LINE

ภาษาไทย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ MyShop สำหรับผู้ขาย


ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ MyShop สำหรับผู้ขาย (“ข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขาย”) ฉบับนี้ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ  MyShop  (“บริการ  MyShop”) ที่ให้บริการโดย LY Corporation ในฐานะผู้ให้บริการ และบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือของบริษัทไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่าย (รวมเรียกว่า “เรา”) นอกเหนือจากข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขายฉบับนี้ ให้นำข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ LINE Official Account (LINE Official Account Terms of Use) และข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ LY Corporation (LY Corporation Common Terms of Use) และแนวปฏิบัติที่กำหนดโดยเรามาใช้บังคับกับบริการ  MyShop  ด้วย (รวมเรียกว่า “ข้อกำหนดการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง”) ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดการให้บริการสำหรับผู้ขาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ LINE Official Account และข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ LY Corporation ให้ยึดข้อความตามข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขาย โดยข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขาย ถือเป็นความสำคัญลำดับแรก ตามด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ LINE Official Account และข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ LY Corporation (ตามลำดับ) ทั้งนี้ ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ในการใช้บริการ  MyShop  คำนิยามใด หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขายฉบับนี้ ให้มีความหมายตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ LINE Official Account และข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ LY Corporation 


1.     บริการ MyShop


1.1 เราให้บริการ MyShop อันเป็นส่วนหนึ่งของบริการ LINE Official Account และเป็นพื้นที่ที่ผู้ขายสามารถขายสินค้าและบริการให้แก่ผู้ใช้บริการไลน์ (“ผู้ซื้อ”) เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คำว่า “ผู้ขาย” ในข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขาย หมายถึง ลูกค้า (Customer) ตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ LINE Official Account และให้หมายความรวมถึง ร้านค้า MyShop ที่ผู้ขายเป็นเจ้าของกิจการนั้น ซึ่งใช้บริการ  MyShop  นี้ เพื่อจำหน่ายสินค้า และ/หรือ บริการของตนเอง (“สินค้า”) เมื่อผู้ขายทำการขายผ่านบริการ  MyShop  ผู้ขายได้ขายสินค้านั้นให้แก่ผู้ซื้อ ไม่ได้ขายให้แก่เรา อนึ่งผู้ขายตกลงว่าเราไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ขาย หรือผู้ซื้อแต่อย่างใด และไม่มีอำนาจกระทำการแทนผู้ขายหรือผู้ซื้อ โดยเรากำหนดให้ผู้ขายต้องทำการลงทะเบียนเพื่อสามารถใช้บริการ  MyShop  ข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียน (ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, ที่อยู่ร้านค้า, ชื่อธนาคาร, สาขาธนาคาร, ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคาร) จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียน และจะถูกเก็บรักษาและดำเนินการภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว LY Corporation (LY Corporation Privacy Policy) และข้อกำหนดการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ LINE Official Account เราจะไม่รับผิดชอบในบรรดาความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย แม้ว่าธุรกรรมดังกล่าวจะทำผ่านบริการ  MyShop  ก็ตาม และจะไม่รับประกันหรือให้คำรับรองใดๆ ต่อผู้ซื้อหรือผู้ขาย ทั้งนี้ หากมีข้อพิพาทหรือความขัดแย้งใด ๆ เกิดขึ้น ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องดำเนินการระงับข้อพิพาทดังกล่าวด้วยตนเอง โดยเราจะไม่รับผิดชอบในบรรดาความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องจากข้อพิพาทดังกล่าวทั้งสิ้น


1.2 ผู้ขายต้องทำการเข้าสู่ระบบ (Log-In) ก่อนการเข้าใช้บริการ MyShop โดยใช้บัญชีไลน์สำหรับธุรกิจ (LINE for Business Account) ที่ผู้ขายสมัครบัญชีไว้ ซึ่งผู้ขายจะต้องกรอกชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ถูกต้อง หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) (กรณีการเข้าสู่ระบบโดยใช้คอมพิวเตอร์) เพื่อยืนยันตัวตนจึงจะสามารถใช้บริการ MyShop นี้ได้

ทั้งนี้ ผู้ขายสามารถใช้บัญชีของแอปพลิเคชันไลน์แชท (LINE Chat Application Account) ที่ได้เชื่อมต่อกับบัญชีสำหรับธุรกิจ (LINE for Business Account) เรียบร้อยแล้ว ในการเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันตัวตนก่อนการเข้าใช้บริการ MyShop 


1.3 เราขอแจ้งให้ผู้ขายทราบว่า เราไม่มีผลิตภัณฑ์ของตนเองที่จำหน่ายหรือให้บริการบน แพลตฟอร์มไลน์ชอปปิง ดังนั้น เราจึงไม่มีการปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างสินค้าและบริการของเรากับสินค้าและบริการของผู้ขาย นอกจากนี้ เราไม่มีการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ เสริมของตนเองที่ใช้ประกอบกับสินค้าหรือบริการของผู้ขายด้วย 

1.4 เราไม่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจำกัดหรือกีดกันการเสนอขายหรือบริการต่าง ๆ ของผู้ขาย ทั้งในบริการ MyShop นี้ และช่องทางอื่น ๆ 


1.5 เราไม่มีการใช้อัลกอริทึมในการจัดลำดับ (Ranking) หรือแนะนำ (Recommending) สำหรับ การใช้บริการ MyShop นี้ อย่างไรก็ดี เรามีการจัดทำแถบพิเศษ สัญลักษณ์พิเศษ หรือสัญลักษณ์อื่นใดที่ทำให้ร้านค้าของผู้ขายมีความพิเศษกว่าร้านค้าปกติทั่วไป โดยผู้ขายสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ลิงก์ นี้


1.6 เนื่องจากการให้บริการ MyShop ไม่มีระบบการประเมินความพึงพอใจ (Review) หรือขอให้แสดงความคิดเห็น (Comment) ที่มีต่อการใช้บริการ MyShop จากผู้ขาย ดังนั้น ผู้ขายจะไม่สามารถประเมินความพึงพอใจ หรือแสดงความคิดเห็นสำหรับการใช้บริการ MyShop นี้ได้


2.     การระงับการให้บริการ MyShop (Terminate) หรือการหยุดให้บริการ MyShop (Suspend) และช่องทางการชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งของผู้ขาย


2.1 เราอาจระงับ (Terminate) การให้บริการ MyShop แก่ผู้ขายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังต่อไปนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “การกระทำที่ต้องห้าม”) ทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
   (ก) ฝ่าฝืนบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขาย ข้อกำหนด และเงื่อนไขระบบให้บริการการชำระเงิน ข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms of Use) และข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ LY Corporation (LY Corporation Common Terms of Use) 
   (ข) แทรกแซง ขัดขวาง หรือจำกัด หรือมีเหตุให้สงสัยว่าอาจกระทำการดังกล่าว อันส่งผลเสียหายหรือรบกวนต่อบริการ MyShop หรือแพลตฟอร์มไลน์ หรือบริการต่าง ๆ ของเรา หรือผู้ขายรายอื่น หรือผู้ซื้อ
   (ค) กรณีมีเหตุสงสัยว่าผู้ขายมีการจำหน่ายสินค้าหรือบริการในลักษณะที่ผิดปกติ และ/หรือไม่ถูกต้อง โดยมุ่งผลในทางทุจริตหรือกลฉ้อฉล 
   (ง) กระทำการในกิจกรรมอื่น ๆ ที่ เราถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
   (จ) ใช้หรือยินยอมให้บุคคลภายนอกใช้บริการ MyShop หรือแพลตฟอร์มไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
   (ฉ) เปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ให้บริการโดยเรา ภายในบริการ MyShop โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา
   (ช) กระทำความรุนแรง การคุกคามหรือการแสดงออกทางวาจาหรือเรียกร้องสิ่งที่ไม่เหมาะสมต่อ เรา เช่น โพสต์ ส่งเสริม หรือส่งเอกสารข้อมูลต้องห้ามใด ๆ ผ่านทางแพลตฟอร์มไลน์หรือบริการ MyShop นี้
   (ซ) เป็นกองกำลังต่อต้านทางสังคม หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กับกองกำลังต่อต้านสังคม
   (ฌ) ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่น ๆ ของเราหรือบุคคลภายนอก 
   (ญ) ละเมิดหรือข่มขู่ว่าจะละเมิดกฎหมายและกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่บังคับใช้ หลักจรรยาบรรณทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือเรื่องความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
   (ฎ) ปลอมเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ หรือระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือแสดงตนโดยหลอกลวงด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ 


