LINE

ภาษาไทย

LINE MAN นโยบายการรีวิวร้านค้า

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

 

 

 

แอปพลิเคชันไลน์แมน เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำที่รวบรวมร้านอาหาร และร้านค้าที่หลากหลายไว้บนแพลตฟอร์มอย่างมากที่สุด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้แอปพลิเคชันไลน์แมนให้มากที่สุด ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ มีความพยายามที่จะทำให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลและความประทับใจจากการแบ่งปันประสบการณ์การใช้บริการร้านอาหาร และร้านค้าต่าง ๆ (“ร้านค้า”) ผ่านแอปพลิเคชันของผู้ใช้รายอื่นได้อย่างมีประโยชน์ ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นธรรมมากที่สุด เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้และร้านค้าที่บริษัทฯ คำนึงถึงเป็นอันดับแรก


อย่างไรก็ตามเพื่อการแบ่งปันประสบการณ์การใช้งานที่เป็นธรรมต่อผู้ใช้ และร้านค้าต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม ทางบริษัทฯ จึงขอแนะแนวนโยบายการรีวิวร้านค้า เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน โปรดทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบานการรีวิวร้านค้าดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด ก่อนการแบ่งปันเนื้อหาบนแอปพลิเคชันไลน์แมน หากผู้ใช้ได้รีวิวร้านค้าบนแอปพลิเคชันไลน์แมนแล้ว ถือว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการรีวิวร้านค้าของบริษัทฯ เป็นอย่างดีแล้ว และถือเป็นการแสดงเจตนาตกลงและยอมรับนโยบายฉบับนี้ของบริษัททุกประการ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น1) แนวทางทั่วไป


การรีวิวร้านค้าบนแอปพลิเคชันไลน์แมน จะต้องยึดหลักการบางประการ เพื่อให้การแบ่งปันประสบการณ์บนแอปพลิเคชันไลน์แมน เป็นไปอย่างเรียบร้อยและร้านค้ามีความสุข ดังต่อไปนี้


1. เขียนอย่างเป็นมิตร

บริษัทฯ ยินดีต้อนรับภาษาที่อ่านสนุก เป็นมิตร และเสริมสร้างจินตนาการให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ด้วยการเลือกใช้ถ้อยคำที่สุภาพและสื่อความหมายไปในเชิงบวก รวมทั้งการใช้คำและเนื้อหาดังกล่าวต้องไม่มุ่งร้ายทำลายใคร หรือพาดพิงตัวบุคคลในเชิงลบอย่างชัดเจน หรือล่วงละเมิดผู้อื่น และไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ประชดประชัน ไม่เหมาะสม


2. แบ่งปันรีวิวอย่างจริงใจ 

บริษัทฯ เน้นย้ำเรื่องความจริงใจในการแบ่งปันประสบการณ์เสมอ ดังนั้นเราอยากฟังเรื่องราวการใช้บริการจริงจากผู้ใช้ ไม่ใช่การเล่าสิ่งที่ได้ยินมาจากผู้อื่น หรือ การนำเนื้อหาและความคิดเห็นจากแหล่งอื่น ๆ มาใช้ในการเขียนรีวิว รวมถึงไม่เขียนรีวิวที่ลำเอียงให้กับร้านธุรกิจของคนรู้จัก หรือโจมตีธุรกิจอื่น ๆ และข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในรีวิว ควรเป็นข้อความหรือรูปภาพที่มาจากตัวผู้ใช้เอง ไม่นำข้อความหรือรูปภาพจากบุคคลอื่นมาใช้ในการรีวิว


3. แบ่งปันรีวิวที่มีเนื้อหาถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ใช้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ของร้านค้าและการใช้บริการได้อย่างอิสระ มีการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาหาร/เครื่องดื่มหรือสินค้า เมนู หรือการเขียนอธิบายวัตถุดิบ ขั้นตอน เทคนิคการทำอาหาร แต่ข้อมูลต่างๆ ต้องเป็นเนื้อหาที่ถูกต้อง แม่นยำ เป็นความจริง และเป็นปัจจุบันโดยไม่ปิดบัง บิดเบือน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ และต้องไม่ใช่ประเด็นการเมือง เรื่องส่วนตัวของเจ้าของร้าน หรือ อื่น ๆ


