LINE

ข้อกำหนดการใช้บริการ LINE Business ID


LINE Business ID (“บริการ”) เป็นฟังก์ชันในการพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบ (login) ซึ่งให้บริการโดยไลน์ คอร์ปอเรชั่น (“บริษัท”) บริการนี้มีขึ้นเพื่อจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าใช้บริการต่าง ๆ ของ LINE Group (ต่อไปในข้อกำหนดนี้จะเรียกว่า“LINE Services”) และบริการอื่นๆ ที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอก ซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมต่อบริการดังกล่าวต่างหาก (ต่อไปในข้อกำหนดนี้จะเรียกว่า “Third-Party Services”) โดยผ่านทางบัญชีไลน์ หรืออีเมล์แอดเดรสของท่าน ทั้งนี้ LINE Group ให้หมายความถึงนิติบุคคลภายในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมโดยหรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันของบริษัท


ภายหลังการเข้าสู่ระบบโดยการใช้บริการนี้ ท่านจะต้องทำการตกลงและยินยอมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการในแต่ละบริการของ LINE Services หรือ Third-Party Services


บริการนี้ให้บริการโดยบริษัท โดย “ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน LINE” (https://terms.line.me/line_terms?lang=th) จะถูกนำมาใช้บังคับหรือนำมาใช้โดยอนุโลมสำหรับการลงทะเบียนเข้าใช้บริการดังกล่าวนี้


LINE Group อาจใช้ชื่อ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีไลน์ และอีเมล์ของท่านที่ได้รับมานี้ รวมถึงข้อมูลตัวบ่งชี้ภายในที่กำหนดให้แก่บัญชีไลน์ของท่านโดยบริษัท (รวมกันเรียกว่า “ข้อมูลที่ได้รับ”) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการ LINE Services, การบริการลูกค้าสำหรับ LINE Services และการส่งข้อความที่สำคัญให้แก่ท่าน


ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับอาจมีการใช้ร่วมกันโดยและภายใน LINE Group และบริหารจัดการโดยบริษัท บริษัทจะขอรับความยินยอมจากท่าน หากบริษัทจะจัดส่งข้อมูลที่ได้รับให้แก่บุคคลภายนอกที่ให้บริการ Third-Party Services ข้อกำหนดใดที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดการใช้บริการนี้ ให้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว LINE (LINE Privacy Policy) (https://terms.line.me/line_rules?lang=th)


ขอแจ้งให้ทราบว่า อีเมล์แอดเดรสที่จัดให้มีขึ้นเป็นการจัดให้มีขึ้นโดยผู้ให้บริการอีเมล์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และ LINE Group ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ใช่ผู้ให้บริการของอีเมล์แอดเดรสดังกล่าว


วันที่มีการแก้ไขล่าสุด: 5 ตุลาคม 2564