นอกจากนี้ เราอาจดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เพิ่มเติม เมื่อมีการระงับการให้บริการ MyShop (Terminate) แล้ว 


(ก) ร้องขอข้อมูลใดๆ จากผู้ขายอันเกี่ยวกับการใช้บริการ MyShop และ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มไลน์ เพื่อตรวจสอบข้อมูล
(ข) รายงานกิจกรรมใดที่เราสงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว
(ค) ถือครองเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง (On-Hold Payment) ในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เราหรือบุคคลภายนอกอาจต้องรับผิด และ/หรือ
(ง) ใช้มาตรการอื่น ๆ ที่ เราเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม 


2.2 เราอาจบอกกล่าวตักเตือน หรือหยุด (Suspend) การให้บริการ MyShop ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เป็นการชั่วคราว หากเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ เราจะ ดำเนินการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ขายทราบก่อนหรือขณะหยุดให้บริการพร้อมรายละเอียด ต่าง ๆ โดยสังเขป (เช่น ข้อเท็จจริง พฤติการณ์ เงื่อนไขและระยะเวลาในการคืนสถานะการใช้บริการ ระยะเวลาโดยประมาณที่หยุดให้บริการ (ถ้าเป็นไปได้)) ผ่านช่องทางบัญชีทางการ LINE Official Account @linemyshop หรือ dispute_lineshopping@linecorp.com ในขณะเวลาที่เราหยุดให้บริการ MyShop(ก) เมื่อมีการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบการให้บริการ MyShop โดยเราจะแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้าก่อนหยุดการให้บริการ เว้นแต่ กรณีที่เรามีเหตุจำเป็นต้องดำเนินการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบการให้บริการฯ อย่างเร่งด่วน เราจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบโดยเร็วที่สุด
(ข) เมื่อไม่สามารถให้บริการ MyShop ได้ชั่วคราวอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น อุบัติเหตุ (ไฟไหม้ ไฟดับ ฯลฯ) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สงคราม การจลาจล และข้อพิพาททาง แรงงาน
(ค) เมื่อระบบเกิดความขัดข้องหรือมีการใช้งานระบบมากเกินกำลัง (Overload)
(ง) เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ขายหรือบุคคลภายนอก หรือเพื่อดำเนินภาระกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในกรณีฉุกเฉิน
(จ) กระทำการในกิจกรรมอื่น ๆ ที่ เราถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม
(ฉ) ผู้ขายลงทะเบียน หรือแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ ข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบันในบริการ LINE Official Account หรือบริการ  MyShop และ/หรือ
(ช) เมื่อมีเหตุการณ์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 และ 2.3 นี้ ตามที่ เราเห็นว่ามีความ จำเป็นและเป็นการสมควร


ทั้งนี้ เราจะคืนสถานะการใช้บริการฯ ให้แก่ผู้ขายภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดเหตุการณ์ หรือเหตุสุดวิสัยตามที่ระบุในข้อ (ก) (ข) (ค) (ง) (ฉ) เท่านั้น หรือหลังจาก 10 วัน นับแต่วันที่เรารู้ถึงเหตุแห่งการกระทำนั้น ตามเหตุการณ์ที่ระบุในข้อ (จ) (ช) เว้นแต่ ในกรณีที่ถึงแม้เหตุการณ์หรือเหตุสุดวิสัยได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่เราไม่สามารถคืนสถานการณ์ใช้บริการฯ ให้แก่ผู้ขายภายใน 7 วัน หรือ 10 วัน แล้วแต่กรณี อันเนื่องมาจากเหตุปัจจัยนายนอกอื่น ๆ ที่ เราไม่สามารถควบคุมได้ โดยเราจะแจ้งให้ผู้ขายทราบผ่านช่องทางบัญชีทางการ MyShop (MyShop Official Account) หรือ dispute_lineshopping@linecorp.com


นอกจากนี้ เราอาจดำเนินการดังต่อไปนี้เพิ่มเติมในขณะที่มีการหยุดการให้บริการ MyShop (Suspend) หรือภายหลังที่อนุญาตให้ผู้ขายกลับมาใช้บริการ MyShop แล้ว


(ก) ระงับหรือเพิกถอนสิทธิหรือสิทธิพิเศษใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ รางวัลหรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือการตลาด
(ข) ควบคุมการเข้าถึงเนื้อหา กิจกรรม หรือข้อมูลใด ๆ ตามความเหมาะสมบนแพลตฟอร์มไลน์ และ/หรือบนบริการ MyShop
(ค) ร้องขอข้อมูลใดๆ จากผู้ขายอันเกี่ยวกับการใช้บริการ MyShop และ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มไลน์เพื่อตรวจสอบข้อมูล เมื่อมีเหตุอันสงสัยได้ว่าผู้ขายอาจกระทำผิดกฎหมาย หรือข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขาย
(ง) รายงานกิจกรรมใดที่ เราสงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว
(จ) ถือครองเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง (On-Hold Payment) ในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เราหรือบุคคลภายนอกอาจต้องรับผิด และ/หรือ
(ฉ) ใช้มาตรการอื่น ๆ ที่ เราเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม

2.3 นอกจากเหตุการณ์ที่ถือเป็นการกระทำต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 ข้างต้นนี้ เราอาจระงับ การให้บริการ MyShop (Terminate) แก่ผู้ขาย ทั้งนี้ เราจะดำเนินการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้ขายทราบเป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน (หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด) พร้อมระบุรายละเอียดต่าง ๆ โดยสังเขป (เช่น ข้อเท็จจริง พฤติการณ์ เหตุผล เงื่อนไขและระยะเวลาในการคืนสถานะการใช้บริการ) ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชัน MyShop หรือบัญชีทางการ MyShop (MyShop Official Account) หรือช่องทาง dispute_lineshopping@linecorp.com 

ในกรณีที่เราการระงับการให้บริการฯ ต่อผู้ขายตามเหตุที่ระบุไว้ในข้อนี้ เราจะไม่ทำการคืนสถานะการใช้บริการ MyShop ให้แก่ผู้ขายในทุกกรณี

2.4 ผู้ขายที่ถูกหยุด (Suspended) หรือถูกระงับ (Terminated) ในการใช้บริการ MyShop สามารถ ชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงเหตุผลการผ่านช่องทาง dispute_lineshopping@linecorp.com

อย่างไรก็ดี การระงับให้บริการ MyShop ตามข้อ 2.1 เราจะไม่คืนสถานการณ์ใช้บริการให้แก่ผู้ขาย เว้นแต่ผู้ขายจะสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลจนเป็นที่พอใจแก่เราได้ หรือ เราเห็นว่าผู้ขายมิใช่ผู้มีส่วนร่วมในการกระทำที่ต้องห้าม เราจะดำเนินการคืนสถานะการใช้บริการ MyShop ให้แก่ผู้ขายภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ผู้ขายได้แจ้งข้อเท็จจริงและเหตุผล


2.5 ในกรณีที่เราหยุด (Suspend) หรือระงับ (Terminate) การให้บริการ MyShop ผู้ขายสามารถขอ ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นที่ผู้ขายมีอยู่จากการใช้บริการ MyShop ในระยะเวลาก่อนที่จะถูก หยุดการให้บริการหรือถูกระงับการให้บริการ MyShop ได้ ผ่านช่องทาง  dispute_lineshopping@linecorp.com 


