LINE

ภาษาไทย

ไลน์แมน

 ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการไลน์แมนไรด์

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566

 

1. คำจำกัดความ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้โดยเฉพาะในข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการไลน์แมน ให้คำที่ได้ระบุคำจำกัดความไว้แล้วในข้อกำหนดหลักในการใช้มีความหมายเช่นเดียวกับคำที่ระบุในข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการไลน์แมนนี้

“ผู้ขับรถ” หมายถึง ผู้ขับรถที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขระหว่างบริษัทฯ และผู้ขับรถ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานของแอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับรถ เพื่อให้บริการไลน์แมนไรด์แก่ผู้ใช้

“บริการไลน์แมนไรด์” หมายถึง บริการรับส่งสำหรับผู้โดยสาร โดยที่ผู้ใช้สามารถเรียกให้ผู้ขับรถรับและไปส่งผู้ใช้ที่จุดหมายปลายทาง แต่ไม่รวมถึงบริการจัดส่งสินค้าหรือสิ่งของ

“แอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับรถ” หมายถึง แอปพลิเคชันไลน์แมนแท็กซี่ และ/หรือ แอปพลิเคชันไลน์แมนไดรฟเวอร์ และ/หรือ แอปพลิเคชันไลน์แมนไรเดอร์ และ/หรือ แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์อื่นใด ซึ่งพัฒนา ถือกรรมสิทธิ์ และให้บริการโดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีที่ใช้เป็นสื่อกลางสำหรับผู้ขับรถเพื่อจัดการและให้บริการไลน์แมนไรด์


2. ข้อตกลง

นอกจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดหลักในการใช้แล้ว ผู้ใช้ที่ใช้บริการไลน์แมนไรด์ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

2.1    บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ให้ข้อมูล และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อ และตอบรับคำขอใช้บริการขนส่งที่ลูกค้าเป็นผู้ส่งไปยังผู้ขับรถโดยทำหน้าที่คำนวณระยะเวลาโดยประมาณในการไปรับ และระยะเวลาในการดำเนินการรับส่ง รวมทั้งให้ข้อมูลเพื่อติดต่อผู้ขับรถ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการรับส่ง ทั้งไม่ได้ให้บริการ หรือดำเนินการใด ๆ ที่จะถือได้ว่าบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการรับส่ง หรือผู้ให้บริการแท็กซี่ และบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในบริการรับส่ง และไม่มีความรับผิดชอบในการบริการรับส่ง โดยบริการรับส่งใด ๆ ก็ตามเป็นกิจการโดยตรงระหว่างลูกค้าและผู้ขับรถ

2.2    ผู้ใช้จะต้องไม่ใช้บริการไลน์แมนไรด์เพื่อส่งสินค้า หรือสิ่งของไม่ว่าในกรณีใด หากเกิดปัญหาขึ้นจากการใช้บริการไลน์แมนไรด์เพื่อส่งสินค้า หรือสิ่งของ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใด และผู้ขับมีสิทธิที่จะปฏิเสธคำขอใช้บริการ

2.3    บริการรับส่งนี้ถือว่าเป็นการให้บริการของผู้ขับรถเอง และไม่ถือเป็นการบริการของบริษัทฯ เมื่อผู้ขับรถตอบรับคำขอใช้บริการไลน์แมนไรด์ของผู้ใช้แล้ว ผู้ใช้จะเห็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ขับรถ เช่น หมายเลขทะเบียนรถ สีของรถ หมายเลขโทรศัพท์ และคะแนนความพอใจ (หากมี) โดยผู้ใช้จะพิจารณาและตอบรับบริการรับส่ง และรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดจากบริการรับส่งของผู้ขับรถเองด้วยความสมัครใจ บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อม สำหรับอันตรายที่เกิดจากสถานการณ์พิเศษเกี่ยวกับการกระทำของผู้ขับรถ และ/หรือ การละเลยการให้บริการแก่ลูกค้า และ/หรือ การกระทำผิดข้อตกลง และ/หรือ การกระทำละเมิดของผู้ขับรถ เช่น ความสูญเสีย และความเสียหายแก่สัมภาระ หรือทรัพย์สินของผู้ใช้ ความล่าช้า หรือกระทำที่ไม่เหมาะสมในการให้บริการของผู้ขับรถ ความเสียหาย หรือยานพาหนะหรือรถมีปัญหา หรือการพลาดเหตุการณ์สำคัญ การประชุม หรือเที่ยวบิน เนื่องจากความล่าช้าของบริการ โดยผู้ใช้ตกลงที่จะไม่เรียกร้องใด ๆ ต่อบริษัทฯ

