แนวทางการปฏิบัติในการใช้บัญชีทางการ

(LINE Official Account Guidelines)
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

บทนำ
1. แนวทางการปฏิบัติในการใช้บัญชีทางการ
แนวทางการปฏิบัติในการใช้บัญชีทางการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "แนวทางการปฏิบัติ") มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายความแตกต่างระหว่างบัญชีทางการประเภทต่าง ๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการ") ซึ่งจัดทำโดยไลน์คอร์ปอเรชัน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") ให้แก่ลูกค้าของตน อันประกอบไปด้วย "บัญชีที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน" ซึ่งใช้งานได้สำหรับบริษัท องค์กร หรือบุคคลธรรมดา "บัญชีที่ได้รับการยืนยันแล้ว" และ "บัญชีแบบพรีเมียม" ซึ่งใช้งานได้สำหรับลูกค้าที่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทฯ เท่านั้น รวมทั้งมีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายรายละเอียดขั้นตอนการตรวจสอบที่เกี่ยวกับการสร้างบัญชี กฎระเบียบและข้อควรระวังในการเปิดและใช้งานบัญชี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของเราจะสามารถใช้บริการได้อย่างราบรื่น

แนวทางการปฏิบัติเหล่านี้ รวมทั้งข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms of Use) ปรับใช้เฉพาะกับบัญชีที่กำหนดขึ้นตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ในกรณีที่แนวทางการปฏิบัติไม่ได้ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ก็ให้ปรับใช้ตามข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms of Use) เป็นหลัก ในกรณีที่แนวทางการปฏิบัตินี้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms) ให้บังคับใช้ตามแนวทางการปฏิบัตินี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของไลน์

ข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ

หมายเหตุเกี่ยวกับขอบเขตการปรับใช้แนวทางปฏิบัติ
-บัญชีทางการ (Official account) และบัญชีบิสสิเนส คอนเน็กท์ (Business Connect account) ที่เปิดใช้งานก่อนวันที่ 18 เมษายน 2562 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "บัญชีเดิม") จะอยู่ภายใต้บังคับของแนวทางการปฏิบัติในการใช้บัญชีทางการ (Official Account Guideline) และแนวทางการปฏิบัติในการใช้บริการบิสสิเนส คอนเน็กท์ (Business Connect Service Guideline) ฉบับเดิมต่อไป
-บัญชีไลน์แอด (LINE@) ที่เปิดใช้งานก่อนวันที่ 18 เมษายน 2562 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บัญชีไลน์แอด") จะอยู่ภายใต้บังคับของแนวทางการปฏิบัติในการใช้ LINE@ (คู่มือ LINE@) ฉบับเดิมต่อไป
-บัญชีที่เปิดเพื่อใช้บริการในวันที่ 18 เมษายน 2562 และภายหลังจากนั้น รวมทั้งบัญชีเดิม และบัญชีไลน์แอด ที่ถูกโอนมายังบริการนี้อย่างเป็นทางการจะอยู่ภายใต้บังคับของแนวทางการปฏิบัติในเอกสารนี้
รายละเอียดและการกำหนดข้อมูลต่าง ๆ ในแนวทางการปฏิบัติในเอกสารนี้เป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 แต่อาจมีการปรับปรุงในภายหลังเพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ทางสังคมหรือกฎหมายและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

2.นโยบายการบริการ
บัญชีทางการของไลน์เป็นบริการที่ออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าที่มีบัญชีได้ใช้บัญชีทางการของตนติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ลูกค้าสามารถแลกเปลี่ยนข้อความ และส่งข้อมูลประเภทต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้ที่กลายเป็น "เพื่อน" กับลูกค้าผ่านบัญชีทางการของลูกค้า โดยสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ในลักษณะเดียวกับการติดต่อสื่อสารทั่วไประหว่างผู้ที่เป็นเพื่อนกัน
ในขณะเดียวกัน ไลน์เป็นแพลตฟอร์มในการติดต่อสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยกลุ่มผู้ใช้ที่มีช่วงอายุที่หลากหลาย ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ
ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในประเด็นดังต่อไปนี้เป็นอย่างมากในการพิจารณาเนื้อหาที่เผยแพร่จากบัญชีทางการ ซึ่งได้แก่ "ผู้รับเนื้อหานี้ (ผู้ใช้) จะรู้สึกอย่างไร" "ข้อมูลที่จำเป็นถูกนำเสนอต่อผู้ใช้ในรูปแบบที่เหมาะสมหรือไม่" "ผู้ใช้ถูกทำให้รู้สึกไม่สบายใจหรือไม่" และ "ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้งานไลน์ได้อย่างปลอดภัยและด้วยความสบายใจหรือไม่" 
แนวทางปฏิบัติในเอกสารนี้ได้ถูกเรียบเรียงขึ้นด้วยความพยายามในนามของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าและผู้ใช้สามารถสร้าง "มิตรภาพ" ที่ดีขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้ทุกคนได้รับประสบการณ์การใช้ไลน์ที่มีค่าและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

กฎระเบียบในการเปิดใช้งานบัญชี