3.     การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์


ผู้ขายตกลงให้สิทธิ์แก่เราซึ่งเป็นสิทธิ์โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีค่าสิทธิ์ มีผลบังคับใช้ทั่วโลกและไม่อาจจะเพิกถอนได้ เพื่อที่จะเก็บ คัดลอก พิมพ์ ใช้ ผลิตซ้ำ จัดจำหน่าย โอน เปิดเผย เผยแพร่ และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของผู้ขาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ รูปสินค้า ภาพต่าง ๆ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ข้อมูลและรายละเอียดสินค้า รหัสหมวดหมู่สินค้า หมวดหมู่สินค้า รหัสผลิตภัณฑ์สากล (ยูพีซี) ราคาสินค้า คีย์เวิร์ดสำหรับค้นหาสินค้า (รวมเรียกว่า “ข้อมูลสินค้า”)) ชื่อผู้ขาย/ชื่อร้านค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ ระหว่างการใช้บริการ  MyShop  ให้แก่ LINE SHOPPING และ LINE Ads รวมถึงบริการอื่น ๆ ของ LY Corporation และบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บริษัทในเครือ คู่ค้า พันธมิตรของ LY Corporation และบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด) เพื่อทำการส่งเสริม พัฒนาการให้บริการ และการโฆษณาของบริการ  MyShop


การอนุญาตภายใต้ข้อนี้จะรวมถึงถึงสิทธิภายใต้บทบัญญัติกฎหมายข้อ 27 และ ข้อ 28 ของกฎหมายลิขสิทธิ์ ประเทศญี่ปุ่น (Japanese Copyright Act)


4.     สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา


4.1 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในบริการ MyShop แพลตฟอร์มไลน์ แอปพลิเคชันไลน์แชท บริการต่าง ๆ ของเรา ซอฟต์แวร์ ซอร์สโค้ดและโปรแกรมต่าง ๆ ไม่ว่าในรูปแบบใดที่เราใช้และให้บริการโดยเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลงาน รูปภาพ ไฟล์ ข้อมูล วัตถุ เนื้อหา โครงสร้าง เค้าโครง งานออกแบบ ฯลฯ เป็นของเราโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เครื่องหมายการค้า ชื่อตราสินค้า โลโก้ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้าและความรู้ ความชำนาญ (know-how) (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ที่แสดงในบริการ MyShop นี้ เป็นทรัพย์สินของเรา หรือของบุคคลภายนอก ที่ถือกรรมสิทธิ์นั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้งาน คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ แพร่เสียงแพร่ภาพต่อสาธารณะ ถ่ายทอดสู่สาธารณะ จัดแสดงสู่สาธารณะ ดัดแปลง เผยแพร่ แจกจ่าย จัดพิมพ์ แสดง ดำเนินการทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัส หรือแยกส่วนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ของเราดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น ลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเราหรือผู้ทรงสิทธิรายอื่น เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ขายประสงค์ใช้ เครื่องหมายการค้า LINE SHOPPING เพื่อวัตถุประสงค์ในการ ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเท่านั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้ขายสามารถใช้ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเราอีก โดยการใช้ดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมของเราเท่านั้น (ถ้ามี)


นอกจากนี้ ห้ามผู้ใดใช้โรบอต สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใด หรือกระบวนการที่ทำด้วยมือเพื่อเฝ้าติดตามหรือคัดลอกเนื้อหาในบริการ MyShop นี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา


4.2 เรามอบสิทธิการใช้งานแบบจำกัดและเพิกถอนได้ในการเข้าถึงและใช้บริการ MyShop นี้ ตามข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขาย ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ทั้งหมด 


4.3 เรามีสิทธิในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ทั้งที่เป็นทรัพย์สินของเรา และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ขายบนแพลตฟอร์มไลน์ 


4.4 หากผู้ขายผู้ใดละเมิดบทบัญญัติใด ๆ ในข้อนี้ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แก่เรา


5.     คำรับรองและคำรับประกันผลิตภัณฑ์ของผู้ขาย


5.1 ผู้ขายรับรองและรับประกันต่อเรา ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ขายตั้งอยู่และอยู่ในสถานะที่ดี ภายใต้กฎหมายของประเทศที่ผู้ขายใช้บริการ  MyShop 
(2) ผู้ขายไม่ใช่และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย  และ
(3) ผู้ขายมีสิทธิ์และอำนาจในการให้สิทธิ์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขายฉบับนี้โดยปราศจากการเรียกร้อง สิทธิยึดหน่วง และภาระผูกพันใด ๆ


5.2 ผู้ขายรับรองและรับประกันว่าข้อมูลสินค้าทั้งหมดเป็นไปตามลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็นจริง ถูกต้อง และไม่ทำให้หลงผิด หรือหลอกลวงโดยประการอื่นใด
(2) ไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน (Right of Publicity) หรือสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก
(3) ไม่ละเมิดกฎหมาย กฎ ข้อบัญญัติ หรือระเบียบใด ๆ และ
(4) ไม่เป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท ข่มขู่ หรือคุกคามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย


5.3 ผู้ขายสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาที่ทำกับผู้ซื้อ หากผู้ขายกำหนดราคาสินค้าผิด หรือมีสินค้า ไม่เพียงพอบนร้านค้าของตนในบริการ MyShop ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ขายมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ซื้อทราบถึงการยกเลิกดังกล่าวภายในระยะเวลา 3 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้ชำระราคาสินค้า หากผู้ขายไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ผู้ขายรับรองว่าจะรับผิดชอบต่อผู้ซื้อตามคำสั่งซื้อที่ผู้ซื้อได้ชำระราคาสินค้าสำเร็จแล้ว 


ทั้งนี้ ผู้ขายมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาที่ทำกับผู้ใช้งานในกรณีดังกล่าวไม่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะถูกส่งออกไปหรืออยู่ระหว่างเดินทางก็ตาม และไม่ว่ามีการเรียกให้ท่านทำการชำระเงินหรือไม่ก็ตาม 


5.4ผู้ขายรับรองและรับประกันว่าผู้ขายจะไม่ลงรายการ เสนอ หรือจำหน่ายสิ่งของดังต่อไปนี้


