LINE

ภาษาไทย
ข้อกำหนดและเงื่อนไข LINE Creators Market สำหรับการรับส่วนแบ่งรายได้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("เงื่อนไขเหล่านี้") จัดทำขึ้นระหว่างผู้สร้างสรรค์กับ บริษัท  แรบบิท-ไลน์ เพย์จำกัด ("บริษัท") เพื่อกำหนดเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการโอนยอดเงินในอีวอลเลต LINE Pay เท่ากับส่วนแบ่งรายได้ที่ได้รับ ("บริการนี้") โดยผู้สร้างสรรค์ซึ่งใช้ LINE Creators Market ที่ LINE Corporation สร้างขึ้น และเป็นเจ้าของบัญชีอีวอลเลต LINE Pay ได้ให้สิทธิในการเป็นตัวแทนแก่บริษัทเกี่ยวกับการชำระเงินของ LINE Corporation ให้แก่ผู้สร้างสรรค์ตามข้อ 9 "การแบ่งรายได้" ของข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ LINE Creators Market
เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขเหล่านี้ คำนิยามของคำศัพท์แต่ละคำ ให้เป็นไปตามที่อธิบายไว้ในเงื่อนไขบริการทั่วไป LINE Pay ของบริษัทสำหรับ LINE E-MONEY, ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ LINE Creators Market ของ LINE Corporation หรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ("ข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ")
ข้อ 1  ขอบเขต
1. ผู้สร้างสรรค์สามารถใช้บริการนี้ตราบเท่าที่ตนยังเป็นเจ้าของบัญชีอีวอลเลต LINE Pay และเจ้าของบัญชีอีวอลเลต LINE Pay จะไม่สามารถใช้บริการนี้ได้อีกในกรณีที่ตนสูญเสียบัญชีแล้วหรือทำผิดข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
2. ในการเข้าใช้บริการนี้ ให้ถือว่าผู้สร้างสรรค์ให้ความตกลงยินยอมตามเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว โดยเป็นความตกลงยินยอมซึ่งมีผลใช้บังคับและไม่อาจเพิกถอนได้
3. ความข้อนี้จำกัดผลบังคับใช้เฉพาะแก่ผู้สร้างสรรค์ในประเทศไทย
ข้อ 2  การให้สิทธิเป็นตัวแทน ฯลฯ
1. นอกจากการอนุญาตบริษัทให้เป็นตัวแทนเกี่ยวกับการชำระเงินส่วนแบ่งรายได้จาก LINE Corporation ตามข้อ 9 "การแบ่งรายได้" ของข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ LINE Creators Market แล้ว ผู้สร้างสรรค์จะต้องขอการเติมเงิน (top-up) ในบัญชีอีวอลเลต LINE Pay ของผู้สร้างสรรค์ตามวิธีที่บริษัทกำหนดด้วย
2. ในการใช้บริการนี้ ผู้สร้างสรรค์ต้องจัดการรหัสผ่านสำหรับ LINE Creators Market และ LINE Pay Services โดยเคร่งครัด  บริษัทจะถือว่า  การทั้งปวงที่กระทำไปโดยใช้รหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้นั้น เป็นการกระทำโดยผู้สร้างสรรค์เอง
ข้อ 3  ค่าธรรมเนียม
1. บริษัทสามารถเรียกให้ผู้สร้างสรรค์ซึ่งใช้บริการนี้จ่ายค่าธรรมเนียมบริษัทตามที่กำหนดไว้ได้
2. ในกรณีเบิกถอนเงินออกจากบัญชีอีวอลเลต LINE Pay หลังแปลงเป็นเงินสดแล้ว ยอดคงเหลือหลังหักค่าธรรมเนียมเบิกถอนตามที่บริษัทกำหนดไว้และค่าภาษีบริโภคที่เกี่ยวข้อง จะถูกนำฝากเป็นเงินสดเข้าบัญชีธนาคารตามที่ผู้สร้างสรรค์กำหนด  ในการใช้บริการนี้ จะคิดค่าธรรมเนียมเบิกถอนสำหรับรายการเบิกถอนแต่ละรายการ
ข้อ 4  ความรับผิดชอบของผู้สร้างสรรค์
1. ผู้สร้างสรรค์จะต้องใช้บริการนี้ด้วยความรับผิดชอบและด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง และจะต้องรับผิดชอบการใด ๆ ทั้งปวงที่กระทำไปเกี่ยวกับบริการนี้และผลจากการนั้นด้วย
2. หากบริษัทพบว่าผู้สร้างสรรค์ใช้บริการนี้โดยฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้ ให้บริษัทดำเนินมาตรการต่าง ๆ ตามที่ตนเห็นว่าจำเป็นและสมควร  อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีหน้าที่ป้องกันหรือแก้ไขการฝ่าฝืนนั้น
