LINE

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการไลน์เพย์ สำหรับท่านที่มิใช่สมาชิกและใช้จ่ายผ่านบัตรที่ใช้ชำระเงิน (LINE Pay Non-Member Credit Card Service)


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการไลน์เพย์ สำหรับท่านที่มิใช่สมาชิกและใช้จ่ายผ่านบัตรที่ใช้ชำระเงิน ("สัญญา") เป็นสัญญาระหว่างบริษัท ไลน์ บิซ พลัส จำกัด (ทะเบียนเลขที่ 0135554009220) ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ("ไลน์ บิซ พลัส") และผู้ใช้บริการใดๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" หรือ "ท่าน") ในการให้บริการไลน์เพย์ สำหรับท่านที่มิใช่สมาชิกและใช้จ่ายผ่านบัตรที่ใช้ชำระเงินโดยไลน์ บิซ พลัส ("NMCC") ในกรณีที่บริษัทในเครือของไลน์เป็นผู้ให้บริการ NMCC จะถือว่าสัญญาฉบับนี้เป็นสัญญาระหว่างบริษัทในเครือของไลน์ กับผู้ใช้บริการแต่ละราย ในการกล่าวถึง "บริษัทฯ" หรือ "เรา" ในที่นี้หมายถึงการกล่าวถึงไลน์ บิซ พลัส หรือบริษัทในเครือของไลน์ แล้วแต่กรณี

1. NMCC เป็นการให้บริการที่ผู้ใช้บริการสามารถทำการชำระเงินครั้งเดียว โดยการใช้บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิตของผู้ใช้บริการ (รวมเรียกว่า "บัตรที่ใช้ชำระเงิน") ในการทำธุรกรรมชำระค่าสินค้าและบริการที่ได้กระทำผ่านแพลตฟอร์มเพื่อการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ใดๆ ("Platform") ของผู้ประกอบการร้านค้า ("Platform Operator") โดยที่ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องล็อกออน (log on) หรือลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีไลน์เพย์ ทั้งนี้ ในการให้บริการ NMCC บริษัทฯ ดำเนินการในฐานะผู้ให้บริการชำระเงินเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการแต่ละรายสามารถส่งคำสั่งการชำระเงินผ่านบริการ NMCC โดยการกรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนตามที่กำหนดเกี่ยวกับการชำระเงิน หรือขั้นตอนการเช็คเอาท์ (checkout) และกดที่ปุ่มชำระเงินตามที่กำหนด (ยกตัวอย่างเช่น "ชำระ" (pay) หรือ "ดำเนินการต่อ" (continue)) ในแต่ละครั้งที่ท่านส่งคำสั่งการชำระเงินตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ผ่านบริการชำระเงิน NMCC และเช็คเอาท์อินเตอร์เฟส (interface) ท่าน:
(ก) ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ รวมถึงการปรับปรุงและแก้ไขใดๆ ในภายหลัง
(ข) ตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ ผู้แทน ตัวแทนของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่ให้บริการ เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ เปิดเผย และ/หรือ เปิดเผยระหว่างบุคคลดังกล่าวซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามนิยามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวไลน์เพย์) เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ NMCC แก่ท่าน และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวไลน์เพย์ และ
(ค) ให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการตรวจสอบบัตรที่ใช้ชำระเงินของท่าน และภายหลังการตรวจสอบเสร็จสิ้น เรียกเก็บเงินตามมูลค่าธุรกรรมจากบัตรที่ใช้ชำระเงินของท่าน เพื่อการชำระเงินสำหรับสินค้าและบริการที่ท่านได้ใช้บริการชำระเงินผ่าน NMCC และภายหลังจากที่ได้รับมูลค่าธุรกรรมดังกล่าวจากธนาคารผู้ออกบัตรที่ใช้ชำระเงินของท่าน บริษัทฯ จะนำส่งมูลค่าธุรกรรมตามจำนวนไปยังบัญชีธนาคารของผู้ประกอบการร้านค้าที่ท่านได้ระบุให้เป็นผู้รับเงินตามมูลค่าธุรกรรม

2. ท่านตกลงว่าทันทีที่ท่านได้ส่งคำสั่งการชำระเงินตามวิธีการที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1 ข้างต้น ท่านอาจจะไม่ยกเลิก หรือกระทำโดยประการอื่นใดอันเป็นการระงับความยินยอมและคำสั่งของท่านในการให้บริษัทฯ ดำเนินการตามคำสั่งชำระเงินของท่านที่ท่านได้ส่งผ่าน NMCC อย่างไรก็ตาม เราไม่มีหน้าที่ในการดำเนินการตามคำสั่งการชำระเงินของท่าน หากท่านไม่มียอดเงินเพียงพอในแหล่งเงินของท่าน หรือหากเราไม่สามารถตรวจสอบบัตรที่ใช้ชำระเงินของท่าน ท่านตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ หากเกิดความเสียหายขึ้นจากกรณีดังกล่าว

