LINE MAN   ข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

 

 

ขอบคุณที่ให้ความสนใจในการใช้แอปพลิเคชันไลน์แมน ทั้งนี้ ในการคลิกปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้ด้วยไลน์” ก่อนเริ่มใช้งานแอปพลิเคชันไลน์แมนนั้น หมายความว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการของไลน์แมน (“ข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ”) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้าที่ได้มีการระบุไว้ในข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการนี้ ซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้กำกับดูแลการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์แมนของท่านในประเทศไทย โปรดอ่านข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้าด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้มีผลต่อสิทธิและภาระหน้าที่ของท่านเอง หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้า โปรดยุติการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์แมนนี้

 

1. คำจำกัดความ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้โดยเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของบริการแต่ละประเภท คำต่อไปนี้ให้หมายความตามที่ระบุไว้ดังนี้

“บริษัทฯ” หมายถึง LINE Man Corporation Pte. Ltd. ซึ่งเป็นผู้พัฒนา เป็นเจ้าของ และให้บริการแอปพลิเคชันไลน์แมนนี้ โดยที่บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการแต่อย่างใด ทั้งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบกิจการขนส่ง หรือแมสเซ็นเจอร์ และไม่ได้เป็นเจ้าของ/ควบคุม/ว่าจ้างบรรดายานพาหนะ ผู้ขับหรือแมสเซ็นเจอร์

“แอปพลิเคชันไลน์แชต” หมายถึง แอปพลิเคชันที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการติดต่อสื่อสาร ซึ่งพัฒนา ถือกรรมสิทธิ์ และให้บริการโดยบริษัทฯ ซึ่งผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ทันที โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง และการสนทนาด้วยเสียงหรือวิดีโอบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ากันได้ของผู้ใช้

“แอปพลิเคชันไลน์แมน” หมายถึง แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ที่พัฒนา ถือกรรมสิทธิ์ และให้บริการโดยบริษัทฯ ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้ส่งคำร้องขอใช้บริการจากบริษัทคู่ค้า และ/หรือ ผู้ให้บริการได้

“ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการจัดส่งอาหาร” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับบริการจัดส่งอาหารโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://terms2.line.me/lineman_specific_terms_food_1/sp?lang=th

“ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการไลน์แมนมาร์ท” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับบริการไลน์แมนมาร์ท ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://terms2.line.me/lineman_specific_terms_mart_3/sp?lang=th

“ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการไลน์แมนไรด์” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับบริการไลน์แมนไรด์โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://terms2.line.me/lineman_specific_terms_ride_2?lang=th

“ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการแมสเซ็นเจอร์” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับบริการแมสเซ็นเจอร์โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://terms2.line.me/lineman_specific_terms_messenger_2/sp?lang=th

“บริษัทคู่ค้า” หมายถึง บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องซึ่งตกลงที่จะให้บริการตามที่ผู้ใช้ร้องขอผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมน

 

“บริการ” หมายถึง (1) บริการจัดส่งอาหาร (2) บริการไลน์แมนมาร์ท (3) บริการแมสเซ็นเจอร์ (และ/หรือ (4) บริการไลน์แมนไรด์ โดยบริการแต่ละประเภทนี้เป็นการให้บริการและจัดการโดยบริษัทคู่ค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการทั้งหมด (แล้วแต่ประเภทการบริการ) โดยผู้ใช้สามารถส่งคำสั่งผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมน

“ผู้ให้บริการ” หมายถึง พนักงานจัดส่งซึ่งดำเนินการในนามของบริษัทคู่ค้า หรือผู้ขับรถ หรือผู้ขับขี่ หรือบรรดาผู้ให้บริการที่ผู้ใช้สามารถส่งคำสั่งผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมนได้ ทั้งนี้แล้วแต่กรณี

“ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ” หมายถึง (1) ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการจัดส่งอาหาร (2) ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการไลน์แมนมาร์ท (3) ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการแมสเซ็นเจอร์ (4) ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการจัดส่งพัสดุ และ/หรือ (5) ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการไลน์แมนไรด์

“บัญชีผู้ใช้” หมายถึง บัญชีออนไลน์ที่บริษัทฯ สร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้แต่ละรายในแอปพลิเคชันไลน์แมนเมื่อมีการลงทะเบียน โดยผู้ใช้สามารถส่งคำสั่งในการใช้บริการที่บริษัทคู่ค้า หรือผู้ให้บริการเป็นผู้ดำเนินการผ่านบัญชีดังกล่าวได้

“ผู้ใช้ หรือ ท่าน” หมายถึง ผู้ใช้แอปพลิเคชันไลน์แมนที่ส่งคำสั่งในการใช้บริการจากบริษัทคู่ค้า หรือผู้ให้บริการ

“โมบายแบงค์กิ้ง” หมายถึง การให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน และ/หรือ บริการข้อมูลทางการเงินแก่ผู้ใช้ สำหรับการชำระค่าบริการใด ๆ ของบริษัทฯ บนแอปพลิเคชันไลน์แมนผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารใด ๆ ที่ผู้ใช้มีกับธนาคารโดยผ่านโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ในการทำรายการหรือใช้บริการโมบายแบงค์กิ้ง เพื่อทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตในการให้บริการตามที่บริษัทฯพิจารณาเห็นสมควร

ไลน์แมนเครดิต” หมายถึง จำนวนเงินที่เกิดขึ้นเมื่อคำสั่งซื้อที่ชำระเงินด้วยโมบายแบงค์กิ้งสำเร็จแล้วมีการเปลี่ยนแปลงยอดค่าบริการลดลง หรือถูกยกเลิกบางส่วนหรือทั้งหมด โดยจำนวนเงินที่ปรากฏในระบบจะมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ใช้ได้ชำระในคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกเท่านั้น ซึ่งผู้ใช้จะไม่สามารถเลือกเติมเงินเพิ่มเติมในไลน์แมนเครดิตด้วยช่องทางอื่นได้

