมล่วงหน้าของบริษัท 
2. สิทธิต่าง ๆ ของข้อมูลบนไลน์ที่เกี่ยวกับผู้ใช้งานที่ได้รับมาโดยลูกค้าผ่านทางการใช้งานการบริการ รวมถึงเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อผู้ใช้งาน ชื่อเล่น ไลน์ไอดี ไอคอน ข้อความสถานะ รูปภาพ และข้อมูลภายในที่ใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้งาน เป็นต้น) จะต้องเป็นของบริษัท และลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ภายในขอบเขตของจุดประสงค์ของการบริการเท่านั้น
3. สิทธิต่าง ๆ ของข้อมูลที่ได้รับโดยลูกค้าผ่านทางระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหา (ข้อความและข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ถูกส่งและได้รับระหว่างผู้ใช้งานและระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหาผ่านทางไลน์ (แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในสองข้อย่อยก่อนหน้าเกี่ยวกับสิทธิซึ่งได้รับโดยบริษัท) และต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อมูลการสื่อสารของระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหา” (Contents Provider Server Communicated Information) จะต้องเป็นของลูกค้า และบริษัทไม่มีหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลการสื่อสารของระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหาใด ๆ  
4. ในกรณีที่ลูกค้าทำสิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือ หรือการสร้างสรรค์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือการดำเนินการของระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหา (ต่อไปนี้เรียกว่า “สิ่งประดิษฐ์ และอื่นๆ”) ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงสิ่งประดิษฐ์ และอื่นๆ เป็นลายลักษณ์อักษร และคู่สัญญาทั้งหลายจะต้องปรึกษาหารือและตัดสินใจในเรื่องความเป็นเจ้าของในสิทธิของสิ่งประดิษฐ์ และอื่นๆ ต่างหาก (รวมถึงสิทธิบัตร สิทธิในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ สิทธิในการออกแบบ ลิขสิทธิ์ เป็นต้น) ทั้งนี้ ในกรณีของการยื่นคำร้องขอจดทะเบียน เช่น สิทธิบัตร เป็นต้น เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ และอื่นๆ (ซึ่งหมายความถึง การยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ และการออกแบบ เป็นต้น รวมถึง คำร้องขอจดทะเบียนในต่างประเทศ) ลูกค้าจะต้องตกลงกับบริษัทล่วงหน้าเพื่อตัดสินใจในเรื่องชื่อของผู้ทำคำร้องขอที่ต้องยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสิทธิบัตร 
5. ถึงแม้ว่าสิทธิในสิ่งประดิษฐ์ และอื่นๆ จะถูกกำหนดให้เป็นของลูกค้า แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัท ลูกค้าจะต้องมอบสิทธิแบบตลอดไปที่จะใช้ประโยชน์หรือใช้สิ่งประดิษฐ์ และอื่นๆ (รวมถึงการพัฒนาและการใช้ซอฟแวร์ และอื่นๆ ของลูกค้า โดยผู้ได้รับสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามอื่นใดใช้ซอฟแวร์ดังกล่าวได้ เป็นต้น) โดยปราศจากข้อจำกัดทางด้านภูมิศาสตร์หรือระยะเวลาและโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้แก่บริษัทหรือบุคคลที่สามอื่นใดที่บริษัทกำหนด (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ได้รับสิทธิ”) และลูกค้าจะต้องไม่ใช้สิทธิทางศีลธรรมของผู้สร้างการประดิษฐ์ และอื่นๆ 
6. ในกรณีของการพัฒนาและการจัดการการดำเนินการของการบริการถูกดำเนินการโดยผู้บริหารจัดการ ลูกค้าจะต้องกำหนดบทบัญญัติที่จำเป็นในสัญญาระหว่างลูกค้าและผู้บริหารจัดการเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการแทรกแซงในการดำเนินการภายใต้สองข้อย่อยก่อนหน้า 
7. ลูกค้าจะต้องให้ความยินยอมล่วงหน้าในการเก็บรักษาข้อมูลการสื่อสารของระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหาไว้บนอุปกรณ์ของผู้ใช้งานและการใช้งานอย่างต่อเนื่องโดยผู้ใช้งาน 