2.4    ผู้ใช้ยอมรับว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินการในสิ่งต่อไปนี้ได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า (1) เปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยุติการดำเนินการ หรือการเข้าถึงบริการไลน์แมนไรด์ บนแอปพลิเคชันไลน์แมน หรือส่วนใด ๆ ของแอปพลิเคชันไลน์แมน (รวมถึงการเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้และ/หรือความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ) ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม (2) เปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิก ข้อกำหนดฉบับนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (3) ระงับการทำงานของบริการไลน์แมนไรด์ บนแอปพลิเคชันไลน์แมน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแอปพลิเคชันไลน์แมน (รวมถึงการเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้และ/หรือความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ) ตามความจำเป็นในการดำเนินการบำรุงรักษาซึ่งเป็นกิจวัตรประจำหรือไม่เป็นกิจวัตรประจำ การแก้ไขข้อผิดพลาดหรือ การเปลี่ยนแปลงอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

2.5    ในกรณีที่ผู้ใช้กระทำการโดยทุจริต หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ หรือข้อกำหนดฉบับนี้ หรือสัญญา หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัทฯ หรือกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดูหมิ่นบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือทำให้ตรา (brand) ชื่อเสียง หรือธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือ เสียหาย ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกคำขอใช้บริการไลน์แมนไรด์ของผู้ใช้ทันทีและระงับมิให้ผู้ใช้เข้าใช้บริการแอปพลิเคชันไลน์แมนของบริษัทฯ ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ อาจใช้ดุลพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการระงับการใช้บริการไลน์แมนไรด์ใหม่ของผู้ใช้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องบอกเหตุแห่งการระงับดังกล่าวทุกกรณี ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวไม่กระทบถึงสิทธิของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือ ในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ใช้ ตามที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือเห็นสมควร

2.6    หากบริษัทฯ สงสัยว่าผู้ใช้กระทำการโดยทุจริต หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับบริการ หรือข้อกำหนดฉบับนี้ หรือสัญญา หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัทฯ หรือกฎหมาย หรือกฎระเบียบข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ อาจระงับการใช้บริการไลน์แมนไรด์ และ/หรือ ระงับบัญชีผู้ใช้บนแอปพลิเคชันไลน์แมน ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า คำสั่งระงับการใช้บริการไลน์แมนไรด์ หรือการใช้แอปพลิเคชันไลน์แมนดังกล่าวจะยกเลิกทันทีที่บริษัทฯ พบข้อเท็จจริงที่ได้ลบล้างข้อสงสัยเช่นว่านั้น ทั้งนี้ ผู้ใช้มีหน้าที่ในการตรวจสอบว่าตนสามารถเข้าใช้บริการไลน์แมนไรด์ หรือบัญชีของตนบนแอปพลิเคชันไลน์แมน ด้วยตนเอง บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ท่านทราบถึงการยุติการระงับการใช้บริการไลน์แมนไรด์ และบัญชีของผู้ใช้บนแอปพลิเคชันไลน์แมน ทุกกรณี


3. การปฏิเสธการรับประกัน

3.1    บริษัทฯ ขอปฏิเสธความเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริการรับส่งผู้โดยสาร หรือสัมภาระของผู้ใช้ ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือดำเนินการโดยผิดกฎหมายไม่ว่าในกรณีใด

3.2    บริษัทฯ จะไม่รับรอง รับประกันหรือการันตีถึงความน่าเชื่อถือ ความตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม ความพร้อมใช้งาน ความแม่นยำหรือความสมบูรณ์ของบริการไลน์แมนไรด์ บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับประกันว่า (1) การใช้บริการไลน์แมนไรด์ภายใต้แอปพลิเคชันไลน์แมนไรด์ จะมีความปลอดภัย ไม่หยุดชะงัก ปราศจากข้อผิดพลาดหรือปราศจากเนื้อหาที่อันตราย หรือสามารถทำงานร่วมกันกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบหรือข้อมูลอื่นใด (2) ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้หรือข้อมูลที่มีการคำนวณหรือประมวลผลจะมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ (3) คุณภาพของบริการ ข้อมูลหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ได้รับจากแอปพลิเคชันไลน์แมนจะตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้  


4. การใช้บริการ

เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “เรียกรถเลย” เพื่อยืนยันการใช้บริการไลน์แมนไรด์ ระบบจะส่งคำขอไปยังผู้ขับรถโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของบริการไลน์แมนไรด์คือการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการส่งคำขอและติดต่อกับผู้ขับรถเพื่อการบริการรับส่งผู้โดยสาร โดยบริการไลน์แมนไรด์นี้เป็นบริการรับส่งผู้โดยสาร ไม่ใช่บริการส่งของ