“ทิป” หมายถึง เงินจำนวนหนึ่งที่ผู้ใช้มอบให้แก่ผู้ให้บริการด้วยตนเอง โดยจ่ายเพิ่มให้เป็นพิเศษนอกเหนือการชำระเงินค่าบริการผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมน

2. ข้อตกลง

2.1     ผู้ใช้ยืนยันว่าได้บรรลุนิติภาวะ หรือได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้ใช้แอปพลิเคชันไลน์แมน และบริการแล้ว

2.2     ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับว่าแอปพลิเคชันไลน์แมนทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มในการจับคู่ผู้ใช้กับผู้ให้บริการโดยอัตโนมัติเพื่อดำเนินการให้บริการตามเงื่อนไขของบริการ

2.3     หากผู้ใช้ไม่ยอมรับผู้ให้บริการที่ได้รับการจับคู่อัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถยกเลิกคำสั่งได้ ทั้งนี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของบริการแต่ละประเภท

2.4     ผู้ใช้จะไม่ชักจูง โน้มน้าว หรือพยายามที่จะชักจูง หรือโน้มน้าวธุรกิจประเภทใด ๆ ของบริษัทฯ ที่อยู่ในประเทศไทย หรือเข้าไปแทรกแซงความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ กับผู้ให้บริการ และ/หรือ บริษัทคู่ค้าใด ๆ ที่ผู้ใช้มีความคุ้นเคย หรือส่งคำสั่งในการใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมมาจากการใช้แอปพลิเคชันไลน์แมนในประเทศไทยของผู้ใช้

2.5     ในการใช้แอปพลิเคชันไลน์แมนนั้น ผู้ใช้ตกลงว่า

         2.5.1   ผู้ใช้จะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

         2.5.2   ผู้ใช้จะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหมายไว้ให้ใช้เท่านั้น

         2.5.3   ผู้ใช้จะไม่ใช้แอปพลิเคชันไลน์แมน และ/หรือ บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง

         2.5.4   ผู้ใช้จะไม่ใช้แอปพลิเคชันไลน์แมน และ/หรือ บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการรับการบริการ และ

         2.5.5   ผู้ใช้จะไม่ทำให้เสียหายหรือขัดขวางซึ่งการทำงานของเครือข่ายของแอปพลิเคชันไลน์แมน และ/หรือ เครือข่ายของบริการ

2.6     ผู้ใช้ได้อ่าน และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของบริการแต่ละประเภทแล้ว

2.7     ในการใช้บริการนี้ ผู้ใช้ตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการทุกประการ โดยผู้ใช้รับประกันและยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้กับบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการนั้นเป็นความจริง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง โดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกรณีที่ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้เป็นข้อมูลเท็จ ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วน หรือเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

3. ข้อจำกัดความรับผิดในการรับประกัน

3.1     เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในบริการ บริษัทฯ จึงไม่รับประกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้บริการ หรือการกระทำใด ๆ ของผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยเจตนาหรือโดยประมาท

3.2     บริษัทฯ ไม่ให้คำรับรอง รับประกัน เงื่อนไข (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย) หรือค้ำประกันต่อความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ความตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม หรือสภาพพร้อมใช้งานของบริการใด ๆ แอปพลิเคชันไลน์แมน และ/หรือ ซอฟต์แวร์ ทั้งบริษัทฯ ไม่ให้คำรับรอง เงื่อนไข หรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่า (ก) การใช้บริการ และ/หรือ แอปพลิเคชันไลน์แมนจะเป็นที่พึงพอใจ มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ตรงต่อเวลา ไม่ถูกรบกวน หรือปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ หรือสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ระบบ หรือข้อมูลใด ๆ และ (ข) บริการ และ/หรือแอปพลิเคชันไลน์แมนซึ่งรวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ที่ท่านได้ซื้อ หรือได้รับผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมนจะเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ตรงตามความต้องการ หรือความคาดหวัง และ (ค) ข้อมูลต่าง ๆ จะมีความถูกต้อง หรือเชื่อถือได้

3.3     บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อบริการที่ล่าช้า การไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือการยกเลิกบริการอันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อของผู้รับ รายละเอียดการติดต่อ และ/หรือ ที่อยู่ หรือผู้ใช้ไม่ยืนยันข้อมูล หรือผู้ให้บริการไม่สามารถติดต่อผู้ใช้ได้

3.4     บริษัทฯ ไม่ให้คำรับรอง และไม่รับประกันว่าแอปพลิเคชันไลน์แมน และ/หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องจะไม่มีความล่าช้า ความผิดพลาด ไวรัส หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย และไม่รับประกันว่าข้อมูล คุณลักษณะพิเศษ ฟังก์ชันการใช้งาน หรือข้อมูลอื่นใดที่นำเสนอบน หรือผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมนหรือสื่ออื่นใดที่มีการอ้างถึงจะมีความถูกต้อง เป็นประโยชน์ หรือได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะใช้ความพยายามตามสมควรในการป้องกันไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าว

4. วิธีการชำระเงินและเงื่อนไข

4.1    ผู้ใช้อาจชำระเงินตามเงื่อนไขทันที เมื่อจบการให้บริการ หรือหลังจากการยืนยันการใช้บริการด้วยเงินสดหรือวิธีอื่นซึ่งไม่ใช้เงินสด เช่น บัตรเครดิต เดบิต เป็นต้น

4.2 ผู้ใช้อาจเลือกชำระค่าบริการ และค่าใช้จ่ายตามรายการที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ด้วยเงินสดแก่ผู้ให้บริการโดยตรง ผ่านแรบบิทไลน์เพย์ หรือผ่านวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ที่สามารถชำระได้ โดยหากผู้ใช้จะชำระค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายตามรายการที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ด้วยเงินสด ผู้ใช้ตกลงที่จะเตรียมจำนวนเงินให้เท่ากับ หรือใกล้เคียงกับค่าบริการ

4.3     เงื่อนไขการชำระค่าบริการอาจมีความแตกต่างกันไปตามบริการแต่ละประเภท และขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของบริการแต่ละประเภท

