LINE

ภาษาไทย

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ประกอบการร้านค้า

บริษัท ไลน์ เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไลน์ เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ "เรา") ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการร้านค้า (ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา) และผู้แทน บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ ผู้ถือหุ้นผู้จัดการ และ/หรือพนักงานของผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ติดต่ออื่น ๆ (ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล) (เรียกรวมกันว่า "ผู้ประกอบการร้านค้า" หรือ "ท่าน") เป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าฉบับนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดและวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการใด ๆ และบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริการไลน์ เพย์ และบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ (“บริการต่าง ๆ”) และเพื่อเป็นการแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิที่ท่านพึงมีตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับกำหนด บริษัทฯ แนะนำให้ผู้ประกอบการร้านค้าได้โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการร้านค้า

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเนื้อหาในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบริการต่าง ๆ  ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เราแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอให้ท่านหมั่นตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่เสมอ ทั้งนี้ ให้การปรับปรุงแก้ไขใด ๆ มีผลทันทีเมื่อเราประกาศใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแก้ไขแทนที่ฉบับก่อนหน้า 

ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และ "ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ/หรือที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนดเพิ่มเติม

1. วัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้

นโยบายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงรายละเอียดและวิธีการของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล 
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า ‘ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล’ ส่วนท่านถือเป็น ‘เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล’ ตามกฎหมายนี้

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกเก็บรวบรวม

2.1 ช่องทางการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งทางตรงและทางอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ กล่าวคือ 

(1) บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการร้านค้าโดยตรงเมื่อผู้ประกอบการร้านค้าได้สมัครใช้บริการเพื่อใช้บริการของบริษัทฯ หรือได้ใช้หรือเข้าถึงบริการของบริษัทฯ

(2) บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการร้านค้าจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น บริษัทในกลุ่มของ LY Corporation พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง บุคคลภายนอกอื่น ๆ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (เช่น สื่อสังคมออนไลน์)

2.2 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ เท่าที่ท่านมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ตามที่ระบุด้านล่างนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: 

(1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล, วัน เดือน ปีเกิด, สัญชาติ, อาชีพ, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน (Laser ID),  รูปถ่ายที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของผู้ประกอบการร้านค้า, ภาพถ่ายของบัตรประชาชน, ภาพถ่ายตนเองของผู้ประกอบการร้านค้า, ลายมือชื่อ, หมายเลขหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)

(2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประกอบการร้านค้า, ที่อยู่ของผู้ประกอบการร้านค้า, ที่อยู่อีเมล

(3) ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขบัญชีธนาคาร 

(4) ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP Address, MAC Address, Cookie, บันทึกการเข้าชมเว็บ, ข้อมูลอุปกรณ์

(5) ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลผลการจัดทำ Know-Your-Merchant (KYM) ข้อมูลเกี่ยวกับการตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่เราอาจร้องขอจากท่านเพื่อประกอบการเข้าทำสัญญา บริการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

(6) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน: ข้อมูลศาสนาของท่าน (ตามที่ปรากฏอยู่บนภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน)
 
2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  และเราจะไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวสมัครหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หากไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นหรือไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง และ/หรือ ผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) 

ในกรณีที่เราทราบว่า เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมหรือฐานทางกฎหมายอื่นใด เราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามขั้นตอนการดำเนินงานภายในของเรา และอาจจำเป็นต้องหยุดการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการแก่บุคคลเหล่านั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่เราอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้

2.4 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม (เช่น สมาชิกในครอบครัว ผู้ติดต่อ) แก่เรา โปรดดำเนินการให้มั่นใจว่า ท่านมีสิทธิหรืออำนาจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่เราสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ ซึ่งรวมถึงการแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น (หากจำเป็น) ในนามของเรา


3. บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง

3.1 วัตถุประสงค์ที่อาศัยฐานความยินยอม 

3.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด และวัตถุประสงค์อื่นๆ ดังต่อไปนี้ ซึ่งบริษัทไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นได้:

เพื่อติดต่อสื่อสาร ให้ข้อมูล นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่คัดสรรมาเพื่อผู้ประกอบการร้านค้าโดยเฉพาะ รวมถึงข้อเสนอพิเศษ โปรโมชัน แคมเปญ กิจกรรมทางการตลาดและการขาย สิทธิประโยชน์ ตลอดจนการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทฯ บริษัทในกลุ่มของ  LY Corporation และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มของ  LY Corporation ไม่ว่าบริษัทฯ จะดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการในนามบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความแชท โทรศัพท์ อีเมล หรือสื่อสังคมออนไลน์

3.1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่บริษัทฯ ไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น ๆ นอกเหนือจากการขอความยินยอมได้: 