(1) สิ่งของที่ถูกขโมย หรือลอกเลียนแบบ
(2) สิ่งของซึ่งละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือกรรมสิทธิ์ สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน (Right of Publicity) หรือสิทธิส่วนบุคคล
(3) สิ่งของที่ผู้ขายไม่ได้มีสิทธิหรือได้รับอนุญาตในการขายสิ่งของดังกล่าว
(4) สิ่งของซึ่งมีไวรัส โทรจัน ฮอร์ส (Trojan horses) หนอนคอมพิวเตอร์ (worms) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นใดที่อาจจะทำลาย รบกวนอย่างร้ายแรง ขัดขวางโดยแอบแฝง หรือละเมิดระบบ ข้อมูล หรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ
(5) สิ่งของ/บริการที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประชาชน ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หรือขัดต่อข้อกำหนดในลักษณะใดๆ ของเราหรืออาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
 • - การค้าประเวณีและค้ามนุษย์ ตัวอย่างเช่น การเสนอตัวเองและ/หรือบุคคลอื่นเพื่อค้าประเวณี รวมถึงการหาคู่
 • - เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • - เงินปลอมและ/หรือการขายเงิน
 • - ซากศพและชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์
 • - ทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรม
 • - บริการต้องห้าม เช่น บริการทวงหนี้นอกระบบ จำนำ จำนอง เช่าซื้อ อาบอบนวด
 • - บริการอุ้มบุญ (คลอดบุตรแทนแม่) หรือจัดการคลอดบุตร
 • - บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ยาสูบ นอกจากนี้ให้รวมถึง ผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือการเลิกสูบบุหรี่ซึ่งมีส่วนผสมของนิโคติน
 • - ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทบางประเภท ตัวอย่างเช่น เฮโรอีน ฝิ่น และออกซิโคโดน
 • - สินทรัพย์ดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัล หรือ ธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล หรือสกุลเงินดิจิทัล การลงทุนส่วนบุคคล เช่น ฟอเร็กซ์ และอสังหาริมทรัพย์ (สินค้าหรือบริการจากสถาบันการเงิน ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (สำหรับข้อยกเว้นบางประการเท่านั้น)
 • - สัตว์ป่า สัตว์สงวน และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าบางประเภท เช่น งาช้าง
 • - การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานภายใต้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค้า
 • - สินค้าเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ตัวอย่างเช่น ธงชาติหรือตราสัญลักษณ์แสดงถึงรัฐเพื่อดูหมิ่นประเทศชาติ
 • - สินค้าต้องห้ามตามพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495
 • - สินค้าต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ("พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค") ตัวอย่างเช่น เครื่องต้มน้ำไฟฟ้าทำให้น้ำร้อนโดยผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในน้ำโดยตรง หรือเครื่องต้มน้ำไฟฟ้าแบบขั้วเปลือย ลวดดัดฟันแฟชั่น ลวดจัดฟันแฟชั่น เครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมของตะเข็บถังน้ำ หรือท่อส่งน้ำ ภาชนะสำหรับปรุงหรือบรรจุอาหารที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อ อุปกรณ์ไฟฟ้าช็อตสำหรับแกล้งคน ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ บุหรี่ไฟฟ้า และหม้อสูบยาแบบอาหรับหรือบารากู่ ท่อฮุกกา
 • - สินค้าและบริการการพนัน ตัวอย่างเช่น ปาจิงโกะ พนันบอล และเกมส์ออนไลน์ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
 • - สินค้าสำหรับผู้ใหญ่และลามกอนาจาร ตัวอย่างเช่น เอกสาร แบบร่าง สิ่งพิมพ์ ภาพวาด รูปภาพ โปสเตอร์ สัญลักษณ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ที่มีภาพลามกอนาจาร และสินค้าเกี่ยวกับเรื่องเพศ
 • - อาวุธยุทโธปกรณ์
 • - ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ เช่นการขายหลักทรัพย์ หรือการปล่อยเงินกู้ 
 • - ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • - ธุรกิจเพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง
(6) สิ่งของอื่นใด ซึ่งเราได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจก่อให้เกิดความรับผิด หรือเกิดความเสี่ยงต่อเราได้ เช่น สินค้าซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตก่อนหรือใบอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีมาตรฐานบังคับ ภายใต้กฎหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายยา กฎหมายอาหาร)6.     นโยบายกระบวนการมาตรการและเครื่องมือที่ใช้ดำเนินการต่อสินค้าหรือบริการที่เข้าข่าย ผิดกฎหมาย


6.1 เราขอเรียนแจ้งให้ผู้ขายทราบว่า การให้บริการ MyShop นี้ เราไม่มีนโยบายอนุญาตให้ผู้ขายดำเนินการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการที่ผิดกฎหมาย รวมถึงสินค้าหรือบริการที่มีกฎหมายกำหนดข้อห้ามการจำหน่ายหรือให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 


ในกรณีที่ เราตรวจพบการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการที่ผิดกฎหมายดังกล่าว หรือตรวจพบการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายห้ามจำหน่ายหรือห้ามให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เราจะดำเนินการหยุดการให้บริการ (Suspend) MyShop จนกว่าร้านค้าจะดำเนินการชี้แจงและส่งหลักฐานยืนยันเพื่อพิสูจน์จนรับฟังได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของร้านค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีข้อห้ามการจำหน่ายหรือให้บริการผ่านช่องทางอเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การพิจารณาและตัดสินถือเป็นดุลพินิจของทางเราแต่เพียงผู้เดียว


6.2 เราขอแจ้งให้ผู้ขายทราบว่า เราจะใช้ทีมงานตรวจสอบของเรา รวมถึงระบบตรวจจับคำของเราเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ และค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ห้ามจำหน่าย หรือให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์


7.     ข้อมูลคำสั่งซื้อ


7.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ  MyShop  ตามที่ระบุไว้ดังต่อนี้จะรวมเรียกว่า “ข้อมูลคำสั่งซื้อ”


(ก) ข้อมูลผู้ซื้อ: ชื่อผู้ซื้อ, สถานที่จัดส่งสินค้า, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, สินค้าที่ซื้อ
(ข) คำสั่งซื้อ: หมายเลขคำสั่งซื้อ, วันที่ทำคำสั่งซื้อ, วันที่แก้ไขคำสั่งซื้อล่าสุด, ชื่อสินค้า ประเภทสินค้า รหัสสินค้า แบรนด์สินค้า ราคาสินค้า, จำนวนสินค้าที่ซื้อโดยผู้ใช้, รายการสินค้า (SKU), บาร์โค้ด (Barcode), รูปภาพของสินค้า, ตัวแปร (สี, ขนาด), วันหมดอายุของคำสั่งซื้อ, รหัสคูปองส่วนลด, มูลค่าส่วนลดจากคูปอง, จำนวนคำสั่งซื้อที่ลดราคาที่เกิดจากระบบ, จำนวนของส่วนลดที่เกิดจากร้านค้ามอบให้เพิ่มเติม, หมายเหตุการยกเลิกคำสั่งซื้อจากผู้ขาย, บันทึกข้อความเพิ่มเติมโดยผู้ซื้อ, บันทึกข้อความเพิ่มเติมโดยผู้ขาย
(ค) หลักฐานการชำระเงิน: จำนวนเงินโอน, วันที่โอน, เวลาที่โอน, รูปภาพสลิปการโอนเงินหรือใบเสร็จ (ประกอบด้วย วันที่และเวลา, ชื่อผู้ซื้อ, ชื่อบัญชีธนาคารของผู้ซื้อ, เลขบัญชีธนาคารของผู้ซื้อ(บางส่วน), ชื่อผู้ขาย, ชื่อบัญชีธนาคารของผู้ขาย, เลขบัญชีธนาคารของผู้ขาย(บางส่วน), เลขที่ธุรกรรม, จำนวน, ค่าธรรมเนียม, ราคา)
(ง) วิธีการชำระเงิน: วิธีการชำระเงินต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ภายใต้ระบบให้บริการการชำระเงินซึ่งให้บริการโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด, เลขที่บัญชีธนาคารของผู้ขาย 
(จ) ข้อมูลการจัดส่ง: เลขที่คำสั่งซื้อ, วันที่จัดส่งสินค้า, ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับสินค้า, ตำแหน่งสถานที่รับสินค้าและส่งสินค้า, สถานการณ์ล่าสุด, มูลค่าสินค้า, ค่าจัดส่ง, มูลค่าส่วนลดค่าจัดส่ง, วิธีการจัดส่ง, หมายเลขติดตามการจัดส่งพัสดุ, ชื่อบริษัทจัดส่งสินค้า, สถานะการจัดส่ง 
(ฉ) คลังสินค้า: ชื่อสินค้า, ตัวแปรสินค้า, จำนวนสินค้าสำรองไว้รอการชำระเงิน, จำนวนสินค้าที่พร้อมจัดส่ง, จำนวนสินค้าคงเหลือที่ขายได้จริง, จำนวนสินค้าในระบบทั้งหมด และ
(ช) ข้อมูลอื่นๆ: ข้อความ (Note) ของผู้รับของขวัญ, ข้อความของผู้ให้ของขวัญ (Gift Card Message), ข้อความระหว่างผู้ซื้อหรือผู้ขายกับผู้จัดส่ง