4.4     หากผู้ใช้ปฏิเสธที่จะชำระค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายตามรายการที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ที่ถึงกำหนดชำระภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละประเภท ผู้ใช้จะไม่สามารถทำคำสั่งใด ๆ เพิ่มเติมในแอปพลิเคชันไลน์แมนได้ จนกว่าจะได้ชำระเงินที่ค้างชำระอยู่จนครบถ้วน

4.5     ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะติดต่อผู้ใช้เพื่อดำเนินการที่จำเป็นเกี่ยวกับบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกเก็บเงินที่ค้างชำระอันเกิดขึ้นจากการใช้บริการ

4.6     เมื่อค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายตามรายการที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ได้ถูกจัดเก็บตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของบริการแต่ละประเภทแล้วจะไม่สามารถคืน และไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นการกระทำผิด ฉ้อโกง และ/หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ให้บริการ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นเพียงศูนย์กลางการติดต่อระหว่างผู้ใช้ และบริษัทคู่ค้า และ/หรือผู้ให้บริการ (แล้วแต่กรณี) โดยบริษัทคู่ค้า และ/หรือ ผู้ให้บริการ(แล้วแต่กรณี) เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเงินจำนวนใด ๆ ที่ต้องคืนให้แก่ผู้ใช้ บริษัทฯ จะไม่ร่วมรับผิดในการคืนเงินต่อผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการรับผิดร่วมกัน หรือต่างคนต่างรับผิด

4.7     ผู้ใช้ไม่เป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ หรือเงินตอบแทนพิเศษให้กับผู้ให้บริการ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้มีสิทธิที่จะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ หรือเงินตอบแทนพิเศษดังกล่าวได้ โดยชำระเป็นเงินสดโดยตรงให้กับผู้ให้บริการที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ ซึ่งค่าตอบแทนพิเศษนี้ถือเป็นการให้โดยสมัครใจ และไม่เป็นส่วนหนึ่งของค่าบริการ

5. โมบายแบงค์กิ้ง และ ไลน์แมนเครดิต

5.1 บริการโมบายแบงค์กิ้งและไลน์แมนเครดิตใช้สำหรับบริการจัดส่งอาหารเท่านั้น โดยอาจรวมบริการอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ อาจกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

5.2 ผู้ใช้สามารถเลือกชำระค่าสินค้า/บริการที่เกิดขึ้นบนแอปพลิเคชันไลน์แมนด้วยโมบายแบงค์กิ้ง ซึ่งเมื่อผู้ใช้กดยืนยันคำสั่งซื้อ ระบบจะนำผู้ใช้ไปยังหน้าทำธุรกรรมของธนาคารเพื่อชำระเงิน และเมื่อชำระเงินเสร็จสิ้น ระบบจะนำผู้ใช้กลับมายังแอปพลิเคชันไลน์แมนอีกครั้ง

ทั้งนี้ หากคำสั่งซื้อที่ชำระเงินด้วยโมบายแบงค์กิ้งซึ่งสำเร็จแล้วนั้นถูกยกเลิก แอปพลิเคชันไลน์แมนจะคืนมูลค่าดังกล่าวเป็นไลน์แมนเครดิต เพื่อใช้สำหรับคำสั่งซื้อผ่านโมบายแบงค์กิ้งในครั้งถัดไป โดยระบบจะหักเงินจากไลน์แมนเครดิตของผู้ใช้ เพื่อชำระค่าสินค้า/บริการซึ่งชำระผ่านระบบโมบายแบงค์กิ้งในครั้งถัดไปนั้นก่อนเสมอ หากจำนวนเงินไลน์แมนเครดิตทั้งหมดไม่เพียงพอสำหรับชำระค่าสินค้า/บริการตามคำสั่งซื้อ ผู้ใช้สามารถชำระด้วยโมบายแบงค์กิ้งเพิ่มเติมได้ 

5.3 หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการทำธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นบนหน้าแอปพลิเคชันของธนาคาร ผู้ใช้จะต้องติดต่อกับธนาคารเจ้าของบัญชี ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างผู้ใช้กับธนาคารทั้งสิ้น

5.4 ผู้ใช้สามารถถอนไลน์แมนเครดิตเป็นเงินสดไปยังบัญชีธนาคารของผู้ใช้เมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้รับรู้และยอมรับว่าได้รับการแจ้งจากบริษัทฯ ถึงวิธีการและขั้นตอนสำหรับการใช้และบริหารจัดการระบบอย่างเหมาะสมแล้ว โดยผู้ใช้สามารถถอนไลน์แมนเครดิตได้ด้วยการส่งหลักฐานตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด ตามรายละเอียดที่บริษัทฯกำหนด ทั้งนี้ การถอนเงินจากไลน์แมนเครดิตจะทำได้เฉพาะการถอนเงินเต็มจำนวนไลน์แมนเครดิตที่ปรากฏในแอปพลิเคชันไลน์แมนของผู้ใช้ ณ เวลาที่ทำการถอนเท่านั้น โดยไม่สามารถเลือกถอนเงินเพียงบางส่วนได้ ทั้งนี้ ขั้นตอนการถอนเงินจากไลน์แมนเครดิต จะใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 14 วันนับแต่วันที่ทำรายการสมบูรณ์

5.5    ผู้ใช้ยินยอมให้ถือว่าบรรดาเอกสาร และ/หรือ หลักฐานต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับโมบายแบงค์กิ้งดังกล่าวข้างต้น ซึ่งบริษัทฯได้จัดทำขึ้นตามความประสงค์ของผู้ใช้ตามข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการนี้มีความถูกต้องและผูกพันผู้ใช้ทุกประการ

6. การจำกัดความรับผิด

6.1     บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนา เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชันไลน์แมนซึ่งทำหน้าที่เป็นเพียงแค่แพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้ใช้เท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการ โดยบริษัทคู่ค้า และ/หรือผู้ให้บริการ (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ดำเนินการจัดการในการให้บริการทั้งหมด ดังนั้น บริษัทคู่ค้า และ/หรือผู้ให้บริการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหาย ข้อเรียกร้อง และความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากการดำเนินการให้บริการแต่เพียงฝ่ายเดียว