3. ในกรณีที่บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งภาระค่าธรรมเนียมกฎหมาย) จากการที่ผู้สร้างสรรค์ใช้บริการนี้ (รวมทั้งกรณีที่บริษัทได้รับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอกอันเป็นผลจากการใช้นั้น) ผู้สร้างสรรค์ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่บริษัทร้องขอทันที
ข้อ 5 หน้าที่การปฏิบัติตามขั้นตอนการรู้จักลูกค้า (เควายซี)
1. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตลอดจนข้อกำหนด "การรู้จักลูกค้า (Know Your Customer หรือ เควายซี)" นั้น บริษัทอาจกำหนดให้ผู้สร้างสรรค์ให้ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ได้ หากตรวจพบธุรกรรมต้องสงสัย
2. หากธุรกรรมการชำระเงินใดเข้าหลักเกณฑ์ข้อกำหนดเควายซี บริษัทจะดำเนินกระบวนการเควายซีก่อนทำการโอนเงินจำนวนดังกล่าว เพื่อยืนยันตัวตนของผู้สร้างสรรค์
ข้อ 6 วงเงินจำกัดบริการ
1. บริษัทจะอนุญาตให้ยอดคงเหลือในอีวอลเลตมาตรฐาน (49,999 บาท) เกินวงเงินจำกัดได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะสำหรับผู้สร้างสรรค์ที่ผ่านกระบวนการเควายซีแล้ว  อย่างไรก็ตาม หากอีวอลเลตของผู้สร้างสรรค์มียอดคงเหลือในอีวอลเลตมาตรฐานเกินวงเงินจำกัด จะไม่อนุญาตให้เติมเงินผ่านช่องทางอื่น
2. ในกรณีที่ถอนเงินจากบัญชีอีวอลเลต LINE Pay ให้ถอนเงินได้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อธุรกรรม
ข้อ 7 การสิ้นสุดการให้บริการนี้
1. ผู้สร้างสรรค์มีหน้าที่ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเงื่อนไขเหล่านี้ และข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ซึ่งต้องปฏิบัติในนามของบริษัทในส่วนของบริการนี้ หากบริษัทวินิจฉัยตามสมควรแล้วเห็นว่า ผู้สร้างสรรค์ได้ละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ บริษัทจะสามารถหยุดให้บริการนี้ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และในกรณีที่การดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สร้างสรรค์ ซึ่งแม้ว่าจะเกิดขึ้นได้ยากก็ตาม บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้ในส่วนนี้
2. บริษัทจะสามารถแก้ไขหรือระงับการให้บริการนี้และบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้ที่เห็นว่าจำเป็น เมื่อได้แจ้งให้ผู้สร้างสรรค์ทราบล่วงหน้าตามวิธีการที่บริษัทกำหนดไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
ข้อ 8 การเปลี่ยนแปลง/สิ้นสุดสัญญานี้
บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เมื่อใดก็ได้ที่บริษัทเห็นว่าจำเป็น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สร้างสรรค์ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลเป็นครั้งคราวตามที่มีการลงประกาศในสถานที่ที่เหมาะสมที่บริษัทระบุ และการใช้บริการนี้ต่อไปหลังจากที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้สร้างสรรค์ได้ให้ความยินยอมตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้แล้ว โดยเป็นความยินยอมซึ่งมีผลใช้บังคับและไม่อาจเพิกถอนได้
ข้อ 9 ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
บริการนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการ LINE Pay และเรื่องต่าง ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในนโยบายนี้ให้เป็นไปตามนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว LINE Pay รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานอื่น ๆ ที่บริษัทกำหนด
ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างสัญญาฉบับเดิมกับเงื่อนไขเหล่านี้ ให้ใช้เงื่อนไขเหล่านี้บังคับแทน