7.2 ผู้ขายจะต้องบริหารจัดการข้อมูลคำสั่งซื้อตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และอาจใช้ข้อมูลคำสั่งซื้อเพียงเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขายและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อผ่านบริการ  MyShop  เท่านั้น โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขาย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้


(1) เปิดเผย หรือส่งข้อมูลคำสั่งซื้อใด ๆ ให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่กรณีที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลคำสั่งซื้อแก่บุคคลภายนอก หรือ
(2) ใช้ข้อมูลคำสั่งซื้อ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขายที่มีต่อผู้ซื้อ อย่างไรก็ตาม ผู้ขายรับทราบว่าข้อมูลคำสั่งซื้อจะถูกใช้ระหว่างการให้บริการ MyShop ตามที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างเรากับผู้ขายเท่านั้น และจะไม่ทำการเก็บ หรือ ใช้ หรือ เผยแพร่ หรือ เปิดเผยข้อมูลคำสั่งซื้อใด ๆ เมื่อสัญญาดังกล่าวสิ้นสุดหรือถูกยกเลิก


7.3 ผู้ขายตกลงว่า เราอาจเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลการขายสินค้า และข้อมูลสินค้าที่ วางจำหน่าย ข้อมูลการจัดส่งสินค้า จำนวนสินค้าคงเหลือ ประวัติการขายสินค้าที่สำเร็จ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริการ MyShop หรือพฤติกรรมของผู้ขาย (รวมเรียกว่า “ข้อมูลผู้ขาย”) ภายในหรือที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ  MyShop  ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้


(1) ใช้ประโยชน์ สืบค้นและเชื่อมโยงข้อมูลผู้ขายกับพันธมิตรคู่ค้าอื่น ๆ สำหรับการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis) สำหรับการให้บริการ  MyShop  และรวมถึงการให้บริการอื่น ๆ ของ เราตามที่เราเห็นสมควร
(2) ดูแลรักษา พัฒนา และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให้บริการ  MyShop
(3) ทำการโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ (Target and Optimized Advertisement) โดยเราหรือพันธมิตรของเรา ผ่านบริการ  MyShop  หรือบริการ LINE SHOPPING 
(4) ทำการโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ (Target and Optimized Advertisement) โดยเราหรือพันธมิตรของเรา บนอินเทอร์เน็ต หรือบริการ  MyShop  หรือสื่ออื่น ๆ 
(5) ตรวจวัดประสิทธิภาพการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต หรือบริการ  MyShop  หรือสื่ออื่น ๆ และ/หรือ
(6) ตรวจสอบ หรือป้องกันการฉ้อฉล หรือการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้ในทางที่ผิด หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ให้บริการโดยเรา


7.4 ผู้ขายยินยอมและอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้ไว้ (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล) หรือนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ในการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 


(1) การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขาย หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการ MyShop
(2) การส่งเสริมการขายและการตลาด 
(3) การแจ้งเตือนร้านค้าผู้ขาย ได้แก่ การจัดส่งสินค้า การเรียกคืนสินค้า การแจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติม การติดต่อผู้ขายหรือการแสดงหลักฐานในการทำสัญญา หรือการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริการ MyShop และร้านค้าผู้ขาย 
(4) การทำแบบสำรวจเพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ MyShop 
(5) การใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อผู้ขาย 
(6) เพื่อนำเสนอบริการของบุคคลภายนอก ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบริการ MyShop หรือทำให้ร้านค้า MyShop ของท่านได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากการใช้บริการของบุคคลภายนอก และ/หรือ
(7) ประโยชน์อื่นใดตามที่เราเห็นสมควร 


7.5 ผู้ขายสามารถเข้าถึง “ข้อมูลผู้ขาย” เพื่อตรวจสอบประวัติการใช้บริการ MyShop และประวัติการขายสินค้าหรือบริการได้ ทั้งนี้ ผู้ขายสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่ ระบบให้บริการ MyShop 


7.6 เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อ 17 (นโยบายความเป็นส่วนตัว) นี้ เราจะดำเนินการเก็บ ข้อมูลผู้ขายหลังจากวันที่ผู้ขายยกเลิกการใช้บริการ หรือวันที่เราระงับการให้บริการ MyShop แล้วแต่กรณี ภายใต้หลักความจำเป็นและเหมาะสมตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว 


8.     ความรับผิดชอบของผู้ขาย


8.1 เนื่องด้วยการให้บริการ MyShop เป็นเพียงการให้บริการสำหรับการจัดการสินค้าหรือบริการของผู้ขาย เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการนั้นผ่านบริการ LINE SHOPPING เท่านั้น ดังนั้น บริการ MyShop โดยสภาพจึงไม่สามารถมีการจัดระดับสินค้าและบริการให้เหมาะต่อผู้ขายแต่ละกลุ่มได้


8.2 ในกรณีที่ผู้ขายมีสินค้าหรือบริการที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการจัดระดับให้เหมาะสมต่อผู้ซื้อแต่ละกลุ่ม เช่น การจัดระดับอายุ ผู้ขายต้องแสดงรายละเอียดหรือสัญลักษณ์กำกับไว้ที่ตัวสินค้าหรือบริการเพื่อให้ผู้ซื้อทราบ


8.3 ในกรณีที่ผู้ขายประสงค์จะจำหน่ายสินค้าหรือบริการเสริมเพิ่มเติมโดยมีเงื่อนไข ซึ่งเป็นสินค้าหรือบริการที่จะต้องใช้ประกอบกับสินค้าหรือบริการหลัก ผู้ขายมีหน้าที่ระบุรายละเอียดและเงื่อนไขการจำหน่ายสินค้าหรือบริการเสริมดังกล่าวไว้ในหัวข้อคำอธิบายสินค้า (Description) อย่างละเอียดและจะต้องตอบข้อสอบถามจากผู้ซื้อทุกครั้งที่มีการสอบถามในเรื่องดังกล่าวด้วย 


8.4 ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดวิธีการส่งมอบสินค้าด้วยตนเอง ตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้ซื้อ​ โดยผู้ขายจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการทำให้แน่ใจว่าผู้ซื้อจะได้รับสินค้าที่ซื้อภายในระยะเวลาตามที่ผู้ขายระบุไว้ นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อจะเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ โดยผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินที่ผู้จัดส่งสินค้าได้ระบุไว้ต่างหากอย่างเคร่งครัด


ทั้งนี้ ผู้ขายอาจใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติมจากเราในการเชื่อมต่อข้อมูลขนส่งกับผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่เป็นพันธมิตรกับเรา  เพื่อที่ผู้ขายและผู้ซื้อจะสามารถติดตามสถานการณ์จัดส่งสินค้าได้ตลอดเวลาผ่านบริการ MyShop และ/หรือ LINE SHOPPING 


เพื่อมิให้มีข้อสงสัย บริการฟีเจอร์เพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขายเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าทั้งหมด โดยผู้ขายจะต้องเรียกร้องหรือรับผิดชอบต่อผู้ขนส่งเท่านั้น นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ขายได้ใช้บริการฟีเจอร์เพิ่มเติมดังกล่าวแล้วนั้น ให้ถือว่าผู้ขายได้ตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลภายนอกแล้วทันที   


8.5 ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการกระบวนการจัดการคำสั่งซื้อ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การบรรจุหีบห่อ และการส่งมอบสินค้า ค่าจัดส่งสินค้าต่อผู้ขนส่ง (ซึ่งผู้ขายอาจเรียกเก็บจากผู้ซื้ออีกต่อหนึ่งได้) และความรับผิดและความเสี่ยงภัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว


8.6 ในกรณีที่ผู้ขายประสงค์จะพักการขายชั่วคราว, ประสบปัญหาในการจัดส่งสินค้า หรือประสบปัญหาอื่นใด อันส่งผลให้ร้านค้าไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ซื้อสินค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผู้ขายอาจทำการเปิดโหมด “พักร้อน” ได้ที่หน้าการ “ตั้งค่า” ของร้านค้าของท่าน ทั้งนี้ เมื่อผู้ขายได้ทำการเปิดโหมด “พักร้อน” จะทำให้สินค้าของผู้ขายไม่แสดงผลในหน้าการค้นหา และอาจทำให้ผู้ขายเสียสิทธิ์ประโยชน์ในกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ผู้ขายได้เข้าร่วมในช่วงระยะเวลานั้น 


อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ร้านค้าผู้ขายไม่มีความเคลื่อนไหว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีที่ร้านค้าไม่มีธุรกรรมการขายกับผู้ซื้อ, ร้านค้าไม่ตอบข้อความแก่ผู้ซื้อ หรือเหตุอื่นใด เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน เราจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ขายผ่านช่องทางบัญชีไลน์ทางการ MyShop หรือช่องทางอื่นใดตามที่เราเห็นสมควร หากผู้ขายไม่ดำเนินการตอบกลับมายังเราภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อความดังกล่าวนั้น ให้ถือว่าผู้ขายประสงค์จะพักการขายชั่วคราว และเราขอสงวนสิทธิ์ปรับสถานะของร้านค้าผู้ขายเป็นโหมด “ร้านค้าไม่มีการเคลื่อนไหว” ทันที โดยที่เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้ขายทั้งสิ้น


8.7 ผู้ขายตกลงว่าผู้ขายจะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ และจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากธุรกรรมดังกล่าวจากเรา


8.8 ผู้ขายจะรับผิดชอบในการจัดการตามคำร้องขอของผู้ซื้อเกี่ยวกับการขอยกเลิก ขอคืนสินค้า ขอคืนเงิน การดูแลลูกค้า หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อได้ส่งคำสั่งซื้อสินค้าผ่านบริการ  MyShop  ผู้ขายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการสั่งซื้อทุกประการ โดยเราจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ของผู้ซื้อ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูล การจัดส่งสินค้า หรือข้อมูลการชำระเงิน ผู้ขายจะต้องแสดงข้อมูลอย่างเหมาะสมผ่านบริการ  MyShop  เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถติดต่อผู้ขายได้ในกรณีขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกใด ๆ


8.9 ผู้ขายจะต้องใช้ระบบความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลคำสั่งซื้อ หรือเข้าถึงข้อมูลคำสั่งซื้อโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ขายจะรับผิดชอบต่อค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรั่วไหล และการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยอื่น ๆ


9.     เงื่อนไขการรับชำระเงิน และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 


9.1 บริการ MyShop เป็นบริการที่เชื่อมต่อกับระบบให้บริการการชำระเงิน ดังนั้น ผู้ขายจะต้องสมัครใช้ ระบบให้บริการการชำระเงินซึ่งให้บริการโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อเสนอวิธีในการรับชำระค่าสินค้าและบริการเท่านั้น โดยผู้ขายจะไม่สามารถจัดหาวิธีการ รับชำระเงินด้วยวิธีอื่นได้ ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขระบบให้บริการ การชำระเงินอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการใช้บริการ MyShop นี้


9.2 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ MyShop: เราขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้ขายมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย และค่าภาษีอากรที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ MyShop นี้ โดยแบ่งตามประเภทและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าธรรมเนียมบริการที่เรียกเก็บจากคำสั่งซื้อเมื่อผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้าสำเร็จ เมื่อผู้ซื้อได้สั่งซื้อสินค้าผ่านบริการไลน์ชอปปิงฯ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานฟีเจอร์อื่น ๆ เพิ่มเติมในบริการ MyShop ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมจะถูกหักออกจากเงินที่จะโอนให้แก่ผู้ขาย โดยรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม วิธีการคิดคำนวณและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามนโยบายค่าธรรมเนียมนี้ 


ในกรณีที่ เรามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดในนโยบายค่าธรรมเนียมนี้ในอนาคต เราจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดผ่านช่องทางต่างๆ ของเรา


9.3 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการระบบให้บริการการชำระเงิน (ค่าธรรมเนียมการทำ ธุรกรรม): เราขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้ขายมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และภาษีอากรที่ เกิดขึ้นจากการใช้ระบบให้บริการการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมการทำ ธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ การโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ เครื่องมือการชำระเงินอื่นตามที่ บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด จะให้บริการต่อไป ในภายหน้า โดยรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม วิธีการคิดคำนวณและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขระบบให้บริการการชำระเงิน


ในกรณีที่เรามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดในค่าธรรมเนียมนี้ในอนาคต เราจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดผ่านช่องทางต่างๆ ของเรา ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบประกาศและนโยบายค่าธรรมเนียม และการที่ผู้ขายยังคงใช้บริการต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลบังคับ จะถือว่าผู้ขายได้ยอมรับซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว หากผู้ขายไม่เห็นด้วยซึ่งการเปลี่ยนแปลงใดๆดังกล่าว ผู้ขายสามารถติดต่อเราเพื่อระงับการใช้งานได้ทันที


9.4 ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะแก้ไข ระงับ หรือยกเลิก และ/หรือ กำหนดเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการรับชำระเงิน และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำหนดมูลค่าขั้นต่ำ สำหรับวิธีการชำระเงินประเภทใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าหากการแก้ไขหรือยกเลิกดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

9.5 หากเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินธุรกรรมใดๆ ผู้ขายอนุญาตให้เราทำการแก้ไขปรับปรุงรายการโดยการหักเงินจากบัญชีธนาคารที่ผู้ขายกำหนดเพื่อแก้ไขความผิดพลาดดังกล่าว ทั้งนี้ การแก้ไขปรับปรุงจะต้องเป็นตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ หากเราไม่สามารถทำการหักเงินจากบัญชีธนาคารของผู้ขายได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ร้านค้าอนุญาตให้เราหักเงินรวมถึงค่าธรรมเนียมใดๆ จากบัญชีธนาคารหรือหรือหลักประกันอื่นๆ ที่ได้ให้ไว้ได้ หรือให้หักเงินและค่าธรรมเนียมใดๆ ออกจากยอดเงินรับของผู้ขายได้ในอนาคต โดยผู้ขายยินยอมให้หักเงินในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เพื่อทำการแก้ไขความผิดพลาดในการดำเนินธุรกรรมใดๆ
(2) กรณีที่เกี่ยวข้องกับการประนีประนอมข้อพิพาททางธุรกรรมใดๆ รวมถึงค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ขายต้องชำระแก่เรา
(3) หากผู้ขายได้กระทำการหรือดำเนินธุรกรรมอันอาจเป็นการฉ้อโกงหรือมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าเป็นที่ต้องสงสัย
(4) กรณีที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมที่ไม่ได้เรียกเก็บ หรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่มีการค้างชำระ หรือในกรณีที่เรายังไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้จากช่องทางอื่น; หรือ
(5) กรณีอื่นใดที่เราเห็นสมควร


10.     กิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด


10.1 ผู้ขายตกลงว่าเราอาจจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดให้กับผู้ขายเพื่อกระตุ้นการทำธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและธุรกรรมอื่นๆ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้คูปองส่วนลดหรือเงินอุดหนุน เช่น คูปองลดราคาสินค้า หรือ LINE POINTS (ไลน์พอยท์) นอกจากนี้ เราอาจประชาสัมพันธ์ร้านค้าหรือสินค้าของร้านค้าผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามตามดุลพินิจของ เราแต่เพียงผู้เดียวตามความเหมาะสม โดยเราจะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละกิจกรรมและจะแจ้งให้ผู้ขายทราบผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งผู้ขายที่ผ่านเกณฑ์จะได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยอัตโนมัติ ภายใต้เงื่อนไขข้อ 10.2 นี้