6.2     บริษัทฯ จะรับผิดต่อผู้ใช้ หรือรับผิดใด ๆ ในความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจาก หรือเป็นผลจากบริการ ไม่ว่าจะเป็นการรับผิดร่วมกัน หรือต่างคนต่างรับผิด ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้เท่านั้น โดยผู้ใช้รับรู้และยอมรับว่าความเสี่ยงทั้งหมดจากการใช้บริการของผู้ใช้นั้น เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้ทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว และผู้ใช้ไม่มีสิทธิไล่เบี้ยต่อบริษัทฯ ไม่ว่าในกรณีใด เว้นแต่ความสูญเสียหรือเสียหายนั้นเกิดจากการที่บริษัทฯ ฝ่าฝืนข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ การฉ้อโกง หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ เอง

7. การยกเลิก

7.1 ผู้ใช้มีสิทธิยกเลิกคำสั่งในการใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่เกี่ยวกับบริการแต่ละประเภท โดยอาจมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก รายละเอียดตามนโยบายการยกเลิกออเดอร์บริการสั่งซื้ออาหารและ LINE MAN MART

7.2 การยกเลิก การคืนสินค้า หรือการคืนเงิน จะกระทำโดยผู้ให้บริการรับชำระเงินของบริษัทฯ ด้วยวิธีการ และเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ และ/หรือผู้ให้บริการรับชำระเงินกำหนดเป็นคราว ๆ ไป

8. การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้ตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ และปกป้องบริษัทฯ ให้ปลอดจากบรรดาข้อเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย และค่าที่ปรึกษากฎหมายที่เกิดจาก (ก) การที่ผู้ใช้ฝ่าฝืนข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ (ข) การฉ้อโกง การกระทำผิด หรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ใช้ (ค) การที่ผู้ใช้ใช้แอปพลิเคชันไลน์แมนไปในทางที่ผิด และ (ง) การที่ผู้ใช้ละเมิดกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

9. บัญชีผู้ใช้

9.1 ผู้ใช้ตกลงจะใช้บัญชี (ID) และรหัสผ่านของผู้ใช้บนแอปพลิเคชันไลน์แชต และ/หรือแอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนด (“บัญชีผู้ใช้”) ซึ่งได้มีการตรวจสอบและยืนยันตัวตนจาก แอปพลิเคชันไลน์แชต เพื่อใช้ในการสมัครใช้บริการของบริษัทฯ

2.2     ในการใช้แอปพลิเคชันไลน์แมน ผู้ใช้จะต้องมีแอปพลิเคชันไลน์แชต โดยบริษัทฯ อาจส่งข้อความ/การแจ้งเตือนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจปกติในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์แมนของผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมน และ/หรือแอปพลิเคชันไลน์แชต

9.2     ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียน มีไว้ และรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัย และความลับของบัญชีผู้ใช้ของตน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้ไว้เป็นความลับ และไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้กับผู้อื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ซึ่งเกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลอื่นใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ไม่ โดยไม่คำนึงว่าผู้ใช้จะทราบถึงการใช้ดังกล่าวหรือไม่

9.4 ผู้ใช้ตกลงจะไม่

(ก) ฝ่าฝืนข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการนี้ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้า และ/หรือข้อกำหนดอื่นใดของบริษัทฯ

(ข) กระทำพฤติกรรมผิดกฎหมาย ทุจริต ล่วงละเมิด ฉ้อฉล คุกคาม ขู่เข็ญ หรือการทำให้เสื่อมเสีย

(ค) ใช้คูปองส่วนลดในทางที่ผิด เช่น การจำหน่ายคูปองส่วนลดในราคาที่สูง/ต่ำกว่าราคาคูปองส่วนลด หรือการใช้คูปองส่วนลดเป็นจำนวนมากเกินจำเป็น เป็นต้น

(ง) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาเนื้อหาในลักษณะที่ผิดกฎหมาย เป็นภัย คุกคาม ขู่เข็ญ ล่วงละเมิด ทำให้ตื่นตกใจ ทำให้เป็นทุกข์ หลอกลวง ทำให้เสื่อมเสีย หยาบคาย ลามก หมิ่นประมาท ละเอียดอ่อนทางการเมือง ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น น่ารังเกียจ เหยียดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์  หรือเนื้อหาที่ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ทำให้ใช้งานได้ภายใต้กฎหมายหรือภายใต้ความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือการมอบอำนาจมาใช้งาน หรือเนื้อหาที่เป็นสแปม อีเมลขยะ จดหมายลูกโซ่ หรือเนื้อหาที่มีลักษณะไม่เหมาะสม ผิดจรรยาบรรณ​ไม่เป็นความจริง ฉ้อฉล หรือเข้าข่ายเป็นการหลอกลวง

(จ) ดำเนินการใด ๆ หรือใช้บัญชีไอดีที่เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง นโยบาย แนวปฏิบัติ

