LINE

ภาษาไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ฟีเจอร์การจัดส่งสินค้าโดยบุคคลภายนอกที่เป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการ


1. เงื่อนไขทั่วไป

 

ผู้ขายรับทราบและตกลงว่า MyShop หรือ LINE SHOPPING (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) เป็นเจ้าของ ผู้พัฒนาและดำเนินการการบริการฯ ในฐานะที่เป็นเพียงแพลตฟอร์มในการอำนวยความสะดวกให้ผู้ขายเสนอขายสินค้าแก่ผู้ซื้อเท่านั้น โดยจะไม่มีหน้าที่ใด ๆ เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า และ/หรือ การดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ทั้งนี้ ผู้ขายจะเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง และขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการจัดส่งสินค้าโดยบุคคลภายนอกที่ผู้ขายได้ใช้บริการตามตัวเลือกที่ผู้ให้บริการเสนอให้ ดังนั้น เมื่อผู้ซื้อดำเนินการเลือกวิธีการจัดส่งสินค้าใน LINE SHOPPING ผู้ขายต้องติดต่อกับผู้จัดส่งสินค้าเพื่อรับสินค้าดังกล่าวไปจัดส่งให้แก่ผู้ซื้อด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อความชัดเจน ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบและรับผิดต่อความสูญเสียและความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดส่งสินค้า และ/หรือ การดำเนินการของผู้ขายในทุกกรณี 

 

2. การ จัดส่งสินค้าโดยบุคคลภายนอก

 

2.1. ในการใช้ฟีเจอร์การจัดส่งสินค้าโดยบุคคลภายนอกนี้ ผู้ขายจะต้องอ่านและทำความเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการจัดส่งสินค้าของบุคคลภายนอกอย่างละเอียด เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ประการต่างๆ ของผู้ขาย หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใดที่ท่านได้เลือกวิธีการจัดส่งสินค้าไว้ โปรดอย่าใช้ฟีเจอร์นี้ 

 

2.2. ในกรณีที่ผู้ขายได้เลือกใช้วิธีการจัดส่งสินค้าที่ผู้ให้บริการเสนอในวิธีใดหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการจัดส่งสินค้าของผู้ให้บริการบุคคลภายนอกดังกล่าวทันที เว้นแต่ผู้ให้บริการจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดนี้ 

 

2.3. ในกรณีที่ผู้ขายประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือประสบปัญหาใด ๆ ในระหว่างการใช้ฟีเจอร์การจัดส่งสินค้าโดยบุคคลภายนอกนี้ ผู้ให้บริการแนะนำให้ผู้ขายติดต่อทีมช่วยเหลือของผู้ให้บริการผ่านช่องทาง https://contact-cc.line.me 

 

2.4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการจัดส่งสินค้าผู้ให้บริการบุคคลภายนอกมีดังนี้

 

(1) ในกรณีที่ผู้ขายเลือกวิธีการให้บริการจัดส่งสินค้าโดยไลน์แมนแมสเซ็นเจอร์ (LINE MAN Messenger) ผ่านระบบที่ MyShop เสนอให้บริการนั้น ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการจัดส่งสินค้าของไลน์แมนแมสเซ็นเจอร์ (LINE MAN Messenger) อย่างเคร่งครัดภายในขอบเขตสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ที่ ลิงก์ นี้

 

ข้อกำหนดเฉพาะ


 • - ในการนำเสนอช่องทางการจัดส่งสินค้าโดยไลน์แมนแมสเซ็นเจอร์นี้ ผู้ขายมีหน้าที่ต้องปักหมุดสถานที่รับสินค้าในแผนที่กูเกิ้ล (Google Map) ที่ผู้ให้บริการจัดเตรียมให้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้ซื้อและบริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด รับทราบว่าสินค้าของผู้ขายตั้งอยู่ตำแหน่งใดก่อนเสมอทุกครั้ง ทั้งนี้ ข้อมูลที่ตั้งสถานที่ที่ผู้ขายได้ระบุไว้ถูกแชร์กันระหว่างผู้ให้บริการและ Google LLC โดยผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแผนที่กูเกิ้ล อย่างเคร่งครัด