4. แบ่งปันรีวิวที่มีการไตร่ตรองแล้ว

เนื้อหาและข้อความที่ผู้ใช้ที่ได้แบ่งปันบนแอปพลิเคชันไลน์แมนนั้นถือเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้ ไม่ว่าจะมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม ดังนั้น ผู้ใช้จึงควรคำนึงคิดไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนแสดงเนื้อหาหรือข้อความคิดเห็นนั้น ๆ รวมถึงควรคำนึงถึงผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่จะตามมาเสมอ

 

5. เนื้อหาประชาสัมพันธ์ 

การเขียนรีวิวที่ดีไม่ควรมีเนื้อหาประชาสัมพันธ์ร้านค้า หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมิได้เป็นการแบ่งปันประสบการณ์การใช้บริการร้านอาหารหรือร้านค้าแต่อย่างใด


6. เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย

บริษัทฯ จะไม่ยอมรับและจะไม่รู้เห็นถึงการเขียนรีวิวที่มีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย หรืออาจแสดงถึงการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่น การรีวิวที่มีจุดประสงค์เป็นการโฆษณาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการเขียนรีวิวที่มีลักษณะเป็นการใส่ความผู้อื่น โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง โดยมิได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริต เพื่อการติชมด้วยความเป็นธรรม


7. การให้ความเป็นธรรมกับธุรกิจ

ผู้ใช้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ แต่รีวิวที่ดีไม่ควรมีการใช้คำที่รุนแรงเกินไป คำหยาบ การให้คะแนนร้านต่ำอย่างไม่มีเหตุผล การกล่าวหาถึงตัวพนักงานหรือบุคลากรของร้านค้า หรือเป็นการเชิญชวนไม่ให้ใช้บริการร้านอาหาร หรือร้านค้า และควรอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายโดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ธุรกิจเกินสมควร2) รูปภาพ


1.ในกรณีที่ผู้ใช้แนบรูปภาพที่นำมาใช้ประกอบการรีวิว จะต้องเป็นรูปภาพที่ถ่ายจากผู้ใช้เองหรือผู้ใช้มีสิทธิในการใช้รูปภาพได้ ไม่ใช่การนำภาพจากเว็บไซต์อื่น ๆ หรือผู้ใช้อื่นมาใช้ประกอบการรีวิวของตัวเอง


2. รูปภาพทุกภาพต้องมีความสอดคล้องกับตัวร้านอาหาร ร้านค้า ในแง่ของการรีวิว รูปภาพต้องสะท้อนถึงประสบการณ์การใช้บริการในฐานะผู้บริโภค เช่น อาหาร สินค้า บรรจุภัณฑ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น 


3. การใช้ภาพถ่ายใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับร้านค้า หรือการนำรูปภาพของผู้อื่นมาใช้ ถือเป็นการปกปิด หรือบิดเบือนข้อมูลการรีวิวให้ไม่เป็นความจริง และก่อให้เกิดการเข้าใจผิด ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว


4. หากบริษัทฯ พบเห็นว่ารูปของท่านเป็นรูปที่ไม่เหมาะสม ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหารีวิว หรือรูปภาพเป็นข้อมูลเก่า เช่น ป้ายราคาเก่า อาหารหรือสินค้าที่ปัจจุบันร้านค้าไม่ได้ขายแล้ว เป็นต้น บริษัทฯ อาจดำเนินการลบรีวิวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อเป็นการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องที่สุด ทำให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างแท้จริง3) การซ่อนและการลบรีวิว


เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการรีวิวอาหารและสินค้าบนแอปพลิเคชันไลน์แมน  บริษัทฯ จะมีการคัดกรองรีวิวเพื่อให้เนื้อหารีวิวในระบบเป็นไปตามนโยบายการรีวิวร้านฉบับนี้ ในกรณีที่รีวิวของผู้ใช้รายใดเข้าข่ายการไม่เป็นไปตามนโยบายการรีวิวร้านค้าฉบับนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน ‘การซ่อนรีวิวชั่วคราว’ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป และจะดำเนินการดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผู้ใช้ทุกครั้งหากจะมีการขอให้แก้ไขรีวิวที่มีปัญหา ลบรีวิว หรือซ่อนรีวิวถาวร

 