9.5     บัญชีผู้ใช้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่นได้

9.6     บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะระงับชั่วคราว หรือถาวร และ/หรือ ยกเลิกบัญชีผู้ใช้ในเวลาใดก็ได้ ทั้งนี้ การกระทำดังต่อไปนี้ (ก) การฝ่าฝืนข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้า และ/หรือข้อกำหนดอื่นใดของบริษัทฯ (ข) พฤติกรรมผิดกฎหมาย ทุจริต ล่วงละเมิด ฉ้อฉล คุกคาม ขู่เข็ญ หรือการทำให้เสื่อมเสีย (ค) การใช้คูปองส่วนลดในทางที่ผิด เช่น การจำหน่ายคูปองส่วนลดในราคาที่สูง/ต่ำกว่าราคาคูปองส่วนลด หรือการใช้คูปองส่วนลดเป็นจำนวนมากเกินจำเป็น เป็นต้น (ง) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาเนื้อหาในลักษณะที่ผิดกฎหมาย เป็นภัย คุกคาม ขู่เข็ญ ล่วงละเมิด ทำให้ตื่นตกใจ ทำให้เป็นทุกข์ หลอกลวง ทำให้เสื่อมเสีย หยาบคาย ลามก หมิ่นประมาท ละเอียดอ่อนทางการเมือง ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น น่ารังเกียจ เหยียดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์  หรือเนื้อหาที่ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ทำให้ใช้งานได้ภายใต้กฎหมายหรือภายใต้ความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือการมอบอำนาจมาใช้งาน หรือเนื้อหาที่เป็นสแปม อีเมลขยะ จดหมายลูกโซ่ หรือเนื้อหาที่มีลักษณะไม่เหมาะสม ผิดจรรยาบรรณ​ไม่เป็นความจริง ฉ้อฉล หรือเข้าข่ายเป็นการหลอกลวง (จ) ดำเนินการใด ๆ หรือใช้บัญชีไอดีที่เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง นโยบาย แนวปฏิบัติ อาจนำไปสู่การระงับชั่วคราว และ/หรือ ยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้โดยบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ถูกจำกัดสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ของบริษัทฯ หรือปฏิเสธการสมัครใช้บริการของบริษัทฯ ใหม่ หรือถูกดำเนินคดี ไม่ว่าคดีอาญา หรือคดีทางแพ่ง และเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าสูญเสีย ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

9.7 ผู้ใช้อาจยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของตนบนแอปพลิเคชันไลน์แมน โดยกดยกเลิกบัญชีผู้ใช้บนแอปพลิเคชันไลน์แมนด้วยตนเอง ทั้งนี้ (ก) บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้จะถูกระงับโดยทันที (ข) ข้อมูลบนบัญชีผู้ใช้ เช่น ประวัติการสั่งซื้อสินค้า ร้านอาหารที่ชอบ สถานที่ วิธีชำระเงิน คูปองส่วนลด ข้อความจะถูก ลบออกจากระบบของบริษัทฯ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ผู้ใช้ยกเลิกบัญชีผู้ใช้บนแอปพลิเคชันไลน์แมน (ค) ภายหลังจาก 30 วันนับแต่วันที่ผู้ใช้ยกเลิกบัญชีผู้ใช้บนแอปพลิเคชันไลน์แมน ข้อมูลบนบัญชีผู้ใช้ เช่น ประวัติการสั่งซื้อสินค้า ร้านอาหารที่ชอบ สถานที่ วิธีชำระเงิน คูปองส่วนลด ข้อความจะถูก ลบออกจากระบบของบริษัทฯ ถาวร (ง) บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลบางส่วนหลังจากยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้แล้วเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการร้องเรียน หรือการดำเนินการใด ๆ ทางกฎหมาย

10. เงินค่าตอบแทนพิเศษ (ค่าทิป)

10.1   หากบริการมีฟังก์ชั่นให้สามารถให้เงินค่าตอบแทนพิเศษ (ค่าทิป) ผู้ใช้สามารถใช้ตัวเลือกนี้ในการกำหนดจำนวนทิปให้แก่ผู้ให้บริการ ซึ่งทิปนี้จะถูกคิดเป็นค่าบริการโดยอัตโนมัติ เมื่อการชำระเงินเสร็จสิ้นผู้ใช้จะไม่สามารถขอเงินค่าทิปนี้คืนได้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

10.2 ทิปเป็นรายได้ของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯไม่มีสิทธิและหน้าที่ใดๆเกี่ยวเนื่องกับทิป และไม่ถือเป็นรายได้ของบริษัท

10.3 การให้ทิปเป็นความสมัครใจของผู้ใช้ในการให้ทิปเป็นจำนวนเงินพิเศษเพิ่มเติมแก่ผู้ให้บริการโดยตรง ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่รับรอง และไม่รับผิดชอบสำหรับการใช้ตัวเลือกการให้ทิปนี้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้หรือผู้ให้บริการ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้ทิปวัตถุประสงค์อื่นใด

11. รีวิว

11.1 ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็น หรือแบ่งปันประสบการณ์การใช้บริการของบริษัทคู่ค้าที่ได้ให้บริการตามคำสั่งบนแอปพลิเคชันไลน์แมน ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร หรือร้านค้าที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม หรือสินค้า หรือบริการต่าง ๆ

11.2 ในกรณีที่รีวิวหรือความคิดเห็นของผู้ใช้ มีเนื้อหาบิดเบือน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือมีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นธรรม ผู้ใช้ตกลงจะยอมรับผิดในความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา แต่เพียงผู้เดียว และจะชดใช้ความเสียหายที่เกิดแก่บริษัทฯ ไลน์แมน บริษัทคู่ค้า และ/หรือ ผู้ให้บริการ แต่เพียงผู้เดียว

11.3 ในการรีวิวบริษัทคู่ค้า ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการรีวิวร้านค้าอย่างเคร่งครัด (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :

https://terms2.line.me/lineman_restaurant_review_1?lang=th)

12. ประวัติการสั่งซื้อย้อนหลัง

12.1. ประวัติการสั่งซื้อย้อนหลัง : ผู้ใช้สามารถดูประวัติการสั่งซื้อ (รายการที่สั่งซื้อ วันและเวลาที่สั่ง ราคาสินค้าและช่องทางการชำระสินค้า) ย้อนหลังได้เป็นเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่สั่งซื้อหรือใช้บริการบนแอปพลิเคชันไลน์แมน

12.2. การแก้ไขข้อผิดพลาดและการร้องเรียน : ในกรณีผู้ใช้พบข้อผิดพลาดใด ๆ ในข้อมูลประวัติการสั่งซื้อย้อนหลังหรือมีข้อเรียกร้องอื่นใด หรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับบริการ โปรดติดต่อศูนย์ความช่วยเหลือบนแอปพลิเคชันไลน์แมนและโปรดให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทฯพิจารณาดำเนินการตามคำขอของท่าน ทั้งนี้การเรียกร้องใด ๆ เกี่ยวกับข้อผิดพลาดของคำสั่งซื้อจะต้องดำเนินการแจ้งต่อบริษัทฯ ภายในระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่สั่งซื้อหรือใช้บริการนั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ใช้สละสิทธิ์ในการเรียกร้องต่าง ๆ และเป็นการปลดเปลื้องบริษัทฯ จากความรับผิดใด ๆ อันเกิดจากความผิดพลาดในคำสั่งซื้อนั้น ในการนี้บริษัทฯไม่มีหน้าที่ต้องแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