 • - โปรดทราบว่า น้ำหนักพัสดุที่ไลน์แมนแมสเซ็นเจอร์จะสามารถจัดส่งได้จะต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม และมีขนาดของพัสดุไม่เกิน 40 ซม. x 40 ซม. x 40 ซม. เท่านั้น หากน้ำหนัก และ/หรือ ขนาดของพัสดุเกินกว่าข้อกำหนดที่ระบุไว้ ผู้ขายจะต้องจัดส่งสินค้าด้วยวิธีการอื่นแทน

ในกรณีที่ผู้ขายเจตนาหรือประมาทเลินเล่อระบุน้ำหนักของสินค้าผิด หรือไม่ระบุน้ำหนักของสินค้าในระบบ MyShop หรือในกรณีที่พัสดุมีขนาดเกินกว่าที่ระบุไว้ อันส่งผลให้พนักงานจัดส่งไม่สามารถส่งสินค้าได้หรือจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ซื้อแต่เพียงผู้เดียวทั้งหมดในทุกกรณี

 

 • - โปรดทราบว่า ในการใช้บริการจัดส่งสินค้าโดยไลน์แมนแมสเซ็นเจอร์ผ่านบริการไลน์ชอปปิ้ง ผู้ขายมีหน้าที่เรียกพนักงานจัดส่งให้แก่ผู้ซื้อเพื่อรับสินค้า ณ จุดนัดรับตามสถานที่ตามที่ผู้ขายกำหนดไว้ และไปส่ง ณ สถานที่ที่ให้จัดส่งตามที่อยู่ที่ผู้ซื้อได้แจ้งไว้แก่ผู้ขายเท่านั้น

 • - ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถเรียกพนักงานจัดส่งได้ หลังจากที่ผู้ซื้อได้เลือกบริการจัดส่งสินค้าโดยบุคคลภายนอกและชำระเงินแล้ว ผู้ขายจะต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบโดยทันที และคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าที่ชำระแล้วให้แก่ผู้ซื้อตามลำดับ เว้นแต่ผู้ขายและผู้ซื้อจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

 • - ในกรณีที่ผู้ขายเรียกพนักงานจัดส่งและมีค่าจัดส่งที่สูงเกินกว่าที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้ ผู้ขาย และ/หรือ บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด (ในกรณีที่รับผิดชอบแทนผู้ขาย) จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งที่เพิ่มเติมแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ซื้อได้แจ้งที่อยู่จัดส่งสินค้าแก่ผู้ขายผิด และได้มีการร้องขอให้ผู้ขายจัดส่งสินค้า ณ สถานที่ที่ให้จัดส่งใหม่ในภายหลัง ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าที่เพิ่มเติมให้แก่พนักงานจัดส่งสินค้าแต่เพียงผู้เดียว

 • - เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการดังกล่าว ผู้ขายควรติดต่อผู้ซื้อโดยตรงเมื่อผู้ซื้อเลือกใช้บริการนี้ หรือตอบข้อสักถามต่างๆ เมื่อมีผู้ซื้อสอบถามเข้ามา เพื่อประเมินว่าผู้ขายสามารถเรียกพนักงานจัดส่งให้แก่ผู้ซื้อได้ทันทีหรือไม่ หรือตอบสอบถามเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า
 • เมื่อผู้ขายสามารถเรียกพนักงานจัดส่งได้แล้ว ผู้ขายสามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าได้ในระบบหลังบ้าน MyShop ของท่าน หรือบัญชีของท่านในแอปพลิเคชั่น LINE MAN

 • - ในกรณีที่ผู้ซื้อขอยกเลิกการใช้บริการจัดส่งสินค้าและแจ้งต่อผู้ขาย ให้เป็นดุลพินิจของผู้ขายในการอนุมัติหรือยกเลิกคำขอของผู้ซื้อได้ตามที่ผู้ขายเห็นสมควร

