LINE

ข้อกำหนดการใช้บริการ LINE Business ID


เว็บเพจนี้มีขึ้นเพื่อจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าใช้บริการต่าง ๆ ของ ไลน์ คอร์ปอเรชั่น และ/หรือ บริษัทในเครือ (รวมกันเรียกว่า “LINE Group”) (ต่อไปในข้อกำหนดนี้จะเรียกว่า” LINE Services”) โดยผ่านทางที่อยู่ทางอีเมล์ของท่าน หรือทางบัญชีไลน์ (รวมกันเรียกว่า “LINE Business ID”) บริษัทในเครือ ให้หมายความถึงนิติบุคคลภายในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมโดยหรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันของไลน์ คอร์ปอเรชั่น ทั้งนี้ ภายหลังจากที่มีการลงทะเบียนเข้าใช้ด้วย LINE Business ID ท่านจะต้องยอมรับตามข้อกำหนดการใช้บริการที่กำหนดโดย LINE สำหรับการใช้บริการ LINE Services แต่ละอัน


การให้บริการลงทะเบียนเข้าใช้บริการนี้จัดทำขึ้นโดย LINE Group โดย “ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ LINE” (https://terms.line.me/line_terms?lang=th) จะถูกนำมาใช้บังคับหรือนำมาใช้โดยอนุโลมสำหรับการลงทะเบียนเข้าใช้บริการดังกล่าวนี้
LINE Group อาจใช้ที่อยู่ทางอีเมล์ของท่านที่ได้รับมานี้และข้อบ่งชี้ภายในที่ทางเราได้จัดทำให้แก่ท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการ LINE Services, การบริการลูกค้าสำหรับ LINE Services และการส่งข้อความที่สำคัญให้แก่ท่าน ทั้งนี้ อีเมล์และข้อบ่งชี้ภายในดังกล่าวอาจมีการใช้ร่วมกันโดยและภายใน LINE Group และบริหารจัดการโดยไลน์ คอร์ปอเรชั่น ข้อกำหนดใดที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะนี้ให้อยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของไลน์ (LINE Privacy Policy) (https://terms.line.me/line_rules/)


ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่อยู่ทางอีเมล์ที่จัดให้มีขึ้นโดยผู้ให้บริการอีเมล์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนั้น LINE Group ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ใช่ผู้ให้บริการของที่อยู่ทางอีเมล์ดังกล่าว