13. กิจกรรมส่งเสริมการขาย

13.1     บริษัทฯ อาจมีการออกรหัสโปรโมชันเนื่องในกิจกรรมใด ๆ ซึ่งอาจเป็นการ (1) แลกเปลี่ยนเป็นคะแนนในบัญชีผู้ใช้ซึ่งสามารถนำไปใช้สำหรับการทำคำสั่งในขณะนั้น หรือในอนาคตตามมูลค่าของคะแนนดังกล่าว หรืออาจนำไปใช้ในการชำระค่าบริการในครั้งเดียวสำหรับการทำคำสั่งในขณะนั้นหรือในอนาคต หรือ (2) ใช้เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากบุคคลอื่นที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษัทฯ โดยการใช้รหัสโปรโมชันนั้น ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นสำหรับรหัสโปรโมชัน/กิจกรรมในแต่ละครั้ง หากผู้ใช้มีการใช้รหัสโปรโมชันในแอปพลิเคชันไลน์แมน ถือว่าผู้ใช้ได้รับรองและรับประกันว่าผู้ใช้ได้อ่าน และยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนที่จะดำเนินการส่งคำสั่งใช้บริการในแอปพลิเคชันไลน์แมน

13.2     ผู้ใช้ตกลงยอมรับว่าผู้ใช้จะใช้รหัสโปรโมชันเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับรหัสโปรโมชัน/กิจกรรมในแต่ละครั้ง และจะใช้โดยชอบด้วยกฎหมาย

13.3     รหัสโปรโมชัน และ/หรือ กิจกรรมต่าง ๆ อาจถูกบริษัทฯ ยกเลิก และ/หรือ ปิดการใช้ ในเวลาใดก็ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยที่บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดใด ๆ

13.4     รหัสโปรโมชัน และ/หรือ กิจกรรมต่าง ๆ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

13.5     รหัสโปรโมชัน และ/หรือ กิจกรรมต่าง ๆ อาจครบกำหนดระยะเวลาการใช้ก่อนที่ผู้ใช้จะได้ใช้

13.6     บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะหักคะแนนในบัญชีผู้ใช้ หรือสิทธิประโยชน์ที่ได้รับผ่านการใช้รหัสโปรโมชันในกรณีที่บริษัทฯ ค้นพบว่า หรือเชื่อว่าการใช้ หรือการนำรหัสโปรโมชันมาแลกเปลี่ยนมีข้อผิดพลาด เป็นการฉ้อโกง ผิดกฎหมาย หรือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้รหัสโปรโมชัน และ/หรือกิจกรรมในแต่ละครั้ง

14. คูปองส่วนลด

14.1 ผู้ใช้อาจได้รับคูปองส่วนลด (LINE MAN Coupon) จากระบบของบริษัทฯ หรือร้านค้า หรือกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ตามตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเป็นครั้งคราว

14.2 หากผู้ใช้ใช้คูปองส่วนลดร่วมกับคำสั่งซื้อสินค้า/บริการใดแล้ว คำสั่งซื้อสินค้า/บริการดังกล่าวถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม คูปองส่วนลดดังกล่าวจะไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกทุกกรณี

14.3 คูปองส่วนลดไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ทุกกรณี

14.4 หากการได้มาซึ่งคูปองส่วนลดโดยมิชอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้คูปองส่วนลดดังกล่าวของผู้ใช้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ อาจดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายตามที่เห็นสมควรได้

14.5 บริษัทฯ อาจยกเลิกการให้คูปองส่วนลด หรือระงับสิทธิการใช้คูปองส่วนลดของผู้ใช้ได้ตลอดระยะเวลาตามดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

14.6 ผู้ใช้ตกลงรับผิดชอบภาระภาษีใด ๆ อันเกิดจากการได้รับ หรือการใช้คูปองส่วนลดด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทฯ อาจหักภาษีดังกล่าวในขณะ หรือหลังจากคำสั่งซื้อสินค้า/บริการนั้นๆ

15. LINE MAN Cashback

15.1 ผู้ใช้อาจได้รับ LINE MAN Cashback ในอัตราตามที่บริษัทฯ กำหนดภายหลังจากที่ผู้ใช้ได้ซื้อสินค้า/บริการจากบริษัทฯ สำเร็จ ทั้งนี้ หากผู้ใช้คืน หรือยกเลิกสินค้า/บริการบนแอปพลิเคชันไลน์แมนในธุรกรรมดังกล่าว ผู้ใช้จะไม่ได้รับ LINE MAN Cashback ทุกกรณี

15.2 ผู้ใช้สามารถใช้ LINE MAN Cashback ในคำสั่งซื้อสินค้า/บริการถัดไปบนแอปพลิเคชันไลน์แมนตามข้อกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลาตามที่บริษัทฯ กำหนดเป็นครั้งคราว

15.3 หากผู้ใช้ใช้ LINE MAN Cashback ร่วมกับคำสั่งซื้อสินค้า/บริการใดแล้ว คำสั่งซื้อสินค้า/บริการดังกล่าวถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม LINE MAN Cashback ดังกล่าวจะไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกทุกกรณี

15.4 LINE MAN Cashback ไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ทุกกรณี

15.5 หากการได้มาซึ่ง LINE MAN Cashback โดยมิชอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้ LINE MAN Cashback ดังกล่าวของผู้ใช้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ อาจดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายตามที่เห็นสมควรได้

15.6 บริษัทฯ อาจยกเลิกการให้ LINE MAN Cashback หรือระงับสิทธิการใช้ LINE MAN Cashback ของผู้ใช้ได้ตลอดระยะเวลาตามดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