1. การซ่อนรีวิวชั่วคราว เพื่อป้องกันปัญหา หรือการสื่อสารข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทางบริษัทฯ จะทำการซ่อนรีวิวชั่วคราวเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล หากรีวิวไม่มีความผิดปกติ บริษัทฯ จะทำการกู้รีวิวคืนสู่ระบบโดยอัตโนมัติ แต่หากรีวิวขัดกับนโยบายการรีวิวร้านค้าข้อใดข้อหนึ่ง ทางบริษัทฯ จะแจ้งพร้อมเหตุผลไปยังผู้ใช้เพื่อให้ทำการแก้ไขรีวิวภายใน 48 ชั่วโมงแล้วแจ้งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อกู้รีวิวคืนสู่ระบบ

 

2. การซ่อนรีวิวถาวร ในกรณีที่เนื้อหาการรีวิวไม่ได้ผิดนโยบายการรีวิวร้านค้า แต่มีความไม่น่าเชื่อถือ เช่น มีการแจ้งว่าอาจจะแอบแฝงโฆษณา หรือเป็นการเขียนรีวิวจากคนของร้าน ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อมูลการรีวิวที่ไม่เป็นความจริงต่อผู้ใช้ท่านอื่น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการซ่อนรีวิวถาวร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าก่อนการซ่อนรีวิวถาวร

 

3. การลบรีวิว หากหลังจากทางบริษัทฯ ติดต่อเพื่อขอให้แก้ไขรีวิวภายใน 48 ชั่วโมง แต่ไม่มีการแก้ไขรีวิวหรือ ไม่มีการแจ้งการแก้ไขมายังบริษัทฯ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบรีวิว โดยทางบริษัทฯ จะติดต่อแจ้งขอลบพร้อมเหตุผลก่อนทุกครั้ง ในกรณีที่รีวิว หรือรูปภาพของท่านผิดนโยบายการรีวิวร้านค้าข้อใดข้อหนึ่ง


ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ลบหรือซ่อนรีวิวที่ไม่มีลักษณะหรือเข้าข่ายการขัดต่อนโยบายการรีวิวร้านค้าทุกกรณี อย่างไรก็ตามหากร้านค้ามีความประสงค์ต้องการปิดการรีวิวร้านค้าหรือลบร้านค้าออกจากระบบ โดยมีเหตุจำเป็นของทางร้านค้าเอง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบรีวิว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ให้ทราบล่วงหน้าก่อน4) การตักเตือน ลงโทษ และการแบนการรีวิวร้านค้า


เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของของผู้ใช้และร้านค้าทุกท่านและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการรีวิวบนแอปพลิเคชันไลน์แมน การมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การโกหก ใช้คำหยาบคายไม่เหมาะสม โจมตี ปั่นป่วน หรือสร้างความแตกแยก ทั้งกับผู้ใช้อื่น ร้านค้า หรือกับบริษัทฯ  ถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ รวมถึงการกระทำผิดนโยบายการรีวิวร้านค้าข้อใดข้อหนึ่ง หลายครั้ง หากมีการแนะนำ/ตักเตือนแล้ว แต่ยังคงมีการทำผิดนโยบายการรีวิวร้านค้า บริษัทฯ ขออนุญาตแบนผู้ใช้จากการใช้งานรีวิวร้านค้าเป็นระยะเวลาตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ ในแต่ละกรณี โดยบริษัทฯ จะมีการแจ้งการแบน สาเหตุ และระยะเวลา ก่อนทุกครั้ง โดยการพิจารณาทำการแบน บริษัทฯ กระทำด้วยความเหมาะสม ความระมัดระวังและรอบคอบมากที่สุด 

 

1. ความขัดแย้งระหว่างร้านค้า กับ ผู้ใช้

หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างร้านค้าและผู้ใช้ อันเป็นเหตุมาจากการเขียนรีวิวหรือตอบรีวิวที่ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงด้วยเจตนาหรือไม่มีเจตนามุ่งร้ายต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่ หรือกรณีอื่น ๆ บริษัทฯ ยินดีช่วยผู้ใช้ทุกท่านตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนดำเนินการใด ๆ แต่ท้ายที่สุดแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาความขัดแย้งดังกล่าวและตัดสินใจแนวทางแก้ไขให้แก่ทั้งสอง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใช้จะให้ความเคารพแก่การตัดสินใจของบริษัทฯ บริษัทฯ สัญญาและรับประกันว่าการพิจารณาจะเป็นไปบนพื้นฐานความถูกต้อง ยุติธรรมและความเข้าใจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการจำหน่ายหรือให้บริการของร้านค้า หรือการเขียนรีวิวของผู้ใช้แต่อย่างใด 

