แนวทางการปฏิบัติในการใช้บัญชีทางการ

(LINE Official Account Guidelines)
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

บทนำ
1. แนวทางการปฏิบัติในการใช้บัญชีทางการ
แนวทางการปฏิบัติในการใช้บัญชีทางการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "แนวทางการปฏิบัติ") มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายความแตกต่างระหว่างบัญชีทางการประเภทต่าง ๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการ") ซึ่งจัดทำโดยไลน์คอร์ปอเรชัน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") ให้แก่ลูกค้าของตน อันประกอบไปด้วย "บัญชีที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน" ซึ่งใช้งานได้สำหรับบริษัท องค์กร หรือบุคคลธรรมดา "บัญชีที่ได้รับการยืนยันแล้ว" และ "บัญชีแบบพรีเมียม" ซึ่งใช้งานได้สำหรับลูกค้าที่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทฯ เท่านั้น รวมทั้งมีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายรายละเอียดขั้นตอนการตรวจสอบที่เกี่ยวกับการสร้างบัญชี กฎระเบียบและข้อควรระวังในการเปิดและใช้งานบัญชี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของเราจะสามารถใช้บริการได้อย่างราบรื่น
แนวทางการปฏิบัติเหล่านี้ รวมทั้งข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms of Use) ปรับใช้เฉพาะกับบัญชีที่กำหนดขึ้นตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ในกรณีที่แนวทางการปฏิบัติไม่ได้ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ก็ให้ปรับใช้ตามข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms of Use) เป็นหลัก ในกรณีที่แนวทางการปฏิบัตินี้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms) ให้บังคับใช้ตามแนวทางการปฏิบัตินี้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของไลน์
ข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ
หมายเหตุเกี่ยวกับขอบเขตการปรับใช้แนวทางปฏิบัติ
- บัญชีทางการ (Official account) และบัญชีบิสสิเนส คอนเน็กท์ (Business Connect account) ที่เปิดใช้งานก่อนวันที่ 18 เมษายน 2562 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "บัญชีเดิม") จะอยู่ภายใต้บังคับของแนวทางการปฏิบัติในการใช้บัญชีทางการ (Official Account Guideline) และแนวทางการปฏิบัติในการใช้บริการบิสสิเนส คอนเน็กท์ (Business Connect Service Guideline) ฉบับเดิมต่อไป
- บัญชีไลน์แอด (LINE@) ที่เปิดใช้งานก่อนวันที่ 18 เมษายน 2562 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บัญชีไลน์แอด") จะอยู่ภายใต้บังคับของแนวทางการปฏิบัติในการใช้ LINE@ (คู่มือ LINE@) ฉบับเดิมต่อไป
- บัญชีที่เปิดเพื่อใช้บริการในวันที่ 18 เมษายน 2562 และภายหลังจากนั้น รวมทั้งบัญชีเดิม และบัญชีไลน์แอด ที่ถูกโอนมายังบริการนี้อย่างเป็นทางการจะอยู่ภายใต้บังคับของแนวทางการปฏิบัติในเอกสารนี้
รายละเอียดและการกำหนดข้อมูลต่าง ๆ ในแนวทางการปฏิบัติในเอกสารนี้เป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 แต่อาจมีการปรับปรุงในภายหลังเพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ทางสังคมหรือกฎหมายและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

2. นโยบายการบริการ
บัญชีทางการของไลน์เป็นบริการที่ออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าที่มีบัญชีได้ใช้บัญชีทางการของตนติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ลูกค้าสามารถแลกเปลี่ยนข้อความ และส่งข้อมูลประเภทต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้ที่กลายเป็น "เพื่อน" กับลูกค้าผ่านบัญชีทางการของลูกค้า โดยสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ในลักษณะเดียวกับการติดต่อสื่อสารทั่วไประหว่างผู้ที่เป็นเพื่อนกัน
ในขณะเดียวกัน ไลน์เป็นแพลตฟอร์มในการติดต่อสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยกลุ่มผู้ใช้ที่มีช่วงอายุที่หลากหลาย ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ
ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในประเด็นดังต่อไปนี้เป็นอย่างมากในการพิจารณาเนื้อหาที่เผยแพร่จากบัญชีทางการ ซึ่งได้แก่ "ผู้รับเนื้อหานี้ (ผู้ใช้) จะรู้สึกอย่างไร" "ข้อมูลที่จำเป็นถูกนำเสนอต่อผู้ใช้ในรูปแบบที่เหมาะสมหรือไม่" "ผู้ใช้ถูกทำให้รู้สึกไม่สบายใจหรือไม่" และ "ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้งานไลน์ได้อย่างปลอดภัยและด้วยความสบายใจหรือไม่" 

แนวทางปฏิบัติในเอกสารนี้ได้ถูกเรียบเรียงขึ้นด้วยความพยายามในนามของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าและผู้ใช้สามารถสร้าง "มิตรภาพ" ที่ดีขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้ทุกคนได้รับประสบการณ์การใช้ไลน์ที่มีค่าและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