ข้อมูลศาสนา (ตามที่ปรากฏอยู่บนบัตรประจำตัวประชาชน) - เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน

หากเราอาศัยความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านย่อมไม่กระทบถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ประกอบการร้านค้าได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม

3.2 วัตถุประสงค์ที่อาศัยฐานทางกฎหมายอื่น ๆ นอกเหนือจากการขอความยินยอม
 
บริษัทฯ อาจอาศัยฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อการดำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามสัญญา หรือเพื่อเข้าทำสัญญา (2) ฐานการปฎิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและของบุคคลภายนอก โดยได้สัดส่วนกับประโยชน์และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ (6) ฐานเพื่อการก่อตั้งและยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายในอนาคต (7) ฐานเป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ และ/หรือฐานทางกฎหมายอื่นที่บริษัทสามารถอาศัยได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประกอบการร้านค้าอาจตัดสินใจว่าจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ หรือไม่ ผู้ประกอบการร้านค้าควรจะตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ส่งให้บริษัทฯ นั้นครบถ้วน เป็นจริงและถูกต้อง และในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อเข้าทำสัญญากับผู้ประกอบการร้านค้า และบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการต่าง ๆ ตามที่ผู้ประกอบการร้านค้าร้องขอได้ หรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุด้านล่างนี้ได้

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์บางประเภทดังต่อไปนี้ อาจบังคับใช้กับท่าน 

(1) เพื่อให้ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ ได้ตามความประสงค์ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาอยู่กับบริษัทฯ หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ เช่น การพิสูจน์และยืนยันตัวตนหรือข้อมูลใด ๆ การพิจารณาอนุมัติ การบันทึกและตรวจสอบข้อมูล การให้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่าง ๆ เช่น ชำระเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ การโอนเงิน ถอนเงิน การฝากเงิน การขอสินเชื่อ การลงทุน ตรวจสอบการสมัครใช้บริการของผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจะตอบรับการสมัครใช้บริการดังกล่าวหรือไม่ ทำการตรวจสอบตัวตน เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอ หรือคำสั่งจากผู้ประกอบการร้านค้า ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการร้านค้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การดำเนินการตามขั้นตอนเมื่อได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าที่ได้ซื้อและการให้บริการ) 

(2) เพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับ เช่น เพื่อให้เป็นไปตามและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ หลักปฏิบัติ หรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ที่ออกโดยหน่วยงานตามกฎหมายหรือที่มีอำนาจกำกับดูแล ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การตอบข้อร้องเรียนของหน่วยงานกำกับดูแล การเปิดเผยต่อหน่วยงานกำกับดูแล และการตรวจสอบทางบัญชี การตรวจสอบในเชิงลึกและการสอบสวน) 

(3) เพื่อการติดต่อสื่อสารและการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดที่คาดหมายได้ เช่น เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและอำนวยความสะดวกใด ๆ การนำเสนอและแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสม การแจ้งข่าวสารด้านการตลาด การทำการตลาดแบบตอกย้ำความสนใจ (Re-Marketing) โฆษณา สิทธิประโยชน์ การขาย ข้อเสนอพิเศษ การแจ้งเตือน จดหมายข่าว รายงานความคืบหน้า ประกาศ กิจกรรมส่งเสริมการขาย ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในกลุ่มของ LY Corporation ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ แก่ท่าน  ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ สำรวจความพึงพอใจการติดต่อ การบันทึกภาพ การบันทึกเสียงเกี่ยวกับการจัดประชุม อบรม สันทนาการ หรือออกบูธ

(4) การจัดการภายในของบริษัทฯ เช่น การบริหารจัดการ ตลอดจนการตรวจสอบและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ การจัดการเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อสอบถาม การดูแลความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ การบันทึกข้อมูลและการจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การทำบัญชีดำ (Blacklist) การจัดการงานเอกสาร การจัดการด้านภาษีอากร การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ การสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า (Customer Experience) การทำโพรไฟล์ลิ่ง (Profiling) การวิเคราะห์และการประมวลผลพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มการให้บริการอื่น ๆ การวิเคราะห์และคาดการณ์ยอดการขายของบริษัทฯ หรือการวิเคราะห์หรือวิจัยทางสถิติอื่น ๆ การดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมและจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ การบริหารสินทรัพย์ของบริษัทฯ การตรวจสอบภายใน การรักษาประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท (เช่น การสืบสวนหรือการป้องกันการฉ้อโกง การปกปิดข้อความจริง และการกระทำความผิดอื่น ๆ การวิเคราะห์รวมถึงการจัดการความเสี่ยงในเชิงพาณิชย์ การดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับข้อพิพาท และการเรียกเก็บค่าสินค้า/บริการ (billing) การรายงานเหตุการกระทำความผิดให้กับโครงข่ายธุรกิจบริการทางการเงิน และ/หรือ การดำเนินการอื่นใดเพื่อการอำนวยความสะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และปฏิบัติตามข้อกำหนดทางธุรกิจที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน การจัดการภายใน การฝึกอบรม และในกรณีข้อเรียกร้อง การกระทำ หรือกระบวนการพิจารณาใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การร่างและการตรวจสอบเอกสาร เอกสารการทำธุรกรรม การได้รับความเห็นทางกฎหมาย และดำเนินคดี) และ/หรือ ปกป้อง และบังคับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาของบริษัทฯ

(5) การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจัดระบบติดต่อสื่อสารและระบบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและการเข้าใช้งานระบบและการตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดเก็บและสำรองข้อมูลในระบบงาน หรือบนคลาวด์ การบริหารจัดการโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการเงิน การบัญชี และการเรียกเก็บหนี้ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีของบริษัท (เช่น ระบบการรับชำระเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online Payment) การจัดการแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มการให้บริการอื่น ๆ) การแก้ไขและอัพเดตข้อมูลบนฐานข้อมูลต่าง ๆ

(6) เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์ม เช่น เพื่อดูแล ดำเนินงาน ติดตาม สังเกตการณ์ และจัดการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกและรับรองให้มั่นใจว่าเว็บไซต์ 
แอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มทำงานอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์ม เพื่อปรับปรุงแผนงานและเนื้อหาของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้น  

(7) การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือทรัพย์สินของบุคคล เช่น เพื่อการควบคุมโรคติดต่อ หรือโรคระบาด การจับขโมย การดำเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และ/หรือ

(8) การโอนกิจการ เช่น ในกรณีที่มีการขาย การโอน การควบรวม การปรับโครงสร้างองค์กร หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน บริษัทฯ อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายราย อันเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้น

4. บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าวจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่ท่านได้ให้ความยินยอมหรือขอบเขตที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ 
 
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น เพื่อการให้บริการแก่ท่าน เพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ เพื่อการทำวิจัยหรือจัดทำข้อมูลทางสถิติ เพื่อการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อการบริหารกิจการ เพื่อการป้องกันการทุจริต เพื่อให้ผู้อื่นให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทฯ เพื่อการพิสูจน์ตัวตนลูกค้า โดยบริษัทฯ อาจเปิดเผยให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น บริษัทในกลุ่มของ LY Corporation และบริษัทสาขา บริษัทที่ประกอบกิจการภายใต้การบริหารงานของบริษัทในกลุ่ม LY Corporation ไม่ว่าอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของบริษัทฯ ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ สถาบันการเงินอื่น ๆ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทข้อมูลเครดิต ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิและ/หรือผู้รับโอนสิทธิในธุรกรรมหรือการควบรวมกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่มีความสัมพันธ์หรือมีสัญญาอยู่กับบริษัทฯ ซึ่งรวมตลอดถึง ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของบริษัทฯ และของบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าว
 
5. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในกลุ่มของ LY Corporation ที่อยู่ต่างประเทศ หรือไปยังผู้รับข้อมูลอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บน server/cloud ในประเทศต่าง ๆ
 
กรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดูแลการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความลับ เช่น มีข้อตกลงรักษาความลับกับผู้รับข้อมูลในประเทศดังกล่าว หรือในกรณีที่ผู้รับข้อมูลเป็นบริษัทในกลุ่มของ LY Corporation บริษัทฯ อาจเลือกใช้วิธีการดำเนินการให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจะดำเนินการให้การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทในกลุ่มของ LY Corporation ที่อยู่ต่างประเทศเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแทนการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ได้ ทั้งนี้ ในบางกรณีบริษัทฯ อาจขอความยินยอมจากท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ หากเป็นกรณีที่กฎหมายต้องให้ขอความยินยอม

6. บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใด

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นผู้ประกอบการร้านค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัทฯ หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ เช่น จัดเก็บไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดข้อพิพาทภายในอายุความตามที่กฎหมายกำหนด
 
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

7. การใช้คุกกี้ (Cookies) บันทึกผู้เข้าชมเว็บ (Logs) และข้อมูลอุปกรณ์ (Device Information)

7.1 การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) คือไฟล์ที่เว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมสร้างขึ้น ซึ่งช่วยให้ท่านทำสิ่งต่าง ๆ ทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้นด้วยการบันทึกข้อมูลการท่องเว็บ โดยเว็บไซต์ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านลงชื่อเข้าใช้อยู่เสมอ จดจำค่ากำหนดเว็บไซต์ และมอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่าน เพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า และเพื่อวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษาและรักษาความมั่นคงปลอดภัย คุกกี้ (Cookies) จะถูกใช้เพื่อเก็บรูปแบบการตั้งค่าของผู้ประกอบการร้านค้า (user settings) เพื่อบันทึกลักษณะการเข้าถึง และตรวจสอบสถิติและรูปแบบการใช้งานต่าง ๆ ผู้ประกอบการร้านค้าสามารถเลือกที่จะไม่รับการต่อเชื่อมคุกกี้ได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านค้าไม่สามารถใช้บริการบางส่วนที่จำเป็นต้องต่อเชื่อมคุกกี้ เช่น การใช้บริการที่ผู้ประกอบการร้านค้าต้องล็อกอินก่อนการใช้บริการดังกล่าว 