3. หากท่านสงสัย หรือค้นพบว่า (ก) คำสั่งการชำระเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตถูกส่งผ่าน NMCC โดยใช้บัตรที่ใช้ชำระเงินของท่าน โดยที่ท่านมิได้อนุญาต หรือ (ข) การชำระเงินผิดพลาดโดยใช้บัตรที่ใช้ชำระเงินของท่าน โดยมิใช่ความผิดพลาดของท่าน ท่านต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที โดยกรอกข้อมูลในแบบรายงานปัญหาที่สามารถค้นพบได้ที่ http://contact-cc.line.me/serviceId/10712 

4. หากเราพิจารณาแล้ว พบว่าเกิดการประมวลผลผิดพลาดอันเกิดจากเรา หรือผู้ให้บริการจากภายนอกของเรา เราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อสอบสวนและแก้ไขความผิดพลาดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากธุรกรรมผิดพลาดเกิดจากความผิดของท่านเอง สิ่งที่ท่านสามารถกระทำได้เพื่อแก้ไขคือการติดต่อผู้ประกอบการร้านค้าที่ท่านได้ทำการชำระเงินผ่านบริการชำระเงิน NMCC และขอให้ผู้ประกอบการร้านค้าชำระเงินคืนแก่ท่าน บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ หรือชำระเงินคืนที่เกิดจากความผิดพลาดของท่าน  โดยท่านตกลงว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจากการชำระเงินผิดพลาดดังกล่าว

5. ผู้ใช้บริการตกลงว่าบริษัทฯ ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมการซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการร้านค้า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการร้านค้า ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ในการจำหน่ายและจัดหาสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นวัตถุตามธุรกรรมดังกล่าว วิธีการและข้อกำหนดของธุรกรรม คุณภาพของสินค้าและบริการนั้นๆ รวมถึงการปฏิบัติตาม หรือการไม่ปฏิบัติตามธุรกรรมดังกล่าว (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การปฏิเสธที่จะปฏิบัติตาม ความล่าช้า การไม่ส่งมอบ ข้อบกพร่อง ความผิดพลาด การคืนหรือเปลี่ยนสินค้าและบริการ ภาษีที่เกี่ยวข้อง และการคืนเงิน) เป็นเรื่องระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการร้านค้าเท่านั้น และข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังที่กล่าวมา ระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการร้านค้า ควรจะแจ้งไปยังผู้ประกอบการร้านค้าที่เกี่ยวข้อง มิใช่บริษัทฯ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดทั้งปวงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวจะต้องถูกใช้ ปฏิบัติตามโดย และเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ และผู้ประกอบการร้านค้า ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้การให้บริการ NMCC ของบริษัทฯ ไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือรับรองใดๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัย ในการปฏิบัติตามธุรกรรมใดๆ ดังกล่าว

6. หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้ (หรือ หากข้อความกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น) ให้คำนิยามที่กำหนดในสัญญานี้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการไลน์เพย์ ("ข้อกำหนดฯ") ซึ่งสามารถค้นพบได้ที่ http://terms2.line.me/linepay_TH_TermsofUse?lang=th และสัญญาฉบับนี้ เท่าที่ใช้บังคับได้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัวไลน์เพย์ โดยอนุโลม ซึ่งรวมถึงข้อดังต่อไปนี้ที่ระบุในข้อกำหนดฯ ข้อ 4.11 ที่กล่าวถึงสิทธิในการดำเนินการของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้บริการในลักษณะอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อ 7 ว่าด้วยกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ ข้อ 11.1 ถึงข้อ 11.7 และข้อ 11.9 ว่าด้วยการไม่รับประกันและการจำกัดความรับผิด ซึ่งกำหนดเพื่อจำกัดความรับผิดของบริษัทฯ ในการให้บริการ NMCC ข้อ 12 ว่าด้วยการระงับหรือการหยุดชะงักของบริการ และข้อ 16.2 ถึงข้อ 16.10 ภายใต้หัวข้อเบ็ดเตล็ดและข้อกำหนดทั่วไป ซึ่งอาจจะแก้ไขเป็นครั้งคราว ยกเว้นการกล่าวถึง "ข้อกำหนดฯ" ซึ่งให้ถูกแทนที่ด้วยคำว่า "สัญญา" และการกล่าวถึง "บริการ" ให้แทนที่ด้วยคำว่า "NMCC" 

7. สัญญาฉบับนี้ และความสัมพันธ์ระหว่างท่าน และผู้ประกอบการร้านค้า ให้ใช้กฎหมายไทยบังคับ สำหรับข้อร้องเรียนที่ไม่สามารถแก้ไขเป็นอย่างอื่นได้ ท่านต้องยื่นข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อศาลในประเทศไทย
LINE Pay Non-Member Credit Card Service Terms and Conditions


The LINE Pay Non-Member Credit Card Service Terms and Conditions (the "Agreement") is a contract between LINE BIZ PLUS LTD., (Registration Number: 0135554009220) a company incorporated under the laws of Thailand ("LINE BIZ PLUS") and any user (hereby referred to as "User" or "you") for the former's provision of the LINE Pay Non-Member Credit Card Service ("NMCC"). In the event that the NMCC is provided by any LINE Affiliate, then the Agreement shall constitute a contract between such LINE Affiliate and each User. The reference to "Company" or "we" shall be read as a reference to LINE BIZ PLUS or the LINE Affiliate as the case may be. 