ข้อ 7 การระงับและการหยุดการบริการ
1. บริษัทไม่ได้ให้การรับประกัน ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายใด ๆ ว่าการบริการนั้นปราศจากความชำรุดบกพร่องตามความเป็นจริงหรือทางกฎหมาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความมีผล ความเหมาะสมในการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง การปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง ความชำรุดบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เป็นต้น ความบกพร่องและข้อผิดพลาด  หรือการละเมิดสิทธิต่าง ๆ) 
2. บริษัทสามารถระงับหรือหยุดการบริการทั้งหมดหรือบางส่วน ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้เกิดขึ้น ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบข้อเท็จจริงของการระงับหรือการหยุดการบริการและระยะเวลาที่คาดหมาย เป็นต้น สำหรับการระงับหรือการหยุดเช่นนั้น โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ผ่านทางอีเมล์หรือการประกาศบนเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจะต้องใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อลดผลกระทบของการระงับหรือการหยุดการบริการต่อลูกค้าและผู้ใช้ด้วย   
(1) การตรวจสอบ การบำรุงรักษา หรือการผลิต และอื่นๆ ของอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการบริการ 
(2) การเกิดขึ้นของความล้มเหลวของอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการบริการ
(3) ในกรณีที่เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้งานการบริการโทรคมนาคมด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากการบริการที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคม
3. ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหา ที่ใช้อย่างทั่วไปโดยลูกค้า เป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ บริษัทสามารถระงับหรือหยุดการให้การบริการได้ภายหลังการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงการแจ้งทางอีเมล์ อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถระงับหรือหยุดการให้การบริการได้ทันทีในสถานการณ์ฉุกเฉินและจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงการแจ้งทางอีเมล์โดยทันทีในภายหลัง
(1) ในกรณีที่ระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหา ตกอยู่ภายใต้เรื่องที่ต้องห้ามภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ LY Corporation (LY Corporation Common Terms of Use) ข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms of Use) ข้อกำหนดนี้ หรือเรื่องที่ต้องห้ามอื่นใดที่บริษัทกำหนดขึ้น 
(2) ในกรณีที่ข้อมูลของผู้ใช้งานถูกรวบรวมมาอย่างไม่เหมาะสมโดยระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหา
(3) ในกรณีที่ระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหาไม่ได้เป็นไปแนวทาง และอื่นๆ 
(4) ในกรณีที่บริษัทเห็นเป็นอย่างอื่นว่าระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหามีความไม่เหมาะสม
4. ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่สามารถส่งหรือรับข้อความหรือการติดต่ออื่นใดผ่านทางระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหาได้ เนื่องจากความแออัดหรือการหยุดชะงักของการติดต่อสื่อสารระหว่างไลน์และระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหา ซึ่งเป็นผลมาจากระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหา หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมของลูกค้าซึ่งทำงานร่วมกันกับระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหา บริษัทสามารถใช้ดุลพินิจของบริษัทเพื่อลบการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือบางส่วน และสามารถระงับหรือหยุดการให้การบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 
5. ลูกค้ายอมรับและให้ความยินยอมล่วงหน้าว่าการระงับหรือการหยุดการให้การบริการแก่ลูกค้าสามารถส่งผลกระทบต่อการติดต่อสื่อสารระหว่างไลน์และระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหาและระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหาดังกล่าว อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมอันเนื่องมาจากการระงับหรือการหยุดนั้น
6. บริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ ต่อลูกค้าหรือผู้ใช้งานที่มีสาเหตุมาจากการระงับหรือการหยุดการให้การบริการ รวมถึงการบริการต่าง ๆ ของไลน์ โดยไม่คำนึงถึงเหตุผลของการระงับหรือการหยุดดังกล่าว