7.2 บันทึกผู้เข้าชมเว็บ (Logs)

หลังจากที่ผู้ประกอบการร้านค้าได้เข้าถึงบริการ ระบบจะเก็บบันทึกหมายเลขไอพี (IP Address) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser Type) และภาษาบราวเซอร์ (Browser Language) ฯลฯ ของผู้ประกอบการร้านค้าไว้ที่แพลตฟอร์ม (Platform) ของบริษัทฯ โดยอัตโนมัติ โดยข้อมูลเหล่านี้จะใช้เพื่อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมผู้ประกอบการร้านค้า ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการต่าง ๆ ที่ดีขึ้นได้ และป้องกันมิให้เกิดการฉ้อโกง หรือไม่ได้รับอนุญาตใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนการดำเนินการให้บริการต่าง ๆ ตามปกติ

7.3 ข้อมูลอุปกรณ์ (Device Information)

ในการใช้บริการต่าง ๆ ทุกครั้ง บริษัทฯ อาจจะได้รับข้อมูลอุปกรณ์ของผู้ประกอบการร้านค้า (เช่น ประเภทระบบปฏิบัติการ รุ่น (version) เป็นต้น) กรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาต ข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้เพื่อทำให้การให้บริการต่าง ๆ ดีขึ้น และเพื่อเป็นการระบุตัวตน รวมถึงป้องกันมิให้เกิดการฉ้อโกง หรือไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ อันเป็นเหตุรบกวนการดำเนินการให้บริการต่าง ๆ ตามปกติ

8. บริษัทฯ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) มาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) และมาตรการทางกายภาพ (Physical Measure) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ใช้ เปิดเผย หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด 

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ และบริหารจัดการการเข้าถึงเพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งให้เฉพาะผู้มีสิทธิเท่านั้น และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ ยังรวมถึงการวางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการ และสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะ ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
 
นอกจากนี้ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้รับข้อมูลจากบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น

9. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง

สิทธิของท่านในข้อนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น และในกรณีท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือมีผู้อำนาจกระทำการแทนเป็นผู้แจ้งความประสงค์

9.1 สิทธิขอถอนความยินยอม: หากท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น) ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทฯ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่
 
ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่านจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการต่าง ๆ เช่น ท่านจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ โปรโมชั่นหรือข้อเสนอใหม่ ๆ ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดียิ่งขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของท่าน หรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม

9.2 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร

9.3 สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้ว และสามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
 
ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้นต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยเพื่อให้ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ ได้ตามความประสงค์ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาอยู่กับบริษัทฯ หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ  หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด

9.4 สิทธิขอคัดค้าน: ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หากท่านยื่นคัดค้าน บริษัทฯ จะยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะที่บริษัทฯ สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หรือเป็นไปเพื่อการยืนยันสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมายตามแต่ละกรณี
 
นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติได้อีกด้วย

9.5 สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัทฯ หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

9.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯ หมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้แทน

9.7 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

9.8 สิทธิร้องเรียน: ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถใช้สิทธิที่กล่าวมาข้างต้นได้ โดยส่งแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิมาที่อีเมลแอดเดรสของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏด้านล่างนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจดำเนินการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ใช้สิทธิ และ/หรืออำนาจในการใช้สิทธิแทนผู้อื่นก่อนการดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่าน เมื่อกระบวนการยืนยันตัวตนหรืออำนาจเสร็จสิ้น เราจะดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็ว 

ในบางกรณีหากเราเห็นสมควรว่าคำขอใช้สิทธิของท่านไม่สมเหตุสมผล (manifestly unfounded) หรือฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น (excessive) เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อการปฏิบัติตามคำขอดังกล่าว

ทั้งนี้การใช้สิทธิข้างต้นของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทฯ อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากบริษัทฯ ปฏิเสธคำขอข้างต้น บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย

10. ท่านจะติดต่อบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ และ/หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังนี้

บริษัท ไลน์ เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ติดต่อ : อาคาร เกษร ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ A,B ชั้นที่ 18 เลขที่ 127 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ : อาคาร เกษร ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ A,B ชั้นที่ 18 เลขที่ 127 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
อีเมล : dl_lpth_dpo@linecorp.com