กฎระเบียบในการเปิดใช้งานบัญชี
1. ประเภทของบัญชีและขั้นตอนการตรวจสอบ
1. ประเภทของบัญชี
บริการนี้ได้เสนอบัญชีสองประเภทที่แตกต่างกันให้แก่ลูกค้า ได้แก่ "บัญชีที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน" ซึ่งใช้งานได้สำหรับบริษัท องค์กร หรือบุคคลธรรมดา และ "บัญชีที่ได้รับการยืนยันแล้ว" สำหรับลูกค้าที่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทฯ เท่านั้น
นอกจากนี้ บางครั้งบริษัทฯ อาจกำหนดให้บัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น เป็น "บัญชีแบบพรีเมียม" อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเปิดเผยเกณฑ์การกำหนดให้บัญชีใดเป็นบัญชีแบบพรีเมียม
2. ขั้นตอนการตรวจสอบสำหรับการเปิดใช้งานบัญชีที่ได้รับการยืนยันแล้ว
เมื่อลูกค้าได้สมัครใช้งานบัญชีที่ได้รับการยืนยันแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบ 
นอกจากกฎระเบียบที่กำหนดขึ้นเพื่อการปฏิเสธ หรือยกเลิกบัญชีที่ได้รับการยืนยันแล้วซึ่งระบุไว้ในข้อ 4 ในหัวข้อที่ 2 ของข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms of Use) ("การสมัครใช้งาน การยืนยันตัวตน และการปฏิเสธ หรือการยกเลิกการยืนยันตัวตน") การเปิดใช้งานบัญชีที่ได้รับการยืนยันแล้วอาจได้รับการปฏิเสธด้วยเหตุเกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรม หรือสายธุรกิจของลูกค้า โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงฝ่ายเดียว
3. เกณฑ์ในการตรวจสอบ
ขั้นตอนการตรวจสอบสำหรับการเปิดใช้งานบัญชีที่ได้รับการยืนยันแล้วจะเป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  1. มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่บัญชีนี้จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้งานไลน์
  2. บัญชีนี้อาจฝ่าฝืนกฎหมายหรือบทบัญญัติใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่
  3. มีข้อกังวลว่าบัญชีนี้อาจกระทำการใด ๆ ที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 17 ของข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms of Use)       ("การกระทำที่ต้องห้าม") หรือไม่
  4. เจ้าของบัญชีนี้ได้ดำเนินการตามเกณฑ์ในการตรวจสอบที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทฯ อย่างครบถ้วนด้วยตนเองแล้วหรือไม่
  5. บัญชีนี้จะส่งผลเสียต่อธุรกิจของบริษัทฯ หรือทำให้ชื่อเสียงของบริษัทฯ เสียหายในทางหนึ่งทางใดหรือไม่
บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ในการอธิบายผลของขั้นตอนการตรวจสอบ หรือเหตุผลในการตัดสินใจใด ๆ แก่ลูกค้าของตน
4. ความรับผิดของลูกค้า
ในกรณีที่บริษัทฯ อนุมัติการเปิดใช้งานบัญชีที่ได้รับการยืนยันแล้วตามขั้นตอนการตรวจสอบนี้แล้ว การอนุมัติที่ว่านี้ไม่ได้เป็นการบรรเทาความรับผิดทางกฎหมายและทางสังคมของลูกค้าเกี่ยวกับการใช้บริการนี้แต่อย่างใด โดยการสมัครใช้บริการนี้เป็นการแสดงโดยอัตโนมัติถึงการยอมรับในนามของตัวลูกค้าเองว่าความรับผิดทางกฎหมายและทางสังคมเกี่ยวกับการใช้บริการนี้เป็นของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นอันเป็นผลมาจากการใช้บริการของลูกค้า


2. ลูกค้าที่ต้องห้ามไม่ให้เปิดใช้งานบัญชี
ลูกค้าที่บริษัทฯ ถือว่าอยู่ในประเภทดังต่อไปนี้ จะไม่สามารถใช้บริการได้
- บริษัท องค์กร หรือบุคคลธรรมดาที่มีสินค้าหรือบริการที่อาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่ออาชญากรรม
- บริษัท องค์กร หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าไปมีส่วนในการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรืออาชญากรรม หรือเป็นการส่งเสริมการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรืออาชญากรรม
- บริษัท องค์กร หรือบุคคลธรรมดาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจำหน่าย หรือการซื้อมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการลงทะเบียน ประวัติการใช้งาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบุคคลอื่น หรือเป็นคนกลาง หรือนายหน้าของบริษัท องค์กร หรือบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องในการกระทำดังกล่าว
- บริษัท องค์กร หรือบุคคลธรรมดาที่กระทำการฝ่าฝืนหรืออาจถูกพิจารณาได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และข้อบัญญัติ หรือกฎเกณฑ์ว่าด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนและศีลธรรมอันดี
- บริษัท องค์กร หรือบุคคลธรรมดาที่บริษัทฯ เห็นว่าได้กระทำการใด ๆ อันเป็นการกระทำที่ต้องห้ามที่กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 17 ของข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms of Use)
- บริษัท องค์กร หรือบุคคลธรรมดาที่บริษัทฯ เห็นว่ามีความไม่เหมาะสมที่จะเป็นลูกค้าของบริการนี้ด้วยเหตุผลอื่นใด
(ทั้งนี้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัท องค์กร หรือบุคคลธรรมดาที่อาจทำให้เกิดข้อเสียเปรียบแก่ผู้ใช้งานไลน์ อาจส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และอาจทำให้บริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการร้องเรียน การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือข้อพิพาทอื่น ๆ) 

3. กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ต้องห้าม
ตามนโยบายของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ อาจปฏิเสธการเปิดใช้งานบัญชี ระงับบัญชีไว้ชั่วคราว หรือยกเลิกสัญญาสำหรับใช้บริการในกรณีที่เห็นว่าลูกค้าอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
ขอให้ลูกค้าพึงทราบไว้ว่ากรณีดังต่อไปนี้ถือเป็นเพียงตัวอย่าง และบริการอาจถูกปฏิเสธหรือถูกระงับในกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ต่อไปนี้
[กลุ่มอุตสาหกรรม] บริการทางการแพทย์
[ผลิตภัณฑ์/บริการ] ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
    [กรณีที่การส่งเสริมทางการขายผ่านไลน์ไม่สามารถกระทำได้]
    - ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในประเทศญี่ปุ่น
    - เอกชนที่เป็นตัวแทนนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
  [ผลิตภัณฑ์/บริการ] บริการทางการแพทย์อื่น ๆ 
   [กรณีที่การส่งเสริมการขายผ่านไลน์ไม่สามารถกระทำได้]
   - การจัดหาผู้รับการทดลองในการทดลองทางการแพทย์
   - การวินิจฉัยหรือตรวจโรคทางการแพทย์ ผ่านทางออนไลน์ รวมถึงการบริหารจัดการยา
[กลุ่มอุตสาหกรรม] บริการหาคู่
  [ผลิตภัณฑ์/บริการ] การจัดหาโอกาสหรือสถานที่เพื่อพบคู่เดต
   [กรณีที่การส่งเสริมการขายผ่านไลน์ไม่สามารถกระทำได้]
   - บริษัทที่จัดกิจกรรมการพบปะเพื่อหาคู่เป็นกลุ่ม บาร์หรือเลาจ์สำหรับการหาคู่แบบเร่งด่วน คาเฟ่สำหรับการหาคู่ บาร์สำหรับการหาคู่ ปาร์ตี้สำหรับการหาคู่ การหาคู่ทางโทรศัพท์ บริการแชต บริการหาคู่ผ่านอินเทอร์เน็ต (รวมถึงเว็บไซต์และ
แอปพลิเคชันหาคู่ออนไลน์)
[กลุ่มอุตสาหกรรม] ความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่
  [ผลิตภัณฑ์/บริการ] สถานประกอบการและบริการสำหรับผู้ใหญ่
   [กรณีที่การส่งเสริมการขายผ่านไลน์ไม่สามารถกระทำได้]
   - สถานประกอบการที่เสนอบริการที่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศ
   ตัวอย่างเช่น โซปแลนด์ แฟชั่นเฮลท์ เดลิเวอรี เฮลท์ สถานเริงรมย์ที่ให้บริการทางเพศ แฮปเพนนิงบาร์ เอสแอนด์เอ็มคลับและบาร์ ธุรกิจการส่งหนุ่มโฮสต์ คลินิกกระตุ้นความอ่อนเยาว์ บาร์เปลือย โรงภาพยนตร์หนังโป๊ ร้านรับทำความสะอาดหู 
   - ร้านอาหารและบาร์สำหรับผู้ใหญ่
   ตัวอย่างเช่น บาร์ที่มีพนักงานผู้หญิงต้อนรับ
   - ร้านเซ็กส์ช็อปของผู้ใหญ่
   ตัวอย่างเช่น ร้านดีวีดีสำหรับผู้ใหญ่ ร้านหนังสือสำหรับผู้ใหญ่ ร้านที่ขายสินค้าทางเพศและสิ่งของอื่น ๆ 
   - สถานประกอบการและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   ตัวอย่างเช่น คลินิกด้านความงามของผู้ชาย สถานบริการนวดสำหรับผู้หญิง ธุรกิจ"เด็กสาวมัธยม" บริการอาบน้ำ หรือบริการใช้เตียงร่วมกัน
[ผลิตภัณฑ์/บริการ] เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่
  [กรณีที่การส่งเสริมการขายผ่านไลน์ไม่สามารถกระทำได้]
  - เนื้อหาที่ประกอบด้วยการเปิดเผยหรือการกล่าวถึงเรื่องเพศที่เห็นว่าไม่เหมาะสมกับผู้เยาว์
  ตัวอย่างเช่น วิดีโอสำหรับผู้ใหญ่ ดีวีดี ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และวิดีโอสตรีมมิง หนังสือ นิตยสาร และการ์ตูน เกม แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และป้ายประกาศ เป็นต้น
[ผลิตภัณฑ์/บริการ] ผลิตภัณฑ์หรือบริการสำหรับผู้ใหญ่อื่น ๆ 
  [กรณีที่การส่งเสริมการขายผ่านไลน์ไม่สามารถกระทำได้]
  - การให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับร้านหรือบริการสำหรับผู้ใหญ่
  - การจัดหาพนักงานเพื่อขายบริการทางเพศ บริการทางเพศแบบเบา บริการดูแลด้านความงามสำหรับผู้ชาย เป็นต้น
  - ยาที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ยากระตุ้นความต้องการทางเพศ หรืออาหารเพื่อสุขภาพ หรือเครื่องสำอางใด ๆ ที่อ้างถึงพฤติกรรมหรือสรรพคุณในเรื่องทางเพศ เป็นต้น
[กลุ่มอุตสาหกรรม] ธุรกิจเครือข่าย
  [ผลิตภัณฑ์/บริการ] การซื้อขายข้อมูล
   [กรณีที่การส่งเสริมการขายผ่านไลน์ไม่สามารถกระทำได้]
   - ชักชวนให้ผู้ใช้สมัครรับสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวิดีโอและดีวีดี และเข้าร่วมการสัมมนาหรือกิจกรรมอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะดำเนินการผ่านกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทำให้คาดหวังว่าจะมีโอกาสทำเงินได้อย่างง่ายดาย
  [ผลิตภัณฑ์/บริการ] การพัฒนาตนเอง
   [กรณีที่การส่งเสริมการขายผ่านไลน์ไม่สามารถกระทำได้]
   - ชักชวนผู้ใช้ให้สมัครรับสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวิดีโอและดีวีดี และเข้าร่วมการสัมมนาหรือกิจกรรมอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะดำเนินการผ่านกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทำให้คาดหวังว่าจะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย
  [ผลิตภัณฑ์/บริการ] การซื้อขายเงินที่แท้จริง (RMT)
   [กรณีที่การส่งเสริมการข่ายผ่านไลน์ไม่สามารถกระทำได้]
   - เว็บไซต์และบริการที่เสนอสินค้าเสมือนจริง รวมถึงบัญชีผู้ใช้ ตัวละครและเงินเสมือนจริงจากแอปพลิเคชันและเกมออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินที่ใช้อยู่จริง
[กลุ่มอุตสาหกรรม] ธุรกิจการตลาดของธุรกิจเครือข่าย
  [ผลิตภัณฑ์/บริการ] ธุรกิจพีระมิด ธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น การขายเป็นทอด ธุรกิจเครือข่าย
   [กรณีที่การส่งเสริมการขายผ่านไลน์ไม่สามารถกระทำได้]
   - การทำธุรกิจเครือข่ายหรือการทำธุรกิจประเภทอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
   - การชักจูง หรือการแนะนำให้ทำธุรกิจพีระมิด
  [ผลิตภัณฑ์/บริการ] ธุรกิจที่อ้างอิงเรื่องโชคชะตา การขายผ่านหน้าจอ เป็นต้น
   [กรณีที่การส่งเสริมการขายผ่านไลน์ไม่สามารถกระทำได้]
   - แผนการตลาดที่ออกแบบมาเพื่อขายผลิตภัณฑ์ผ่านการใช้ประโยชน์จากความไม่มั่นใจ ความไม่พอใจ และการคาดเดาของมนุษย์
   - การขายผลิตภัณฑ์ที่ใช้วิธีทางการตลาดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
   - การขายผลิตภัณฑ์ที่มีหลักฐานสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับ
[กลุ่มอุตสาหกรรม] การแปลงค่าเงินในบัตรเครดิต
  [ผลิตภัณฑ์/บริการ] การแปลงวงเงินการใช้จ่ายในบัตรเครดิตเป็นเงินสด
   [กรณีที่การส่งเสริมการขายผ่านไลน์ไม่สามารถกระทำได้]
   - บริการที่ออกแบบขึ้นเพื่อแปลงวงเงินการใช้จ่ายในบัตรเครดิตที่กำหนดไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระค่าสินค้าและบริการในภายหลังให้เป็นเงินสด
[กลุ่มธุรกิจ] การพนัน
  [ผลิตภัณฑ์/บริการ] คาสิโน
   [กรณีที่การส่งเสริมการขายผ่านไลน์ไม่สามารถกระทำได้]
   - คาสิโน และบริการคาสิโนออนไลน์ซึ่งการชนะสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ (ทั้งในประเทศญี่ปุ่น หรือต่างประเทศ)
  [ผลิตภัณฑ์/บริการ] บริการให้เล่นการพนันอื่น ๆ 
   [กรณีที่การส่งเสริมการขายผ่านไลน์ไม่สามารถกระทำได้]
   - บริการให้เล่นการพนันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
[กลุ่มธุรกิจ] ข้อมูลส่วนบุคคล
  [ผลิตภัณฑ์/บริการ] การจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคล
   [กรณีที่การส่งเสริมการขายผ่านไลน์ไม่สามารถกระทำได้]
   - การจำหน่าย หรือการเป็นนายหน้าจำหน่ายข้อมูลที่สามารถใช้ระบุความเป็นตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อ เพศ และวันเกิด
[กลุ่มธุรกิจ] ของปลอมและของละเมิดลิขสิทธิ์
  [ผลิตภัณฑ์/บริการ] ของปลอมและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
   [กรณีที่การส่งเสริมการขายผ่านไลน์ไม่สามารถกระทำได้]
   - การขายสินค้าที่ปลอมแปลง ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าทางการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชื่อเสียง ตัวคาแรคเตอร์ หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน
  - การใช้ตัวคาแรคเตอร์ทางการของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต

กฎระเบียบในการใช้งานบัญชี
1. การตั้งชื่อบัญชี
ชื่อบัญชีสำหรับบัญชีที่ได้รับการยืนยันแล้วจะต้องกำหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับดังต่อไปนี้
ชื่อที่ละเมิดข้อบังคับเหล่านี้อาจถูกบริษัทฯ ขอให้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
  1. ชื่อจะต้องประกอบด้วยชื่อที่เป็นทางการของบริษัท องค์กร หรือบุคคล หรือชื่อที่เป็นทางการของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยบริษัท องค์กร หรือบุคคลนั้น
  2. ชื่อจะต้องไม่บ่งบอกถึงความมีตัวตนของบริษัท องค์กร หรือบุคคล หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ไม่มีอยู่จริง
  3. ชื่อจะต้องไม่ประกอบด้วยชุดของตัวอักขระที่ไม่ได้มีอยู่ตามความเป็นจริง หรืออาจนำไปสู่การสันนิษฐานที่ผิดพลาดได้
  4. ชื่อจะต้องไม่บ่งบอกถึงความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอโดยบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ในเครือ
การเปลี่ยนชื่อสำหรับบัญชีที่ได้รับการยืนยันแล้วจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบที่แยกต่างหากด้วย หากชื่อใหม่นี้ถูกพิจารณาว่าอาจทำให้เกิดความสับสนหรือไม่สบายใจในหมู่บุคคลที่เป็นเพื่อนกับบัญชีนั้น ชื่อนั้นอาจถูกปฏิเสธการเปลี่ยนเนื่องด้วยเหตุผลเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ รวมถึงกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนชื่อบ่อยเกินไป

2. เนื้อหาที่ถูกห้ามไม่ให้เผยแพร่
ลูกค้ามีหน้าที่ดำเนินให้แน่ใจว่าเนื้อหาใด ๆ ก็ตามที่เผยแพร่จากบัญชี (รวมถึงการแชต การโพสต์ในLINE VOOM และการตอบกลับอัตโนมัติ) และรายละเอียดของการตั้งค่าบัญชีไม่มีความเกี่ยวข้องกับการกระทำการใด ๆ ต่อไปนี้อันเป็นการฝ่าฝืนหัวข้อที่ 17 ของ "การกระทำที่ต้องห้าม" ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms of Use) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นบัญชีประเภทใดก็ตาม
- การกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย คำพิพากษาศาล มติ คำสั่ง หรือมาตรการบังคับทางปกครองที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการกระทำที่เป็นการช่วยเหลือ หรือส่งเสริมการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- การกระทำอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร สิทธิในชื่อเสียง สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิอื่นใดของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลอื่นไม่ว่าจะได้รับมาโดยกฎหมายหรือตามสัญญา
- การกระทำที่อาจส่งผลในทางลบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือจารีตประเพณี
- การกระทำที่เอื้อประโยชน์ หรือเป็นการสมคบกับกลุ่มผู้มีอิทธิพล
- การกระทำที่เป็นการใช้บริการเพื่อเป็นสื่อโฆษณาให้แก่บุคคลอื่น
- การกระทำซึ่งนำไปสู่การบิดเบือนเกี่ยวกับบริษัทฯ และ/หรือบุคคลอื่น หรือการจงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จ หรือเกี่ยวข้องกับการแสดงหรือการแพร่เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการบำรุงรักษาธุรกิจของลูกค้าที่ได้เคยแจ้งไว้ในเวลาที่สมัครใช้งาน
- การกระทำที่นำไปสู่การเก็บรวบรวม การเปิดเผยหรือการให้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ได้ลงทะเบียน หรือประวัติการใช้งาน หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบุคคลอื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยไม่เหมาะสม
- การกระทำที่เป็นการโพสต์หรือส่งข้อมูลที่แสดงออกถึงความรุนแรงหรือมีเนื้อหาทางเพศ การแสดงออกที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ชาติกำเนิด สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพทางสังคม วงศ์ตระกูล หรือเกณฑ์บ่งชี้อื่น ๆ เนื้อหาที่ยั่วยุหรือยุยงให้ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตนเอง หรือใช้ยาในทางที่ผิด หรือแสดงออกถึงการต่อต้านสังคม ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่เป็นการต่อต้านสังคมและทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่สบายใจ  
- การกระทำที่เป็นการใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ หรือพฤติกรรมลามกอนาจาร ใช้บริการเพื่อนัดพบเพื่อมีเพศสัมพันธ์ หรือความสัมพันธ์ช่วงสั้น ๆ ใช้บริการเพื่อล่วงละเมิด หรือหมิ่นประมาทผู้ใช้อื่น หรือใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลักของบริการ
- การเผยแพร่เนื้อหาที่อาจทำให้เกิดความลำบากหรือยุ่งยากแก่ผู้ใช้หรือบุคคลอื่น
- การกระทำที่รบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์และ/หรือระบบเครือข่ายของบริการ
- การกระทำที่แทรกแซงการให้บริการ หรือการใช้บริการของผู้ใช้
- การกระทำที่ใช้หรือแสวงหาประโยชน์จากข้อบกพร่องของบริการโดยเจตนา
- การกระทำที่เป็นการถามโดยไม่มีเหตุผลอันควรและ/หรือเรียกร้องต่อบริษัทฯ อย่างเกินความสมควร
- การเผยแพร่เนื้อหาที่ขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานไลน์
- การเผยแพร่เนื้อหาที่ขัดต่อแนวทางการใช้ตราสัญลักษณ์ของไลน์
- การกระทำอันเป็นการช่วยเหลือหรือส่งเสริมการกระทำใด ๆ ที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้
- การกระทำอื่นใดที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสม

3. บทลงโทษ
ไม่ว่าจะเป็นบัญชีประเภทไหนก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าเนื้อหาที่เผยแพร่จากบัญชีใดก็ตาม (รวมถึงการแชต การโพสต์ในLINE VOOM และการตอบกลับอัตโนมัติ) หรือรายละเอียดในการตั้งค่าบัญชีมีความไม่เหมาะสม หรือได้มีการกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนข้อบังคับที่กำหนดไว้ในหน้า 9 ("เนื้อหาที่ห้ามไม่ให้เผยแพร่") หรือหน้า 11 ("ข้อควรระวังในการจัดการ") บริษัทฯ อาจกำหนดบทลงโทษใด ๆ หรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ หรือบทลงโทษอื่นที่คล้ายคลึงกันก็ได้
    - ลบเนื้อหาที่เป็นปัญหา
    - ระงับการใช้บริการชั่วคราว
    - ยกเลิกสัญญาบริการ
บริษัทฯ ไม่จำต้องบอกเหตุผลในการลงโทษไม่ว่าในกรณีใด
บริษัทฯ ไม่จำต้องรับผิด ชดใช้ค่าเสียหาย หรือคืนเงิน

กฎระเบียบและข้อควรระวังสำหรับการจัดการบัญชี
4. ข้อควรระวังในการจัดการ
ลูกค้าจะต้องเคารพกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการจัดการบัญชีของตน
ลูกค้าจะต้องคำนึงถึงข้อควรระวังในการคุ้มครองผู้ใช้ในหน้าต่อ ไปซึ่งได้ปรับใช้กับเนื้อหาที่เผยแพร่จากบัญชีทั้งหมด (ทุกฟังก์ชัน รวมทั้งข้อความ การโพสต์LINE VOOM หน้าของบัญชี ระบบตอบกลับอัตโนมัติ ระบบตอบกลับอัตโนมัติตามคีย์เวิร์ด ริชเมนู (Rich Menu) และการถ่ายทอดสดในไลน์ (LINE LIVE)) โดยไม่ต้องพิจารณาว่าจะเป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางพาณิชย์หรือไม่
โดยกฎระเบียบแล้วจะไม่มีการตรวจสอบก่อนการโพสต์ แต่บริษัทฯ อาจดำเนินการตรวจสอบการส่งผ่านข้อมูลตามเวลาจริง โดยการส่งข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่ถูกพบว่าละเมิดข้อควรระวังนี้อาจถูกลบและบัญชีที่เกี่ยวข้องอาจถูกระงับการใช้งานชั่วคราว จึงขอให้ดำเนินการเผยแพร่เนื้อหาทั้งหมดโดยคำนึงถึงข้อนี้ด้วย  

- ลิงก์ไปยังหน้าที่ไม่สามารถเปิดดูหรือแสดงผลได้บนสมาร์ทโฟน
โปรดหลีกเลี่ยงการโพสต์ลิงก์ที่ไม่สามารถเปิดดู หรือแสดงผลได้บนสมาร์ทโฟน (ไอโอเอส แอนดรอยด์) โดยขอแนะนำว่าหน้าที่มีการเชื่อมต่อกับลิงก์ควรแสดงผลได้อย่างถูกต้องบนสมาร์ทโฟน 
- ลิงก์หรือข้อความที่อาจทำให้ผู้ใช้สับสน หรืออาจทำให้เกิดความผิดพลาด 
โปรดหลีกเลี่ยงการโพสต์ลิงก์ที่ไม่ชัดเจน การใช้ปุ่มหรือเมนูที่ไม่จำเป็น หรือสิ่งอื่นใดซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้สับสน อาจนำไปสู่การทำงานผิดพลาด หรืออาจทำลายประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้อย่างมีนัยสำคัญ
- การชักชวนให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
โปรดศึกษากฎข้อบังคับของแอปสโตร์ กูเกิลเพลย์ หรือระบบเชื่อมต่ออื่น ๆ รวมทั้งข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการของบริษัทฯ (LINE Official Account Terms of Use) และแนวทางการปฏิบัติที่ระบุในเอกสารนี้ก่อนชักชวนให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- การเปลี่ยนชื่อบัญชี
เมื่อลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนชื่อบัญชีของบัญชีที่ได้รับการยืนยันแล้วซึ่งเป็นชื่อที่เคยได้รับการอนุมัติแล้วผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ โปรดทราบว่าหากชื่อที่เปลี่ยนใหม่ถูกพิจารณาว่าทำให้เกิดความสับสนหรือไม่สบายใจในหมู่ผู้ที่เป็นเพื่อนกับบัญชีนั้น ชื่อนั้นอาจถูกปฏิเสธด้วยเหตุเพื่อคุ้มครองผู้ใช้
- การเปลี่ยนรูปประจำตัว
รูปประจำตัวจะต้องไม่ทำให้เกิดความรู้สึกผิดแปลกต่อผู้ใช้ โดยแนะนำให้ใช้รูปภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับชื่อบัญชีที่ใช้ 
เนื่องจากข้อจำกัดด้านการปฏิบัติการของบริการ รูปประจำตัวจะยังไม่สามารถเปลี่ยนได้อีกภายในหนึ่งชั่วโมงภายหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแล้ว
สำหรับผู้ใช้ที่มีจำนวนเพื่อนเกินกว่าจำนวนที่กำหนด รูปประจำตัวจะไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยฝ่ายเดียว และจะต้องทำการร้องขอแยกต่างหากเพื่อเปลี่ยนแปลง
โปรดหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนอย่างกระทันหัน หรือบ่อยครั้งเพื่อป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นเพื่อนกับบัญชี

5. ข้อควรระวังในการใช้งาน (สำหรับการใช้เชิงพาณิชย์)

สำหรับบัญชีที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ควรคำนึงถึงข้อควรระวังดังต่อไปนี้ในฐานะที่เป็นบัญชีที่ใช้งานนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในหน้าก่อนหน้านี้

- การแสดงชื่อที่ชัดเจนของผู้โฆษณา
สื่อโฆษณาทั้งหมดจะต้องแสดงชื่อที่ชัดเจนของผู้โฆษณา หากเป็นภาพก็จะต้องนำเสนอในขนาดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
หากมีการใช้สื่อที่นำเสนอที่ไม่ได้เป็นของลูกค้า จะต้องมีการแสดงชื่อของผู้เป็นเจ้าของสิทธิไว้ด้วย และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นเจ้าของสิทธิและลูกค้าไว้อย่างชัดเจน
- การห้ามโฆษณาที่มีผู้สนับสนุนหลายราย
ห้ามมิให้นำพื้นที่โฆษณาไปจำหน่ายต่อแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นการเฉพาะ โดยไม่อนุญาตให้ทำการโฆษณาสำหรับบุคคลหลายฝ่าย หรือให้กลุ่มบุคคลซื้อพื้นที่โฆษณา ทั้งนี้ การใช้บริการเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องก็ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากหลักในการคุ้มครองผู้ใช้
ในกรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ อาจถือเป็นข้อยกเว้นได้โดยได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากบริษัทฯ 
1. มีการกำหนดความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างบุคคลสองฝ่าย โดยฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ควบคุมอีกฝ่ายหนึ่ง และเนื้อหาของสื่อโฆษณาไม่เป็นการทำให้ผู้ใช้สับสนหรือเข้าใจผิด
2. มีการกำหนดความจำเป็นที่ชัดเจนสมเหตุสมผลสำหรับบุคคลสองฝ่ายในการสร้างสื่อโฆษณาร่วมกัน
3. เมื่อบุคคลหลายฝ่ายร่วมกันใช้ "บัญชีร่วม" ซึ่งให้บริการโดยบริษัทฯ โดยเป็นเมนูในการโฆษณาที่แยกต่างหาก
- การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทอื่น
การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการสามารถกระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ลูกค้าทำการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผลิตโดยบริษัทของลูกค้าเอง
2. ลูกค้าทำการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผลิตโดยบุคคลอื่นที่ใช้ "บัญชีร่วม" กับลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการโดยเป็นเมนูโฆษณาที่แยกต่างหาก
- ข้อจำกัดของลิงก์
โปรดหลีกเลี่ยงการโพสต์ลิงก์ไปยังหน้าเว็บที่ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับข้อความ หรือเนื้อหาได้มีการสร้างสรรค์ไว้ในโพสต์  เช่นเดียวกับลิงก์ที่ไปยังหน้าเว็บที่ลูกค้าไม่สามารถควบคุมได้ก็ไม่สามารถทำได้ โดยหัวข้อ เนื้อหา และหน้าเว็บที่เชื่อมต่อกับลิงก์จะต้องมีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมด และไม่ทำให้เกิดความรู้สึกผิดแปลกต่อผู้ใช้
- การแก้ไขเนื้อหาที่โพสต์แล้ว
เมื่อมีการโพสต์แก้ไขเนื้อหาที่ได้โพสต์ไปแล้วก่อนหน้า จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าข้อความนั้นเป็นการแก้ไข
ข้อความแก้ไขมีค่าใช้จ่ายในอัตราเดียวกับการโพสต์ทั่วไป

