LINE

ภาษาไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ฟีเจอร์การจัดส่งสินค้าโดยบุคคลภายนอกที่เป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการ


1. เงื่อนไขทั่วไป

ผู้ขายรับทราบและตกลงว่า MyShop หรือ LINE SHOPPING (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) เป็นเจ้าของ ผู้พัฒนาและดำเนินการการบริการฯ ในฐานะที่เป็นเพียงแพลตฟอร์มในการอำนวยความสะดวกให้ผู้ขายเสนอขายสินค้าแก่ผู้ซื้อเท่านั้น โดยจะไม่มีหน้าที่ใด ๆ เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า และ/หรือ การดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ทั้งนี้ ผู้ขายจะเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง และขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการจัดส่งสินค้าโดยบุคคลภายนอกที่ผู้ขายได้ใช้บริการตามตัวเลือกที่ผู้ให้บริการเสนอให้ ดังนั้น เมื่อผู้ซื้อดำเนินการเลือกวิธีการจัดส่งสินค้าใน LINE SHOPPING ผู้ขายต้องติดต่อกับผู้จัดส่งสินค้าเพื่อรับสินค้าดังกล่าวไปจัดส่งให้แก่ผู้ซื้อด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อความชัดเจน ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบและรับผิดต่อความสูญเสียและความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดส่งสินค้า และ/หรือ การดำเนินการของผู้ขายในทุกกรณี

2. การจัดส่งสินค้าโดยบุคคลภายนอก

2.1 ในการใช้ฟีเจอร์การจัดส่งสินค้าโดยบุคคลภายนอกนี้ ผู้ขายจะต้องอ่านและทำความเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการจัดส่งสินค้าของบุคคลภายนอกอย่างละเอียด เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ประการต่างๆ ของผู้ขาย หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใดที่ท่านได้เลือกวิธีการจัดส่งสินค้าไว้ โปรดอย่าใช้ฟีเจอร์นี้ 

2.2 ในกรณีที่ผู้ขายได้เลือกใช้วิธีการจัดส่งสินค้าที่ผู้ให้บริการเสนอในวิธีใดหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการจัดส่งสินค้าของผู้ให้บริการบุคคลภายนอกดังกล่าวทันที เว้นแต่ผู้ให้บริการจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดนี้

2.3 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการจัดส่งสินค้าผู้ให้บริการบุคคลภายนอกมีดังนี้
      (1) ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการจัดส่งสินค้าโดยไลน์แมนแมสเซ็นเจอร์ (LINE MAN Messenger) อย่างเคร่งครัดภายในขอบเขตสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ที่ ลิงก์นี้
       ข้อกำหนดเฉพาะ

       - ในการนำเสนอช่องทางการจัดส่งสินค้าโดยไลน์แมนแมสเซ็นเจอร์นี้ ผู้ขายมีหน้าที่ต้องปักหมุดสถานที่รับสินค้าในแผนที่กูเกิ้ล (Google Map) ที่ผู้ให้บริการจัดเตรียมให้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้ซื้อและบริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด รับทราบว่าสินค้าของผู้ขายตั้งอยู่ตำแหน่งใดก่อนเสมอทุกครั้ง ทั้งนี้ ข้อมูลที่ตั้งสถานที่ที่ผู้ขายได้ระบุไว้ถูกแชร์กันระหว่างผู้ให้บริการและ Google LLC โดยผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแผนที่กูเกิ้ล อย่างเคร่งครัด
       - โปรดทราบว่า น้ำหนักพัสดุที่ไลน์แมนแมสเซ็นเจอร์จะสามารถจัดส่งได้จะต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม และมีขนาดของพัสดุไม่เกิน 40 ซม. x 40 ซม. x 40 ซม. เท่านั้น หากน้ำหนัก และ/หรือ ขนาดของพัสดุเกินกว่าข้อกำหนดที่ระบุไว้ ผู้ขายจะต้องจัดส่งสินค้าด้วยวิธีการอื่นแทน