5. ค่าบริการและการชำระเงิน

5.1     ผู้ใช้จะต้องชำระค่าบริการ ซึ่งรวมถึงค่าโดยสาร ค่าจ้างผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และค่าบริการอื่น ๆ สำหรับการใช้บริการไลน์แมนไรด์ ตามที่แสดงบนแอปพลิเคชันไลน์แมน และตามที่แสดงบนมิเตอร์ (กรณีใช้บริการไลน์แมนไรด์สำหรับรถแท็กซี่) ให้แก่ผู้ขับรถผ่านทางช่องทางการชำระเงินของบริษัทฯ

5.2     ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกรณีที่การจราจรติดขัด ค่าผ่านทาง ค่าทางด่วน ทางหลวง และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

5.3     ผู้ใช้อาจชำระค่าบริการ ด้วยเงินสด หรือผ่านช่องทางการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนเป็นคราว ๆ เมื่อใช้บริการไลน์แมนไรด์เสร็จสิ้น

5.4     ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการติดต่อกับผู้ขับรถแต่เพียงฝ่ายเดียว


6. เงื่อนไขในการใช้บริการ

ในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้ใช้บริการไลน์แมนไรด์ ผู้ใช้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ โดยหากผู้ใช้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้ได้ ผู้ขับรถมีสิทธิที่จะปฏิเสธคำขอใช้บริการได้ทันที

6.1     จำนวนผู้โดยสารต่อยานพาหนะ 1 คันจะต้องไม่เกิน 4 คน

6.2     ผู้ใช้จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ใช้บริการรับส่ง โดยผู้ใช้ตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือค่าปรับทางกฎหมาย (หากมี) ที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว

6.3     ผู้ใช้อาจนำสัมภาระที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อชิ้นติดตัวมาด้วยได้ โดยสัมภาระจะต้องมีขนาดและปริมาณที่สามารถนำเข้าไปในรถได้ และผู้ใช้ตกลงจะรับผิดชอบดูแลสัมภาระและสิ่งของของตนเอง

6.4     ผู้ใช้จะไม่สูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถ โดยผู้ใช้ตกลงจะรับผิดชอบในความเสียหาย หรือค่าปรับทางกฎหมาย (ถ้ามี) ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว

6.5     ผู้ใช้จะต้องไม่นำอาวุธ วัตถุระเบิด สิ่งของ หรือวัตถุที่เป็นอันตราย หรือเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายเข้ามาในยานพาหนะเมื่อมีการเดินทาง

6.6     ผู้ใช้จะต้องรักษาความสะอาดของยานพาหนะ และไม่กระทำการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อยานพาหนะ และอุปกรณ์ในยานพาหนะ โดยหากยานพาหนะหรืออุปกรณ์ในยานพาหนะได้รับความเสียหาย ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

6.7     ผู้ใช้จะไม่นำอาหารที่มีกลิ่นแรง หรือสิ่งที่ทำให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาในยานพาหนะ

6.8     ผู้ใช้จะไม่นำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาในยานพาหนะ

6.9     ผู้ใช้ต้องไม่มีพฤติกรรมคุกคาม ข่มขู่ ล่วงละเมิด ก่อกวนหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้ขับรถขณะใช้บริการ

6.10     ผู้ใช้ต้องไม่ติดต่อผู้ขับรถหรือใช้ข้อมูลของผู้ขับรถนอกเหนือจากการติดต่อผู้ขับรถเพื่อการใช้บริการ


7. การยกเลิกบริการ

7.1    ผู้ใช้อาจยกเลิกคำขอใช้บริการรับส่งได้ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) ก่อนผู้ขับรถกดรับคำขอใช้บริการรับส่ง โดยกดปุ่ม “ยกเลิกงาน” เพื่อยกเลิกคำขอใช้บริการรับส่งทันที (2) หลังจากที่ผู้ขับรถยืนยันคำขอใช้บริการรับส่ง โดยติดต่อไปยังศูนย์บริการลูกค้าเพื่อขอยกเลิกคำขอใช้บริการรับส่ง

7.2    ผู้ขับรถอาจยกเลิกงานบริการรับส่งผู้โดยสารได้ โดยเหตุดังต่อไปนี้ (1) ผู้ขับรถติดต่อผู้ใช้บริการไม่ได้ (2) ผู้ใช้ต้องการแก้ไขรายละเอียดคำขอบริการ เช่น แก้ไขจุดรับหรือจุดหมายปลายทาง เป็นต้น (3) ผู้ใช้ต้องการขอยกเลิกบริการโดยแจ้งมายังผู้ขับรถ (4) ผู้ใช้ปักหมุดผิด หรือไม่พบผู้ใช้ที่จุดรับ (5) ผู้ขับรถเกิดอุบัติเหตุ