ข้อกำหนดการใช้งานพรีเมียมไอดีของบัญชีทางการ (เวอร์ชั่น iOS)
 (LINE Official Account Premium ID Terms of Use (iOS version)


ข้อ 1.  จุดประสงค์
ข้อกำหนดการใช้งานพรีเมียมไอดีของบัญชีทางการ(LINE Official Account Premium ID) เหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับการใช้งาน “พรีเมียมไอดี” (Premium ID) ของบัญชีทางการ (LINE Official Accounts) (“การบริการ”) ผ่านทางแอปพลิเคชันบน iOS ซึ่งการบริการให้บริการโดย LY Corporation  และไลน์ พลัส คอร์ปอเรชั่นและบริษัทในเครือ  ในฐานะผู้จัดจำหน่าย (ต่อไปนี้เรียกว่า “พลัส”)  (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “บริษัท”) โดยให้ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้บังคับเพิ่มเติมจากข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ(LINE Official Account Terms of Use) และหากมีข้อความที่ไม่สอดคล้องกันหรือขัดกันระหว่างข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account) ให้บังคับตามข้อกำหนดเหล่านี้ 

ข้อ 2.   คำขอสำหรับการใช้งาน
1.ลูกค้าที่ได้เข้าทำสัญญากับบริษัทเกี่ยวกับการใช้งานบัญชีทางการของไลน์ (LINE Official Accounts) แล้วเท่านั้นที่จะสามารถยื่นคำขอเพื่อใช้การบริการได้ และให้ถือว่าสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานการบริการ (“สัญญา”) ได้ทำขึ้น ณ เวลาที่บริษัทได้รับคำขอเช่นว่านั้น
2.ในกรณีที่มีการสิ้นสุดของสัญญาสำหรับบัญชีทางการ (LINE Official Account) ให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติด้วย

ข้อ 3.   รายละเอียดการบริการ
1.ในเวลาที่ขอรับการบริการ ลูกค้าจะต้องกำหนดกลุ่มอักขระเพื่อใช้เป็นไอดี (ID) ของบัญชีทางการของไลน์ (LINE Official Account) ทั้งนี้อย่างไรก็ตาม ลูกค้าจะไม่สามารถใช้กลุ่มอักขระซึ่งได้ถูกใช้งานแล้ว หรือประกอบด้วยคำใด ๆ ซึ่งถูกห้ามโดยบริษัท
2.จำนวนของอักขระซึ่งสามารถใช้สำหรับการบริการต้องมีจำนวนไม่เกินสิบแปด (18) ตัว โดยลูกค้าสามารถใช้ตัวอักษรและตัวเลข จุด (.) เครื่องหมายยัติภังค์ (-) และเส้นใต้อักขระ (_) ได้
3.ลูกค้าไม่สามารถใช้กลุ่มอักขระใด ๆ สำหรับการบริการที่อาจทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นไอดี (ID) ของผู้อื่น หรือ ที่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นใด และ/หรือ ที่ฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ข้อ 4.   ระยะเวลาการใช้งาน ค่าธรรมเนียมการใช้งาน
1.ระยะเวลาการใช้งานให้เริ่มตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้เข้าทำสัญญากับบริษัทและให้สิ้นสุดลง ณ วันสุดท้ายของเดือนที่ 13 โดยให้เริ่มนับเดือนที่สัญญาได้ทำขึ้นเป็นเดือนที่ 1 ตัวอย่างเช่น หากสัญญาได้ถูกทำขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 การบริการจะสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
2.หากลูกค้าไม่ทำการยกเลิกการบริการให้เสร็จสิ้นอย่างครบถ้วนตามวิธีการซึ่งได้กำหนดไว้โดย Apple Inc. เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนที่ระยะเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุดลง ให้สัญญามีผลต่อไปโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) ปี และให้การต่อสัญญาโดยอัตโนมัตินี้บังคับใช้กับระยะเวลาภายหลังจากนั้นด้วย
3.กรุณายืนยันค่าธรรมเนียมการใช้งานรายปีสำหรับการบริการ ในหน้าต่างการชำระเงินอีกครั้งก่อนทำการซื้อ
4.ค่าธรรมเนียมการใช้งานอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีการในการชำระเงิน
5.บริษัท และ/หรือ Apple Inc. สามารถเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับการบริการได้ตามดุลพินิจ

ข้อ 5.   วิธีการชำระเงิน
ลูกค้าจะต้องเลือกวิธีการในการชำระเงินจากวิธีการที่กำหนดโดย Apple Inc. ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินในแต่ละวิธีการชำระเงินจะถูกออกโดย Apple Inc. 

ข้อ 6.   การคืนเงิน
โปรดทราบว่าบริษัทจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการใช้งานใด ๆ ซึ่งได้ชำระแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ทั้งนี้อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทยกเลิกการบริการ บริษัทจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการใช้งานตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ในสัญญา

ข้อ 7.   การโอนสิทธิ
ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิหรือหน้าที่หรือสถานะทางสัญญาใด ๆ ของตนที่เกี่ยวข้องกับการบริการให้แก่บุคคลใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 8.   ความรับผิดชอบของลูกค้า
1.ในกรณีที่บุคคลภายนอกได้ทำการร้องเรียนหรือยื่นข้อเรียกร้อง หรือดำเนินคดีทางกฎหมาย เป็นต้น ต่อบริษัท อันเนื่องมาจากการใช้งานการบริการของลูกค้า ลูกค้าจะต้องดำเนินการตอบโต้บุคคลภายนอกไปโดยความรับผิดชอบและด้วยค่าใช้จ่ายของลูกค้าเอง
2.ในกรณีที่บริษัทได้รับความเสียหาย (รวมถึงค่าทนายความที่เกิดขึ้น) อันเนื่องมาจากการใช้งานการบริการของลูกค้า ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายสำหรับความเสียหายดังกล่าวให้แก่บริษัทโดยทันที

ข้อ 9.   การระงับการใช้งาน การยกเลิก 
ในกรณีที่ลูกค้าละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ บริษัทสามารถระงับการใช้งานการบริการของลูกค้าโดยไม่จำต้องมีการบอกกล่าวใด ๆ หรือบริษัทสามารถยกเลิกสัญญากับลูกค้าดังกล่าวได้ และถึงแม้จะมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นแก่ลูกค้าอันเนื่องมาจากการระงับการใช้งานหรือการยกเลิกเช่นว่านั้น บริษัทไม่จำต้องรับผิดชอบใด ๆ แก่ลูกค้าดังกล่าว

วันที่จัดทำ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วันที่แก้ไขล่าสุด 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566