 • - ในกรณีที่ผู้ขายได้ใช้บริการจัดส่งสินค้าโดยไลน์แมนแมสเซ็นเจอร์ (LINE MAN Messenger) แล้ว ให้ถือว่าผู้ขายรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด

(2) ในกรณีที่ผู้ขายเลือกวิธีการให้บริการจัดส่งสินค้าโดยไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) ผ่านระบบที่ MyShop เสนอให้บริการนั้น ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการจัดส่งสินค้าของไปรษณีย์ไทย (Thailand Post Delivery Service) อย่างเคร่งครัดภายในขอบเขตสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ที่ ลิงก์ (การจัดส่งแบบด่วน EMS) และ ลิงก์ (การจัดส่งแบบเก็บเงินปลายทาง) นี้

 

ข้อกำหนดเฉพาะ

 

 • - เมื่อผู้ขายเปิดใช้ช่องทางการจัดส่งสินค้าโดยไปรษณีย์ไทยแล้ว ระบบ MyShop จะทำการเชื่อมต่อกับระบบของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้ขายจะได้รับหมายเลขติดตามพัสดุ (Parcel Tracking Number) ผ่านระบบ MyShop และสามารถพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุ (Parcel Label) จากระบบของ MyShop ได้ทันที

 • - ในกรณีที่ผู้ขายประสงค์เปิดใช้บริการจัดส่งแบบเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery) ผู้ขายจะต้องผ่านการสมัครกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มาเรียบร้อยแล้วก่อน จึงจะสามารถเปิดใช้บริการในส่วนนี้ได้ นอกจากนี้ ผู้ขายจะต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนเปิดบริการเก็บเงินปลายทางไว้กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อใช้ตรวจสอบยืนยันตัวตน

 • - ผู้ขายจะต้องเดินไปที่ทำการไปรษณีย์ไทยด้วยตัวเอง เพื่อนำส่งพัสดุให้แก่พนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือนำส่งพัสดุให้ ณ สถานที่ซึ่งผู้ขายแจ้งให้พนักงานไปรษณีย์ไทยมารับ (แล้วแต่กรณี) และชำระค่าจัดส่งพัสดุดังกล่าว

 • - โปรดทราบว่าผู้ขาย และ/หรือ ผู้ซื้อ มีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุ ซึ่งรวมไปถึงที่อยู่ในการจัดส่งพัสดุ ในกรณีที่มีการระบุที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าผิดโดยผู้ขาย และ/หรือ ผู้ซื้อ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในค่าขนส่งพัสดุที่เกิดขึ้นที่เกิดจากความผิดพลาดดังกล่าวทุกกรณี

 • - ในกรณีที่ผู้ซื้อขอยกเลิกการใช้บริการจัดส่งสินค้าและแจ้งต่อผู้ขาย ให้เป็นดุลพินิจของผู้ขายในการอนุมัติหรือยกเลิกคำขอของผู้ซื้อได้ตามที่ผู้ขายเห็นสมควร

 • - ในกรณีที่ผู้ขายได้ใช้บริการจัดส่งสินค้าโดยไปรษณีย์ไทย (Thailand Post Delivery Service) แล้ว ให้ถือว่าผู้ขายรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

3. การสื่อสารระหว่างผู้ซื้อ ร้านค้า และผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า

ผู้ให้บริการส่งเสริมให้ผู้ซื้อ ร้านค้า และผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าสื่อสารซึ่งกันและกันในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่งสินค้า เนื่องจากผู้ให้บริการเป็นเพียง ‘ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม’ สำหรับให้ร้านค้าขายสินค้าเท่านั้น ดังนั้น ผู้ขายควรติดต่อผู้ซื้อ และ/หรือ ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าโดยตรงหากมีปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าที่ได้ทำการสั่งซื้อ

  

หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่ http://contact-cc.line.me

 

วันที่ประกาศใช้ : 24 กรกฎาคม 2566

วันที่มีผลใช้บังคับ : 1 สิงหาคม 2566

วันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : 29 เมษายน 2567