การยกเว้นความรับผิด
- ข้อความที่ได้ส่งไปยังผู้ใช้แล้วจะไม่สามารถลบ หรือแก้ไขได้ไม่ว่าโดยลูกค้าหรือบริษัทฯ
- โพสต์ใด ๆ ในLINE VOOMหรือในพื้นที่แสดงความคิดเห็นที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่เหมาะสมอาจถูกลบโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
- ข้อมูลผู้ใช้ของผู้ที่เป็นเพื่อนกับบัญชี (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อบัญชีและไลน์ไอดี) และข้อความที่ส่งในแชตโดยผู้ที่เป็นเพื่อนกับบัญชีนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยได้ไม่ว่าในกรณีใด (เว้นแต่โดยหน้าที่บางประการ)
- ไลน์เป็นบริการที่พัฒนาขึ้นสำหรับสมาร์ทโฟน (ไอโอเอส และแอนดรอยด์) ด้วยเหตุนี้ ไลน์จึงทำงานได้ไม่เต็มที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการอื่นนอกเหนือจากไอโอเอส และแอนดรอยด์ บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าบัญชีทางการจะสามารถแสดงผลการทำงานทั้งหมดของบัญชีทางการได้อย่างถูกต้องบนอุปกรณ์ดังกล่าว
- การทำงานของบริการ (รวมถึงหน้าจัดการของบัญชีทางการของไลน์) และเนื้อหาของแนวทางปฏิบัติในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแนวทางปฏิบัตินี้ได้เมื่อมีเหตุจำเป็น โดยผ่านการประกาศเป็นการทั่วไปหรือส่งข้อความไปยังลูกค้า
การใช้บริการต่อไปภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการที่ลูกค้าได้ตกลงตามแนวทางปฏิบัติใหม่แล้ว
- หากแอปเปิล หรือกูเกิลพิจารณาเห็นว่าการจัดอันดับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญอันเป็นผลของการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชันผ่านไลน์ อาจมีความเสี่ยงที่แอปพลิเคชันที่มีการโฆษณานั้นอาจถูกปฏิเสธอันเนื่องมาจากการก่อกวนการจัดอันดับ โปรดคำนึงถึงความเป็นไปได้นี้เมื่อทำการโฆษณาแอปพลิเคชันผ่านบริการ
- ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการนี้เพื่อชักชวนผู้ใช้ให้ใช้บริการภายนอก อาจมีปัญหาทางเทคนิคหรือปัญหาอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้บริการภายนอกเหล่านั้นได้ ซึ่งการชักชวนที่ว่านี้อาจทำให้ลูกค้าถูกเรียกร้อง หรือร้องเรียนจากผู้ใช้หรือพบกับการกระทำที่ทำให้เสียเปรียบจากเจ้าของแพลตฟอร์มหรือแหล่งอื่น ๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "การกระทำที่ทำให้เสียเปรียบ") ลูกค้าจะต้องพึงระวังถึงความเป็นไปได้นี้และรับความเสี่ยงในการชักชวนให้ใช้บริการภายนอกเอง โดยบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ในการที่ไม่สามารถใช้บริการภายนอก หรือการกระทำที่ทำให้เสียเปรียบอันเป็นผลมาจากปัญหาดังกล่าว

วันที่จัดทำ : 18 เมษายน 2562
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :30 มิถุนายน 2563