          ในกรณีที่ผู้ขายเจตนาหรือประมาทเลินเล่อระบุน้ำหนักของสินค้าผิด หรือไม่ระบุน้ำหนักของสินค้าในระบบ MyShop หรือในกรณีที่พัสดุมีขนาดเกินกว่าที่ระบุไว้ อันส่งผลให้พนักงานจัดส่งไม่สามารถส่งสินค้าได้หรือจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ซื้อแต่เพียงผู้เดียวทั้งหมดในทุกกรณี 

       - โปรดทราบว่า ในการใช้บริการจัดส่งสินค้าโดยไลน์แมนแมสเซ็นเจอร์ผ่านบริการไลน์ชอปปิ้ง ผู้ขายมีหน้าที่เรียกพนักงานจัดส่งให้แก่ผู้ซื้อเพื่อรับสินค้า ณ จุดนัดรับตามสถานที่ตามที่ผู้ขายกำหนดไว้ และไปส่ง ณ สถานที่ที่ให้จัดส่งตามที่อยู่ที่ผู้ซื้อได้แจ้งไว้แก่ผู้ขายเท่านั้น
       - ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถเรียกพนักงานจัดส่งได้ หลังจากที่ผู้ซื้อได้เลือกบริการจัดส่งสินค้าโดยบุคคลภายนอกและชำระเงินแล้ว ผู้ขายจะต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบโดยทันที และคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าที่ชำระแล้วให้แก่ผู้ซื้อตามลำดับ เว้นแต่ผู้ขายและผู้ซื้อจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

       - ในกรณีที่ผู้ขายเรียกพนักงานจัดส่งและมีค่าจัดส่งที่สูงเกินกว่าที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้ ผู้ขาย และ/หรือ บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด (ในกรณีที่รับผิดชอบแทนผู้ขาย) จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งที่เพิ่มเติมแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ซื้อได้แจ้งที่อยู่จัดส่งสินค้าแก่ผู้ขายผิด และได้มีการร้องขอให้ผู้ขายจัดส่งสินค้า ณ สถานที่ที่ให้จัดส่งใหม่ในภายหลัง ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าที่เพิ่มเติมให้แก่พนักงานจัดส่งสินค้าแต่เพียงผู้เดียว

       - เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการดังกล่าว ผู้ขายควรติดต่อผู้ซื้อโดยตรงเมื่อผู้ซื้อเลือกใช้บริการนี้ หรือตอบข้อสักถามต่างๆ เมื่อมีผู้ซื้อสอบถามเข้ามา เพื่อประเมินว่าผู้ขายสามารถเรียกพนักงานจัดส่งให้แก่ผู้ซื้อได้ทันทีหรือไม่ หรือตอบสอบถามเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า

       - เมื่อผู้ขายสามารถเรียกพนักงานจัดส่งได้แล้ว ผู้ขายสามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าได้ในระบบหลังบ้าน MyShop ของท่าน หรือบัญชีของท่านในแอปพลิเคชั่น LINE MAN 

       - ในกรณีที่ผู้ซื้อขอยกเลิกการใช้บริการจัดส่งสินค้าและแจ้งต่อผู้ขาย ให้เป็นดุลพินิจของผู้ขายในการอนุมัติหรือยกเลิกคำขอของผู้ซื้อได้ตามที่ผู้ขายเห็นสมควร

       - ในกรณีที่ผู้ขายได้ใช้บริการจัดส่งสินค้าโดยไลน์แมนแมสเซ็นเจอร์ (LINE MAN Messenger) แล้ว ให้ถือว่าผู้ขายรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด 


3. การสื่อสารระหว่างผู้ซื้อ ร้านค้า และผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า

ผู้ให้บริการส่งเสริมให้ผู้ซื้อ ร้านค้า และผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าสื่อสารซึ่งกันและกันในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่งสินค้า เนื่องจากผู้ให้บริการเป็นเพียง ‘ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม’ สำหรับให้ร้านค้าขายสินค้าเท่านั้น ดังนั้น ผู้ขายควรติดต่อผู้ซื้อ และ/หรือ ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าโดยตรงหากมีปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าที่ได้ทำการสั่งซื้อ

  


หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่ https://contact-cc.line.me


ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2566