15.6 ผู้ใช้ตกลงรับผิดชอบภาระภาษีใด ๆ อันเกิดจากการได้รับ หรือการใช้ LINE MAN Cashback ด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทฯ อาจหักภาษีดังกล่าวในขณะ หรือหลังจากคำสั่งซื้อสินค้า/บริการนั้นๆ

16. การจัดส่ง

16.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดหาพนักงานจัดส่งของบริษัทฯ เพื่อส่งอาหารบนบริการไลน์แมนฟู๊ด และสินค้าบนบริการไลน์แมนมาร์ทบนแอปพลิเคชันไลน์แมนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ใช้ โดยผู้ใช้ตกลงจะใช้บริการส่งอาหารบนบริการไลน์แมนฟู๊ด และซื้อสินค้าบนบริการไลน์แมนมาร์ทและปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการจัดส่งอาหาร และข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการไลน์แมนมาร์ทของบริษัท

16.2 ผู้ใช้อาจใช้บริการไลน์แมนไรด์ หรือบริการแมสเซ็นเจอร์ เพื่อขนส่งผู้โดยสาร หรือสิ่งของ โดยผู้ใช้ตกลงจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการบริการไลน์แมนไรด์ หรือบริการแมสเซ็นเจอร์ ตามที่กำหนดบนข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการไลน์แมนไรด์ และข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการแมสเซ็นเจอร์ของบริษัท

16.3 หากผู้ใช้มิได้ใช้บริการจัดส่งอาหารบนบริการไลน์แมนฟู๊ด หรือสินค้าบนบริการไลน์แมนมาร์ทบนแอปพลิเคชันไลน์แมน หรือบริการไลน์แมนไรด์ หรือบริการแมสเซ็นเจอร์ของบริษัทฯ หรือผู้ใช้ตกลงรายละเอียดการจัดส่งใด ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดบนระบบของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความสูญเสีย หรือความเสียหาย อันเกิดจากการดังกล่าวทุกกรณี

17. เงื่อนไขการคืนสินค้า

17.1 ผู้ใช้อาจคืนสินค้าบนบริการไลน์แมนมาร์ทบนแอปพลิเคชันไลน์แมนของบริษัทฯ ได้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการคืนสินค้า https://terms2.line.me/lineman_mart_returning_product_policy_2/sp?lang=th ของบริษัทฯ

17.2 หากผู้ใช้คืนสินค้าบนบริการไลน์แมนมาร์ทบนแอปพลิเคชันไลน์แมนของบริษัทฯ แล้ว ผู้ใช้จะได้รับเงินที่ชำระค่าสินค้าคืนจากผู้ขายผ่านระบบของบริษัทฯ ภายหลังจากหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ภายในวันที่บริษัทฯ กำหนด ผ่านทางช่องทางที่ผู้ใช้ชำระเงินเข้ามา

18. การเข้าสู่เครือข่ายและอุปกรณ์

18.1    ผู้ใช้มีหน้าที่จัดหามาซึ่งข้อมูล และ/หรือ การเข้าถึงเครือข่ายเพื่อใช้แอปพลิเคชันไลน์แมน โดยหากผู้ใช้ได้เข้าถึงและใช้งานแอปพลิเคชันไลน์แมนบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเอง ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมของผู้ใช้ด้วย

18.2    บริษัทฯ ไม่รับประกันว่าแอปพลิเคชันไลน์แมนจะทำงานได้อย่างถูกต้องเสมอไม่ว่าบนอุปกรณ์ประเภทใดก็ตาม

18.3    แอปพลิเคชันไลน์แมนอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ และ/หรือ มีความล่าช้าจากการใช้อินเตอร์เน็ต ความเร็วของอินเตอร์เน็ต และความหนาแน่นในระบบการติดต่อสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงกรณีที่อุปกรณ์ของผู้ใช้ หรือผู้ให้บริการเกิดความผิดพลาด ไม่มีการเชื่อมต่อ อยู่นอกเขตสัญญาณ ถูกปิด หรือไม่ทำงาน โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า ความล้มเหลวในการจัดส่ง ความล้มเหลวของบริการ ความเสียหาย หรือความสูญเสียอันเป็นผลมาจากปัญหาดังกล่าว

19. ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ​ เป็นผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ในส่วนติดต่อผู้ใช้ทางหน้าจอ กราฟฟิก งานออกแบบ การรวบรวม ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ของแอปพลิเคชันไลน์แมน รหัสตั้งต้น และ/หรือ ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ("เนื้อหา") โดยบริษัทฯ ให้สิทธิที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว  และไม่สามารถโอนได้ในการใช้แอปพลิเคชันไลน์แมน และ/หรือ ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งคำสั่งในการใช้บริการจากบริษัทคู่ค้า และ/หรือผู้ให้บริการแก่ผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้ไม่อาจจำหน่าย อนุญาตให้ใช้สิทธิ แจกจ่าย ทำซ้ำ ปรับปรุง แสดงสู่สาธารณะ หรือแสดง สื่อสารสู่สาธารณะ ถ่ายทอด เผยแพร่ แก้ไข ดัดแปลง สร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องจาก หรือใช้เนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ บริษัทฯ​ สงวนไว้ซึ่งบรรดาสิทธิใด ๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้โดยเปิดเผยในข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการนี้

20. การรายงานการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

20.1 การลงขายสินค้าบนแอปพลิเคชันของบริษัทเป็นการกระทำการโดยอิสระของร้านค้า บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์เท่านั้น สินค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (กล่าวคือ เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อตราสินค้า โลโก้ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิ์ทั้งหมด) ของสินค้าใด ๆ บนแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ถือเป็นของร้านค้าแต่เพียงผู้เดียว

20.2 บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ลงขายสินค้าที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของสินค้าและ/หรือบุคคลอื่น (“เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา”) ทุกกรณี

20.3 หากท่านซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาพบว่าได้มีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของท่าน ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบด้วยการกรอกแบบฟอร์มการร้องเรียนการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และส่งหลักฐานพร้อมอธิบายรายละเอียดมาที่ https://docs.google.com/forms/d/1G0f-CWh9xjaIfgC7KVHtfVSanO586qCP4PlgW-RWmSw/edit บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบการร้องเรียนการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของท่าน และติดต่อกลับท่านภายในเวลาอันควร ทั้งนี้ ท่านรับทราบว่าการร้องเรียนในส่วนนี้เป็นการร้องเรียนอันเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น