 

2. ความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้

หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างผู้ใช้ด้วยกัน อันเป็นเหตุมาจากการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ โจมตี ข่มขู่ หรือการกระทำการใด ๆ ที่ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียหายหรือเกิดความไม่สบายใจ หรือกรณีอื่น ๆ บริษัทฯ ยินดีช่วยผู้ใช้ทุกท่านตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนดำเนินการใด ๆ แต่ท้ายที่สุดแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาความขัดแย้งดังกล่าวและตัดสินใจแนวทางแก้ไขให้แก่ทุกฝ่าย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใช้จะให้ความเคารพแก่การตัดสินใจของบริษัทฯ บริษัทฯ สัญญาและรับประกันว่าการพิจารณาจะเป็นไปบนพื้นฐานความถูกต้อง ยุติธรรมและความเข้าใจ

 

3. ความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้หรือร้านค้า กับ บริษัทฯ

บริษัทฯ ตั้งใจเสมอที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้ และร้านค้าในแอปพลิเคชันไลน์แมน และ บริษัทฯ มีความตั้งใจที่ดีที่จะดูแลผู้ใช้และร้านค้าทุกคนให้ใช้งานแอปพลิเคชันของบริษัทฯ อย่างมีความสุข แต่หากมีการดำเนินงานของบริษัทฯ ใด ๆ ที่มีความผิดพลาด หรือ ผู้ใช้มีความคิดเห็น หรือ รู้สึกว่าทางบริษัทฯ ดำเนินการไม่ถูกต้อง บริษัทฯ ขอน้อมรับทุกคำแนะนำที่จะพัฒนาบริษัทฯ ให้เป็นแอปพลิเคชันที่ดีขึ้นบนพื้นฐานของความถูกต้องตามนโยบายการรีวิวร้านค้า ทุกข้อที่กล่าวไปก่อนหน้า และบริษัทฯ ยินดีพิจารณาการตัดสินใจใด ๆ ที่ท่านมีข้อสงสัยหรือคิดว่าบริษัทฯ ดำเนินการผิดพลาด บริษัทฯ ขอยึดในนโยบายการรีวิวร้านค้าทุกข้อที่กล่าวไปก่อนหน้าเป็นหลักในการตัดสินใจทุกครั้ง


 

5) การจำกัดความรับผิด


บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่มีการสื่อสารระหว่างกัน ไม่มีความรับผิดต่อข้อความ การดำเนินการแทน หรือเนื้อหาใด ๆ ที่เขียนหรือแบ่งปันโดยผู้ใช้ บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่คัดเลือก แก้ไข หรือ ติดตามสอดส่องเนื้อหาหรือข้อความใด ๆ ที่ผู้ใช้นำเข้ามาในพื้นที่แอปพลิเคชันไลน์แมนหรือที่เผยแพร่ผ่านพื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกัน แต่บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจของตนแต่ฝ่ายเดียวที่จะลบ คัดเลือก หรือแก้ไขข้อมูลเนื้อหาที่นำเข้ามาโพสต์หรือที่จัดเก็บในแอปพลิเคชันดังกล่าวไม่ว่าในเวลาใดและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบและไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อเนื้อหาหรือการเขียนรีวิวที่ผู้ใช้ ได้นำมาเขียนหรือแบ่งปันบนแอปพลิเคชันไลน์แมนหรือต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น และบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดต่อความผิดพลาด การหมิ่นประมาท การใส่ร้ายป้ายสี การกล่าวโทษ การละเว้นการกระทำ การหลอกลวง สิ่งลามกอนาจาร หรือการใช้ถ้อยคำหยาบคายใด ๆ ที่ผู้ใช้ เจ้าของร้านอาหาร เจ้าของร้านค้า หรือเจ้าของธุรกิจอาจพบเห็นบนแอปพลิเคชันไลน์แมน ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม6) ติดต่อบริษัทฯ


หากผู้ใช้มีคำถามเกี่ยวกับการรีวิวร้านค้า มีข้อร้องเรียนต่อการรีวิวร้านค้าของผู้ใช้รายอื่น หรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันไลน์แมน กรุณาติดต่อบริษัทฯ ตามที่อยู่อีเมล support@lmwn.com