10.2 หากผู้ขายผ่านเกณฑ์ของแต่ละกิจกรรมการส่งเสริมการขายและการตลาดตามที่ระบุไว้ในข้อ 10.1 ข้างต้นนี้ ผู้ขายจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทันทีโดยที่เราอาจไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ขายไม่ต้องตกลงเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอย่างชัดแจ้ง (เช่น การกดปุ่ม "ตกลง" เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม) อย่างไรก็ตาม ผู้ขายสามารถติดต่อเราผ่านทางอีเมล lineshoppingseller@linecorp.com เพื่อขอระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายได้หากไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


10.3 ในกรณีที่กิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดใด มีความจำเป็นจะต้องให้ผู้ขายแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวก่อน (เช่น กิจกรรมที่รับผู้ขายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนจำกัด) ผู้ขายจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ จนกว่าจะได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม และตกลงเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอย่างชัดแจ้งก่อนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว (เช่น การกดปุ่ม "ตกลง" เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม) ทั้งนี้ เรามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดประเภทของกิจกรรมการส่งเสริมการขายและการตลาดที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขายอย่างชัดแจ้งก่อนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม


10.4 เราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกระบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และ/หรือ ยกเลิกหรือระงับสิทธิของผู้ขายในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในระยะเวลาใดๆ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว


11.     การโฆษณา


การใช้บริการ MyShop เราจะไม่มีการโฆษณา หรืออนุญาตให้บุคคลภายนอกสามารถใช้พื้นที่ในการโฆษณาสินค้าหรือบริการในบริการ MyShop ได้


12.     การชดใช้ค่าเสียหาย


12.1 ผู้ขายตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องเรา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ของบริษัท กรรมการ พนักงาน รวมถึงตัวแทนของเราและผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ หรือบริการ  MyShop  จากข้อเรียกร้อง หรือการเรียกร้องใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ปรึกษากฎหมายตามที่เหมาะสม ที่บุคคลภายนอกได้เรียกร้อง อันเกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการที่ผู้ขายได้ฝ่าฝืน ข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขาย หรือข้อพิพาทระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ หรือการที่ผู้ขายได้ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือสิทธิของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ หากผู้ขายไม่กระทำการปกป้องดังกล่าว เราอาจจะทำการปกป้องโดยวิธีใด ๆ ตามที่เราเห็นสมควร และผู้ขายตกลงชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ปรึกษากฎหมายตามที่เหมาะสมที่ได้เกิดขึ้นต่อเราในการปกป้องดังกล่าว นอกเหนือไปจากจำนวนเงินใด ๆ ที่เราอาจจะต้องชำระเพื่อการระงับข้อพิพาทหรือการตัดสินใด ๆ การชดใช้ค่าเสียหายภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ จะยังคงมีผลบังคับอยู่ต่อไปแม้ว่าภายหลังจะมีการสิ้นสุด หรือการยกเลิกการใช้บริการ  MyShop  ของผู้ขาย

ในการชดใช้ค่าเสียหายของผู้ขายตามวรรคหนึ่งข้างต้นนี้ ผู้ขายยินยอมให้เราหักเงินค่าสินค้าจากยอดเงินได้รวมที่ผู้ขายจะได้รับจากการจำหน่ายสินค้าในบริการ MyShop นี้

12.2 ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือข้อโต้แย้งระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ และไม่สามารถยุติปัญหาหรือข้อโต้แย้งได้ เราจะเป็นผู้พิจารณายุติปัญหาหรือข้อโต้แย้งดังกล่าว ซึ่งผู้ขายตกลงและยินยอมปฏิบัติตามคำตัดสินที่เรากำหนด และให้ถือว่าคำตัดสินของเราเป็นที่สิ้นสุด13.     การร้องเรียน การระงับข้อพิพาท และมาตรการดูแลและเยียวยาความเสียหาย 


13.1 ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย การจัดส่ง ความชำรุดบกพร่องของสินค้า การทุจริตฉ้อฉลต่างๆ หรือการให้บริการต่อผู้ซื้อ และในกรณีที่มีการร้องเรียน หรือข้อพิพาท จากผู้ซื้อเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของผู้ขาย ผู้ขายมีหน้าที่จัดการเรื่องร้องเรียน หรือข้อพิพาท ด้วยตนเองโดยทันทีเมื่อผู้ซื้อได้มีการร้องเรียนกับผู้ขาย
 
ทั้งนี้ หลังจากที่ผู้ขายจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้ซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายมีหน้าที่จัดส่ง เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนหรือข้อพิพาทนั้นให้แก่เราผ่านช่องทาง E-mail: dispute_lineshopping@linecorp.com ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ร้านค้า ได้ จัดการเรื่องร้องเรียนหรือข้อพิพาทนั้นเสร็จสิ้นแล้ว 

13.2 ในกรณีที่ผู้ขายพบปัญหาหรือได้รับความเสียหายจากการใช้บริการ MyShop ให้ผู้ขายแจ้ง ปัญหา หรือการได้รับความเสียหายดังกล่าวมายังช่องทางบัญชีทางการ MyShop (MyShop Official Account) 


13.3 ในกรณีที่ผู้ขายได้แจ้งข้อร้องเรียนเข้ามาผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ตามข้อ 13.2 แล้ว เราจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ผู้ขายร้องเรียนเข้ามา ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา และทราบผลการพิจารณา รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว เราจะแจ้งผลให้ผู้ขายทราบผ่านช่องทาง E-mail ที่ผู้ขายระบุไว้ขณะร้องเรียน โดยเราจะใช้เวลาพิจารณา และแจ้งผล การพิจารณาให้ผู้ขายทราบภายใน 14 วันทำการ ทั้งนี้ ผู้ขายสามารถติดตามผลเรื่องร้องเรียน ได้ที่ช่องทางบัญชีทางการ MyShop (MyShop Official Account) หรือ E-mail : lineshoppingseller@linecorp.com

13.4 ภายใต้การจำกัดความรับผิดข้อ 15. นี้ ในกรณีผู้ขายได้รับปัญหาหรือความเสียหายและได้ส่งคำร้องเข้ามาตามที่ระบุไว้ในข้อ 13.2 แล้ว หากเราพิจารณาแล้วเห็นว่าปัญหาหรือความเสียหายดังกล่าวควรได้รับการแก้ไขอย่างจำเป็นเร่งด่วน เราอาจดำเนินการดูแลและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที


13.5 เมื่อผู้ขายพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการ MyShop เราขอแนะนำให้ผู้ขายดำเนินการ แจ้งเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางที่ระบุไว้ในข้อ 13.2 ก่อน ทั้งนี้ หากยังไม่ได้รับการแก้ไข ภายในกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือ และจัดการปัญหา ออนไลน์ (1212ETDA) สายด่วน 1212 (24 ชั่วโมง) อีเมล 1212@mdes.go.th เพื่อให้คำแนะนำ และรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

13.6 เนื่องด้วยการให้บริการ MyShop เป็นเพียงการให้บริการสำหรับการจัดการสินค้า หรือบริการ ของผู้ขาย เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการนั้นผ่านบริการ LINE SHOPPING เท่านั้น ดังนั้น เราจึงไม่มีกลไกการแจ้งเตือนและการดำเนินการต่อสินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมายเพื่อให้ผู้ขาย สามารถแจ้งเตือนให้เราทราบได้


14.     การสงวนสิทธิ์การรับประกัน


บริการ  MyShop  การดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ ชุดข้อมูล และข้อมูล เป็นการให้บริการในลักษณะ “ตามที่เป็นอยู่นั้น” เว้นแต่จะได้ระบุอย่างชัดแจ้งในเอกสารฉบับนี้ เราปฏิเสธการรับประกัน และ/หรือ เงื่อนไขต่าง ๆ (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย) ที่เกี่ยวกับบริการ  MyShop  ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัย และ/หรือ เงื่อนไขสภาพทางการค้า หรือคุณภาพของข้อมูล และความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ ความเหมาะสม กรรมสิทธิ์ การไม่ถูกละเมิด การไม่มีไวรัส หรือสินค้าเป็นไปตามคำพรรณนา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม


15.     การจำกัดความรับผิด


เราหรือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน หรือบริษัทในเครือของเราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เป็นผลจากการผิดสัญญา (Consequential Damages) ความเสียหายธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้น (Incidental Damages) ความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายจำเพาะ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือความเสียหายอื่นใด ไม่ว่าในกรณีใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายต่อความสูญเสียทางกำไรของธุรกิจ ธุรกิจหยุดชะงัก ความสูญเสียในเชิงข้อมูลทางธุรกิจ หรือความสูญเสียทางการเงินอื่น ๆ) ที่เกิดจากข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขายนี้ หรือการไม่สามารถใช้บริการ  MyShop  หรือฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของสัญญา ละเมิด ประมาทเลินเล่อ ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือ ไม่ว่าในกรณีอื่นใด 


16.     การยกเลิกการใช้บริการ MyShop


ผู้ขายอาจยกเลิกการใช้บริการ MyShop ในเวลาใดก็ได้ ในกรณีที่ผู้ขายประสงค์ยกเลิกการใช้บริการ MyShop ผู้ขายจะต้องแจ้งความประสงค์มายังเราผ่านช่องทาง https://contact.line.me/ หรือ lineshoppingseller@linecorp.com ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดที่มีต่อผู้ซื้อและเราอย่างครบถ้วน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อก่อนยกเลิกการใช้บริการเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดี เราสงวนสิทธิ์เรียกร้องให้ผู้ขายดำเนินการ หรือมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขายได้ หลังจากที่ผู้ขายได้ยกเลิกการใช้บริการ MyShop ไปแล้ว หากเราพบในภายหลังว่าผู้ขายได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขายฉบับนี้


หลังจากที่เราพิจารณาตามคำขอแล้ว ผู้ขายจะไม่สามารถใช้บริการ MyShop นี้ และผู้ขายจะไม่สามารถเข้าถึงหรือตรวจสอบประวัติหรือข้อมูลที่เกิดจากการใช้บริการ MyShop ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านได้อีก เว้นแต่ผู้ขายจะร้องขอการเข้าถึงหรือขอตรวจสอบประวัติหรือข้อมูลดังกล่าวมายังเรา ทั้งนี้ ผู้ขายสามารถขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือ ข้อมูลอื่นที่ผู้ใช้งานมีอยู่ในบริการฯ ในระยะเวลาก่อนที่จะยกเลิกการใช้บริการฯ ได้ผ่านช่องทาง E-mail : dispute_lineshopping@linecorp.com


17.     นโยบายความเป็นส่วนตัว


17.1 เราถือว่าความเป็นส่วนตัวของผู้ขายเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด


17.2 เราสัญญาจะปกป้องความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขายตาม LY Corporation นโยบายความเป็นส่วนตัว


17.3 เราสัญญาจะใช้ความระมัดระวังและความใส่ใจสูงสุดเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัย เพื่อความมั่นคงปลอดภัยอย่างต่อเนื่องของข้อมูลทั้งหมดของผู้ขาย


17.4 เราอาจติดตั้งโปรแกรมชุดเครื่องมือพัฒนาซอฟแวร์ (SDK) ของบุคคลภายนอกในบริการ MyShop เพื่อวิเคราะห์สถานะของการใช้บริการ MyShop และเพื่ออนุญาตให้บุคคลภายนอก ซึ่งรวมไปถึงผู้โฆษณา เผยแพร่โฆษณาในนามของเราและเพื่อวัดระดับความมีประสิทธิภาพในการโฆษณานั้น ทั้งนี้ โปรแกรมชุดเครื่องมือพัฒนาซอฟแวร์ (SDK) อาจเก็บข้อมูลของผู้ขายโดยตรง และผู้ขายสามารถเลือกที่จะระงับหรือกลับมารับโฆษณาที่ส่งให้ตามข้อมูลของผู้ขายเมื่อใดก็ได้


สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขายซึ่งถูกประมวลผลโดยบุคคลภายนอกผ่านโปรแกรม หรือวิธีการอื่นใดซึ่งให้บริการบริการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวนั้น จะเป็นไปตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ โปรดคลิก “ที่นี่” เพื่อยืนยันข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมไปถึงวิธีการระงับหรือกลับมารับโฆษณาหรือการใช้บริการนั้น  

 

17.5 โปรดทราบว่าเราไม่มีการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายของเราแก่ผู้ขายอื่นหรือบุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการ MyShop นี้
18.     บททั่วไป


18.1 ความล่าช้า หรือการไม่ดำเนินการใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขายฉบับนี้ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิใด ๆ ในข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขายโดยเรา อนึ่ง หากข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขายนี้ไม่สมบูรณ์ ไม่มีผลบังคับภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่าข้อกำหนดดังกล่าวมีผลใช้บังคับอยู่ได้มากที่สุดเท่าที่จะบังคับได้ (และแยกออกจากข้อกำหนดอื่น ๆ ในกรณีที่ข้อกำหนดดังกล่าวไม่มีผลบังคับอย่างสิ้นเชิง) ส่วนข้อกำหนดอื่น ๆ ในข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขายนี้ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ต่อไปอย่างสมบูรณ์ ข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขายนี้มีผลผูกพันและเป็นประโยชน์ต่อเรา บริษัทในเครือของเรา และผู้รับโอนสิทธิที่ได้รับอนุญาต


18.2 เราสงวนสิทธิแต่ฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือ ยกเลิกข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขายไม่ว่าในเวลาใด ๆ เว้นแต่จะมีกฎหมายระบุไว้เฉพาะว่าเราจะต้องดำเนินการแจ้งให้ร้านค้ารับทราบถึงการ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใด ๆ ก่อนล่วงหน้า ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ เราจะแจ้งให้ผู้ขายทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน  ทั้งนี้ ผู้ขายมีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อกำหนดการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขายก่อนการใช้บริการ MyShop  ในแต่ละครั้ง ในกรณีที่ผู้ขายได้ตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าวอย่างชัดแจ้ง หรือยังคงใช้บริการ  MyShop  อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้ถือว่าผู้ขายยอมรับและตกลงในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว


18.3 ข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขายฉบับนี้ให้ใช้กฎหมายญี่ปุ่นบังคับ โดยไม่ต้องคำนึงถึงการใช้กฎหมายขัดกัน หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวนั้น ผู้ขายตกลงให้ศาลแขวงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นเป็นศาลที่มีเขตอำนาจ 


ทั้งนี้ เราขอแจ้งให้ผู้ขายทราบว่า กรณีเกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างเรากับผู้ขาย เราจะไม่มีกระบวนการระงับข้อพิพาทดังกล่าวโดยใช้ผู้ไกล่เกลี่ย (Mediation) หรืออนุญาโตตุลาการ (Arbitration) 


18.4 ผู้ขายจะรักษาข้อมูลความลับของเราและจะไม่เปิดเผยข้อมูลความลับให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา


18.5 ข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขายฉบับนี้ ให้ใช้บังคับกับผู้ขายที่เราพิจารณาว่าอยู่ในประเทศไทย ในกรณีที่มีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขายฉบับนี้ กับข้อกำหนดในเอกสารฉบับนี้ที่เราแปลเป็นภาษาใดๆ ให้ใช้บังคับตามต้นฉบับข้อกำหนดที่เป็นภาษาอังกฤษ
วันที่ประกาศใช้: 2 เมษายน 2562
วันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1: 24 กรกฎาคม 2565
วันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2: 29 กันยายน 2565
วันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3: 1 ตุลาคม 2566

วันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4: 29 มีนาคม 2567