1. The NMCC enables Users to make a one-time payment using their credit card or debit card (collectively, "Credit Card") for transactions of Goods and Services conducted on [any of the] Platforms operated by Platform Operators, without Users having to log on to or register for a LINE Pay Account. In providing the NMCC, the Company operates solely as a payment service provider. Each User is able to send a payment order via the NMCC by completing all mandatory fields of information as requested in the relevant payment or checkout flows and clicking the respective payment button (for example "pay" or "continue"). Each time you send a payment order in the manner described herein via LINE's NMCC payment and checkout interface, you:
 
(a) accept and agree to be bound by this Agreement as well as any subsequent revisions and amendments hereto; 
(b) agree and consent to the Company, its representatives, agents and third parties providing services to it collecting, processing, using, disclosing and/or sharing amongst themselves your Personal Information (as defined in the LINE Pay Privacy Policy) for the purposes of providing you the NMCC, and/or any other purposes described in the LINE Pay Privacy Policy; and
(c) authorise the Company to validate your Credit Card and upon such successful validation, charge your Credit Card for the relevant Transaction Amounts for the Goods and Services which you have used the NMCC service to effect payment for. Upon receiving such Transaction Amounts from your Credit Card issuing bank, the Company will then credit the same Transaction Amounts to the bank account of the Platform Operator which you have indicated as the recipient of the Transaction Amounts. 

2. You agree that once you submit a payment order in the manner described in clause 1 above, you may not revoke it or otherwise withdraw your consent and authorisation to our execution of your payment order sent via the NMCC. However, we have no obligation to execute your payment order if you do not have sufficient funds in your funding source or if we are unable to validate your Credit Card. You further agree that you shall not claim for any damages arising therefrom.

3. If you suspect or discover that (a) unauthorised payment orders have been sent via NMCC using your Credit Card without your permission, or (b) erroneous payments have been made with your Credit Card not due to errors made by you, you must notify the Company immediately by filling up the Problem Report Form accessible at http://contact-cc.line.me/serviceId/10712.  

4. If we determine that there has been a processing error made by us or our third party service providers, we will take steps to investigate and rectify any such error. However, if any erroneous transactions are due to errors made by you, your only recourse will be to contact the Platform Operator to whom you have used the NMCC to make payment to and ask them to refund the payment. The Company will not reimburse you or reverse a payment that you have made in error. You further agree that you shall not claim for any damages arising out of such error payment.

5. The User agrees that the Company is not a party to the transaction for sale and purchase of Goods and Services between the User and the Platform Operator(s). The relationship between the User and the Platform Operator(s) in terms of the rights and obligations in connection with the sale and provision of the Goods and Services which are the subjects of such transactions, the transaction methods and terms, the quality of the goods and services in question, and performance or non-performance of the transactions (including but not limited to refusal to perform, delay, non-delivery, defects, errors, return or replacement of goods and services, applicable taxes, and refund) exist only between the User and the Platform Operator(s) and all disputes relating to the same between the User and the Platform Operator(s) should be referred to the relevant Platform Operator(s) and not the Company. All rights, obligations and liabilities with respect to such transactions shall be exercised, fulfilled and borne by the User and the Platform Operator(s) in accordance to the applicable laws and regulations and the terms of their agreements. The Company's provision of the NMCC shall not constitute an explicit or implied warranty or undertaking by the Company for the performance of any of such transactions. 

6. Unless otherwise defined or indicated in this Agreement (or where the context otherwise requires), all capitalised terms used in this Agreement shall have the meanings ascribed to them in the LINE Pay General Terms of Service ("General ToS") which may be accessed at http://terms2.line.me/linepay_TH_TermsofUse?lang=th. This Agreement shall also incorporate mutatis mutandis, and to the extent applicable, the LINE Pay Privacy Policy as well as the following clauses found in the General ToS: clause 4.11 highlighting the Company's rights of action when Users make use of its services in an illegal fashion; clause 7 on Prohibited Activities; clauses 11.1 to 11.7 and 11.9 on No Warranties and Limitation of Liability which inter alia seeks to exclude the Company's liabilities in its provision of the NMCC; clause 12 on Suspension or Interruption of Service; and clauses 16.2 to 16.10 under Miscellaneous and General Terms, as may be amended from time to time, save that all references to "Terms" shall be replaced with a reference to "Agreement" and all references to "Services" shall be replaced with a reference to "NMCC". 

7. This Agreement and the relationship between you and the Company shall be governed by Thailand law. For complaints that cannot be resolved otherwise, you shall submit to the exclusive jurisdiction of the courts of Thailand.