ข้อ 8 การยืนยันการปฏิบัติตาม 
ลูกค้ารับรองและรับประกันว่า ลูกค้าได้ทำการสอบถามล่วงหน้าไปองค์กรของรัฐต่าง ๆ ซึ่งสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผล หรือในความเป็นจริงเป็นผู้กำกับดูแลการบริการบางอย่าง และได้ยืนยันแล้วว่าการให้บริการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ผ่านการบริการนี้ให้แก่ผู้ใช้งานไม่เป็นการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับใด ๆ ทั้งนี้ แม้จะมีข้อความดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าไม่มีหน้าที่ในการดำเนินการสอบถามหรือทำการยืนยันภายในขอบเขตที่ไม่ได้มีกฎหมายที่กำกับดูแลการบริการอยู่ ทั้งนี้ ภายหลังจากการเริ่มการบริการ ลูกค้าจะต้องยืนยันการปฏิบัติตามการใช้งานการบริการนี้อย่างต่อเนื่องในการให้บริการบางอย่างต่อผู้ใช้งาน และในกรณีที่ลูกค้าฝ่าฝืนหน้าที่ต่าง ๆ ภายใต้ข้อนี้ หรือในกรณีที่การให้บริการบางอย่างผ่านการบริการถูกถือว่าผิดกฎหมาย บริษัทสามารถระงับหรือการหยุดการบริการได้ทันทีและบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อลูกค้าซึ่งมีสาเหตุมาจากการระงับหรือการหยุดการบริการดังกล่าว นอกจากนี้ ในกรณีที่การให้บริการบางอย่างผ่านการบริการนี้ถูกถือว่าผิดกฎหมาย ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทสำหรับความเสียหายใด ๆ หรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่บริษัทโดยทันที และชดใช้จำนวนเงินที่เพียงพอสำหรับความเสียหายที่บริษัทต้องชำระให้แก่บุคคลที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าทนายความ) ด้วย 


ข้อ 9 การบอกเลิกการให้การบริการ 
1. บริษัทสามารถระงับ หยุด หรือบอกเลิกการให้การบริการแก่ลูกค้าโดยการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าทราบรวมถึงการแจ้งผ่านทางอีเมล์ได้ ในกรณีที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับลูกค้า และลูกค้าไม่สามารถทำการเยียวยาแก้ไขตามที่ถูกร้องขอได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดอย่างสมเหตุสมผล 
(1) การเกิดขึ้นของสถานการณ์ใด ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 7 ข้อย่อย 2 หรือข้อ7 ข้อย่อย 3  
(2) ในกรณีที่ลูกค้าฝ่าฝืนบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดนี้
2. แม้ว่าจะมีบทบัญญัติในข้อ 9.1 ในกรณีที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้นกับลูกค้า บริษัทสามารถระงับ หยุด หรือบอกเลิกการให้การบริการแก่ลูกค้าได้หลังจากระยะเวลาสามสิบวันนับจากวันที่บริษัทแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าทราบได้ผ่านพ้นไป รวมถึงการแจ้งผ่านทางอีเมล์ เพียงขอบเขตเท่าที่ลูกค้าไม่ได้มีการคัดค้านใด ๆ ภายในระยะเวลาสามสิบวันดังกล่าว 
(1) ระบบเครือข่ายของผู้จัดทำเนื้อหาที่ได้รับการพัฒนาและเผยแพร่โดยลูกค้าไม่ได้เข้าถึงไลน์เป็นเวลาหกเดือนหรือนานกว่านั้น
(2) ลูกค้าไม่ได้เข้าสู่ระบบหน้าจอของการพัฒนาเป็นระยะเวลาหกเดือนหรือนานกว่านั้น 


ข้อ 10  มาตรการภายหลังการบอกเลิก  
เมื่อมีการบอกเลิกการใช้การบริการโดยลูกค้า หรือการบอกเลิกการให้การบริการแก่ลูกค้า ลูกค้าจะต้องทำลายข้อมูลที่บริษัทมีสิทธิได้รับตามที่กำหนดในข้อ 6 ข้อย่อย 2 และข้อมูลที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับที่กำหนดในข้อ 6 ข้อย่อย 3 และเอกสารของบริษัท และอื่นๆ โดยทันที ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการทำลายข้อมูลที่ระบุไว้ในข้อ 6 ข้อย่อย 2 และข้อ 6 ข้อย่อย 3 ให้เป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้งานไลน์ (LINE User Data Policy)


ข้อ 11 การจัดการข้อมูลของลูกค้า และอื่นๆ   
1. ลูกค้าตกลงล่วงหน้าว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ได้ลงทะเบียนโดยลูกค้าเกี่ยวกับการบริการจะต้องถูกลบเมื่อมีการบอกเลิกสัญญานี้ 
2. ลูกค้าตกลงล่วงหน้าว่า บริษัทสามารถได้รับข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการใช้การบริการโดยผู้ใช้งานที่ปรากฏต่อลูกค้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลเชิงสถิติ เช่น จำนวนผู้ใช้เฉพาะและจำนวนข้อความ) เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการและปรับปรุงบัญชีและการบริการ


วันที่จัดทำ 18 เมษายน 2562 
วันที่แก้ไข 1 ตุลาคม 2566