20.4 การร้องเรียนการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ​ กำหนดตามข้อ 20.3 นี้ ท่านจะต้องแจ้งรายละเอียดและดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) แจ้งชื่อ-สกุล หรือชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องทำให้สามารถติดต่อเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้

(ข) ส่งหลักฐานแสดงว่าท่านเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าที่อ้างว่าถูกละเมิดดังกล่าว

(ค) แจ้งรายละเอียดของสินค้าที่มีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมเนื้อหาแห่งการละเมิด

(ง) ให้คำรับรองว่าข้อความที่ท่านร้องเรียนดังกล่าวเป็นความจริง

(จ) ลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์โดยเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือตัวแทนของเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

(ฉ) ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองบริษัท และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการ) (กรณีมอบอำนาจ : สำเนาหนังสือมอบอำนาจ, เอกสารผู้มอบอำนาจ และเอกสารผู้รับมอบอำนาจ)

20.5 ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบและพิสูจน์แล้วพบว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าที่ถูกร้องเรียนดังกล่าวได้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของท่านจริง บริษัทฯ จะดำเนินการลบสินค้าดังกล่าวออกจากแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ทันที ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย หรือความสูญเสียของท่านอันเนื่องมากจากการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของร้านค้าทุกกรณี

20.6 หากการร้องเรียนการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของท่านเป็นการกระทำโดยรู้ หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าข้อมูลที่ร้องเรียนดังกล่าวเป็นความเท็จ จนเป็นเหตุให้บริษัทฯ นำสินค้าที่ถูกร้องเรียนดังกล่าวออกจากแอปพลิเคชันของบริษัทฯ หรือระงับการขายสินค้าดังกล่าวบนแอปพลิเคชันของบริษัทฯ​ ท่านในฐานะผู้ร้องเรียนต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการแจ้งอันเป็นเท็จตามที่บริษัทฯ กำหนด

21. ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้มีความสำคัญมากสำหรับบริษัทฯ และบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่ออธิบายแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวในรายละเอียด (ผู้ใช้สามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ได้จากลิงก์บนแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ) โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจว่าบริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้และ/หรือการใช้งานบริการของผู้ใช้อย่างไร (“ข้อมูลของผู้ใช้”) 

โดยการใช้บริการหรือให้ข้อมูลทางไซต์ ผู้ใช้: 

(i) ยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับเนื้อหา ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และข้อมูลของผู้ใช้ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

(ii) รับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ผู้ใช้ให้กับบริษัทฯ นั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ณ วันที่

ผู้ใช้รับทราบเพิ่มเติมว่าผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับข้อมูลของผู้ใช้ให้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่สามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ จะถือว่ายังคงมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ทั้งนี้ ผู้ใช้รับทราบและตกลงที่จะสละสิทธิ์ใดๆ ในการโต้แย้งหรือดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัทฯ สำหรับความไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ หรือความทำให้เกิดความเข้าใจผิดของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ

(iii) ตกลงและยอมรับว่าสิทธิการเป็นเจ้าของในข้อมูลของผู้ใช้เป็นของบริษัทฯ และของผู้ใช้ร่วมกัน 

(iv) จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือยินยอมให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลของผู้ใช้ของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

ความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น

ในกรณีที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัทฯ ผู้ใช้รับประกันว่าผู้ใช้ได้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบเกี่ยวกับบริการของบริษัทฯ และการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านทางนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นให้บริษัทฯ และผู้ใช้รับประกันว่าผู้ใช้ได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวสำหรับบริการของบริษัทฯ และการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้รับทราบว่าบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นให้กับผู้ใช้ในระหว่างการใช้บริการของบริษัทฯ ผู้ใช้รับรองและรับประกันว่าผู้ใช้จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ เปิดเผยให้ผู้ใช้ทราบเท่านั้น และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต

22. นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว

22.1      บริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของบริษัทฯ เป็นลำดับแรก

22.2. บริษัทฯ สัญญาว่าจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ของบริษัทฯ ตาม  "นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของไลน์แมน"

22.3      บริษัทฯ สัญญาที่จะใช้ความระมัดระวังและความใส่ใจอย่างสูงสุดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ เพื่อให้มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้ ทั้งหมด

23. ช่องทางติดต่อ

หากผู้ใช้มีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ หรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันไลน์แมน กรุณาติดต่อบริษัทฯ ตามที่อยู่อีเมล support@lmwn.com

24. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว โดยจะมีการประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบนแอปพลิเคชันไลน์แมน ซึ่งผู้ใช้จะต้องอ่านและยอมรับในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนที่ผู้ใช้จะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันไลน์แมนต่อไปเพื่อส่งคำสั่งในการใช้บริการ โดยการแจ้งเตือนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจเป็นการแจ้งเตือนผ่านกล่องแสดงข้อความที่ปรากฏขึ้น โดยหลังจากที่ผู้ใช้คลิกปุ่ม "ฉันยอมรับ" จะถือว่าเป็นการยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเห็นชอบต่อข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และ/หรือ นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวที่ได้มีการแก้ไขแล้ว ทั้งนี้แล้วแต่กรณี

25. การแยกออกจากกัน

หากข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และ/หรือ นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว (แล้วแต่กรณี) ไม่สามารถใช้บังคับได้ ให้ถือว่าข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เหลือของข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และ/หรือ นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว (แล้วแต่กรณี) ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่อย่างสมบูรณ์

26. กฎหมายที่ใช้บังคับ

26.1    ข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์

26.2    ศาลของประเทศสิงคโปร์ไม่ได้เป็นศาลที่มีเขตอำนาจเพียงศาลเดียวในการพิจารณาและตัดสินการฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือกระบวนพิจารณาคดี และตัดสินข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการนี้