LINE MAN  ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการไลน์แมนมาร์ท

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

 

1. คำจำกัดความ

คำที่ทำเป็นตัวหนาซึ่งไม่ได้มีการระบุคำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการไลน์แมนมาร์ทนี้ ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ

“พนักงานจัดส่ง” หมายถึง พนักงาน หรือผู้รับจ้างตามสัญญาของบริษัทคู่ค้าซึ่งจะเป็นผู้ทำการจัดส่งสินค้าโดยดำเนินการในนาม และภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุมคุณภาพของบริษัทคู่ค้า หรือหมายถึง ผู้ขับขี่ หรือผู้ให้บริการที่ผู้ใช้สามารถส่งคำสั่งผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมนได้ แล้วแต่กรณี

“สถานที่ที่ให้จัดส่ง” หมายถึง สถานที่ใดสถานที่หนึ่งในประเทศไทยซึ่งผู้ใช้ได้เลือกให้พนักงานจัดส่งทำการจัดส่งสินค้า

“สินค้า” หมายถึง อาหารสด วัตถุดิบ เครื่องดื่ม สินค้า ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ทำการสั่งซื้อ และจะถูกรับที่ร้านค้าที่เข้าร่วมและนำไปส่งให้กับผู้ใช้

“ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้า” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้าเกี่ยวกับบริการไลน์แมนมาร์ท ซึ่งอาจมีการแก้ไข และ/หรือ ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเป็นคราว ๆ

“ร้านค้าที่เข้าร่วม” หมายถึง ร้านสะดวกซื้อ หรือร้านขายของในประเทศไทยที่ผู้ใช้เลือกให้พนักงานจัดส่งไปรับสินค้า

“บริการไลน์แมนมาร์ท” หมายถึง บริการที่ผู้ใช้ส่งคำสั่งให้พนักงานจัดส่งไปรับสินค้า ที่ร้านสะดวกซื้อ และ/หรือ ร้านขายของ และนำมาส่งที่สถานที่ที่ให้จัดส่ง

2. ข้อตกลง

นอกจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการแล้ว ผู้ใช้ที่ใช้บริการไลน์แมนมาร์ทนี้ได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

2.1. การคลิกปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้ด้วยไลน์” และดำเนินการส่งคำสั่งใช้บริการไลน์แมนมาร์ทนั้น เป็นการที่ผู้ใช้ได้รับรองและรับประกันว่า ผู้ใช้ได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้าสำหรับการใช้บริการไลน์แมนมาร์ทแล้ว ก่อนที่จะส่งคำสั่งใช้บริการไลน์แมนมาร์ท

2.2 ผู้ใช้รับรองและรับประกันว่า ผู้ใช้ได้เลือกพนักงานจัดส่งเพื่อให้บริการไลน์แมนมาร์ทด้วยตนเอง เว้นแต่ผู้ใช้จะยกเลิกคำสั่งตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 7 ด้านล่างนี้

2.3 ผู้ใช้ตกลงว่าจะไม่สั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือสิ่งของอื่น ๆ ที่จะต้องมีการควบคุมหรือจำกัดการซื้อขายตามที่กฎหมายกำหนด โดยพนักงานจัดส่งสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับ และจัดส่งสิ่งของใด ๆ ที่กล่าวมาแล้วนี้

2.4 ผู้ใช้มีหน้าที่ยืนยันข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อของผู้ใช้ ข้อมูลติดต่อ และที่อยู่ที่ระบุในคำสั่ง ว่ามีความครบถ้วนและถูกต้อง

2.5 ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่านอกเหนือจากข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ และข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการไลน์แมนมาร์ทซื้อแล้ว บริการไลน์แมนมาร์ท/นี้ยังอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้าด้วย

3. ข้อสงวนสิทธิในการรับประกัน

3.1 บริษัทฯ ปฏิเสธการรับรอง เงื่อนไขและการรับประกันต่าง ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ต่อการจัดเตรียม ความพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ คุณค่าความเป็นสินค้า และการจัดส่งสินค้า

3.2 คำสั่งใด ๆ ของผู้ใช้นั้นขึ้นอยู่กับการมีสินค้า ความสามารถในการจัดส่ง และการตอบรับของบริษัทฯ และร้านค้าที่เข้าร่วม

3.3 บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและจะไม่รับผิดใด ๆ เกี่ยวกับการจำหน่ายหรือจัดส่งสินค้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือละเมิดกฎหมาย

3.4 บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และจะไม่รับผิดใด ๆ เกี่ยวกับการโฆษณาหรือการรับประกันคุณภาพหรือสรรพคุณของสินค้าตามที่ได้ปรากฎในรายละเอียดของสินค้าบนบริการไลน์แมนมาร์ท

3.5        หากมีความเสียหายกับสินค้าอันเนื่องมาจากความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าเสียหาย หรือสูญหายแก่สินค้าที่สั่งซื้อตามที่เกิดขึ้นจริงในอัตราไม่เกินกว่า 3,000 บาท ต่อคำสั่งซื้อสินค้านั้น ๆ เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดในความเสียหาย หรือสูญหายใด ๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาททุกกรณี 

4. การส่งคำสั่ง

4.1 เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม “ยืนยันคำสั่ง” ระบบจะจับคู่คำสั่งของผู้ใช้กับพนักงานจัดส่งที่ได้รับเลือกโดยอัตโนมัติ

4.2 พนักงานจัดส่ง/ร้านค้าที่เข้าร่วมอาจตรวจสอบกับร้านค้าที่เข้าร่วมเกี่ยวกับการมีสินค้า ความสามารถในการจัดส่ง และการตอบรับของร้านค้าที่เข้าร่วม เมื่อร้านค้าที่เข้าร่วมยืนยันคำสั่ง จะมีหน้าแสดงการยืนยัน (แสดงรายการสินค้า และราคาทั้งหมดของสินค้า ซึ่งพนักงานจัดส่งเป็นผู้ระบุข้อมูล) เพื่อให้ผู้ใช้ทำการยืนยัน (แล้วแต่กรณี)

4.3 ผู้ใช้จะต้องแจ้งให้พนักงานจัดส่งทราบทันทีก่อนที่จะคลิกปุ่ม “ยืนยัน” ในหน้าแสดงการยืนยัน หากมีข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ถูกต้อง (แล้วแต่กรณี)

4.4 หากสินค้าไม่สามารถหาได้ หรือไม่สามารถจัดส่งได้ พนักงานจัดส่ง/ร้านค้าที่เข้าร่วมจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบโดยการส่งข้อความ หรือวิธีอื่นผ่านแอปพลิเคชันไลน์แชต หรือทางโทรศัพท์

4.5 เมื่อพนักงานจัดส่งได้จัดส่งสินค้าไปยังผู้ใช้แล้ว ผู้ใช้ไม่มีสิทธิปฏิเสธไม่รับสินค้าหรือยกเลิกคำสั่งในทุกกรณี เว้นแต่ในกรณีที่สิ่งของที่ได้รับไม่ถูกต้องตามที่ปรากฎในรายการสินค้า

5. ราคาและการชำระเงิน

5.1 ราคาทั้งหมดที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันไลน์แมนสำหรับบริการไลน์แมนมาร์ท โดยร้านค้าที่เข้าร่วมนั้น แสดงถึงราคาที่ร้านค้าที่เข้าร่วม ได้จัดเก็บในเวลาที่มีการระบุซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นคราว ๆ หากราคาที่ระบุไม่ใช่ราคาปัจจุบัน และร้านค้าที่เข้าร่วมได้แจ้งแก่พนักงานจัดส่งทันทีหลังจากสั่งซื้อแล้ว พนักงานจัดส่งจะติดต่อผู้ใช้เพื่อแจ้งความแตกต่างของราคา และผู้ใช้สามารถเลือกที่จะยกเลิกคำสั่งทันทีหลังจากที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ ราคาที่ระบุอาจรวมหรือไม่รวมภาษีขายที่เกี่ยวข้อง และค่าบริการสำหรับบริการไลน์แมนมาร์ทก็ได้ ทั้งนี้ตามที่ได้ระบุในรายการราคา หรือประกาศแจ้งราคา

5.2 ค่าบริการเต็มจำนวนจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม “ยืนยัน” ในหน้าแสดงการยืนยัน โดยผู้ใช้จะต้องชำระค่าบริการสำหรับบริการไลน์แมนมาร์ท และราคาสินค้าด้วยเงินสด โดยชำระให้กับพนักงานจัดส่งที่สถานที่ที่ให้จัดส่ง หรือชำระผ่านไลน์เพย์ หรือโดยวิธีอื่นที่บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงเป็นคราว ๆ

5.3 ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการติดต่อกับพนักงานจัดส่งแต่เพียงฝ่ายเดียว

5.4 เมื่อผู้ใช้ได้ชำระราคาสินค้าและค่าบริการเป็นเงินสดให้แก่พนักงานจัดส่งหรือชำระเงินโดยวิธีการอื่นให้แก่บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่าราคาสินค้าและค่าบริการในทุกกรณี

5.5 บริษัทฯ จะส่งรายละเอียดคำขอออกใบเสร็จรับเงิน และ/หรือใบกำกับภาษีแบบกระดาษและ/หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้ให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วม เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน และ/หรือใบกำกับภาษี ตามข้อมูลชื่อผู้ใช้ เลขที่ผู้เสียภาษีที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้ก่อนดำเนินการชำระเงิน โดยจัดส่งใบเสร็จรับเงิน และ/หรือใบกำกับภาษีแบบกระดาษให้แก่ผู้ใช้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ผู้ใช้กำหนด หรือนำส่งพร้อมกับสินค้าโดยพนักงานจัดส่ง หรือส่งใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ใช้ทางอีเมล (Email) ทั้งนี้ ภายหลังที่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและ/หรือใบกำกับภาษีแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้ในทุกกรณี สำหรับการขอออกเอกสารทดแทนเอกสารสูญหาย ผู้ใช้สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด

5.6 ใบกำกับภาษีค่าสินค้าที่ออกให้แก่ผู้ใช้ตามข้อ 5.5 จะแสดงจำนวนเงินที่จ่ายจริงอันปรากฏบนใบเสร็จรับเงินของร้านค้าที่เข้าร่วมก่อนหักส่วนลด และไม่รวมค่าส่งสินค้า (Delivery Fee)

6. การจัดส่ง

6.1 ระยะเวลาจัดส่งที่แสดงในแอปพลิเคชันไลน์แมนเป็นระยะเวลาโดยประมาณเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจราจร จำนวนคิวที่ร้านค้าที่เข้าร่วม

6.2 ความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับสินค้าที่สั่ง ให้กลายเป็นของผู้ใช้เมื่อได้จัดส่งแล้ว

6.3 หากผู้ใช้ไม่สามารถรับสินค้าได้ในเวลาที่พร้อมทำการจัดส่งแล้ว หรือพนักงานจัดส่งไม่สามารถส่งสินค้าที่สั่งที่สถานที่ที่ให้จัดส่งได้เนื่องจากผู้ใช้ระบุชื่อ รายละเอียดติดต่อ และ/หรือ ที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง หรือพนักงานจัดส่งไม่สามารถติดต่อผู้ใช้ได้ ให้ถือว่าสิ่งของเหล่านี้ถูกจัดส่งให้กับผู้ใช้แล้ว โดยความเสี่ยงและความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ่งของเหล่านี้ให้กลายเป็นของผู้ใช้ บรรดาค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดกับพนักงานจัดส่งอันเป็นผลมาจากการที่ไม่สามารถจัดส่งได้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้และผู้ใช้จะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด ค่าบริการสำหรับบริการไลน์แมนมาร์ท และราคาทั้งหมดของสินค้าแก่พนักงานจัดส่ง

7. การยกเลิก และการคืนสินค้า

7.1 เงื่อนไขในการยกเลิกการใช้บริการไลน์แมนมาร์ทซื้ออาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามนโยบายการยกเลิกออเดอร์บริการสั่งซื้ออาหารและ LINE MAN MART https://terms2.line.me/lineman_food_mart_cancellation_policy_1/sp?lang=th

7.2 ผู้ใช้อาจคืนสินค้าซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามตามข้อตกลงและเงื่อนไขการคืนสินค้า https://terms2.line.me/lineman_mart_returning_product_policy_2/sp?lang=th

8. ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการจัดส่ง

8.1 ในกรณีที่สินค้าได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่งของพนักงานจัดส่งภายใต้การใช้บริการไลน์แมนมาร์ท บริษัทฯ จะพิจารณาและชดใช้ราคาค่าสินค้าที่เสียหายที่เกิดจากการจัดส่งภายใต้เงื่อนไขการเคลมสินค้าของบริการไลน์แมนมาร์ท แต่ไม่เกินวงเงินรวมมูลค่าสูงสุด 3,000 บาทต่อ 1 ออเดอร์

8.2 ผู้ใช้จะต้องส่งหลักฐานภาพถ่ายสินค้าและหมายเลขออเดอร์ พร้อมทั้งรายละเอียดความเสียหาย ส่งมาที่ support@lmwn.com หรือทาง Live Chat ที่หน้าแอปพลิเคชัน ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่การจัดส่งเสร็จสิ้น มิฉะนั้น บริษัทฯ จะถือว่า ผู้ใช้สละสิทธิ์ในการเรียกให้บริษัทฯ ชดใช้เงินราคาสินค้าที่เสียหายจากการจัดส่งเต็มจำนวน

8.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดในความเสียหายที่เกิดจากการจัดส่ง ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรืออยู่นอกเหนือเนื่องจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของพนักงานจัดส่ง/บริษัทฯ

(2) ความเสียหายที่เกิดจากการจัดส่งสินค้าล่าช้า

(3) ความเสียหายที่เกิดจากสภาพของสินค้าเอง หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือเหมาะสมแก่สภาพสินค้าหรือการขนส่งโดยรถจักรยานยนต์

(4) ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของร้านค้าหรือผู้ใช้เอง